ഭൂമിയും വസ്തുവകകളും ലഭിക്കുന്നതിന് ഭൂ സൂക്തം

ഓം ഭൂമിർഭൂമ്നാ ദ്യൗർവരിണാഽന്തരിക്ഷം മഹിത്വാ . ഉപസ്ഥേ തേ ദേവ്യദിതേഽഗ്നിമന്നാദ-മന്നാദ്യായാദധേ .. ആഽയംഗൗഃ പൃശ്നിരക്രമീ ദസനന്മാതരമ്പുനഃ . പിതരം ച പ്രയന്ത്സുവഃ .. ത്രിഗംശദ്ധാമ വിരാജതി വാക്പതംഗായ ശിശ്രിയേ . പ്രത്യസ്യ വഹ ....

ഓം ഭൂമിർഭൂമ്നാ ദ്യൗർവരിണാഽന്തരിക്ഷം മഹിത്വാ . ഉപസ്ഥേ തേ
ദേവ്യദിതേഽഗ്നിമന്നാദ-മന്നാദ്യായാദധേ .. ആഽയംഗൗഃ പൃശ്നിരക്രമീ
ദസനന്മാതരമ്പുനഃ . പിതരം ച പ്രയന്ത്സുവഃ .. ത്രിഗംശദ്ധാമ
വിരാജതി വാക്പതംഗായ ശിശ്രിയേ . പ്രത്യസ്യ വഹ ദ്യുഭിഃ .. അസ്യ
പ്രാണാദപാനത്യന്തശ്ചരതി രോചനാ . വ്യഖ്യൻ മഹിഷഃ സുവഃ ..
യത്ത്വാ ക്രുദ്ധഃ പരോവപമന്യുനാ യദവർത്യാ . സുകല്പമഗ്നേ തത്തവ
പുനസ്ത്വോദ്ദീപയാമസി .. യത്തേ മന്യുപരോപ്തസ്യ പൃഥിവീമനുദധ്വസേ . ആദിത്യാ
വിശ്വേ തദ്ദേവാ വസവശ്ച സമാഭരൻ ..
മനോ ജ്യോതിർ ജുഷതാം ആജ്യം വിച്ഛിന്നം യജ്ഞꣳ സം ഇമം ദധാതു .
ബൃഹസ്പതിസ് തനുതാം ഇമം നോ വിശ്വേ ദേവാ ഇഹ മാദയന്താം ..
സപ്ത തേ അഗ്നേ സമിധഃ സപ്ത ജിഹ്വാഃ സപ്ത 3 ഋഷയഃ സപ്ത ധാമ പ്രിയാണി .
സപ്ത ഹോത്രാഃ സപ്തധാ ത്വാ യജന്തി സപ്ത യോനീർ ആ പൃണസ്വാ ഘൃതേന ..
പുനർ ഊർജാ നി വർതസ്വ പുനർ അഗ്ന ഇഷായുഷാ .
പുനർ നഃ പാഹി വിശ്വതഃ ..
സഹ രയ്യാ നി വർതസ്വാഗ്നേ പിന്വസ്വ ധാരയാ .
വിശ്വപ്സ്നിയാ വിശ്വതസ് പരി ..
ലേകഃ സലേകഃ സുലേകസ് തേ ന ആദിത്യാ ആജ്യം ജുഷാണാ വിയന്തു കേതഃ സകേതഃ സുകേതസ് തേ ന ആദിത്യാ ആജ്യം ജുഷാണാ വിയന്തു വിവസ്വാꣳ അദിതിർ ദേവജൂതിസ് തേ ന ആദിത്യാ ആജ്യം ജുഷാണാ വിയന്തു ..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |