ദേവീ മാഹാത്മ്യം - അധ്യായം 9

76.6K
1.0K

Comments

558r6
ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ ഒരു ഉണർവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു. -അനുപമ

ഈ മന്ത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ മനസിൽ ഒരു ശാന്തി അനുഭവപ്പെടുന്നു 🌈 -അനിൽ പി വി

കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമുള്ള മന്ത്രം -രതീഷ് ചെങ്ങന്നൂർ

മനസ്സിൽ സന്തോഷം നിറയ്ക്കാൻ ഈ മന്ത്രം ഏറെ സഹായകമാണ്. 🙏 -സൗമ്യ

ഈ മന്ത്രം നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരും. -വീണ ദാമോദരൻ

Read more comments

ഭഗവദ് ഗീതയിലെ കൃഷ്ണൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണൻ കർത്തവ്യം, ധർമ്മം, ഭക്തി, ആത്മസ്വഭാവം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഫലങ്ങളോട് ആസക്തി കൂടാതെ തൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും ദൈവഹിതത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നതിൻ്റെയും ആത്മസ്വഭാവം തിരിച്ചറിയുന്നതിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം ഗീത ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ഗീത പഠിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും.

ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് നൈമിഷാരണ്യം ?

ഗോമതി നദിയുടെ.

Quiz

മന്ത്രം, മണി തുടങ്ങിയവയിലൂടെയുള്ള രോഗശാന്തിയെപ്പറ്റി ഏത് വേദത്തിലാണ് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് ?

ഓം രാജോവാച . വിചിത്രമിദമാഖ്യാതം ഭഗവൻ ഭവതാ മമ . ദേവ്യാശ്ചരിതമാഹാത്മ്യം രക്തബീജവധാശ്രിതം . ഭൂയശ്ചേച്ഛാമ്യഹം ശ്രോതും രക്തബീജേ നിപാതിതേ . ചകാര ശുംഭോ യത്കർമ നിശുംഭശ്ചാതികോപനഃ . ഋഷിരുവാച . ചകാര കോപമതുലം രക്തബീജേ ന....

ഓം രാജോവാച .
വിചിത്രമിദമാഖ്യാതം ഭഗവൻ ഭവതാ മമ .
ദേവ്യാശ്ചരിതമാഹാത്മ്യം രക്തബീജവധാശ്രിതം .
ഭൂയശ്ചേച്ഛാമ്യഹം ശ്രോതും രക്തബീജേ നിപാതിതേ .
ചകാര ശുംഭോ യത്കർമ നിശുംഭശ്ചാതികോപനഃ .
ഋഷിരുവാച .
ചകാര കോപമതുലം രക്തബീജേ നിപാതിതേ .
ശുംഭാസുരോ നിശുംഭശ്ച ഹതേഷ്വന്യേഷു ചാഹവേ .
ഹന്യമാനം മഹാസൈന്യം വിലോക്യാമർഷമുദ്വഹൻ .
അഭ്യധാവന്നിശുംഭോഽഥ മുഖ്യയാസുരസേനയാ .
തസ്യാഗ്രതസ്തഥാ പൃഷ്ഠേ പാർശ്വയോശ്ച മഹാസുരാഃ .
സന്ദഷ്ടൗഷ്ഠപുടാഃ ക്രുദ്ധാ ഹന്തും ദേവീമുപായയുഃ .
ആജഗാമ മഹാവീര്യഃ ശുംഭോഽപി സ്വബലൈർവൃതഃ .
നിഹന്തും ചണ്ഡികാം കോപാത്കൃത്വാ യുദ്ധം തു മാതൃഭിഃ .
തതോ യുദ്ധമതീവാസീദ്ദേവ്യാ ശുംഭനിശുംഭയോഃ .
ശരവർഷമതീവോഗ്രം മേഘയോരിവ വർഷതോഃ .
ചിച്ഛേദാസ്താഞ്ഛരാംസ്താഭ്യാം ചണ്ഡികാ സ്വശരോത്കരൈഃ .
താഡയാമാസ ചാംഗേഷു ശസ്ത്രൗഘൈരസുരേശ്വരൗ .
നിശുംഭോ നിശിതം ഖഡ്ഗം ചർമ ചാദായ സുപ്രഭം .
അതാഡയന്മൂർധ്നി സിംഹം ദേവ്യാ വാഹനമുത്തമം .
താഡിതേ വാഹനേ ദേവീ ക്ഷുരപ്രേണാസിമുത്തമം .
നിശുംഭസ്യാശു ചിച്ഛേദ ചർമ ചാപ്യഷ്ടചന്ദ്രകം .
ഛിന്നേ ചർമണി ഖഡ്ഗേ ച ശക്തിം ചിക്ഷേപ സോഽസുരഃ .
താമപ്യസ്യ ദ്വിധാ ചക്രേ ചക്രേണാഭിമുഖാഗതാം .
കോപാധ്മാതോ നിശുംഭോഽഥ ശൂലം ജഗ്രാഹ ദാനവഃ .
ആയാതം മുഷ്ടിപാതേന ദേവീ തച്ചാപ്യചൂർണയത് .
ആവിദ്യാഥ ഗദാം സോഽപി ചിക്ഷേപ ചണ്ഡികാം പ്രതി .
സാപി ദേവ്യാസ്ത്രിശൂലേന ഭിന്നാ ഭസ്മത്വമാഗതാ .
തതഃ പരശുഹസ്തം തമായാന്തം ദൈത്യപുംഗവം .
ആഹത്യ ദേവീ ബാണൗഘൈരപാതയത ഭൂതലേ .
തസ്മിന്നിപതിതേ ഭൂമൗ നിശുംഭേ ഭീമവിക്രമേ .
ഭ്രാതര്യതീവ സങ്ക്രുദ്ധഃ പ്രയയൗ ഹന്തുമംബികാം .
സ രഥസ്ഥസ്തഥാത്യുച്ചൈർഗൃഹീതപരമായുധൈഃ .
ഭുജൈരഷ്ടാഭിരതുലൈർവ്യാപ്യാശേഷം ബഭൗ നഭഃ .
തമായാന്തം സമാലോക്യ ദേവീ ശംഖമവാദയത് .
ജ്യാശബ്ദം ചാപി ധനുഷശ്ചകാരാതീവ ദുഃസഹം .
പൂരയാമാസ കകുഭോ നിജഘണ്ടാസ്വനേന ച .
സമസ്തദൈത്യസൈന്യാനാം തേജോവധവിധായിനാ .
തതഃ സിംഹോ മഹാനാദൈസ്ത്യാജിതേഭമഹാമദൈഃ .
പൂരയാമാസ ഗഗനം ഗാം തഥൈവ ദിശോ ദശ .
തതഃ കാലീ സമുത്പത്യ ഗഗനം ക്ഷ്മാമതാഡയത് .
കരാഭ്യാം തന്നിനാദേന പ്രാക്സ്വനാസ്തേ തിരോഹിതാഃ .
അട്ടാട്ടഹാസമശിവം ശിവദൂതീ ചകാര ഹ .
വൈഃ ശബ്ദൈരസുരാസ്ത്രേസുഃ ശുംഭഃ കോപം പരം യയൗ .
ദുരാത്മംസ്തിഷ്ഠ തിഷ്ഠേതി വ്യാജഹാരാംബികാ യദാ .
തദാ ജയേത്യഭിഹിതം ദേവൈരാകാശസംസ്ഥിതൈഃ .
ശുംഭേനാഗത്യ യാ ശക്തിർമുക്താ ജ്വാലാതിഭീഷണാ .
ആയാന്തീ വഹ്നികൂടാഭാ സാ നിരസ്താ മഹോൽകയാ .
സിംഹനാദേന ശുംഭസ്യ വ്യാപ്തം ലോകത്രയാന്തരം .
നിർഘാതനിഃസ്വനോ ഘോരോ ജിതവാനവനീപതേ .
ശുംഭമുക്താഞ്ഛരാന്ദേവീ ശുംഭസ്തത്പ്രഹിതാഞ്ഛരാൻ .
ചിച്ഛേദ സ്വശരൈരുഗ്രൈഃ ശതശോഽഥ സഹസ്രശഃ .
തതഃ സാ ചണ്ഡികാ ക്രുദ്ധാ ശൂലേനാഭിജഘാന തം .
സ തദാഭിഹതോ ഭൂമൗ മൂർച്ഛിതോ നിപപാത ഹ .
തതോ നിശുംഭഃ സമ്പ്രാപ്യ ചേതനാമാത്തകാർമുകഃ .
ആജഘാന ശരൈർദേവീം കാലീം കേസരിണം തഥാ .
പുനശ്ച കൃത്വാ ബാഹൂനാമയുതം ദനുജേശ്വരഃ .
ചക്രായുധേന ദിതിജശ്ഛാദയാമാസ ചണ്ഡികാം .
തതോ ഭഗവതീ ക്രുദ്ധാ ദുർഗാ ദുർഗാർതിനാശിനീ .
ചിച്ഛേദ ദേവീ ചക്രാണി സ്വശരൈഃ സായകാംശ്ച താൻ .
തതോ നിശുംഭോ വേഗേന ഗദാമാദായ ചണ്ഡികാം .
അഭ്യധാവത വൈ ഹന്തും ദൈത്യസൈന്യസമാവൃതഃ .
തസ്യാപതത ഏവാശു ഗദാം ചിച്ഛേദ ചണ്ഡികാ .
ഖഡ്ഗേന ശിതധാരേണ സ ച ശൂലം സമാദദേ .
ശൂലഹസ്തം സമായാന്തം നിശുംഭമമരാർദനം .
ഹൃദി വിവ്യാധ ശൂലേന വേഗാവിദ്ധേന ചണ്ഡികാ .
ഭിന്നസ്യ തസ്യ ശൂലേന ഹൃദയാന്നിഃസൃതോഽപരഃ .
മഹാബലോ മഹാവീര്യസ്തിഷ്ഠേതി പുരുഷോ വദൻ .
തസ്യ നിഷ്ക്രാമതോ ദേവീ പ്രഹസ്യ സ്വനവത്തതഃ .
ശിരശ്ചിച്ഛേദ ഖഡ്ഗേന തതോഽസാവപതദ്ഭുവി .
തതഃ സിംഹശ്ചഖാദോഗ്രദംഷ്ട്രാക്ഷുണ്ണശിരോധരാൻ .
അസുരാംസ്താംസ്തഥാ കാലീ ശിവദൂതീ തഥാപരാൻ .
കൗമാരീശക്തിനിർഭിന്നാഃ കേചിന്നേശുർമഹാസുരാഃ .
ബ്രഹ്മാണീമന്ത്രപൂതേന തോയേനാന്യേ നിരാകൃതാഃ .
മാഹേശ്വരീത്രിശൂലേന ഭിന്നാഃ പേതുസ്തഥാപരേ .
വാരാഹീതുണ്ഡഘാതേന കേചിച്ചൂർണീകൃതാ ഭുവി .
ഖണ്ഡം ഖണ്ഡം ച ചക്രേണ വൈഷ്ണവ്യാ ദാനവാഃ കൃതാഃ .
വജ്രേണ ചൈന്ദ്രീഹസ്താഗ്രവിമുക്തേന തഥാപരേ .
കേചിദ്വിനേശുരസുരാഃ കേചിന്നഷ്ടാ മഹാഹവാത് .
ഭക്ഷിതാശ്ചാപരേ കാലീശിവദൂതീമൃഗാധിപൈഃ .
മാർകണ്ഡേയപുരാണേ സാവർണികേ മന്വന്തരേ ദേവീമാഹാത്മ്യേ നവമഃ .

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |