தேவி மாஹாத்மியம் - அத்தியாயம் எட்டு

ௐ ருʼஷிருவாச . சண்டே³ ச நிஹதே தை³த்யே முண்டே³ ச விநிபாதிதே . ப³ஹுலேஷு ச ஸைன்யேஷு க்ஷயிதேஷ்வஸுரேஶ்வர꞉ . தத꞉ கோபபராதீ⁴னசேதா꞉ ஶும்ப⁴꞉ ப்ரதாபவான் . உத்³யோக³ம்ʼ ஸர்வஸைன்யானாம்ʼ தை³த்யாநாமாதி³தே³ஶ ஹ . அத்³ய ஸர்வப³லைர்தை³....

ௐ ருʼஷிருவாச .
சண்டே³ ச நிஹதே தை³த்யே முண்டே³ ச விநிபாதிதே .
ப³ஹுலேஷு ச ஸைன்யேஷு க்ஷயிதேஷ்வஸுரேஶ்வர꞉ .
தத꞉ கோபபராதீ⁴னசேதா꞉ ஶும்ப⁴꞉ ப்ரதாபவான் .
உத்³யோக³ம்ʼ ஸர்வஸைன்யானாம்ʼ தை³த்யாநாமாதி³தே³ஶ ஹ .
அத்³ய ஸர்வப³லைர்தை³த்யா꞉ ஷட³ஶீதிருதா³யுதா⁴꞉ .
கம்பூ³னாம்ʼ சதுரஶீதிர்நிர்யாந்து ஸ்வப³லைர்வ்ருʼதா꞉ .
கோடிவீர்யாணி பஞ்சாஶத³ஸுராணாம்ʼ குலானி வை .
ஶதம்ʼ குலானி தௌ⁴ம்ராணாம்ʼ நிர்க³ச்ச²ந்து மமாஜ்ஞயா .
காலகா தௌ³ர்ஹ்ருʼதா³ மௌர்வா꞉ காலிகேயாஸ்ததா²ஸுரா꞉ .
யுத்³தா⁴ய ஸஜ்ஜா நிர்யாந்து ஆஜ்ஞயா த்வரிதா மம .
இத்யாஜ்ஞாப்யாஸுரபதி꞉ ஶும்போ⁴ பை⁴ரவஶாஸன꞉ .
நிர்ஜகா³ம மஹாஸைன்யஸஹஸ்ரைர்ப³ஹுபி⁴ர்வ்ருʼத꞉ .
ஆயாந்தம்ʼ சண்டி³கா த்³ருʼஷ்ட்வா தத்ஸைன்யமதிபீ⁴ஷணம் .
ஜ்யாஸ்வனை꞉ பூரயாமாஸ த⁴ரணீக³க³னாந்தரம் .
தத꞉ ஸிம்ʼஹோ மஹாநாத³மதீவ க்ருʼதவாந்ந்ருʼப .
க⁴ண்டாஸ்வனேன தாந்நாதா³னம்பி³கா சோபப்³ருʼம்ʼஹயத் .
த⁴னுர்ஜ்யாஸிம்ʼஹக⁴ண்டானாம்ʼ நாதா³பூரிததி³ங்முகா² .
நிநாதை³ர்பீ⁴ஷணை꞉ காலீ ஜிக்³யே விஸ்தாரிதானனா .
தம்ʼ நிநாத³முபஶ்ருத்ய தை³த்யஸைன்யைஶ்சதுர்தி³ஶம் .
தே³வீ ஸிம்ʼஹஸ்ததா² காலீ ஸரோஷை꞉ பரிவாரிதா꞉ .
ஏதஸ்மின்னந்தரே பூ⁴ப விநாஶாய ஸுரத்³விஷாம் .
ப⁴வாயாமரஸிம்ʼஹாநாமதிவீர்யப³லான்விதா꞉ .

ப்³ரஹ்மேஶகு³ஹவிஷ்ணூனாம்ʼ ததே²ந்த்³ரஸ்ய ச ஶக்தய꞉ .
ஶரீரேப்⁴யோ விநிஷ்க்ரம்ய தத்³ரூபைஶ்சண்டி³காம்ʼ யயு꞉ .
யஸ்ய தே³வஸ்ய யத்³ரூபம்ʼ யதா² பூ⁴ஷணவாஹனம் .
தத்³வதே³வ ஹி தச்ச²க்திரஸுரான்யோத்³து⁴மாயயௌ .
ஹம்ʼஸயுக்தவிமாநாக்³ரே ஸாக்ஷஸூத்ரகமண்ட³லு꞉ .
ஆயாதா ப்³ரஹ்மண꞉ ஶக்திர்ப்³ரஹ்மாணீத்யபி⁴தீ⁴யதே .
மாஹேஶ்வரீ வ்ருʼஷாரூடா⁴ த்ரிஶூலவரதா⁴ரிணீ .
மஹாஹிவலயா ப்ராப்தா சந்த்³ரரேகா²விபூ⁴ஷணா .
கௌமாரீ ஶக்திஹஸ்தா ச மயூரவரவாஹனா .
யோத்³து⁴மப்⁴யாயயௌ தை³த்யானம்பி³கா கு³ஹரூபிணீ .
ததை²வ வைஷ்ணவீ ஶக்திர்க³ருடோ³பரி ஸம்ʼஸ்தி²தா .
ஶங்க²சக்ரக³தா³ஶார்ங்க³க²ட்³க³ஹஸ்தாப்⁴யுபாயயௌ .
யஜ்ஞவாராஹமதுலம்ʼ ரூபம்ʼ யா பி³ப்⁴ரதோ ஹரே꞉ .
ஶக்தி꞉ ஸாப்யாயயௌ தத்ர வாராஹீம்ʼ பி³ப்⁴ரதீ தனும் .
நாரஸிம்ʼஹீ ந்ருʼஸிம்ʼஹஸ்ய பி³ப்⁴ரதீ ஸத்³ருʼஶம்ʼ வபு꞉ .
ப்ராப்தா தத்ர ஸடாக்ஷேபக்ஷிப்தநக்ஷத்ரஸம்ʼஹதி꞉ .
வஜ்ரஹஸ்தா ததை²வைந்த்³ரீ க³ஜராஜோபரி ஸ்தி²தா .
ப்ராப்தா ஸஹஸ்ரநயனா யதா² ஶக்ரஸ்ததை²வ ஸா .
தத꞉ பரிவ்ருʼதஸ்தாபி⁴ரீஶானோ தே³வஶக்திபி⁴꞉ .
ஹன்யந்தாமஸுரா꞉ ஶீக்⁴ரம்ʼ மம ப்ரீத்யாஹ சண்டி³காம் .
ததோ தே³வீஶரீராத்து விநிஷ்க்ராந்தாதிபீ⁴ஷணா .
சண்டி³கா ஶக்திரத்யுக்³ரா ஶிவாஶதனிநாதி³னீ .
ஸா சாஹ தூ⁴ம்ரஜடிலமீஶானமபராஜிதா .
தூ³த த்வம்ʼ க³ச்ச² ப⁴க³வன் பார்ஶ்வம்ʼ ஶும்ப⁴நிஶும்ப⁴யோ꞉ .
ப்³ரூஹி ஶும்ப⁴ம்ʼ நிஶும்ப⁴ம்ʼ ச தா³னவாவதிக³ர்விதௌ .
யே சான்யே தா³னவாஸ்தத்ர யுத்³தா⁴ய ஸமுபஸ்தி²தா꞉ .
த்ரைலோக்யமிந்த்³ரோ லப⁴தாம்ʼ தே³வா꞉ ஸந்து ஹவிர்பு⁴ஜ꞉ .
யூயம்ʼ ப்ரயாத பாதாலம்ʼ யதி³ ஜீவிதுமிச்ச²த² .
ப³லாவலேபாத³த² சேத்³ப⁴வந்தோ யுத்³த⁴காங்க்ஷிண꞉ .
ததா³க³ச்ச²த த்ருʼப்யந்து மச்சி²வா꞉ பிஶிதேன வ꞉ .
யதோ நியுக்தோ தௌ³த்யேன தயா தே³வ்யா ஶிவ꞉ ஸ்வயம் .
ஶிவதூ³தீதி லோகே(அ)ஸ்மிம்ʼஸ்தத꞉ ஸா க்²யாதிமாக³தா .
தே(அ)பி ஶ்ருத்வா வசோ தே³வ்யா꞉ ஶர்வாக்²யாதம்ʼ மஹாஸுரா꞉ .
அமர்ஷாபூரிதா ஜக்³முர்யத்ர காத்யாயனீ ஸ்தி²தா .
தத꞉ ப்ரத²மமேவாக்³ரே ஶரஶக்த்ய்ருʼஷ்டிவ்ருʼஷ்டிபி⁴꞉ .
வவர்ஷுருத்³த⁴தாமர்ஷாஸ்தாம்ʼ தே³வீமமராரய꞉ .
ஸா ச தான் ப்ரஹிதான் பா³ணாஞ்சூ²லஶக்திபரஶ்வதா⁴ன் .
சிச்சே²த³ லீலயாத்⁴மாதத⁴னுர்முக்தைர்மஹேஷுபி⁴꞉ .
தஸ்யாக்³ரதஸ்ததா² காலீ ஶூலபாதவிதா³ரிதான் .
க²ட்வாங்க³போதி²தாம்ʼஶ்சாரீன்குர்வதீ வ்யசரத்ததா³ .
கமண்ட³லுஜலாக்ஷேபஹதவீர்யான் ஹதௌஜஸ꞉ .
ப்³ரஹ்மாணீ சாகரோச்ச²த்ரூன்யேன யேன ஸ்ம தா⁴வதி .
மாஹேஶ்வரீ த்ரிஶூலேன ததா² சக்ரேண வைஷ்ணவீ .
தை³த்யாஞ்ஜகா⁴ன கௌமாரீ ததா² ஶக்த்யாதிகோபனா .
ஐந்த்³ரீ குலிஶபாதேன ஶதஶோ தை³த்யதா³னவா꞉ .
பேதுர்விதா³ரிதா꞉ ப்ருʼத்²வ்யாம்ʼ ருதி⁴ரௌக⁴ப்ரவர்ஷிண꞉ .
துண்ட³ப்ரஹாரவித்⁴வஸ்தா த³ம்ʼஷ்ட்ராக்³ரக்ஷதவக்ஷஸ꞉ .
வாராஹமூர்த்யா ந்யபதம்ʼஶ்சக்ரேண ச விதா³ரிதா꞉ .
நகை²ர்விதா³ரிதாம்ʼஶ்சான்யான் ப⁴க்ஷயந்தீ மஹாஸுரான் .
நாரஸிம்ʼஹீ சசாராஜௌ நாதா³பூர்ணதி³க³ம்ப³ரா .
சண்டா³ட்டஹாஸைரஸுரா꞉ ஶிவதூ³த்யபி⁴தூ³ஷிதா꞉ .
பேது꞉ ப்ருʼதி²வ்யாம்ʼ பதிதாம்ʼஸ்தாம்ʼஶ்சகா²தா³த² ஸா ததா³ .
இதி மாத்ருʼக³ணம்ʼ க்ருத்³த⁴ம்ʼ மர்த³யந்தம்ʼ மஹாஸுரான் .
த்³ருʼஷ்ட்வாப்⁴யுபாயைர்விவிதை⁴ர்னேஶுர்தே³வாரிஸைனிகா꞉ .
பலாயனபராந்த்³ருʼஷ்ட்வா தை³த்யான்மாத்ருʼக³ணார்தி³தான் .
யோத்³து⁴மப்⁴யாயயௌ க்ருத்³தோ⁴ ரக்தபீ³ஜோ மஹாஸுர꞉ .
ரக்தபி³ந்து³ர்யதா³ பூ⁴மௌ பதத்யஸ்ய ஶரீரத꞉ .
ஸமுத்பததி மேதி³ன்யாம்ʼ தத்ப்ரமாணோ மஹாஸுர꞉ .
யுயுதே⁴ ஸ க³தா³பாணிரிந்த்³ரஶக்த்யா மஹாஸுர꞉ .
ததஶ்சைந்த்³ரீ ஸ்வவஜ்ரேண ரக்தபீ³ஜமதாட³யத் .
குலிஶேனாஹதஸ்யாஶு ப³ஹு ஸுஸ்ராவ ஶோணிதம் .
ஸமுத்தஸ்து²ஸ்ததோ யோதா⁴ஸ்தத்³ரூபாஸ்தத்பராக்ரமா꞉ .
யாவந்த꞉ பதிதாஸ்தஸ்ய ஶரீராத்³ரக்தபி³ந்த³வ꞉ .
தாவந்த꞉ புருஷா ஜாதாஸ்தத்³வீர்யப³லவிக்ரமா꞉ .
தே சாபி யுயுது⁴ஸ்தத்ர புருஷா ரக்தஸம்ப⁴வா꞉ .
ஸமம்ʼ மாத்ருʼபி⁴ரத்யுக்³ரஶஸ்த்ரபாதாதிபீ⁴ஷணம் .
புனஶ்ச வஜ்ரபாதேன க்ஷதமஸ்ய ஶிரோ யதா³ .
வவாஹ ரக்தம்ʼ புருஷாஸ்ததோ ஜாதா꞉ ஸஹஸ்ரஶ꞉ .
வைஷ்ணவீ ஸமரே சைனம்ʼ சக்ரேணாபி⁴ஜகா⁴ன ஹ .
க³த³யா தாட³யாமாஸ ஐந்த்³ரீ தமஸுரேஶ்வரம் .
வைஷ்ணவீசக்ரபி⁴ன்னஸ்ய ருதி⁴ரஸ்ராவஸம்ப⁴வை꞉ .
ஸஹஸ்ரஶோ ஜக³த்³வ்யாப்தம்ʼ தத்ப்ரமாணைர்மஹாஸுரை꞉ .
ஶக்த்யா ஜகா⁴ன கௌமாரீ வாராஹீ ச ததா²ஸினா .
மாஹேஶ்வரீ த்ரிஶூலேன ரக்தபீ³ஜம்ʼ மஹாஸுரம் .
ஸ சாபி க³த³யா தை³த்ய꞉ ஸர்வா ஏவாஹனத் ப்ருʼத²க் .
மாத்ரூʼ꞉ கோபஸமாவிஷ்டோ ரக்தபீ³ஜோ மஹாஸுர꞉ .
தஸ்யாஹதஸ்ய ப³ஹுதா⁴ ஶக்திஶூலாதி³பி⁴ர்பு⁴வி .
பபாத யோ வை ரக்தௌக⁴ஸ்தேனாஸஞ்ச²தஶோ(அ)ஸுரா꞉ .
தைஶ்சாஸுராஸ்ருʼக்ஸம்பூ⁴தைரஸுரை꞉ ஸகலம்ʼ ஜக³த் .
வ்யாப்தமாஸீத்ததோ தே³வா ப⁴யமாஜக்³முருத்தமம் .
தான் விஷண்ணான் ஸுரான் த்³ருʼஷ்ட்வா சண்டி³கா ப்ராஹஸத்வரம் .
உவாச காலீம்ʼ சாமுண்டே³ விஸ்தீர்ணம்ʼ வத³னம்ʼ குரு .
மச்ச²ஸ்த்ரபாதஸம்பூ⁴தான் ரக்தபி³ந்தூ³ன் மஹாஸுரான் .
ரக்தபி³ந்தோ³꞉ ப்ரதீச்ச² த்வம்ʼ வக்த்ரேணானேன வேகி³னா .
ப⁴க்ஷயந்தீ சர ரணே தது³த்பன்னான்மஹாஸுரான் .
ஏவமேஷ க்ஷயம்ʼ தை³த்ய꞉ க்ஷேணரக்தோ க³மிஷ்யதி .
ப⁴க்ஷ்யமாணாஸ்த்வயா சோக்³ரா ந சோத்பத்ஸ்யந்தி சாபரே .
இத்யுக்த்வா தாம்ʼ ததோ தே³வீ ஶூலேநாபி⁴ஜகா⁴ன தம் .
முகே²ன காலீ ஜக்³ருʼஹே ரக்தபீ³ஜஸ்ய ஶோணிதம் .
ததோ(அ)ஸாவாஜகா⁴நாத² க³த³யா தத்ர சண்டி³காம் .
ந சாஸ்யா வேத³னாம்ʼ சக்ரே க³தா³பாதோ(அ)ல்பிகாமபி .
தஸ்யாஹதஸ்ய தே³ஹாத்து ப³ஹு ஸுஸ்ராவ ஶோணிதம் .
யதஸ்ததஸ்தத்³வக்த்ரேண சாமுண்டா³ ஸம்ப்ரதீச்ச²தி .
முகே² ஸமுத்³க³தா யே(அ)ஸ்யா ரக்தபாதான்மஹாஸுரா꞉ .
தாம்ʼஶ்சகா²தா³த² சாமுண்டா³ பபௌ தஸ்ய ச ஶோணிதம் .
தே³வீ ஶூலேன வஜ்ரேண பா³ணைரஸிபி⁴ர்ருʼஷ்டிபி⁴꞉ .
ஜகா⁴ன ரக்தபீ³ஜம்ʼ தம்ʼ சாமுண்டா³பீதஶோணிதம் .
ஸ பபாத மஹீப்ருʼஷ்டே² ஶஸ்த்ரஸங்க⁴ஸமாஹத꞉ .
நீரக்தஶ்ச மஹீபால ரக்தபீ³ஜோ மஹாஸுர꞉ .
ததஸ்தே ஹர்ஷமதுலமவாபுஸ்த்ரித³ஶா ந்ருʼப .
தேஷாம்ʼ மாத்ருʼக³ணோ ஜாதோ நனர்தாஸ்ருʼங்மதோ³த்³த⁴த꞉ .
மார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வந்தரே தே³வீமாஹாத்ம்யே அஷ்டம꞉ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |