ദേവീ മാഹാത്മ്യം - അധ്യായം 8

ഓം ഋഷിരുവാച . ചണ്ഡേ ച നിഹതേ ദൈത്യേ മുണ്ഡേ ച വിനിപാതിതേ . ബഹുലേഷു ച സൈന്യേഷു ക്ഷയിതേഷ്വസുരേശ്വരഃ . തതഃ കോപപരാധീനചേതാഃ ശുംഭഃ പ്രതാപവാൻ . ഉദ്യോഗം സർവസൈന്യാനാം ദൈത്യാനാമാദിദേശ ഹ . അദ്യ സർവബലൈർദൈത്യാഃ ഷഡശീതിരുദായുധാ....

ഓം ഋഷിരുവാച .
ചണ്ഡേ ച നിഹതേ ദൈത്യേ മുണ്ഡേ ച വിനിപാതിതേ .
ബഹുലേഷു ച സൈന്യേഷു ക്ഷയിതേഷ്വസുരേശ്വരഃ .
തതഃ കോപപരാധീനചേതാഃ ശുംഭഃ പ്രതാപവാൻ .
ഉദ്യോഗം സർവസൈന്യാനാം ദൈത്യാനാമാദിദേശ ഹ .
അദ്യ സർവബലൈർദൈത്യാഃ ഷഡശീതിരുദായുധാഃ .
കംബൂനാം ചതുരശീതിർനിര്യാന്തു സ്വബലൈർവൃതാഃ .
കോടിവീര്യാണി പഞ്ചാശദസുരാണാം കുലാനി വൈ .
ശതം കുലാനി ധൗമ്രാണാം നിർഗച്ഛന്തു മമാജ്ഞയാ .
കാലകാ ദൗർഹൃദാ മൗർവാഃ കാലികേയാസ്തഥാസുരാഃ .
യുദ്ധായ സജ്ജാ നിര്യാന്തു ആജ്ഞയാ ത്വരിതാ മമ .
ഇത്യാജ്ഞാപ്യാസുരപതിഃ ശുംഭോ ഭൈരവശാസനഃ .
നിർജഗാമ മഹാസൈന്യസഹസ്രൈർബഹുഭിർവൃതഃ .
ആയാന്തം ചണ്ഡികാ ദൃഷ്ട്വാ തത്സൈന്യമതിഭീഷണം .
ജ്യാസ്വനൈഃ പൂരയാമാസ ധരണീഗഗനാന്തരം .
തതഃ സിംഹോ മഹാനാദമതീവ കൃതവാന്നൃപ .
ഘണ്ടാസ്വനേന താന്നാദാനംബികാ ചോപബൃംഹയത് .
ധനുർജ്യാസിംഹഘണ്ടാനാം നാദാപൂരിതദിങ്മുഖാ .
നിനാദൈർഭീഷണൈഃ കാലീ ജിഗ്യേ വിസ്താരിതാനനാ .
തം നിനാദമുപശ്രുത്യ ദൈത്യസൈന്യൈശ്ചതുർദിശം .
ദേവീ സിംഹസ്തഥാ കാലീ സരോഷൈഃ പരിവാരിതാഃ .
ഏതസ്മിന്നന്തരേ ഭൂപ വിനാശായ സുരദ്വിഷാം .
ഭവായാമരസിംഹാനാമതിവീര്യബലാന്വിതാഃ .

ബ്രഹ്മേശഗുഹവിഷ്ണൂനാം തഥേന്ദ്രസ്യ ച ശക്തയഃ .
ശരീരേഭ്യോ വിനിഷ്ക്രമ്യ തദ്രൂപൈശ്ചണ്ഡികാം യയുഃ .
യസ്യ ദേവസ്യ യദ്രൂപം യഥാ ഭൂഷണവാഹനം .
തദ്വദേവ ഹി തച്ഛക്തിരസുരാന്യോദ്ധുമായയൗ .
ഹംസയുക്തവിമാനാഗ്രേ സാക്ഷസൂത്രകമണ്ഡലുഃ .
ആയാതാ ബ്രഹ്മണഃ ശക്തിർബ്രഹ്മാണീത്യഭിധീയതേ .
മാഹേശ്വരീ വൃഷാരൂഢാ ത്രിശൂലവരധാരിണീ .
മഹാഹിവലയാ പ്രാപ്താ ചന്ദ്രരേഖാവിഭൂഷണാ .
കൗമാരീ ശക്തിഹസ്താ ച മയൂരവരവാഹനാ .
യോദ്ധുമഭ്യായയൗ ദൈത്യാനംബികാ ഗുഹരൂപിണീ .
തഥൈവ വൈഷ്ണവീ ശക്തിർഗരുഡോപരി സംസ്ഥിതാ .
ശംഖചക്രഗദാശാർങ്ഗഖഡ്ഗഹസ്താഭ്യുപായയൗ .
യജ്ഞവാരാഹമതുലം രൂപം യാ ബിഭ്രതോ ഹരേഃ .
ശക്തിഃ സാപ്യായയൗ തത്ര വാരാഹീം ബിഭ്രതീ തനും .
നാരസിംഹീ നൃസിംഹസ്യ ബിഭ്രതീ സദൃശം വപുഃ .
പ്രാപ്താ തത്ര സടാക്ഷേപക്ഷിപ്തനക്ഷത്രസംഹതിഃ .
വജ്രഹസ്താ തഥൈവൈന്ദ്രീ ഗജരാജോപരി സ്ഥിതാ .
പ്രാപ്താ സഹസ്രനയനാ യഥാ ശക്രസ്തഥൈവ സാ .
തതഃ പരിവൃതസ്താഭിരീശാനോ ദേവശക്തിഭിഃ .
ഹന്യന്താമസുരാഃ ശീഘ്രം മമ പ്രീത്യാഹ ചണ്ഡികാം .
തതോ ദേവീശരീരാത്തു വിനിഷ്ക്രാന്താതിഭീഷണാ .
ചണ്ഡികാ ശക്തിരത്യുഗ്രാ ശിവാശതനിനാദിനീ .
സാ ചാഹ ധൂമ്രജടിലമീശാനമപരാജിതാ .
ദൂത ത്വം ഗച്ഛ ഭഗവൻ പാർശ്വം ശുംഭനിശുംഭയോഃ .
ബ്രൂഹി ശുംഭം നിശുംഭം ച ദാനവാവതിഗർവിതൗ .
യേ ചാന്യേ ദാനവാസ്തത്ര യുദ്ധായ സമുപസ്ഥിതാഃ .
ത്രൈലോക്യമിന്ദ്രോ ലഭതാം ദേവാഃ സന്തു ഹവിർഭുജഃ .
യൂയം പ്രയാത പാതാലം യദി ജീവിതുമിച്ഛഥ .
ബലാവലേപാദഥ ചേദ്ഭവന്തോ യുദ്ധകാങ്ക്ഷിണഃ .
തദാഗച്ഛത തൃപ്യന്തു മച്ഛിവാഃ പിശിതേന വഃ .
യതോ നിയുക്തോ ദൗത്യേന തയാ ദേവ്യാ ശിവഃ സ്വയം .
ശിവദൂതീതി ലോകേഽസ്മിംസ്തതഃ സാ ഖ്യാതിമാഗതാ .
തേഽപി ശ്രുത്വാ വചോ ദേവ്യാഃ ശർവാഖ്യാതം മഹാസുരാഃ .
അമർഷാപൂരിതാ ജഗ്മുര്യത്ര കാത്യായനീ സ്ഥിതാ .
തതഃ പ്രഥമമേവാഗ്രേ ശരശക്ത്യൃഷ്ടിവൃഷ്ടിഭിഃ .
വവർഷുരുദ്ധതാമർഷാസ്താം ദേവീമമരാരയഃ .
സാ ച താൻ പ്രഹിതാൻ ബാണാഞ്ഛൂലശക്തിപരശ്വധാൻ .
ചിച്ഛേദ ലീലയാധ്മാതധനുർമുക്തൈർമഹേഷുഭിഃ .
തസ്യാഗ്രതസ്തഥാ കാലീ ശൂലപാതവിദാരിതാൻ .
ഖട്വാംഗപോഥിതാംശ്ചാരീൻകുർവതീ വ്യചരത്തദാ .
കമണ്ഡലുജലാക്ഷേപഹതവീര്യാൻ ഹതൗജസഃ .
ബ്രഹ്മാണീ ചാകരോച്ഛത്രൂന്യേന യേന സ്മ ധാവതി .
മാഹേശ്വരീ ത്രിശൂലേന തഥാ ചക്രേണ വൈഷ്ണവീ .
ദൈത്യാഞ്ജഘാന കൗമാരീ തഥാ ശക്ത്യാതികോപനാ .
ഐന്ദ്രീ കുലിശപാതേന ശതശോ ദൈത്യദാനവാഃ .
പേതുർവിദാരിതാഃ പൃഥ്വ്യാം രുധിരൗഘപ്രവർഷിണഃ .
തുണ്ഡപ്രഹാരവിധ്വസ്താ ദംഷ്ട്രാഗ്രക്ഷതവക്ഷസഃ .
വാരാഹമൂർത്യാ ന്യപതംശ്ചക്രേണ ച വിദാരിതാഃ .
നഖൈർവിദാരിതാംശ്ചാന്യാൻ ഭക്ഷയന്തീ മഹാസുരാൻ .
നാരസിംഹീ ചചാരാജൗ നാദാപൂർണദിഗംബരാ .
ചണ്ഡാട്ടഹാസൈരസുരാഃ ശിവദൂത്യഭിദൂഷിതാഃ .
പേതുഃ പൃഥിവ്യാം പതിതാംസ്താംശ്ചഖാദാഥ സാ തദാ .
ഇതി മാതൃഗണം ക്രുദ്ധം മർദയന്തം മഹാസുരാൻ .
ദൃഷ്ട്വാഭ്യുപായൈർവിവിധൈർനേശുർദേവാരിസൈനികാഃ .
പലായനപരാന്ദൃഷ്ട്വാ ദൈത്യാന്മാതൃഗണാർദിതാൻ .
യോദ്ധുമഭ്യായയൗ ക്രുദ്ധോ രക്തബീജോ മഹാസുരഃ .
രക്തബിന്ദുര്യദാ ഭൂമൗ പതത്യസ്യ ശരീരതഃ .
സമുത്പതതി മേദിന്യാം തത്പ്രമാണോ മഹാസുരഃ .
യുയുധേ സ ഗദാപാണിരിന്ദ്രശക്ത്യാ മഹാസുരഃ .
തതശ്ചൈന്ദ്രീ സ്വവജ്രേണ രക്തബീജമതാഡയത് .
കുലിശേനാഹതസ്യാശു ബഹു സുസ്രാവ ശോണിതം .
സമുത്തസ്ഥുസ്തതോ യോധാസ്തദ്രൂപാസ്തത്പരാക്രമാഃ .
യാവന്തഃ പതിതാസ്തസ്യ ശരീരാദ്രക്തബിന്ദവഃ .
താവന്തഃ പുരുഷാ ജാതാസ്തദ്വീര്യബലവിക്രമാഃ .
തേ ചാപി യുയുധുസ്തത്ര പുരുഷാ രക്തസംഭവാഃ .
സമം മാതൃഭിരത്യുഗ്രശസ്ത്രപാതാതിഭീഷണം .
പുനശ്ച വജ്രപാതേന ക്ഷതമസ്യ ശിരോ യദാ .
വവാഹ രക്തം പുരുഷാസ്തതോ ജാതാഃ സഹസ്രശഃ .
വൈഷ്ണവീ സമരേ ചൈനം ചക്രേണാഭിജഘാന ഹ .
ഗദയാ താഡയാമാസ ഐന്ദ്രീ തമസുരേശ്വരം .
വൈഷ്ണവീചക്രഭിന്നസ്യ രുധിരസ്രാവസംഭവൈഃ .
സഹസ്രശോ ജഗദ്വ്യാപ്തം തത്പ്രമാണൈർമഹാസുരൈഃ .
ശക്ത്യാ ജഘാന കൗമാരീ വാരാഹീ ച തഥാസിനാ .
മാഹേശ്വരീ ത്രിശൂലേന രക്തബീജം മഹാസുരം .
സ ചാപി ഗദയാ ദൈത്യഃ സർവാ ഏവാഹനത് പൃഥക് .
മാതൄഃ കോപസമാവിഷ്ടോ രക്തബീജോ മഹാസുരഃ .
തസ്യാഹതസ്യ ബഹുധാ ശക്തിശൂലാദിഭിർഭുവി .
പപാത യോ വൈ രക്തൗഘസ്തേനാസഞ്ഛതശോഽസുരാഃ .
തൈശ്ചാസുരാസൃക്സംഭൂതൈരസുരൈഃ സകലം ജഗത് .
വ്യാപ്തമാസീത്തതോ ദേവാ ഭയമാജഗ്മുരുത്തമം .
താൻ വിഷണ്ണാൻ സുരാൻ ദൃഷ്ട്വാ ചണ്ഡികാ പ്രാഹസത്വരം .
ഉവാച കാലീം ചാമുണ്ഡേ വിസ്തീർണം വദനം കുരു .
മച്ഛസ്ത്രപാതസംഭൂതാൻ രക്തബിന്ദൂൻ മഹാസുരാൻ .
രക്തബിന്ദോഃ പ്രതീച്ഛ ത്വം വക്ത്രേണാനേന വേഗിനാ .
ഭക്ഷയന്തീ ചര രണേ തദുത്പന്നാന്മഹാസുരാൻ .
ഏവമേഷ ക്ഷയം ദൈത്യഃ ക്ഷേണരക്തോ ഗമിഷ്യതി .
ഭക്ഷ്യമാണാസ്ത്വയാ ചോഗ്രാ ന ചോത്പത്സ്യന്തി ചാപരേ .
ഇത്യുക്ത്വാ താം തതോ ദേവീ ശൂലേനാഭിജഘാന തം .
മുഖേന കാലീ ജഗൃഹേ രക്തബീജസ്യ ശോണിതം .
തതോഽസാവാജഘാനാഥ ഗദയാ തത്ര ചണ്ഡികാം .
ന ചാസ്യാ വേദനാം ചക്രേ ഗദാപാതോഽല്പികാമപി .
തസ്യാഹതസ്യ ദേഹാത്തു ബഹു സുസ്രാവ ശോണിതം .
യതസ്തതസ്തദ്വക്ത്രേണ ചാമുണ്ഡാ സമ്പ്രതീച്ഛതി .
മുഖേ സമുദ്ഗതാ യേഽസ്യാ രക്തപാതാന്മഹാസുരാഃ .
താംശ്ചഖാദാഥ ചാമുണ്ഡാ പപൗ തസ്യ ച ശോണിതം .
ദേവീ ശൂലേന വജ്രേണ ബാണൈരസിഭിരൃഷ്ടിഭിഃ .
ജഘാന രക്തബീജം തം ചാമുണ്ഡാപീതശോണിതം .
സ പപാത മഹീപൃഷ്ഠേ ശസ്ത്രസംഘസമാഹതഃ .
നീരക്തശ്ച മഹീപാല രക്തബീജോ മഹാസുരഃ .
തതസ്തേ ഹർഷമതുലമവാപുസ്ത്രിദശാ നൃപ .
തേഷാം മാതൃഗണോ ജാതോ നനർതാസൃങ്മദോദ്ധതഃ .
മാർകണ്ഡേയപുരാണേ സാവർണികേ മന്വന്തരേ ദേവീമാഹാത്മ്യേ അഷ്ടമഃ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |