ദേവീ മാഹാത്മ്യം - അധ്യായം 2

71.1K
1.2K

Comments

Grmmz
കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമുള്ള മന്ത്രം -രതീഷ് ചെങ്ങന്നൂർ

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നു. -ശിവദാസ്

ഈ മന്ത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ മനസിൽ ഒരു ശാന്തി അനുഭവപ്പെടുന്നു 🌈 -അനിൽ പി വി

മന്ത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ മനസിന് ഒരു ഉണർവ് തോനുന്നു 🌷 - പ്രകാശൻ മണലൂർ

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ നമുക്ക് ഒരു എനർജി ലഭിക്കും 🙏🙏 -സേതുമാധവൻ

Read more comments

പെരുമാള്‍

തമിഴില്‍ ഭഗവാന്‍ വിഷ്ണുവിനെ പെരുമാള്‍ എന്ന് പറയും. പെരുമാള്‍ എന്നാല്‍ പെരും ആള്‍.

ലങ്കാ യുദ്ധത്തിൽ ശ്രീരാമന്റെ വിജയത്തിന് വിഭീഷണൻ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ സഹായിച്ചു?

ലങ്കയുടെ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിഭീഷണൻ്റെ അടുത്ത അറിവ് രാമൻ്റെ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച് രാവണനെതിരായ വിജയത്തിന് കാര്യമായ സംഭാവന നൽകി. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ - രാവണൻ്റെ സൈന്യത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ സേനാനായകന്മാരുടെയും ശക്തികളെയും ബലഹീനതകളെയും കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ, രാവണൻ്റെ കൊട്ടാരത്തെയും കോട്ടകളെയും കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ, രാവണൻ്റെ അമരത്വത്തിന്റെ രഹസ്യം. സങ്കീർണ്ണമായ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുമ്പോൾ ഉൾവിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ജീവിതത്തിൽ, ഒരു സാഹചര്യം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ ഉൾവിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ തന്ത്രപരമായ ആസൂത്രണത്തിലും തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിലും ഉതകും.

Quiz

ഇതില്‍ അശുഭവൃക്ഷമേത് ?

ഓം അസ്യ മധ്യമചരിത്രസ്യ വിഷ്ണു-ര്ഋഷിഃ . മഹാലക്ഷ്മീർദേവതാ . ഉഷ്ണിക് ഛന്ദഃ . ശാകംഭരീ ശക്തിഃ . ദുർഗാ ബീജം . വായുസ്തത്ത്വം . യജുർവേദഃ സ്വരൂപം . മഹാലക്ഷ്മീപ്രീത്യർഥം വാഽർഥേ മധ്യചരിത്രജപേ വിനിയോഗഃ . . ധ്യാനം . ഓം അക്ഷസ്ര....

ഓം അസ്യ മധ്യമചരിത്രസ്യ വിഷ്ണു-ര്ഋഷിഃ .
മഹാലക്ഷ്മീർദേവതാ .
ഉഷ്ണിക് ഛന്ദഃ . ശാകംഭരീ ശക്തിഃ . ദുർഗാ ബീജം .
വായുസ്തത്ത്വം .
യജുർവേദഃ സ്വരൂപം . മഹാലക്ഷ്മീപ്രീത്യർഥം വാഽർഥേ മധ്യചരിത്രജപേ വിനിയോഗഃ .
. ധ്യാനം .
ഓം അക്ഷസ്രക്പരശൂ ഗദേഷുകുലിശം പദ്മം ധനുഃ കുണ്ഡികാം
ദണ്ഡം ശക്തിമസിം ച ചർമ ജലജം ഘണ്ടാം സുരാഭാജനം .
ശൂലം പാശസുദർശനേ ച ദധതീം ഹസ്തൈഃ പ്രവാലപ്രഭാം
സേവേ സൈരിഭമർദിനീമിഹ മഹാലക്ഷ്മീം സരോജസ്ഥിതാം .
ഓം ഹ്രീം ഋഷിരുവാച .
ദേവാസുരമഭൂദ്യുദ്ധം പൂർണമബ്ദശതം പുരാ .
മഹിഷേഽസുരാണാമധിപേ ദേവാനാം ച പുരന്ദരേ .
തത്രാസുരൈർമഹാവീര്യൈർദേവസൈന്യം പരാജിതം .
ജിത്വാ ച സകലാൻ ദേവാനിന്ദ്രോഽഭൂന്മഹിഷാസുരഃ .
തതഃ പരാജിതാ ദേവാഃ പദ്മയോനിം പ്രജാപതിം .
പുരസ്കൃത്യ ഗതാസ്തത്ര യത്രേശഗരുഡധ്വജൗ .
യഥാവൃത്തം തയോസ്തദ്വന്മഹിഷാസുരചേഷ്ടിതം .
ത്രിദശാഃ കഥയാമാസുർദേവാഭിഭവവിസ്തരം .
സൂര്യേന്ദ്രാഗ്ന്യനിലേന്ദൂനാം യമസ്യ വരുണസ്യ ച .
അന്യേഷാം ചാധികാരാൻസ സ്വയമേവാധിതിഷ്ഠതി .
സ്വർഗാന്നിരാകൃതാഃ സർവേ തേന ദേവഗണാ ഭുവി .
വിചരന്തി യഥാ മർത്യാ മഹിഷേണ ദുരാത്മനാ .
ഏതദ്വഃ കഥിതം സർവമമരാരിവിചേഷ്ടിതം .
ശരണം വഃ പ്രപന്നാഃ സ്മോ വധസ്തസ്യ വിചിന്ത്യതാം .
ഇത്ഥം നിശമ്യ ദേവാനാം വചാംസി മധുസൂദനഃ .
ചകാര കോപം ശംഭുശ്ച ഭ്രുകുടീകുടിലാനനൗ .
തതോഽതികോപപൂർണസ്യ ചക്രിണോ വദനാത്തതഃ .
നിശ്ചക്രാമ മഹത്തേജോ ബ്രഹ്മണഃ ശങ്കരസ്യ ച .
അന്യേഷാം ചൈവ ദേവാനാം ശക്രാദീനാം ശരീരതഃ .
നിർഗതം സുമഹത്തേജസ്തച്ചൈക്യം സമഗച്ഛത .
അതീവ തേജസഃ കൂടം ജ്വലന്തമിവ പർവതം .
ദദൃശുസ്തേ സുരാസ്തത്ര ജ്വാലാവ്യാപ്തദിഗന്തരം .
അതുലം തത്ര തത്തേജഃ സർവദേവശരീരജം .
ഏകസ്ഥം തദഭൂന്നാരീ വ്യാപ്തലോകത്രയം ത്വിഷാ .
യദഭൂച്ഛാംഭവം തേജസ്തേനാജായത തന്മുഖം .
യാമ്യേന ചാഭവൻ കേശാ ബാഹവോ വിഷ്ണുതേജസാ .
സൗമ്യേന സ്തനയോര്യുഗ്മം മധ്യം ചൈന്ദ്രേണ ചാഭവത് .
വാരുണേന ച ജംഘോരൂ നിതംബസ്തേജസാ ഭുവഃ .
ബ്രഹ്മണസ്തേജസാ പാദൗ തദംഗുല്യോഽർകതേജസാ .
വസൂനാം ച കരാംഗുല്യഃ കൗബേരേണ ച നാസികാ .
തസ്യാസ്തു ദന്താഃ സംഭൂതാഃ പ്രാജാപത്യേന തേജസാ .
നയനത്രിതയം ജജ്ഞേ തഥാ പാവകതേജസാ .
ഭ്രുവൗ ച സന്ധ്യയോസ്തേജഃ ശ്രവണാവനിലസ്യ ച .
അന്യേഷാം ചൈവ ദേവാനാം സംഭവസ്തേജസാം ശിവാ .
തതഃ സമസ്തദേവാനാം തേജോരാശിസമുദ്ഭവാം .
താം വിലോക്യ മുദം പ്രാപുരമരാ മഹിഷാർദിതാഃ .
തതോ ദേവാ ദദുസ്തസ്യൈ സ്വാനി സ്വാന്യായുധാനി ച .
ശൂലം ശൂലാദ്വിനിഷ്കൃഷ്യ ദദൗ തസ്യൈ പിനാകധൃക് .
ചക്രം ച ദത്തവാൻ കൃഷ്ണഃ സമുത്പാട്യ സ്വചക്രതഃ .
ശംഖം ച വരുണഃ ശക്തിം ദദൗ തസ്യൈ ഹുതാശനഃ .
മാരുതോ ദത്തവാംശ്ചാപം ബാണപൂർണേ തഥേഷുധീ .
വജ്രമിന്ദ്രഃ സമുത്പാട്യ കുലിശാദമരാധിപഃ .
ദദൗ തസ്യൈ സഹസ്രാക്ഷോ ഘണ്ടാമൈരാവതാദ്ഗജാത് .
കാലദണ്ഡാദ്യമോ ദണ്ഡം പാശം ചാംബുപതിർദദൗ .
പ്രജാപതിശ്ചാക്ഷമാലാം ദദൗ ബ്രഹ്മാ കമണ്ഡലും .
സമസ്തരോമകൂപേഷു നിജരശ്മീൻ ദിവാകരഃ .
കാലശ്ച ദത്തവാൻ ഖഡ്ഗം തസ്യൈ ചർമ ച നിർമലം .
ക്ഷീരോദശ്ചാമലം ഹാരമജരേ ച തഥാംബരേ .
ചൂഡാമണിം തഥാ ദിവ്യം കുണ്ഡലേ കടകാനി ച .
അർധചന്ദ്രം തഥാ ശുഭ്രം കേയൂരാൻ സർവബാഹുഷു .
നൂപുരൗ വിമലൗ തദ്വദ് ഗ്രൈവേയകമനുത്തമം .
അംഗുലീയകരത്നാനി സമസ്താസ്വംഗുലീഷു ച .
വിശ്വകർമാ ദദൗ തസ്യൈ പരശും ചാതിനിർമലം .
അസ്ത്രാണ്യനേകരൂപാണി തഥാഭേദ്യം ച ദംശനം .
അമ്ലാനപങ്കജാം മാലാം ശിരസ്യുരസി ചാപരാം .
അദദജ്ജലധിസ്തസ്യൈ പങ്കജം ചാതിശോഭനം .
ഹിമവാൻ വാഹനം സിംഹം രത്നാനി വിവിധാനി ച .
ദദാവശൂന്യം സുരയാ പാനപാത്രം ധനാധിപഃ .
ശേഷശ്ച സർവനാഗേശോ മഹാമണിവിഭൂഷിതം .
നാഗഹാരം ദദൗ തസ്യൈ ധത്തേ യഃ പൃഥിവീമിമാം .
അന്യൈരപി സുരൈർദേവീ ഭൂഷണൈരായുധൈസ്തഥാ .
സമ്മാനിതാ നനാദോച്ചൈഃ സാട്ടഹാസം മുഹുർമുഹുഃ .
തസ്യാ നാദേന ഘോരേണ കൃത്സ്നമാപൂരിതം നഭഃ .
അമായതാതിമഹതാ പ്രതിശബ്ദോ മഹാനഭൂത് .
ചുക്ഷുഭുഃ സകലാ ലോകാഃ സമുദ്രാശ്ച ചകമ്പിരേ .
ചചാല വസുധാ ചേലുഃ സകലാശ്ച മഹീധരാഃ .
ജയേതി ദേവാശ്ച മുദാ താമൂചുഃ സിംഹവാഹിനീം .
തുഷ്ടുവുർമുനയശ്ചൈനാം ഭക്തിനമ്രാത്മമൂർതയഃ .
ദൃഷ്ട്വാ സമസ്തം സങ്ക്ഷുബ്ധം ത്രൈലോക്യമമരാരയഃ .
സന്നദ്ധാഖിലസൈന്യാസ്തേ സമുത്തസ്ഥുരുദായുധാഃ .
ആഃ കിമേതദിതി ക്രോധാദാഭാഷ്യ മഹിഷാസുരഃ .
അഭ്യധാവത തം ശബ്ദമശേഷൈരസുരൈർവൃതഃ .
സ ദദർശ തതോ ദേവീം വ്യാപ്തലോകത്രയാം ത്വിഷാ .
പാദാക്രാന്ത്യാ നതഭുവം കിരീടോല്ലിഖിതാംബരാം .
ക്ഷോഭിതാശേഷപാതാലാം ധനുർജ്യാനിഃസ്വനേന താം .
ദിശോ ഭുജസഹസ്രേണ സമന്താദ്വ്യാപ്യ സംസ്ഥിതാം .
തതഃ പ്രവവൃതേ യുദ്ധം തയാ ദേവ്യാ സുരദ്വിഷാം .
ശസ്ത്രാസ്ത്രൈർബഹുധാ മുക്തൈരാദീപിതദിഗന്തരം .
മഹിഷാസുരസേനാനീശ്ചിക്ഷുരാഖ്യോ മഹാസുരഃ .
യുയുധേ ചാമരശ്ചാന്യൈശ്ചതുരംഗബലാന്വിതഃ .
രഥാനാമയുതൈഃ ഷഡ്ഭിരുദഗ്രാഖ്യോ മഹാസുരഃ .
അയുധ്യതായുതാനാം ച സഹസ്രേണ മഹാഹനുഃ .
പഞ്ചാശദ്ഭിശ്ച നിയുതൈരസിലോമാ മഹാസുരഃ .
അയുതാനാം ശതൈഃ ഷഡ്ഭിർബാഷ്കലോ യുയുധേ രണേ .
ഗജവാജിസഹസ്രൗഘൈരനേകൈഃ പരിവാരിതഃ .
വൃതോ രഥാനാം കോട്യാ ച യുദ്ധേ തസ്മിന്നയുധ്യത .
ബിഡാലാഖ്യോഽയുതാനാം ച പഞ്ചാശദ്ഭിരഥായുതൈഃ .
യുയുധേ സംയുഗേ തത്ര രഥാനാം പരിവാരിതഃ .
അന്യേ ച തത്രായുതശോ രഥനാഗഹയൈർവൃതാഃ .
യുയുധുഃ സംയുഗേ ദേവ്യാ സഹ തത്ര മഹാസുരാഃ .
കോടികോടിസഹസ്രൈസ്തു രഥാനാം ദന്തിനാം തഥാ .
ഹയാനാം ച വൃതോ യുദ്ധേ തത്രാഭൂന്മഹിഷാസുരഃ .
തോമരൈർഭിന്ദിപാലൈശ്ച ശക്തിഭിർമുസലൈസ്തഥാ .
യുയുധുഃ സംയുഗേ ദേവ്യാ ഖഡ്ഗൈഃ പരശുപട്ടിശൈഃ .
കേചിച്ച ചിക്ഷിപുഃ ശക്തീഃ കേചിത് പാശാംസ്തഥാപരേ .
ദേവീം ഖഡ്ഗപ്രഹാരൈസ്തു തേ താം ഹന്തും പ്രചക്രമുഃ .
സാപി ദേവീ തതസ്താനി ശസ്ത്രാണ്യസ്ത്രാണി ചണ്ഡികാ .
ലീലയൈവ പ്രചിച്ഛേദ നിജശസ്ത്രാസ്ത്രവർഷിണീ .
അനായസ്താനനാ ദേവീ സ്തൂയമാനാ സുരർഷിഭിഃ .
മുമോചാസുരദേഹേഷു ശസ്ത്രാണ്യസ്ത്രാണി ചേശ്വരീ .
സോഽപി ക്രുദ്ധോ ധുതസടോ ദേവ്യാ വാഹനകേസരീ .
ചചാരാസുരസൈന്യേഷു വനേഷ്വിവ ഹുതാശനഃ .
നിഃശ്വാസാൻ മുമുചേ യാംശ്ച യുധ്യമാനാ രണേഽംബികാ .
ത ഏവ സദ്യഃ സംഭൂതാ ഗണാഃ ശതസഹസ്രശഃ .
യുയുധുസ്തേ പരശുഭിർഭിന്ദിപാലാസിപട്ടിശൈഃ .
നാശയന്തോഽസുരഗണാൻ ദേവീശക്ത്യുപബൃംഹിതാഃ .
അവാദയന്ത പടഹാൻ ഗണാഃ ശംഖാംസ്തഥാപരേ .
മൃദംഗാംശ്ച തഥൈവാന്യേ തസ്മിൻ യുദ്ധമഹോത്സവേ .
തതോ ദേവീ ത്രിശൂലേന ഗദയാ ശക്തിവൃഷ്ടിഭിഃ .
ഖഡ്ഗാദിഭിശ്ച ശതശോ നിജഘാന മഹാസുരാൻ .
പാതയാമാസ ചൈവാന്യാൻ ഘണ്ടാസ്വനവിമോഹിതാൻ .
അസുരാൻ ഭുവി പാശേന ബദ്ധ്വാ ചാന്യാനകർഷയത് .
കേചിദ് ദ്വിധാകൃതാസ്തീക്ഷ്ണൈഃ ഖഡ്ഗപാതൈസ്തഥാപരേ .
വിപോഥിതാ നിപാതേന ഗദയാ ഭുവി ശേരതേ .
വേമുശ്ച കേചിദ്രുധിരം മുസലേന ഭൃശം ഹതാഃ .
കേചിന്നിപതിതാ ഭൂമൗ ഭിന്നാഃ ശൂലേന വക്ഷസി .
നിരന്തരാഃ ശരൗഘേണ കൃതാഃ കേചിദ്രണാജിരേ .
ശ്യേനാനുകാരിണഃ പ്രാണാൻ മുമുചുസ്ത്രിദശാർദനാഃ .
കേഷാഞ്ചിദ് ബാഹവശ്ഛിന്നാശ്ഛിന്നഗ്രീവാസ്തഥാപരേ .
ശിരാംസി പേതുരന്യേഷാമന്യേ മധ്യേ വിദാരിതാഃ .
വിച്ഛിന്നജംഘാസ്ത്വപരേ പേതുരുർവ്യാം മഹാസുരാഃ .
ഏകബാഹ്വക്ഷിചരണാഃ കേചിദ്ദേവ്യാ ദ്വിധാകൃതാഃ .
ഛിന്നേഽപി ചാന്യേ ശിരസി പതിതാഃ പുനരുത്ഥിതാഃ .
കബന്ധാ യുയുധുർദേവ്യാ ഗൃഹീതപരമായുധാഃ .
നനൃതുശ്ചാപരേ തത്ര യുദ്ധേ തൂര്യലയാശ്രിതാഃ .
കബന്ധാശ്ഛിന്നശിരസഃ ഖഡ്ഗശക്ത്യൃഷ്ടിപാണയഃ .
തിഷ്ഠ തിഷ്ഠേതി ഭാഷന്തോ ദേവീമന്യേ മഹാസുരാഃ .
പാതിതൈ രഥനാഗാശ്വൈരസുരൈശ്ച വസുന്ധരാ .
അഗമ്യാ സാഭവത്തത്ര യത്രാഭൂത് സ മഹാരണഃ .
ശോണിതൗഘാ മഹാനദ്യഃ സദ്യസ്തത്ര പ്രസുസ്രുവുഃ .
മധ്യേ ചാസുരസൈന്യസ്യ വാരണാസുരവാജിനാം .
ക്ഷണേന തന്മഹാസൈന്യമസുരാണാം തഥാംബികാ .
നിന്യേ ക്ഷയം യഥാ വഹ്നിസ്തൃണദാരുമഹാചയം .
സ ച സിംഹോ മഹാനാദമുത്സൃജൻ ധുതകേസരഃ .
ശരീരേഭ്യോഽമരാരീണാമസൂനിവ വിചിന്വതി .
ദേവ്യാ ഗണൈശ്ച തൈസ്തത്ര കൃതം യുദ്ധം തഥാസുരൈഃ .
യഥൈഷാം തുതുഷുർദേവാഃ പുഷ്പവൃഷ്ടിമുചോ ദിവി .
മാർകണ്ഡേയപുരാണേ സാവർണികേ മന്വന്തരേ ദേവീമാഹാത്മ്യേ ദ്വിതീയഃ .

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |