దుర్గా సప్తశతీ - అధ్యాయం 9

ఓం రాజోవాచ . విచిత్రమిదమాఖ్యాతం భగవన్ భవతా మమ . దేవ్యాశ్చరితమాహాత్మ్యం రక్తబీజవధాశ్రితం . భూయశ్చేచ్ఛామ్యహం శ్రోతుం రక్తబీజే నిపాతితే . చకార శుంభో యత్కర్మ నిశుంభశ్చాతికోపనః . ఋషిరువాచ . చకార కోపమతులం రక్తబీజ....

ఓం రాజోవాచ .
విచిత్రమిదమాఖ్యాతం భగవన్ భవతా మమ .
దేవ్యాశ్చరితమాహాత్మ్యం రక్తబీజవధాశ్రితం .
భూయశ్చేచ్ఛామ్యహం శ్రోతుం రక్తబీజే నిపాతితే .
చకార శుంభో యత్కర్మ నిశుంభశ్చాతికోపనః .
ఋషిరువాచ .
చకార కోపమతులం రక్తబీజే నిపాతితే .
శుంభాసురో నిశుంభశ్చ హతేష్వన్యేషు చాహవే .
హన్యమానం మహాసైన్యం విలోక్యామర్షముద్వహన్ .
అభ్యధావన్నిశుంభోఽథ ముఖ్యయాసురసేనయా .
తస్యాగ్రతస్తథా పృష్ఠే పార్శ్వయోశ్చ మహాసురాః .
సందష్టౌష్ఠపుటాః క్రుద్ధా హంతుం దేవీముపాయయుః .
ఆజగామ మహావీర్యః శుంభోఽపి స్వబలైర్వృతః .
నిహంతుం చండికాం కోపాత్కృత్వా యుద్ధం తు మాతృభిః .
తతో యుద్ధమతీవాసీద్దేవ్యా శుంభనిశుంభయోః .
శరవర్షమతీవోగ్రం మేఘయోరివ వర్షతోః .
చిచ్ఛేదాస్తాంఛరాంస్తాభ్యాం చండికా స్వశరోత్కరైః .
తాడయామాస చాంగేషు శస్త్రౌఘైరసురేశ్వరౌ .
నిశుంభో నిశితం ఖడ్గం చర్మ చాదాయ సుప్రభం .
అతాడయన్మూర్ధ్ని సింహం దేవ్యా వాహనముత్తమం .
తాడితే వాహనే దేవీ క్షురప్రేణాసిముత్తమం .
నిశుంభస్యాశు చిచ్ఛేద చర్మ చాప్యష్టచంద్రకం .
ఛిన్నే చర్మణి ఖడ్గే చ శక్తిం చిక్షేప సోఽసురః .
తామప్యస్య ద్విధా చక్రే చక్రేణాభిముఖాగతాం .
కోపాధ్మాతో నిశుంభోఽథ శూలం జగ్రాహ దానవః .
ఆయాతం ముష్టిపాతేన దేవీ తచ్చాప్యచూర్ణయత్ .
ఆవిద్యాథ గదాం సోఽపి చిక్షేప చండికాం ప్రతి .
సాపి దేవ్యాస్త్రిశూలేన భిన్నా భస్మత్వమాగతా .
తతః పరశుహస్తం తమాయాంతం దైత్యపుంగవం .
ఆహత్య దేవీ బాణౌఘైరపాతయత భూతలే .
తస్మిన్నిపతితే భూమౌ నిశుంభే భీమవిక్రమే .
భ్రాతర్యతీవ సంక్రుద్ధః ప్రయయౌ హంతుమంబికాం .
స రథస్థస్తథాత్యుచ్చైర్గృహీతపరమాయుధైః .
భుజైరష్టాభిరతులైర్వ్యాప్యాశేషం బభౌ నభః .
తమాయాంతం సమాలోక్య దేవీ శంఖమవాదయత్ .
జ్యాశబ్దం చాపి ధనుషశ్చకారాతీవ దుఃసహం .
పూరయామాస కకుభో నిజఘంటాస్వనేన చ .
సమస్తదైత్యసైన్యానాం తేజోవధవిధాయినా .
తతః సింహో మహానాదైస్త్యాజితేభమహామదైః .
పూరయామాస గగనం గాం తథైవ దిశో దశ .
తతః కాలీ సముత్పత్య గగనం క్ష్మామతాడయత్ .
కరాభ్యాం తన్నినాదేన ప్రాక్స్వనాస్తే తిరోహితాః .
అట్టాట్టహాసమశివం శివదూతీ చకార హ .
వైః శబ్దైరసురాస్త్రేసుః శుంభః కోపం పరం యయౌ .
దురాత్మంస్తిష్ఠ తిష్ఠేతి వ్యాజహారాంబికా యదా .
తదా జయేత్యభిహితం దేవైరాకాశసంస్థితైః .
శుంభేనాగత్య యా శక్తిర్ముక్తా జ్వాలాతిభీషణా .
ఆయాంతీ వహ్నికూటాభా సా నిరస్తా మహోల్కయా .
సింహనాదేన శుంభస్య వ్యాప్తం లోకత్రయాంతరం .
నిర్ఘాతనిఃస్వనో ఘోరో జితవానవనీపతే .
శుంభముక్తాంఛరాందేవీ శుంభస్తత్ప్రహితాంఛరాన్ .
చిచ్ఛేద స్వశరైరుగ్రైః శతశోఽథ సహస్రశః .
తతః సా చండికా క్రుద్ధా శూలేనాభిజఘాన తం .
స తదాభిహతో భూమౌ మూర్చ్ఛితో నిపపాత హ .
తతో నిశుంభః సంప్రాప్య చేతనామాత్తకార్ముకః .
ఆజఘాన శరైర్దేవీం కాలీం కేసరిణం తథా .
పునశ్చ కృత్వా బాహూనామయుతం దనుజేశ్వరః .
చక్రాయుధేన దితిజశ్ఛాదయామాస చండికాం .
తతో భగవతీ క్రుద్ధా దుర్గా దుర్గార్తినాశినీ .
చిచ్ఛేద దేవీ చక్రాణి స్వశరైః సాయకాంశ్చ తాన్ .
తతో నిశుంభో వేగేన గదామాదాయ చండికాం .
అభ్యధావత వై హంతుం దైత్యసైన్యసమావృతః .
తస్యాపతత ఏవాశు గదాం చిచ్ఛేద చండికా .
ఖడ్గేన శితధారేణ స చ శూలం సమాదదే .
శూలహస్తం సమాయాంతం నిశుంభమమరార్దనం .
హృది వివ్యాధ శూలేన వేగావిద్ధేన చండికా .
భిన్నస్య తస్య శూలేన హృదయాన్నిఃసృతోఽపరః .
మహాబలో మహావీర్యస్తిష్ఠేతి పురుషో వదన్ .
తస్య నిష్క్రామతో దేవీ ప్రహస్య స్వనవత్తతః .
శిరశ్చిచ్ఛేద ఖడ్గేన తతోఽసావపతద్భువి .
తతః సింహశ్చఖాదోగ్రదంష్ట్రాక్షుణ్ణశిరోధరాన్ .
అసురాంస్తాంస్తథా కాలీ శివదూతీ తథాపరాన్ .
కౌమారీశక్తినిర్భిన్నాః కేచిన్నేశుర్మహాసురాః .
బ్రహ్మాణీమంత్రపూతేన తోయేనాన్యే నిరాకృతాః .
మాహేశ్వరీత్రిశూలేన భిన్నాః పేతుస్తథాపరే .
వారాహీతుండఘాతేన కేచిచ్చూర్ణీకృతా భువి .
ఖండం ఖండం చ చక్రేణ వైష్ణవ్యా దానవాః కృతాః .
వజ్రేణ చైంద్రీహస్తాగ్రవిముక్తేన తథాపరే .
కేచిద్వినేశురసురాః కేచిన్నష్టా మహాహవాత్ .
భక్షితాశ్చాపరే కాలీశివదూతీమృగాధిపైః .
మార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే నవమః .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |