దుర్గా సప్తశతీ - ఉత్తర న్యాసాలు

అథోత్తరన్యాసాః . ఓం హ్రీం హృదయాయ నమః . ఓం చం శిరసే స్వాహా . ఓం డిం శిఖాయై వషట్ . ఓం కాం కవచాయ హుం . ఓం యైం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ . ఓం హ్రీం చండికాయై అస్త్రాయ ఫట్ . ఓం ఖడ్గిణీ శూలినీ ఘోరా గదినీ చక్రిణీ తథా . శంఖినీ చాపినీ బాణభుశుండ....

అథోత్తరన్యాసాః .
ఓం హ్రీం హృదయాయ నమః . ఓం చం శిరసే స్వాహా . ఓం డిం శిఖాయై వషట్ . ఓం కాం కవచాయ హుం . ఓం యైం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ . ఓం హ్రీం చండికాయై అస్త్రాయ ఫట్ .
ఓం ఖడ్గిణీ శూలినీ ఘోరా గదినీ చక్రిణీ తథా .
శంఖినీ చాపినీ బాణభుశుండీపరిఘాయుధా .
హృదయాయ నమః .
ఓం శూలేన పాహి నో దేవి పాహి ఖడ్గేన చాంబికే .
ఘంటాస్వనేన నః పాహి చాపజ్యానిఃస్వనేన చ .
శిరసే స్వాహా .
ఓం ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీచ్యాం చ చండికే రక్ష దక్షిణే .
భ్రామణేనాత్మశూలస్య ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరీ .
శిఖాయై వషట్ .
ఓం సౌమ్యాని యాని రూపాణి త్రైలోక్యే విచరంతి తే .
యాని చాత్యంతఘోరాణి తై రక్షాస్మాంస్తథా భువం .
కవచాయ హుం .
ఓం ఖడ్గశూలగదాదీని యాని చాస్త్రాణి తేఽమ్బికే .
కరపల్లవసంగీని తైరస్మాన్ రక్ష సర్వతః .
నేత్రత్రయాయ వౌషట్ .
ఓం సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే .
భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే దేవి నమోఽస్తు తే .
అస్త్రాయ ఫట్ .
భూర్భువఃసువరోమితి దిగ్విమోకః .
ధ్యానం .
విద్యుద్దామసమప్రభాం మృగపతిస్కంధస్థితాం భీషణాం
కన్యాభిః కరవాలఖేటవిలసద్ధస్తాభిరాసేవితాం .
హస్తైశ్చాపదరాలిఖేటవిశిఖాంశ్చాపం గుణం తర్జనీం
బిభ్రాణామనలాత్మికాం శశిధరాం దుర్గాం త్రినేత్రాం భజే .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |