ദേവീ മാഹാത്മ്യം - ക്ഷമാപണ സ്തോത്രം

അഥ ദേവീക്ഷമാപണസ്തോത്രം . അപരാധസഹസ്രാണി ക്രിയന്തേഽഹർനിശം മയാ . ദാസോഽയമിതി മാം മത്വാ ക്ഷമസ്വ പരമേശ്വരി . ആവാഹനം ന ജാനാമി ന ജാനാമി വിസർജനം . പൂജാം ചൈവ ന ജാനാമി ക്ഷമ്യതാം പരമേശ്വരി . മന്ത്രഹീനം ക്രിയാഹീനം ഭക്തിഹീനം ....

അഥ ദേവീക്ഷമാപണസ്തോത്രം .
അപരാധസഹസ്രാണി ക്രിയന്തേഽഹർനിശം മയാ .
ദാസോഽയമിതി മാം മത്വാ ക്ഷമസ്വ പരമേശ്വരി .
ആവാഹനം ന ജാനാമി ന ജാനാമി വിസർജനം .
പൂജാം ചൈവ ന ജാനാമി ക്ഷമ്യതാം പരമേശ്വരി .
മന്ത്രഹീനം ക്രിയാഹീനം ഭക്തിഹീനം സുരേശ്വരി .
യത്പൂജിതം മയാ ദേവി പരിപൂർണം തദസ്തു മേ .
അപരാധശതം കൃത്വാ ജഗദംബേതി ചോച്ചരേത് .
യാം ഗതിം സമവാപ്നോതി ന താം ബ്രഹ്മാദയഃ സുരാഃ .
സാപരാധോഽസ്മി ശരണം പ്രാപ്തസ്ത്വാം ജഗദംബികേ .
ഇദാനീമനുകമ്പ്യോഽഹം യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു .
അജ്ഞാനാദ്വിസ്മൃതേർഭ്രാന്ത്യാ യന്ന്യൂനമധികം കൃതം .
തത്സർവം ക്ഷമ്യതാം ദേവി പ്രസീദ പരമേശ്വരി .
കാമേശ്വരി ജഗന്മാതഃ സച്ചിദാനന്ദവിഗ്രഹേ .
ഗൃഹാണാർചാമിമാം പ്രീത്യാ പ്രസീദ പരമേശ്വരി .
ഗുഹ്യാതിഗുഹ്യഗോപ്ത്രീ ത്വം ഗൃഹാണാസ്മത്കൃതം ജപം .
സിദ്ധിർഭവതു മേ ദേവി ത്വത്പ്രസാദാത് സുരേശ്വരി .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |