దుర్గా సప్తశతీ - అధ్యాయం 13

89.6K
1.1K

Comments

x22mz
ఈ మంత్రం వినడం మంచిది 😊😊 -prakash reddy

🙏🙏 -Krishnaraju, Chennai

🙏 చాలా సమాచారభరితమైన వెబ్‌సైట్ -వేంకటేష్

🙌 మీ మంత్రాలు నాకు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇస్తాయి, ధన్యవాదాలు. -చైతన్య

క్లీన్ డిజైన్ 🌺 -విజయ్

Read more comments

హనుమంతుడు ఇంకా బతికే ఉన్నాడా?

అవును. హనుమంతుడు ఇంకా బతికే ఉన్నాడు. ఎక్కువగా గంధమాదన పర్వతం పైన తపస్సులో మునిగి ఉంటాడు. శ్రీరాముని అవతారం 24వ త్రేతాయుగంలో అయింది. ప్రస్తుత ఇరవై ఎనిమిదవ(28) చతుర్యుగం తాలుక, ద్వాపరయుగంలో, దాదాపు ఒక కోటి డబ్భై అయిదు లక్షల సంవత్సరాల తరువాత, సౌగంధికా పుష్పాలను పొందేందుకు వెళ్లినప్పుడు, భీముడు అతనిని కలిశాడు. ఎనిమిది మంది చిరంజీవిలలో హనుమంతుడు ఒకడు. అతను రెండు వందల ముప్ఫై అయిదు కోట్ల తొంభై ఒక లక్షల నలబై ఆరు వేల ఎనిమిది వందల డబ్భై ఏడు (2,35,91,46,877) సంవత్సరాల దూరంలో ఉన్న కల్పం ముగిసే వరకు జీవించే ఉంటాడు.

భీష్మాచార్య ఎవరి అవతారం?

భీష్మాచార్య అష్ట - వసువులు లో ఒకరి అవతారం

Quiz

అనంగ అనేది ఎవరిని సూచిస్తుంది?

ఓం ఋషిరువాచ . ఏతత్తే కథితం భూప దేవీమాహాత్మ్యముత్తమం . ఏవం ప్రభావా సా దేవీ యయేదం ధార్యతే జగత్ . విద్యా తథైవ క్రియతే భగవద్విష్ణుమాయయా . తయా త్వమేష వైశ్యశ్చ తథైవాన్యే వివేకినః . మోహ్యంతే మోహితాశ్చైవ మోహమేష్యంతి చాప....

ఓం ఋషిరువాచ .
ఏతత్తే కథితం భూప దేవీమాహాత్మ్యముత్తమం .
ఏవం ప్రభావా సా దేవీ యయేదం ధార్యతే జగత్ .
విద్యా తథైవ క్రియతే భగవద్విష్ణుమాయయా .
తయా త్వమేష వైశ్యశ్చ తథైవాన్యే వివేకినః .
మోహ్యంతే మోహితాశ్చైవ మోహమేష్యంతి చాపరే .
తాముపైహి మహారాజ శరణం పరమేశ్వరీం .
ఆరాధితా సైవ నృణాం భోగస్వర్గాఽపవర్గదా .
మార్కండేయ ఉవాచ .
ఇతి తస్య వచః శ్రుత్వా సురథః స నరాధిపః .
ప్రణిపత్య మహాభాగం తమృషిం సంశితవ్రతం .
నిర్విణ్ణోఽతిమమత్వేన రాజ్యాపహరణేన చ .
జగామ సద్యస్తపసే స చ వైశ్యో మహామునే .
సందర్శనార్థమంబాయా నదీపులినమాస్థితః .
స చ వైశ్యస్తపస్తేపే దేవీసూక్తం పరం జపన్ .
తౌ తస్మిన్ పులినే దేవ్యాః కృత్వా మూర్తిం మహీమయీం .
అర్హణాం చక్రతుస్తస్యాః పుష్పధూపాగ్నితర్పణైః .
నిరాహారౌ యతాత్మానౌ తన్మనస్కౌ సమాహితౌ .
దదతుస్తౌ బలిం చైవ నిజగాత్రాసృగుక్షితం .
ఏవం సమారాధయతోస్త్రిభిర్వర్షైర్యతాత్మనోః .
పరితుష్టా జగద్ధాత్రీ ప్రత్యక్షం ప్రాహ చండికా .
దేవ్యువాచ .
యత్ప్రార్థ్యతే త్వయా భూప త్వయా చ కులనందన .
మత్తస్తత్ప్రాప్యతాం సర్వం పరితుష్టా దదామితే .
మార్కండేయ ఉవాచ .
తతో వవ్రే నృపో రాజ్యమవిభ్రంశ్యన్యజన్మని .
అత్రైవ చ నిజం రాజ్యం హతశత్రుబలం బలాత్ .
సోఽపి వైశ్యస్తతో జ్ఞానం వవ్రే నిర్విణ్ణమానసః .
మమేత్యహమితి ప్రాజ్ఞః సంగవిచ్యుతికారకం .
దేవ్యువాచ .
స్వల్పైరహోభిర్నృపతే స్వం రాజ్యం ప్రాప్స్యతే భవాన్ .
హత్వా రిపూనస్ఖలితం తవ తత్ర భవిష్యతి .
మృతశ్చ భూయః సంప్రాప్య జన్మ దేవాద్వివస్వతః .
సావర్ణికో మనుర్నామ భవాన్భువి భవిష్యతి .
వైశ్యవర్య త్వయా యశ్చ వరోఽస్మత్తోఽభివాంఛితః .
తం ప్రయచ్ఛామి సంసిద్ధ్యై తవ జ్ఞానం భవిష్యతి .
మార్కండేయ ఉవాచ .
ఇతి దత్త్వా తయోర్దేవీ యథాభిలషితం వరం .
బభూవాంతర్హితా సద్యో భక్త్యా తాభ్యామభిష్టుతా .
ఏవం దేవ్యా వరం లబ్ధ్వా సురథః క్షత్రియర్షభః .
సూర్యాజ్జన్మ సమాసాద్య సావర్ణిర్భవితా మనుః .
ఇతి దత్త్వా తయోర్దేవీ యథాభిలషితం వరం .
బభూవాంతర్హితా సద్యో భక్త్యా తాభ్యామభిష్టుతా .
ఏవం దేవ్యా వరం లబ్ధ్వా సురథః క్షత్రియర్షభః .
సూర్యాజ్జన్మ సమాసాద్య సావర్ణిర్భవితా మనుః .
క్లీం ఓం .
శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే
సురథవైశ్యయోర్వరప్రదానం నామ త్రయోదశః .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |