தேவி மாஹாத்மியம் - அத்தியாயம் ஏழு

ௐ ருʼஷிருவாச . ஆஜ்ஞப்தாஸ்தே ததோ தை³த்யாஶ்சண்ட³முண்ட³புரோக³மா꞉ . சதுரங்க³ப³லோபேதா யயுரப்⁴யுத்³யதாயுதா⁴꞉ . த³த்³ருʼஶுஸ்தே ததோ தே³வீமீஷத்³தா⁴ஸாம்ʼ வ்யவஸ்தி²தாம் . ஸிம்ʼஹஸ்யோபரி ஶைலேந்த்³ரஶ்ருʼங்கே³ மஹதி காஞ்சனே . த....

ௐ ருʼஷிருவாச .
ஆஜ்ஞப்தாஸ்தே ததோ தை³த்யாஶ்சண்ட³முண்ட³புரோக³மா꞉ .
சதுரங்க³ப³லோபேதா யயுரப்⁴யுத்³யதாயுதா⁴꞉ .
த³த்³ருʼஶுஸ்தே ததோ தே³வீமீஷத்³தா⁴ஸாம்ʼ வ்யவஸ்தி²தாம் .
ஸிம்ʼஹஸ்யோபரி ஶைலேந்த்³ரஶ்ருʼங்கே³ மஹதி காஞ்சனே .
தே த்³ருʼஷ்ட்வா தாம்ʼ ஸமாதா³துமுத்³யமம்ʼ சக்ருருத்³யதா꞉ .
ஆக்ருʼஷ்டசாபாஸித⁴ராஸ்ததா²ன்யே தத்ஸமீபகா³꞉ .
தத꞉ கோபம்ʼ சகாரோச்சைரம்பி³கா தானரீன்ப்ரதி .
கோபேன சாஸ்யா வத³னம்ʼ மஷீவர்ணமபூ⁴த்ததா³ .
ப்⁴ருகுடீகுடிலாத்தஸ்யா லலாடப²லகாத்³த்³ருதம் .
காலீ கராலவத³னா விநிஷ்க்ராந்தாஸிபாஶினீ .
விசித்ரக²ட்வாங்க³த⁴ரா நரமாலாவிபூ⁴ஷணா .
த்³வீபிசர்மபரீதா⁴னா ஶுஷ்கமாம்ʼஸாதிபை⁴ரவா .
அதிவிஸ்தாரவத³னா ஜிஹ்வாலலனபீ⁴ஷணா .
நிமக்³னாரக்தநயனா நாதா³பூரிததி³ங்முகா² .
ஸா வேகே³நாபி⁴பதிதா கா⁴தயந்தீ மஹாஸுரான் .
ஸைன்யே தத்ர ஸுராரீணாமப⁴க்ஷயத தத்³ப³லம் .
பார்ஷ்ணிக்³ராஹாங்குஶக்³ராஹயோத⁴க⁴ண்டாஸமன்விதான் .
ஸமாதா³யைகஹஸ்தேன முகே² சிக்ஷேப வாரணான் .
ததை²வ யோத⁴ம்ʼ துரகை³ ரத²ம்ʼ ஸாரதி²னா ஸஹ .
நிக்ஷிப்ய வக்த்ரே த³ஶனைஶ்சர்வயந்த்யதிபை⁴ரவம் .
ஏகம்ʼ ஜக்³ராஹ கேஶேஷு க்³ரீவாயாமத² சாபரம் .
பாதே³னாக்ரம்ய சைவான்யமுரஸான்யமபோத²யத் .
தைர்முக்தானி ச ஶஸ்த்ராணி மஹாஸ்த்ராணி ததா²ஸுரை꞉ .
முகே²ன ஜக்³ராஹ ருஷா த³ஶனைர்மதி²தான்யபி .
ப³லினாம்ʼ தத்³ப³லம்ʼ ஸர்வமஸுராணாம்ʼ து³ராத்மனாம் .
மமர்தா³ப⁴க்ஷயச்சான்யானன்யாம்ʼஶ்சாதாட³யத்ததா³ .
அஸினா நிஹதா꞉ கேசித்கேசித்க²ட்வாங்க³தாடி³தா꞉ .
ஜக்³முர்விநாஶமஸுரா த³ந்தாக்³ராபி⁴ஹதாஸ்ததா² .
க்ஷணேன தத்³ப³லம்ʼ ஸர்வமஸுராணாம்ʼ நிபாதிதம் .
த்³ருʼஷ்ட்வா சண்டோ³(அ)பி⁴து³த்³ராவ தாம்ʼ காலீமதிபீ⁴ஷணாம் .
ஶரவர்ஷைர்மஹாபீ⁴மைர்பீ⁴மாக்ஷீம்ʼ தாம்ʼ மஹாஸுர꞉ .
சா²த³யாமாஸ சக்ரைஶ்ச முண்ட³꞉ க்ஷிப்தை꞉ ஸஹஸ்ரஶ꞉ .
தானி சக்ராண்யனேகானி விஶமானானி தன்முக²ம் .
ப³பு⁴ர்யதா²ர்கபி³ம்பா³னி ஸுப³ஹூனி க⁴னோத³ரம் .
ததோ ஜஹாஸாதிருஷா பீ⁴மம்ʼ பை⁴ரவநாதி³னீ .
காலீ கராலவத³னா து³ர்த³ர்ஶத³ஶனோஜ்ஜ்வலா .
உத்தா²ய ச மஹாஸிம்ʼஹம்ʼ தே³வீ சண்ட³மதா⁴வத .
க்³ருʼஹீத்வா சாஸ்ய கேஶேஷு ஶிரஸ்தேனாஸினாச்சி²னத் .
அத² முண்டோ³(அ)ப்⁴யதா⁴வத்தாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா சண்ட³ம்ʼ நிபாதிதம் .
தமப்யபாதயத்³பூ⁴மௌ ஸா க²ட்³கா³பி⁴ஹதம்ʼ ருஷா .
ஹதஶேஷம்ʼ தத꞉ ஸைன்யம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா சண்ட³ம்ʼ நிபாதிதம் .
முண்ட³ம்ʼ ச ஸுமஹாவீர்யம்ʼ தி³ஶோ பே⁴ஜே ப⁴யாதுரம் .
ஶிரஶ்சண்ட³ஸ்ய காலீ ச க்³ருʼஹீத்வா முண்ட³மேவ ச .
ப்ராஹ ப்ரசண்டா³ட்டஹாஸமிஶ்ரமப்⁴யேத்ய சண்டி³காம் .
மயா தவாத்ரோபஹ்ருʼதௌ சண்ட³முண்டௌ³ மஹாபஶூ .
யுத்³த⁴யஜ்ஞே ஸ்வயம்ʼ ஶும்ப⁴ம்ʼ நிஶும்ப⁴ம்ʼ ச ஹநிஷ்யஸி .
ருʼஷிருவாச .
தாவானீதௌ ததோ த்³ருʼஷ்ட்வா சண்ட³முண்டௌ³ மஹாஸுரௌ .
உவாச காலீம்ʼ கல்யாணீ லலிதம்ʼ சண்டி³கா வச꞉ .
யஸ்மாச்சண்ட³ம்ʼ ச முண்ட³ம்ʼ ச க்³ருʼஹீத்வா த்வமுபாக³தா .
சாமுண்டே³தி ததோ லோகே க்²யாதா தே³வீ ப⁴விஷ்யஸி .
மார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வந்தரே தே³வீமாஹாத்ம்யே ஸப்தம꞉ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |