தேவி மாஹாத்மியம் - உத்தர நியாசம்

அதோ²த்தரந்யாஸா꞉ . ௐ ஹ்ரீம்ʼ ஹ்ருʼத³யாய நம꞉ . ௐ சம்ʼ ஶிரஸே ஸ்வாஹா . ௐ டி³ம்ʼ ஶிகா²யை வஷட் . ௐ காம்ʼ கவசாய ஹும் . ௐ யைம்ʼ நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் . ௐ ஹ்ரீம்ʼ சண்டி³காயை அஸ்த்ராய ப²ட் . ௐ க²ட்³கி³ணீ ஶூலினீ கோ⁴ரா க³தி³னீ சக்ரிணீ ததா² . ஶங்கி....

அதோ²த்தரந்யாஸா꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ʼ ஹ்ருʼத³யாய நம꞉ . ௐ சம்ʼ ஶிரஸே ஸ்வாஹா . ௐ டி³ம்ʼ ஶிகா²யை வஷட் . ௐ காம்ʼ கவசாய ஹும் . ௐ யைம்ʼ நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் . ௐ ஹ்ரீம்ʼ சண்டி³காயை அஸ்த்ராய ப²ட் .
ௐ க²ட்³கி³ணீ ஶூலினீ கோ⁴ரா க³தி³னீ சக்ரிணீ ததா² .
ஶங்கி²னீ சாபினீ பா³ணபு⁴ஶுண்டீ³பரிகா⁴யுதா⁴ .
ஹ்ருʼத³யாய நம꞉ .
ௐ ஶூலேன பாஹி நோ தே³வி பாஹி க²ட்³கே³ன சாம்பி³கே .
க⁴ண்டாஸ்வனேன ந꞉ பாஹி சாபஜ்யாநி꞉ஸ்வனேன ச .
ஶிரஸே ஸ்வாஹா .
ௐ ப்ராச்யாம்ʼ ரக்ஷ ப்ரதீச்யாம்ʼ ச சண்டி³கே ரக்ஷ த³க்ஷிணே .
ப்⁴ராமணேனாத்மஶூலஸ்ய உத்தரஸ்யாம்ʼ ததே²ஶ்வரீ .
ஶிகா²யை வஷட் .
ௐ ஸௌம்யானி யானி ரூபாணி த்ரைலோக்யே விசரந்தி தே .
யானி சாத்யந்தகோ⁴ராணி தை ரக்ஷாஸ்மாம்ʼஸ்ததா² பு⁴வம் .
கவசாய ஹும் .
ௐ க²ட்³க³ஶூலக³தா³தீ³னி யானி சாஸ்த்ராணி தே(அ)ம்பி³கே .
கரபல்லவஸங்கீ³னி தைரஸ்மான் ரக்ஷ ஸர்வத꞉ .
நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் .
ௐ ஸர்வஸ்வரூபே ஸர்வேஶே ஸர்வஶக்திஸமன்விதே .
ப⁴யேப்⁴யஸ்த்ராஹி நோ தே³வி து³ர்கே³ தே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே .
அஸ்த்ராய ப²ட் .
பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ஸுவரோமிதி தி³க்³விமோக꞉ .
த்⁴யானம் .
வித்³யுத்³தா³மஸமப்ரபா⁴ம்ʼ ம்ருʼக³பதிஸ்கந்த⁴ஸ்தி²தாம்ʼ பீ⁴ஷணாம்ʼ
கன்யாபி⁴꞉ கரவாலகே²டவிலஸத்³த⁴ஸ்தாபி⁴ராஸேவிதாம் .
ஹஸ்தைஶ்சாபத³ராலிகே²டவிஶிகா²ம்ʼஶ்சாபம்ʼ கு³ணம்ʼ தர்ஜனீம்ʼ
பி³ப்⁴ராணாமனலாத்மிகாம்ʼ ஶஶித⁴ராம்ʼ து³ர்கா³ம்ʼ த்ரிநேத்ராம்ʼ ப⁴ஜே .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |