தேவி மாஹாத்மியம் - அத்தியாயம் இரண்டு

ௐ அஸ்ய மத்⁴யமசரித்ரஸ்ய விஷ்ணு-ர்ருஷி꞉ . மஹாலக்ஷ்மீர்தே³வதா . உஷ்ணிக் ச²ந்த³꞉ . ஶாகம்ப⁴ரீ ஶக்தி꞉ . து³ர்கா³ பீ³ஜம் . வாயுஸ்தத்த்வம் . யஜுர்வேத³꞉ ஸ்வரூபம் . மஹாலக்ஷ்மீப்ரீத்யர்த²ம் வா(அ)ர்தே² மத்⁴யசரித்ரஜபே விநியோக³꞉ .....

ௐ அஸ்ய மத்⁴யமசரித்ரஸ்ய விஷ்ணு-ர்ருஷி꞉ .
மஹாலக்ஷ்மீர்தே³வதா .
உஷ்ணிக் ச²ந்த³꞉ . ஶாகம்ப⁴ரீ ஶக்தி꞉ . து³ர்கா³ பீ³ஜம் .
வாயுஸ்தத்த்வம் .
யஜுர்வேத³꞉ ஸ்வரூபம் . மஹாலக்ஷ்மீப்ரீத்யர்த²ம் வா(அ)ர்தே² மத்⁴யசரித்ரஜபே விநியோக³꞉ .
. த்⁴யானம் .
ௐ அக்ஷஸ்ரக்பரஶூ க³தே³ஷுகுலிஶம் பத்³மம் த⁴னு꞉ குண்டி³காம்
த³ண்ட³ம் ஶக்திமஸிம் ச சர்ம ஜலஜம் க⁴ண்டாம் ஸுராபா⁴ஜனம் .
ஶூலம் பாஶஸுத³ர்ஶனே ச த³த⁴தீம் ஹஸ்தை꞉ ப்ரவாலப்ரபா⁴ம்
ஸேவே ஸைரிப⁴மர்தி³னீமிஹ மஹாலக்ஷ்மீம் ஸரோஜஸ்தி²தாம் .
ௐ ஹ்ரீம் ருஷிருவாச .
தே³வாஸுரமபூ⁴த்³யுத்³த⁴ம் பூர்ணமப்³த³ஶதம் புரா .
மஹிஷே(அ)ஸுராணாமதி⁴பே தே³வானாம் ச புரந்த³ரே .
தத்ராஸுரைர்மஹாவீர்யைர்தே³வஸைன்யம் பராஜிதம் .
ஜித்வா ச ஸகலான் தே³வானிந்த்³ரோ(அ)பூ⁴ன்மஹிஷாஸுர꞉ .
தத꞉ பராஜிதா தே³வா꞉ பத்³மயோனிம் ப்ரஜாபதிம் .
புரஸ்க்ருத்ய க³தாஸ்தத்ர யத்ரேஶக³ருட³த்⁴வஜௌ .
யதா²வ்ருத்தம் தயோஸ்தத்³வன்மஹிஷாஸுரசேஷ்டிதம் .
த்ரித³ஶா꞉ கத²யாமாஸுர்தே³வாபி⁴ப⁴வவிஸ்தரம் .
ஸூர்யேந்த்³ராக்³ன்யனிலேந்தூ³னாம் யமஸ்ய வருணஸ்ய ச .
அன்யேஷாம் சாதி⁴காரான்ஸ ஸ்வயமேவாதி⁴திஷ்ட²தி .
ஸ்வர்கா³ந்நிராக்ருதா꞉ ஸர்வே தேன தே³வக³ணா பு⁴வி .
விசரந்தி யதா² மர்த்யா மஹிஷேண து³ராத்மனா .
ஏதத்³வ꞉ கதி²தம் ஸர்வமமராரிவிசேஷ்டிதம் .
ஶரணம் வ꞉ ப்ரபன்னா꞉ ஸ்மோ வத⁴ஸ்தஸ்ய விசிந்த்யதாம் .
இத்த²ம் நிஶம்ய தே³வானாம் வசாம்ஸி மது⁴ஸூத³ன꞉ .
சகார கோபம் ஶம்பு⁴ஶ்ச ப்⁴ருகுடீகுடிலானனௌ .
ததோ(அ)திகோபபூர்ணஸ்ய சக்ரிணோ வத³னாத்தத꞉ .
நிஶ்சக்ராம மஹத்தேஜோ ப்³ரஹ்மண꞉ ஶங்கரஸ்ய ச .
அன்யேஷாம் சைவ தே³வானாம் ஶக்ராதீ³னாம் ஶரீரத꞉ .
நிர்க³தம் ஸுமஹத்தேஜஸ்தச்சைக்யம் ஸமக³ச்ச²த .
அதீவ தேஜஸ꞉ கூடம் ஜ்வலந்தமிவ பர்வதம் .
த³த்³ருஶுஸ்தே ஸுராஸ்தத்ர ஜ்வாலாவ்யாப்ததி³க³ந்தரம் .
அதுலம் தத்ர தத்தேஜ꞉ ஸர்வதே³வஶரீரஜம் .
ஏகஸ்த²ம் தத³பூ⁴ந்நாரீ வ்யாப்தலோகத்ரயம் த்விஷா .
யத³பூ⁴ச்சா²ம்ப⁴வம் தேஜஸ்தேனாஜாயத தன்முக²ம் .
யாம்யேன சாப⁴வன் கேஶா பா³ஹவோ விஷ்ணுதேஜஸா .
ஸௌம்யேன ஸ்தனயோர்யுக்³மம் மத்⁴யம் சைந்த்³ரேண சாப⁴வத் .
வாருணேன ச ஜங்கோ⁴ரூ நிதம்ப³ஸ்தேஜஸா பு⁴வ꞉ .
ப்³ரஹ்மணஸ்தேஜஸா பாதௌ³ தத³ங்கு³ல்யோ(அ)ர்கதேஜஸா .
வஸூனாம் ச கராங்கு³ல்ய꞉ கௌபே³ரேண ச நாஸிகா .
தஸ்யாஸ்து த³ந்தா꞉ ஸம்பூ⁴தா꞉ ப்ராஜாபத்யேன தேஜஸா .
நயனத்ரிதயம் ஜஜ்ஞே ததா² பாவகதேஜஸா .
ப்⁴ருவௌ ச ஸந்த்⁴யயோஸ்தேஜ꞉ ஶ்ரவணாவனிலஸ்ய ச .
அன்யேஷாம் சைவ தே³வானாம் ஸம்ப⁴வஸ்தேஜஸாம் ஶிவா .
தத꞉ ஸமஸ்ததே³வானாம் தேஜோராஶிஸமுத்³ப⁴வாம் .
தாம் விலோக்ய முத³ம் ப்ராபுரமரா மஹிஷார்தி³தா꞉ .
ததோ தே³வா த³து³ஸ்தஸ்யை ஸ்வானி ஸ்வாந்யாயுதா⁴னி ச .
ஶூலம் ஶூலாத்³விநிஷ்க்ருஷ்ய த³தௌ³ தஸ்யை பினாகத்⁴ருக் .
சக்ரம் ச த³த்தவான் க்ருஷ்ண꞉ ஸமுத்பாட்ய ஸ்வசக்ரத꞉ .
ஶங்க²ம் ச வருண꞉ ஶக்திம் த³தௌ³ தஸ்யை ஹுதாஶன꞉ .
மாருதோ த³த்தவாம்ஶ்சாபம் பா³ணபூர்ணே ததே²ஷுதீ⁴ .
வஜ்ரமிந்த்³ர꞉ ஸமுத்பாட்ய குலிஶாத³மராதி⁴ப꞉ .
த³தௌ³ தஸ்யை ஸஹஸ்ராக்ஷோ க⁴ண்டாமைராவதாத்³க³ஜாத் .
காலத³ண்டா³த்³யமோ த³ண்ட³ம் பாஶம் சாம்பு³பதிர்த³தௌ³ .
ப்ரஜாபதிஶ்சாக்ஷமாலாம் த³தௌ³ ப்³ரஹ்மா கமண்ட³லும் .
ஸமஸ்தரோமகூபேஷு நிஜரஶ்மீன் தி³வாகர꞉ .
காலஶ்ச த³த்தவான் க²ட்³க³ம் தஸ்யை சர்ம ச நிர்மலம் .
க்ஷீரோத³ஶ்சாமலம் ஹாரமஜரே ச ததா²ம்ப³ரே .
சூடா³மணிம் ததா² தி³வ்யம் குண்ட³லே கடகானி ச .
அர்த⁴சந்த்³ரம் ததா² ஶுப்⁴ரம் கேயூரான் ஸர்வபா³ஹுஷு .
நூபுரௌ விமலௌ தத்³வத்³ க்³ரைவேயகமனுத்தமம் .
அங்கு³லீயகரத்னானி ஸமஸ்தாஸ்வங்கு³லீஷு ச .
விஶ்வகர்மா த³தௌ³ தஸ்யை பரஶும் சாதிநிர்மலம் .
அஸ்த்ராண்யனேகரூபாணி ததா²பே⁴த்³யம் ச த³ம்ஶனம் .
அம்லானபங்கஜாம் மாலாம் ஶிரஸ்யுரஸி சாபராம் .
அத³த³ஜ்ஜலதி⁴ஸ்தஸ்யை பங்கஜம் சாதிஶோப⁴னம் .
ஹிமவான் வாஹனம் ஸிம்ஹம் ரத்னானி விவிதா⁴னி ச .
த³தா³வஶூன்யம் ஸுரயா பானபாத்ரம் த⁴னாதி⁴ப꞉ .
ஶேஷஶ்ச ஸர்வநாகே³ஶோ மஹாமணிவிபூ⁴ஷிதம் .
நாக³ஹாரம் த³தௌ³ தஸ்யை த⁴த்தே ய꞉ ப்ருதி²வீமிமாம் .
அன்யைரபி ஸுரைர்தே³வீ பூ⁴ஷணைராயுதை⁴ஸ்ததா² .
ஸம்மானிதா நநாதோ³ச்சை꞉ ஸாட்டஹாஸம் முஹுர்முஹு꞉ .
தஸ்யா நாதே³ன கோ⁴ரேண க்ருத்ஸ்னமாபூரிதம் நப⁴꞉ .
அமாயதாதிமஹதா ப்ரதிஶப்³தோ³ மஹானபூ⁴த் .
சுக்ஷுபு⁴꞉ ஸகலா லோகா꞉ ஸமுத்³ராஶ்ச சகம்பிரே .
சசால வஸுதா⁴ சேலு꞉ ஸகலாஶ்ச மஹீத⁴ரா꞉ .
ஜயேதி தே³வாஶ்ச முதா³ தாமூசு꞉ ஸிம்ஹவாஹினீம் .
துஷ்டுவுர்முனயஶ்சைனாம் ப⁴க்தினம்ராத்மமூர்தய꞉ .
த்³ருஷ்ட்வா ஸமஸ்தம் ஸங்க்ஷுப்³த⁴ம் த்ரைலோக்யமமராரய꞉ .
ஸன்னத்³தா⁴கி²லஸைந்யாஸ்தே ஸமுத்தஸ்து²ருதா³யுதா⁴꞉ .
ஆ꞉ கிமேததி³தி க்ரோதா⁴தா³பா⁴ஷ்ய மஹிஷாஸுர꞉ .
அப்⁴யதா⁴வத தம் ஶப்³த³மஶேஷைரஸுரைர்வ்ருத꞉ .
ஸ த³த³ர்ஶ ததோ தே³வீம் வ்யாப்தலோகத்ரயாம் த்விஷா .
பாதா³க்ராந்த்யா நதபு⁴வம் கிரீடோல்லிகி²தாம்ப³ராம் .
க்ஷோபி⁴தாஶேஷபாதாலாம் த⁴னுர்ஜ்யாநி꞉ஸ்வனேன தாம் .
தி³ஶோ பு⁴ஜஸஹஸ்ரேண ஸமந்தாத்³வ்யாப்ய ஸம்ஸ்தி²தாம் .
தத꞉ ப்ரவவ்ருதே யுத்³த⁴ம் தயா தே³வ்யா ஸுரத்³விஷாம் .
ஶஸ்த்ராஸ்த்ரைர்ப³ஹுதா⁴ முக்தைராதீ³பிததி³க³ந்தரம் .
மஹிஷாஸுரஸேனானீஶ்சிக்ஷுராக்²யோ மஹாஸுர꞉ .
யுயுதே⁴ சாமரஶ்சான்யைஶ்சதுரங்க³ப³லான்வித꞉ .
ரதா²நாமயுதை꞉ ஷட்³பி⁴ருத³க்³ராக்²யோ மஹாஸுர꞉ .
அயுத்⁴யதாயுதானாம் ச ஸஹஸ்ரேண மஹாஹனு꞉ .
பஞ்சாஶத்³பி⁴ஶ்ச நியுதைரஸிலோமா மஹாஸுர꞉ .
அயுதானாம் ஶதை꞉ ஷட்³பி⁴ர்பா³ஷ்கலோ யுயுதே⁴ ரணே .
க³ஜவாஜிஸஹஸ்ரௌகை⁴ரனேகை꞉ பரிவாரித꞉ .
வ்ருதோ ரதா²னாம் கோட்யா ச யுத்³தே⁴ தஸ்மின்னயுத்⁴யத .
பி³டா³லாக்²யோ(அ)யுதானாம் ச பஞ்சாஶத்³பி⁴ரதா²யுதை꞉ .
யுயுதே⁴ ஸம்யுகே³ தத்ர ரதா²னாம் பரிவாரித꞉ .
அன்யே ச தத்ராயுதஶோ ரத²நாக³ஹயைர்வ்ருதா꞉ .
யுயுது⁴꞉ ஸம்யுகே³ தே³வ்யா ஸஹ தத்ர மஹாஸுரா꞉ .
கோடிகோடிஸஹஸ்ரைஸ்து ரதா²னாம் த³ந்தினாம் ததா² .
ஹயானாம் ச வ்ருதோ யுத்³தே⁴ தத்ராபூ⁴ன்மஹிஷாஸுர꞉ .
தோமரைர்பி⁴ந்தி³பாலைஶ்ச ஶக்திபி⁴ர்முஸலைஸ்ததா² .
யுயுது⁴꞉ ஸம்யுகே³ தே³வ்யா க²ட்³கை³꞉ பரஶுபட்டிஶை꞉ .
கேசிச்ச சிக்ஷிபு꞉ ஶக்தீ꞉ கேசித் பாஶாம்ஸ்ததா²பரே .
தே³வீம் க²ட்³க³ப்ரஹாரைஸ்து தே தாம் ஹந்தும் ப்ரசக்ரமு꞉ .
ஸாபி தே³வீ ததஸ்தானி ஶஸ்த்ராண்யஸ்த்ராணி சண்டி³கா .
லீலயைவ ப்ரசிச்சே²த³ நிஜஶஸ்த்ராஸ்த்ரவர்ஷிணீ .
அனாயஸ்தானனா தே³வீ ஸ்தூயமானா ஸுரர்ஷிபி⁴꞉ .
முமோசாஸுரதே³ஹேஷு ஶஸ்த்ராண்யஸ்த்ராணி சேஶ்வரீ .
ஸோ(அ)பி க்ருத்³தோ⁴ து⁴தஸடோ தே³வ்யா வாஹனகேஸரீ .
சசாராஸுரஸைன்யேஷு வனேஷ்விவ ஹுதாஶன꞉ .
நி꞉ஶ்வாஸான் முமுசே யாம்ஶ்ச யுத்⁴யமானா ரணே(அ)ம்பி³கா .
த ஏவ ஸத்³ய꞉ ஸம்பூ⁴தா க³ணா꞉ ஶதஸஹஸ்ரஶ꞉ .
யுயுது⁴ஸ்தே பரஶுபி⁴ர்பி⁴ந்தி³பாலாஸிபட்டிஶை꞉ .
நாஶயந்தோ(அ)ஸுரக³ணான் தே³வீஶக்த்யுபப்³ரும்ஹிதா꞉ .
அவாத³யந்த படஹான் க³ணா꞉ ஶங்கா²ம்ஸ்ததா²பரே .
ம்ருத³ங்கா³ம்ஶ்ச ததை²வான்யே தஸ்மின் யுத்³த⁴மஹோத்ஸவே .
ததோ தே³வீ த்ரிஶூலேன க³த³யா ஶக்திவ்ருஷ்டிபி⁴꞉ .
க²ட்³கா³தி³பி⁴ஶ்ச ஶதஶோ நிஜகா⁴ன மஹாஸுரான் .
பாதயாமாஸ சைவான்யான் க⁴ண்டாஸ்வனவிமோஹிதான் .
அஸுரான் பு⁴வி பாஶேன ப³த்³த்⁴வா சான்யானகர்ஷயத் .
கேசித்³ த்³விதா⁴க்ருதாஸ்தீக்ஷ்ணை꞉ க²ட்³க³பாதைஸ்ததா²பரே .
விபோதி²தா நிபாதேன க³த³யா பு⁴வி ஶேரதே .
வேமுஶ்ச கேசித்³ருதி⁴ரம் முஸலேன ப்⁴ருஶம் ஹதா꞉ .
கேசிந்நிபதிதா பூ⁴மௌ பி⁴ன்னா꞉ ஶூலேன வக்ஷஸி .
நிரந்தரா꞉ ஶரௌகே⁴ண க்ருதா꞉ கேசித்³ரணாஜிரே .
ஶ்யேனானுகாரிண꞉ ப்ராணான் முமுசுஸ்த்ரித³ஶார்த³னா꞉ .
கேஷாஞ்சித்³ பா³ஹவஶ்சி²ந்நாஶ்சி²ன்னக்³ரீவாஸ்ததா²பரே .
ஶிராம்ஸி பேதுரன்யேஷாமன்யே மத்⁴யே விதா³ரிதா꞉ .
விச்சி²ன்னஜங்கா⁴ஸ்த்வபரே பேதுருர்வ்யாம் மஹாஸுரா꞉ .
ஏகபா³ஹ்வக்ஷிசரணா꞉ கேசித்³தே³வ்யா த்³விதா⁴க்ருதா꞉ .
சி²ன்னே(அ)பி சான்யே ஶிரஸி பதிதா꞉ புனருத்தி²தா꞉ .
கப³ந்தா⁴ யுயுது⁴ர்தே³வ்யா க்³ருஹீதபரமாயுதா⁴꞉ .
நந்ருதுஶ்சாபரே தத்ர யுத்³தே⁴ தூர்யலயாஶ்ரிதா꞉ .
கப³ந்தா⁴ஶ்சி²ன்னஶிரஸ꞉ க²ட்³க³ஶக்த்ய்ருஷ்டிபாணய꞉ .
திஷ்ட² திஷ்டே²தி பா⁴ஷந்தோ தே³வீமன்யே மஹாஸுரா꞉ .
பாதிதை ரத²நாகா³ஶ்வைரஸுரைஶ்ச வஸுந்த⁴ரா .
அக³ம்யா ஸாப⁴வத்தத்ர யத்ராபூ⁴த் ஸ மஹாரண꞉ .
ஶோணிதௌகா⁴ மஹானத்³ய꞉ ஸத்³யஸ்தத்ர ப்ரஸுஸ்ருவு꞉ .
மத்⁴யே சாஸுரஸைன்யஸ்ய வாரணாஸுரவாஜினாம் .
க்ஷணேன தன்மஹாஸைன்யமஸுராணாம் ததா²ம்பி³கா .
நின்யே க்ஷயம் யதா² வஹ்நிஸ்த்ருணதா³ருமஹாசயம் .
ஸ ச ஸிம்ஹோ மஹாநாத³முத்ஸ்ருஜன் து⁴தகேஸர꞉ .
ஶரீரேப்⁴யோ(அ)மராரீணாமஸூனிவ விசின்வதி .
தே³வ்யா க³ணைஶ்ச தைஸ்தத்ர க்ருதம் யுத்³த⁴ம் ததா²ஸுரை꞉ .
யதை²ஷாம் துதுஷுர்தே³வா꞉ புஷ்பவ்ருஷ்டிமுசோ தி³வி .
மார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வந்தரே தே³வீமாஹாத்ம்யே த்³விதீய꞉ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |