ദേവീ മാഹാത്മ്യം - ഉത്തര ന്യാസങ്ങൾ

81.0K

Comments

Gvibu
ഈ മന്ത്രം ധ്യാനത്തിന്റെ അനുഭവം നൽകും.👍 -ആരതി

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ ഒരു ഉണർവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു. -അനുപമ

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ മനസ്സിന് ഒരു ഉണർവു കിട്ടും. 🌞 -അർച്ചന

ഈ വെബ്സൈറ്റ് സനാതന ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ നിധിയാണ്.👍 -അനിൽ രാജ്

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ മനസ്സിന് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നു. -പൗർണ്ണമി

Read more comments

ആരാണ് ഗായത്രീമന്തത്തിന്‍റെ ഋഷി?

വിശ്വാമിത്രന്‍.

ഐങ്കുടികള്‍

കൊല്ലന്‍, ആശാരി, മൂശാരി, ശില്പി, തട്ടാന്‍ എന്നീ അഞ്ച് വിഭാഗക്കാരെ പ്രാചീന കേരളത്തില്‍ ഐങ്കുടികള്‍ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. മനു, മയന്‍, ത്വഷ്ടാവ്, ശില്പി, വിശ്വജന്‍ എന്നീ അഞ്ച് വിശ്വകര്‍മ്മജരാണ് ഇവരുടെ പൂര്‍വികര്‍. ഇവര്‍ക്ക് ഉപനയനം പോലുള്ള സംസ്കാരകര്‍മ്മങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

Quiz

രാമായണത്തിന്‍റെ ഒടുവിലത്തെ കാണ്ഡത്തിന്‍റെ പേര് ?

അഥോത്തരന്യാസാഃ . ഓം ഹ്രീം ഹൃദയായ നമഃ . ഓം ചം ശിരസേ സ്വാഹാ . ഓം ഡിം ശിഖായൈ വഷട് . ഓം കാം കവചായ ഹും . ഓം യൈം നേത്രത്രയായ വൗഷട് . ഓം ഹ്രീം ചണ്ഡികായൈ അസ്ത്രായ ഫട് . ഓം ഖഡ്ഗിണീ ശൂലിനീ ഘോരാ ഗദിനീ ചക്രിണീ തഥാ . ശംഖിനീ ചാപിനീ ബാണഭുശുണ....

അഥോത്തരന്യാസാഃ .
ഓം ഹ്രീം ഹൃദയായ നമഃ . ഓം ചം ശിരസേ സ്വാഹാ . ഓം ഡിം ശിഖായൈ വഷട് . ഓം കാം കവചായ ഹും . ഓം യൈം നേത്രത്രയായ വൗഷട് . ഓം ഹ്രീം ചണ്ഡികായൈ അസ്ത്രായ ഫട് .
ഓം ഖഡ്ഗിണീ ശൂലിനീ ഘോരാ ഗദിനീ ചക്രിണീ തഥാ .
ശംഖിനീ ചാപിനീ ബാണഭുശുണ്ഡീപരിഘായുധാ .
ഹൃദയായ നമഃ .
ഓം ശൂലേന പാഹി നോ ദേവി പാഹി ഖഡ്ഗേന ചാംബികേ .
ഘണ്ടാസ്വനേന നഃ പാഹി ചാപജ്യാനിഃസ്വനേന ച .
ശിരസേ സ്വാഹാ .
ഓം പ്രാച്യാം രക്ഷ പ്രതീച്യാം ച ചണ്ഡികേ രക്ഷ ദക്ഷിണേ .
ഭ്രാമണേനാത്മശൂലസ്യ ഉത്തരസ്യാം തഥേശ്വരീ .
ശിഖായൈ വഷട് .
ഓം സൗമ്യാനി യാനി രൂപാണി ത്രൈലോക്യേ വിചരന്തി തേ .
യാനി ചാത്യന്തഘോരാണി തൈ രക്ഷാസ്മാംസ്തഥാ ഭുവം .
കവചായ ഹും .
ഓം ഖഡ്ഗശൂലഗദാദീനി യാനി ചാസ്ത്രാണി തേഽംബികേ .
കരപല്ലവസംഗീനി തൈരസ്മാൻ രക്ഷ സർവതഃ .
നേത്രത്രയായ വൗഷട് .
ഓം സർവസ്വരൂപേ സർവേശേ സർവശക്തിസമന്വിതേ .
ഭയേഭ്യസ്ത്രാഹി നോ ദേവി ദുർഗേ ദേവി നമോഽസ്തു തേ .
അസ്ത്രായ ഫട് .
ഭൂർഭുവഃസുവരോമിതി ദിഗ്വിമോകഃ .
ധ്യാനം .
വിദ്യുദ്ദാമസമപ്രഭാം മൃഗപതിസ്കന്ധസ്ഥിതാം ഭീഷണാം
കന്യാഭിഃ കരവാലഖേടവിലസദ്ധസ്താഭിരാസേവിതാം .
ഹസ്തൈശ്ചാപദരാലിഖേടവിശിഖാംശ്ചാപം ഗുണം തർജനീം
ബിഭ്രാണാമനലാത്മികാം ശശിധരാം ദുർഗാം ത്രിനേത്രാം ഭജേ .

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |