ദേവീ മാഹാത്മ്യം - അധ്യായം 5

അസ്യ ശ്രീ ഉത്തരചരിതസ്യ > രുദ്ര-ഋഷിഃ . ശ്രീമഹാസരസ്വതീ ദേവതാ . അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ . ഭീമാ ശക്തിഃ . ഭ്രാമരീ ബീജം . സൂര്യസ്തത്ത്വം . സാമവേദഃ സ്വരൂപം . ശ്രീമഹാസരസ്വതീപ്രീത്യർഥേ കാമാർഥേ വിനിയോഗഃ . ധ്യാനം . ഘണ്ടാശൂലഹലാനി ശംഖമുസലേ....

അസ്യ ശ്രീ ഉത്തരചരിതസ്യ > രുദ്ര-ഋഷിഃ . ശ്രീമഹാസരസ്വതീ ദേവതാ .
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ . ഭീമാ ശക്തിഃ . ഭ്രാമരീ ബീജം . സൂര്യസ്തത്ത്വം .
സാമവേദഃ സ്വരൂപം . ശ്രീമഹാസരസ്വതീപ്രീത്യർഥേ കാമാർഥേ വിനിയോഗഃ .
ധ്യാനം .
ഘണ്ടാശൂലഹലാനി ശംഖമുസലേ ചക്രം ധനുഃ സായകം
ഹസ്താബ്ജൈർദധതീം ഘനാന്തവിലസച്ഛീതാംശുതുല്യപ്രഭാം .
ഗൗരീദേഹസമുദ്ഭവാം ത്രിജഗതാമാധാരഭൂതാം മഹാ-
പൂർവാമത്ര സരസ്വതീമനുഭജേ ശുംഭാദിദൈത്യാർദിനീം .
ഓം ക്ലീം ഋഷിരുവാച .
പുരാ ശുംഭനിശുംഭാഭ്യാമസുരാഭ്യാം ശചീപതേഃ .
ത്രൈലോക്യം യജ്ഞഭാഗാശ്ച ഹൃതാ മദബലാശ്രയാത് .
താവേവ സൂര്യതാം തദ്വദധികാരം തഥൈന്ദവം .
കൗബേരമഥ യാമ്യം ച ചക്രാതേ വരുണസ്യ ച .
താവേവ പവനർദ്ധിം ച ചക്രതുർവഹ്നികർമ ച .
തതോ ദേവാ വിനിർധൂതാ ഭ്രഷ്ടരാജ്യാഃ പരാജിതാഃ .
ഹൃതാധികാരാസ്ത്രിദശാസ്താഭ്യാം സർവേ നിരാകൃതാഃ .
മഹാസുരാഭ്യാം താം ദേവീം സംസ്മരന്ത്യപരാജിതാം .
തയാസ്മാകം വരോ ദത്തോ യഥാപത്സു സ്മൃതാഖിലാഃ .
ഭവതാം നാശയിഷ്യാമി തത്ക്ഷണാത്പരമാപദഃ .
ഇതി കൃത്വാ മതിം ദേവാ ഹിമവന്തം നഗേശ്വരം .
ജഗ്മുസ്തത്ര തതോ ദേവീം വിഷ്ണുമായാം പ്രതുഷ്ടുവുഃ .
ദേവാ ഊചുഃ .
നമോ ദേവ്യൈ മഹാദേവ്യൈ ശിവായൈ സതതം നമഃ .
നമഃ പ്രകൃത്യൈ ഭദ്രായൈ നിയതാഃ പ്രണതാഃ സ്മ താം .
രൗദ്രായൈ നമോ നിത്യായൈ ഗൗര്യൈ ധാത്ര്യൈ നമോ നമഃ .
ജ്യോത്സ്നായൈ ചേന്ദുരൂപിണ്യൈ സുഖായൈ സതതം നമഃ .
കല്യാണ്യൈ പ്രണതാം വൃദ്ധ്യൈ സിദ്ധ്യൈ കുർമോ നമോ നമഃ .
നൈരൃത്യൈ ഭൂഭൃതാം ലക്ഷ്മ്യൈ ശർവാണ്യൈ തേ നമോ നമഃ .
ദുർഗായൈ ദുർഗപാരായൈ സാരായൈ സർവകാരിണ്യൈ .
ഖ്യാത്യൈ തഥൈവ കൃഷ്ണായൈ ധൂമ്രായൈ സതതം നമഃ .
അതിസൗമ്യാതിരൗദ്രായൈ നതാസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ .
നമോ ജഗത്പ്രതിഷ്ഠായൈ ദേവ്യൈ കൃത്യൈ നമോ നമഃ .
യാ ദേവീ സർവഭൂതേഷു വിഷ്ണുമായേതി ശബ്ദിതാ .
നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ .
യാ ദേവീ സർവഭൂതേഷു ചേതനേത്യഭിധീയതേ .
നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ .
യാ ദേവീ സർവഭൂതേഷു ബുദ്ധിരൂപേണ സംസ്ഥിതാ .
നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ .
യാ ദേവീ സർവഭൂതേഷു നിദ്രാരൂപേണ സംസ്ഥിതാ .
നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ .
യാ ദേവീ സർവഭൂതേഷു ക്ഷുധാരൂപേണ സംസ്ഥിതാ .
നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ .
യാ ദേവീ സർവഭൂതേഷു ഛായാരൂപേണ സംസ്ഥിതാ .
നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ .
യാ ദേവീ സർവഭൂതേഷു ശക്തിരൂപേണ സംസ്ഥിതാ .
നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ .
യാ ദേവീ സർവഭൂതേഷു തൃഷ്ണാരൂപേണ സംസ്ഥിതാ .
നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ .
യാ ദേവീ സർവഭൂതേഷു ക്ഷാന്തിരൂപേണ സംസ്ഥിതാ .
നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ .
യാ ദേവീ സർവഭൂതേഷു ജാതിരൂപേണ സംസ്ഥിതാ .
നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ .
യാ ദേവീ സർവഭൂതേഷു ലജ്ജാരൂപേണ സംസ്ഥിതാ .
നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ .
യാ ദേവീ സർവഭൂതേഷു ശാന്തിരൂപേണ സംസ്ഥിതാ .
നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ .
യാ ദേവീ സർവഭൂതേഷു ശ്രദ്ധാരൂപേണ സംസ്ഥിതാ .
നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ .
യാ ദേവീ സർവഭൂതേഷു കാന്തിരൂപേണ സംസ്ഥിതാ .
നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ .
യാ ദേവീ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷ്മീരൂപേണ സംസ്ഥിതാ .
നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ .
യാ ദേവീ സർവഭൂതേഷു വൃത്തിരൂപേണ സംസ്ഥിതാ .
നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ .
യാ ദേവീ സർവഭൂതേഷു സ്മൃതിരൂപേണ സംസ്ഥിതാ .
നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ .
യാ ദേവീ സർവഭൂതേഷു ദയാരൂപേണ സംസ്ഥിതാ .
നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ .
യാ ദേവീ സർവഭൂതേഷു തുഷ്ടിരൂപേണ സംസ്ഥിതാ .
നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ .
യാ ദേവീ സർവഭൂതേഷു മാതൃരൂപേണ സംസ്ഥിതാ .
നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ .
യാ ദേവീ സർവഭൂതേഷു ഭ്രാന്തിരൂപേണ സംസ്ഥിതാ .
നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ .
ഇന്ദ്രിയാണാമധിഷ്ഠാത്രീ ഭൂതാനാം ചാഖിലേഷു യാ .
ഭൂതേഷു സതതം തസ്യൈ വ്യാപ്ത്യൈ ദേവ്യൈ നമോ നമഃ .
ചിതിരൂപേണ യാ കൃത്സ്നമേതദ് വ്യാപ്യ സ്ഥിതാ ജഗത് .
നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ .
സ്തുതാ സുരൈഃ പൂർവമഭീഷ്ടസംശ്രയാ-
ത്തഥാ സുരേന്ദ്രേണ ദിനേഷു സേവിതാ .
കരോതു സാ നഃ ശുഭഹേതുരീശ്വരീ
ശുഭാനി ഭദ്രാണ്യഭിഹന്തു ചാപദഃ .
യാ സാമ്പ്രതം ചോദ്ധതദൈത്യതാപിതൈ-
രസ്മാഭിരീശാ ച സുരൈർനമസ്യതേ .
യാ ച സ്മൃതാ തത്ക്ഷണമേവ ഹന്തി നഃ
സർവാപദോ ഭക്തിവിനമ്രമൂർതിഭിഃ .
ഋഷിരുവാച .
ഏവം സ്തവാഭിയുക്താനാം ദേവാനാം തത്ര പാർവതീ .
സ്നാതുമഭ്യായയൗ തോയേ ജാഹ്നവ്യാ നൃപനന്ദന .
സാബ്രവീത്താൻ സുരാൻ സുഭ്രൂർഭവദ്ഭിഃ സ്തൂയതേഽത്ര കാ .
ശരീരകോശതശ്ചാസ്യാഃ സമുദ്ഭൂതാബ്രവീച്ഛിവാ .
സ്തോത്രം മമൈതത്ക്രിയതേ ശുംഭദൈത്യനിരാകൃതൈഃ .
ദേവൈഃ സമേതൈഃ സമരേ നിശുംഭേന പരാജിതൈഃ .
ശരീരകോശാദ്യത്തസ്യാഃ പാർവത്യാ നിഃസൃതാംബികാ .
കൗശികീതി സമസ്തേഷു തതോ ലോകേഷു ഗീയതേ .
തസ്യാം വിനിർഗതായാം തു കൃഷ്ണാഭൂത്സാപി പാർവതീ .
കാലികേതി സമാഖ്യാതാ ഹിമാചലകൃതാശ്രയാ .
തതോഽംബികാം പരം രൂപം ബിഭ്രാണാം സുമനോഹരം .
ദദർശ ചണ്ഡോ മുണ്ഡശ്ച ഭൃത്യൗ ശുംഭനിശുംഭയോഃ .
താഭ്യാം ശുംഭായ ചാഖ്യാതാ സാതീവ സുമനോഹരാ .
കാപ്യാസ്തേ സ്ത്രീ മഹാരാജ ഭാസയന്തീ ഹിമാചലം .
നൈവ താദൃക് ക്വചിദ്രൂപം ദൃഷ്ടം കേനചിദുത്തമം .
ജ്ഞായതാം കാപ്യസൗ ദേവീ ഗൃഹ്യതാം ചാസുരേശ്വര .
സ്ത്രീരത്നമതിചാർവംഗീ ദ്യോതയന്തീ ദിശസ്ത്വിഷാ .
സാ തു തിഷ്ഠതി ദൈത്യേന്ദ്ര താം ഭവാൻ ദ്രഷ്ടുമർഹതി .
യാനി രത്നാനി മണയോ ഗജാശ്വാദീനി വൈ പ്രഭോ .
ത്രൈലോക്യേ തു സമസ്താനി സാമ്പ്രതം ഭാന്തി തേ ഗൃഹേ .
ഐരാവതഃ സമാനീതോ ഗജരത്നം പുരന്ദരാത് .
പാരിജാതതരുശ്ചായം തഥൈവോച്ചൈഃശ്രവാ ഹയഃ .
വിമാനം ഹംസസംയുക്തമേതത്തിഷ്ഠതി തേഽംഗണേ .
രത്നഭൂതമിഹാനീതം യദാസീദ്വേധസോഽദ്ഭുതം .
നിധിരേഷ മഹാപദ്മഃ സമാനീതോ ധനേശ്വരാത് .
കിഞ്ജൽകിനീം ദദൗ ചാബ്ധിർമാലാമമ്ലാനപങ്കജാം .
ഛത്രം തേ വാരുണം ഗേഹേ കാഞ്ചനസ്രാവി തിഷ്ഠതി .
തഥായം സ്യന്ദനവരോ യഃ പുരാസീത്പ്രജാപതേഃ .
മൃത്യോരുത്ക്രാന്തിദാ നാമ ശക്തിരീശ ത്വയാ ഹൃതാ .
പാശഃ സലിലരാജസ്യ ഭ്രാതുസ്തവ പരിഗ്രഹേ .
നിശുംഭസ്യാബ്ധിജാതാശ്ച സമസ്താ രത്നജാതയഃ .
വഹ്നിരപി ദദൗ തുഭ്യമഗ്നിശൗചേ ച വാസസീ .
ഏവം ദൈത്യേന്ദ്ര രത്നാനി സമസ്താന്യാഹൃതാനി തേ .
സ്ത്രീരത്നമേഷാ കല്യാണീ ത്വയാ കസ്മാന്ന ഗൃഹ്യതേ .
ഋഷിരുവാച .
നിശമ്യേതി വചഃ ശുംഭഃ സ തദാ ചണ്ഡമുണ്ഡയോഃ .
പ്രേഷയാമാസ സുഗ്രീവം ദൂതം ദേവ്യാ മഹാസുരം .
ഇതി ചേതി ച വക്തവ്യാ സാ ഗത്വാ വചനാന്മമ .
യഥാ ചാഭ്യേതി സമ്പ്രീത്യാ തഥാ കാര്യം ത്വയാ ലഘു .
സ തത്ര ഗത്വാ യത്രാസ്തേ ശൈലോദ്ദേശേഽതിശോഭനേ .
താം ച ദേവീം തതഃ പ്രാഹ ശ്ലക്ഷ്ണം മധുരയാ ഗിരാ .
ദൂത ഉവാച .
ദേവി ദൈത്യേശ്വരഃ ശുംഭസ്ത്രൈലോക്യേ പരമേശ്വരഃ .
ദൂതോഽഹം പ്രേഷിതസ്തേന ത്വത്സകാശമിഹാഗതഃ .
അവ്യാഹതാജ്ഞഃ സർവാസു യഃ സദാ ദേവയോനിഷു .
നിർജിതാഖിലദൈത്യാരിഃ സ യദാഹ ശൃണുഷ്വ തത് .
മമ ത്രൈലോക്യമഖിലം മമ ദേവാ വശാനുഗാഃ .
യജ്ഞഭാഗാനഹം സർവാനുപാശ്നാമി പൃഥക് പൃഥക് .
ത്രൈലോക്യേ വരരത്നാനി മമ വശ്യാന്യശേഷതഃ .
തഥൈവ ഗജരത്നം ച ഹൃതം ദേവേന്ദ്രവാഹനം .
ക്ഷീരോദമഥനോദ്ഭൂതമശ്വരത്നം മമാമരൈഃ .
ഉച്ചൈഃശ്രവസസഞ്ജ്ഞം തത്പ്രണിപത്യ സമർപിതം .
യാനി ചാന്യാനി ദേവേഷു ഗന്ധർവേഷൂരഗേഷു ച .
രത്നഭൂതാനി ഭൂതാനി താനി മയ്യേവ ശോഭനേ .
സ്ത്രീരത്നഭൂതാം ത്വാം ദേവി ലോകേ മന്യാമഹേ വയം .
സാ ത്വമസ്മാനുപാഗച്ഛ യതോ രത്നഭുജോ വയം .
മാം വാ മമാനുജം വാപി നിശുംഭമുരുവിക്രമം .
ഭജ ത്വം ചഞ്ചലാപാംഗി രത്നഭൂതാസി വൈ യതഃ .
പരമൈശ്വര്യമതുലം പ്രാപ്സ്യസേ മത്പരിഗ്രഹാത് .
ഏതദ്ബുദ്ധ്യാ സമാലോച്യ മത്പരിഗ്രഹതാം വ്രജ .
ഋഷിരുവാച .
ഇത്യുക്താ സാ തദാ ദേവീ ഗംഭീരാന്തഃസ്മിതാ ജഗൗ .
ദുർഗാ ഭഗവതീ ഭദ്രാ യയേദം ധാര്യതേ ജഗത് .
ദേവ്യുവാച .
സത്യമുക്തം ത്വയാ നാത്ര മിഥ്യാ കിഞ്ചിത്ത്വയോദിതം .
ത്രൈലോക്യാധിപതിഃ ശുംഭോ നിശുംഭശ്ചാപി താദൃശഃ .
കിം ത്വത്ര യത്പ്രതിജ്ഞാതം മിഥ്യാ തത്ക്രിയതേ കഥം .
ശ്രൂയതാമല്പബുദ്ധിത്വാത്പ്രതിജ്ഞാ യാ കൃതാ പുരാ .
യോ മാം ജയതി സംഗ്രാമേ യോ മേ ദർപം വ്യപോഹതി .
യോ മേ പ്രതിബലോ ലോകേ സ മേ ഭർതാ ഭവിഷ്യതി .
തദാഗച്ഛതു ശുംഭോഽത്ര നിശുംഭോ വാ മഹാബലഃ .
മാം ജിത്വാ കിം ചിരേണാത്ര പാണിം ഗൃഹ്ണാതു മേ ലഘു .
ദൂത ഉവാച .
അവലിപ്താസി മൈവം ത്വം ദേവി ബ്രൂഹി മമാഗ്രതഃ .
ത്രൈലോക്യേ കഃ പുമാംസ്തിഷ്ഠേദഗ്രേ ശുംഭനിശുംഭയോഃ .
അന്യേഷാമപി ദൈത്യാനാം സർവേ ദേവാ ന വൈ യുധി .
തിഷ്ഠന്തി സമ്മുഖേ ദേവി കിം പുനഃ സ്ത്രീ ത്വമേകികാ .
ഇന്ദ്രാദ്യാഃ സകലാ ദേവാസ്തസ്ഥുര്യേഷാം ന സംയുഗേ .
ശുംഭാദീനാം കഥം തേഷാം സ്ത്രീ പ്രയാസ്യസി സമ്മുഖം .
സാ ത്വം ഗച്ഛ മയൈവോക്താ പാർശ്വം ശുംഭനിശുംഭയോഃ .
കേശാകർഷണനിർധൂതഗൗരവാ മാ ഗമിഷ്യസി .
ദേവ്യുവാച .
ഏവമേതദ് ബലീ ശുംഭോ നിശുംഭശ്ചാപിതാദൃശഃ .
കിം കരോമി പ്രതിജ്ഞാ മേ യദനാലോചിതാ പുരാ .
സ ത്വം ഗച്ഛ മയോക്തം തേ യദേതത്സർവമാദൃതഃ .
തദാചക്ഷ്വാസുരേന്ദ്രായ സ ച യുക്തം കരോതു യത് .
മാർകണ്ഡേയപുരാണേ സാവർണികേ മന്വന്തരേ ദേവീമാഹാത്മ്യേ പഞ്ചമഃ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |