தேவி மாஹாத்மியம் - குஞ்ஜிகா ஸ்தோத்திரம்

அத² குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரம் . ௐ அஸ்ய ஶ்ரீகுஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய . ஸதா³ஶிவ-ருʼஷி꞉ . அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ . ஶ்ரீத்ரிகு³ணாத்மிகா தே³வதா . ௐ ஐம்ʼ பீ³ஜம் . ௐ ஹ்ரீம்ʼ ஶக்தி꞉ . ௐ க்லீம்ʼ கீலகம் . ஸர்வாபீ⁴ஷ்டஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ . ஶிவ....

அத² குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரம் .
ௐ அஸ்ய ஶ்ரீகுஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய . ஸதா³ஶிவ-ருʼஷி꞉ . அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ . ஶ்ரீத்ரிகு³ணாத்மிகா தே³வதா . ௐ ஐம்ʼ பீ³ஜம் . ௐ ஹ்ரீம்ʼ ஶக்தி꞉ . ௐ க்லீம்ʼ கீலகம் . ஸர்வாபீ⁴ஷ்டஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ .
ஶிவ உவாச .
ஶ்ருʼணு தே³வி ப்ரவக்ஷ்யாமி குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரமுத்தமம் .
யேன மந்த்ரப்ரபா⁴வேன சண்டீ³ஜாப꞉ ஶுபோ⁴ ப⁴வேத் .
கவசம்ʼ நா(அ)ர்க³லாஸ்தோத்ரம்ʼ கீலகம்ʼ ச ரஹஸ்யகம் .
ந ஸூக்தம்ʼ நா(அ)பி வா த்⁴யானம்ʼ ந ந்யாஸோ ந ச வா(அ)ர்சனம் .
குஞ்ஜிகாமாத்ரபாடே²ன து³ர்கா³பாட²ப²லம்ʼ லபே⁴த் .
அதிகு³ஹ்யதரம்ʼ தே³வி தே³வாநாமபி து³ர்லப⁴ம் .
கோ³பனீயம்ʼ ப்ரயத்னேன ஸ்வயோநிரிவ பார்வதி .
மாரணம்ʼ மோஹனம்ʼ வஶ்யம்ʼ ஸ்தம்ப⁴னோச்சாடநாதி³கம் .
பாட²மாத்ரேண ஸம்ʼஸித்³த்⁴யேத் குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரமுத்தமம் .
ௐ ஶ்ரூம்ʼ ஶ்ரூம்ʼ ஶ்ரூம்ʼ ஶம்ʼ ப²ட் . ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ ஜ்வல உஜ்ஜ்வல ப்ரஜ்வல . ஹ்ரீம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ ஸ்ராவய ஸ்ராவய . ஶாபம்ʼ நாஶய நாஶய . ஶ்ரீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ ஜூம்ʼ ஸ꞉ ஸ்ராவய ஆத³ய ஸ்வாஹா . ௐ ஶ்லீம்ʼ ௐ க்லீம்ʼ கா³ம்ʼ ஜூம்ʼ ஸ꞉ . ஜ்வலோஜ்ஜ்வல மந்த்ரம்ʼ ப்ரவத³ . ஹம்ʼ ஸம்ʼ லம்ʼ க்ஷம்ʼ ஹும்ʼ ப²ட் ஸ்வாஹா .
நமஸ்தே ருத்³ரரூபாயை நமஸ்தே மது⁴மர்தி³னி .
நமஸ்தே கைடப⁴நாஶின்யை நமஸ்தே மஹிஷார்தி³னி .
நமஸ்தே ஶும்ப⁴ஹந்த்ர்யை ச நிஶும்பா⁴ஸுரஸூதி³னி .
நமஸ்தே ஜாக்³ரதே தே³வி ஜபே ஸித்³த⁴ம்ʼ குருஷ்வ மே .
ஐங்காரீ ஸ்ருʼஷ்டிரூபிண்யை ஹ்ரீங்காரீ ப்ரதிபாலிகா .
க்லீங்காரீ காலரூபிண்யை பீ³ஜரூபே நமோ(அ)ஸ்து தே .
சாமுண்டா³ சண்ட³ரூபா ச யைங்காரீ வரதா³யினீ .
விச்சே த்வப⁴யதா³ நித்யம்ʼ நமஸ்தே மந்த்ரரூபிணி .
தா⁴ம்ʼ தீ⁴ம்ʼ தூ⁴ம்ʼ தூ⁴ர்ஜடே꞉ பத்னீ வாம்ʼ வீம்ʼ வாகீ³ஶ்வரீ ததா² .
க்ராம்ʼ க்ரீம்ʼ க்ரூம்ʼ குஞ்ஜிகா தே³வி ஶாம்ʼ ஶீம்ʼ ஶூம்ʼ மே ஶுப⁴ம்ʼ குரு .
ஹூம்ʼ ஹூம்ʼ ஹூங்காரரூபாயை ஜாம்ʼ ஜீம்ʼ ஜூம்ʼ பா⁴லநாதி³னி .
ப்⁴ராம்ʼ ப்⁴ரீம்ʼ ப்⁴ரூம்ʼ பை⁴ரவீ ப⁴த்³ரே ப⁴வான்யை தே நமோ நம꞉ .
ௐ அம்ʼ கம்ʼ சம்ʼ டம்ʼ தம்ʼ பம்ʼ யம்ʼ ஸாம்ʼ விது³ராம்ʼ விது³ராம்ʼ விமர்த³ய விமர்த³ய ஹ்ரீம்ʼ க்ஷாம்ʼ க்ஷீம்ʼ ஜீவய ஜீவய த்ரோடய த்ரோடய ஜம்ப⁴ய ஜம்ப⁴ய தீ³பய தீ³பய மோசய மோசய ஹூம்ʼ ப²ட் ஜாம்ʼ வௌஷட் ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ ரஞ்ஜய ரஞ்ஜய ஸஞ்ஜய ஸஞ்ஜய கு³ஞ்ஜய கு³ஞ்ஜய ப³ந்த⁴ய ப³ந்த⁴ய ப்⁴ராம்ʼ ப்⁴ரீம்ʼ ப்⁴ரூம்ʼ பை⁴ரவீ ப⁴த்³ரே ஸங்குச ஸஞ்சல த்ரோடய த்ரோடய க்லீம்ʼ ஸ்வாஹா .
பாம்ʼ பீம்ʼ பூம்ʼ பார்வதீ பூர்ணகா²ம்ʼ கீ²ம்ʼ கூ²ம்ʼ கே²சரீ ததா² .
ம்லாம்ʼ ம்லீம்ʼ ம்லூம்ʼ மூலவிஸ்தீர்ணா குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ர ஏத மே .
அப⁴க்தாய ந தா³தவ்யம்ʼ கோ³பிதம்ʼ ரக்ஷ பார்வதி .
விஹீனா குஞ்ஜிகாதே³வ்யா யஸ்து ஸப்தஶதீம்ʼ படே²த் .
ந தஸ்ய ஜாயதே ஸித்³தி⁴ர்ஹ்யரண்யே ருதி³தம்ʼ யதா² .
இதி யாமலதந்த்ரே ஈஶ்வரபார்வதீஸம்ʼவாதே³ குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரம் .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |