ദേവീ മാഹാത്മ്യം - അധ്യായം 9

ഓം രാജോവാച . വിചിത്രമിദമാഖ്യാതം ഭഗവൻ ഭവതാ മമ . ദേവ്യാശ്ചരിതമാഹാത്മ്യം രക്തബീജവധാശ്രിതം . ഭൂയശ്ചേച്ഛാമ്യഹം ശ്രോതും രക്തബീജേ നിപാതിതേ . ചകാര ശുംഭോ യത്കർമ നിശുംഭശ്ചാതികോപനഃ . ഋഷിരുവാച . ചകാര കോപമതുലം രക്തബീജേ ന....

ഓം രാജോവാച .
വിചിത്രമിദമാഖ്യാതം ഭഗവൻ ഭവതാ മമ .
ദേവ്യാശ്ചരിതമാഹാത്മ്യം രക്തബീജവധാശ്രിതം .
ഭൂയശ്ചേച്ഛാമ്യഹം ശ്രോതും രക്തബീജേ നിപാതിതേ .
ചകാര ശുംഭോ യത്കർമ നിശുംഭശ്ചാതികോപനഃ .
ഋഷിരുവാച .
ചകാര കോപമതുലം രക്തബീജേ നിപാതിതേ .
ശുംഭാസുരോ നിശുംഭശ്ച ഹതേഷ്വന്യേഷു ചാഹവേ .
ഹന്യമാനം മഹാസൈന്യം വിലോക്യാമർഷമുദ്വഹൻ .
അഭ്യധാവന്നിശുംഭോഽഥ മുഖ്യയാസുരസേനയാ .
തസ്യാഗ്രതസ്തഥാ പൃഷ്ഠേ പാർശ്വയോശ്ച മഹാസുരാഃ .
സന്ദഷ്ടൗഷ്ഠപുടാഃ ക്രുദ്ധാ ഹന്തും ദേവീമുപായയുഃ .
ആജഗാമ മഹാവീര്യഃ ശുംഭോഽപി സ്വബലൈർവൃതഃ .
നിഹന്തും ചണ്ഡികാം കോപാത്കൃത്വാ യുദ്ധം തു മാതൃഭിഃ .
തതോ യുദ്ധമതീവാസീദ്ദേവ്യാ ശുംഭനിശുംഭയോഃ .
ശരവർഷമതീവോഗ്രം മേഘയോരിവ വർഷതോഃ .
ചിച്ഛേദാസ്താഞ്ഛരാംസ്താഭ്യാം ചണ്ഡികാ സ്വശരോത്കരൈഃ .
താഡയാമാസ ചാംഗേഷു ശസ്ത്രൗഘൈരസുരേശ്വരൗ .
നിശുംഭോ നിശിതം ഖഡ്ഗം ചർമ ചാദായ സുപ്രഭം .
അതാഡയന്മൂർധ്നി സിംഹം ദേവ്യാ വാഹനമുത്തമം .
താഡിതേ വാഹനേ ദേവീ ക്ഷുരപ്രേണാസിമുത്തമം .
നിശുംഭസ്യാശു ചിച്ഛേദ ചർമ ചാപ്യഷ്ടചന്ദ്രകം .
ഛിന്നേ ചർമണി ഖഡ്ഗേ ച ശക്തിം ചിക്ഷേപ സോഽസുരഃ .
താമപ്യസ്യ ദ്വിധാ ചക്രേ ചക്രേണാഭിമുഖാഗതാം .
കോപാധ്മാതോ നിശുംഭോഽഥ ശൂലം ജഗ്രാഹ ദാനവഃ .
ആയാതം മുഷ്ടിപാതേന ദേവീ തച്ചാപ്യചൂർണയത് .
ആവിദ്യാഥ ഗദാം സോഽപി ചിക്ഷേപ ചണ്ഡികാം പ്രതി .
സാപി ദേവ്യാസ്ത്രിശൂലേന ഭിന്നാ ഭസ്മത്വമാഗതാ .
തതഃ പരശുഹസ്തം തമായാന്തം ദൈത്യപുംഗവം .
ആഹത്യ ദേവീ ബാണൗഘൈരപാതയത ഭൂതലേ .
തസ്മിന്നിപതിതേ ഭൂമൗ നിശുംഭേ ഭീമവിക്രമേ .
ഭ്രാതര്യതീവ സങ്ക്രുദ്ധഃ പ്രയയൗ ഹന്തുമംബികാം .
സ രഥസ്ഥസ്തഥാത്യുച്ചൈർഗൃഹീതപരമായുധൈഃ .
ഭുജൈരഷ്ടാഭിരതുലൈർവ്യാപ്യാശേഷം ബഭൗ നഭഃ .
തമായാന്തം സമാലോക്യ ദേവീ ശംഖമവാദയത് .
ജ്യാശബ്ദം ചാപി ധനുഷശ്ചകാരാതീവ ദുഃസഹം .
പൂരയാമാസ കകുഭോ നിജഘണ്ടാസ്വനേന ച .
സമസ്തദൈത്യസൈന്യാനാം തേജോവധവിധായിനാ .
തതഃ സിംഹോ മഹാനാദൈസ്ത്യാജിതേഭമഹാമദൈഃ .
പൂരയാമാസ ഗഗനം ഗാം തഥൈവ ദിശോ ദശ .
തതഃ കാലീ സമുത്പത്യ ഗഗനം ക്ഷ്മാമതാഡയത് .
കരാഭ്യാം തന്നിനാദേന പ്രാക്സ്വനാസ്തേ തിരോഹിതാഃ .
അട്ടാട്ടഹാസമശിവം ശിവദൂതീ ചകാര ഹ .
വൈഃ ശബ്ദൈരസുരാസ്ത്രേസുഃ ശുംഭഃ കോപം പരം യയൗ .
ദുരാത്മംസ്തിഷ്ഠ തിഷ്ഠേതി വ്യാജഹാരാംബികാ യദാ .
തദാ ജയേത്യഭിഹിതം ദേവൈരാകാശസംസ്ഥിതൈഃ .
ശുംഭേനാഗത്യ യാ ശക്തിർമുക്താ ജ്വാലാതിഭീഷണാ .
ആയാന്തീ വഹ്നികൂടാഭാ സാ നിരസ്താ മഹോൽകയാ .
സിംഹനാദേന ശുംഭസ്യ വ്യാപ്തം ലോകത്രയാന്തരം .
നിർഘാതനിഃസ്വനോ ഘോരോ ജിതവാനവനീപതേ .
ശുംഭമുക്താഞ്ഛരാന്ദേവീ ശുംഭസ്തത്പ്രഹിതാഞ്ഛരാൻ .
ചിച്ഛേദ സ്വശരൈരുഗ്രൈഃ ശതശോഽഥ സഹസ്രശഃ .
തതഃ സാ ചണ്ഡികാ ക്രുദ്ധാ ശൂലേനാഭിജഘാന തം .
സ തദാഭിഹതോ ഭൂമൗ മൂർച്ഛിതോ നിപപാത ഹ .
തതോ നിശുംഭഃ സമ്പ്രാപ്യ ചേതനാമാത്തകാർമുകഃ .
ആജഘാന ശരൈർദേവീം കാലീം കേസരിണം തഥാ .
പുനശ്ച കൃത്വാ ബാഹൂനാമയുതം ദനുജേശ്വരഃ .
ചക്രായുധേന ദിതിജശ്ഛാദയാമാസ ചണ്ഡികാം .
തതോ ഭഗവതീ ക്രുദ്ധാ ദുർഗാ ദുർഗാർതിനാശിനീ .
ചിച്ഛേദ ദേവീ ചക്രാണി സ്വശരൈഃ സായകാംശ്ച താൻ .
തതോ നിശുംഭോ വേഗേന ഗദാമാദായ ചണ്ഡികാം .
അഭ്യധാവത വൈ ഹന്തും ദൈത്യസൈന്യസമാവൃതഃ .
തസ്യാപതത ഏവാശു ഗദാം ചിച്ഛേദ ചണ്ഡികാ .
ഖഡ്ഗേന ശിതധാരേണ സ ച ശൂലം സമാദദേ .
ശൂലഹസ്തം സമായാന്തം നിശുംഭമമരാർദനം .
ഹൃദി വിവ്യാധ ശൂലേന വേഗാവിദ്ധേന ചണ്ഡികാ .
ഭിന്നസ്യ തസ്യ ശൂലേന ഹൃദയാന്നിഃസൃതോഽപരഃ .
മഹാബലോ മഹാവീര്യസ്തിഷ്ഠേതി പുരുഷോ വദൻ .
തസ്യ നിഷ്ക്രാമതോ ദേവീ പ്രഹസ്യ സ്വനവത്തതഃ .
ശിരശ്ചിച്ഛേദ ഖഡ്ഗേന തതോഽസാവപതദ്ഭുവി .
തതഃ സിംഹശ്ചഖാദോഗ്രദംഷ്ട്രാക്ഷുണ്ണശിരോധരാൻ .
അസുരാംസ്താംസ്തഥാ കാലീ ശിവദൂതീ തഥാപരാൻ .
കൗമാരീശക്തിനിർഭിന്നാഃ കേചിന്നേശുർമഹാസുരാഃ .
ബ്രഹ്മാണീമന്ത്രപൂതേന തോയേനാന്യേ നിരാകൃതാഃ .
മാഹേശ്വരീത്രിശൂലേന ഭിന്നാഃ പേതുസ്തഥാപരേ .
വാരാഹീതുണ്ഡഘാതേന കേചിച്ചൂർണീകൃതാ ഭുവി .
ഖണ്ഡം ഖണ്ഡം ച ചക്രേണ വൈഷ്ണവ്യാ ദാനവാഃ കൃതാഃ .
വജ്രേണ ചൈന്ദ്രീഹസ്താഗ്രവിമുക്തേന തഥാപരേ .
കേചിദ്വിനേശുരസുരാഃ കേചിന്നഷ്ടാ മഹാഹവാത് .
ഭക്ഷിതാശ്ചാപരേ കാലീശിവദൂതീമൃഗാധിപൈഃ .
മാർകണ്ഡേയപുരാണേ സാവർണികേ മന്വന്തരേ ദേവീമാഹാത്മ്യേ നവമഃ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |