ദേവീ മാഹാത്മ്യം - അധ്യായം 12

21.2K

Comments

tc254

ഗായത്രി മന്ത്രവും ബ്രഹ്മാസ്ത്രവുമായി എന്താണ് ബന്ധം?

ഗായത്രി മന്ത്രം വിലോമമായി ചൊല്ലുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം.

എന്തിനാണ് പരീക്ഷിത്ത് ശപിക്കപ്പെട്ടത്?

നായാട്ടിനിടയില്‍ ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞ പരീക്ഷിത്ത് വനത്തില്‍ കണ്ണടച്ച് തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മുനിയെ കണ്ടു. രാജാവിന്‍റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാതിരുന്ന മുനിയുടെ കഴുത്തില്‍ പരീക്ഷിത്ത് അടുത്ത് കിടന്ന ഒരു ചത്ത പാമ്പിനെ എടുത്തിട്ടു. ഇതറിഞ്ഞ ആ മുനിയുടെ പുത്രന്‍ പരീക്ഷിത്തിനെ തക്ഷകന്‍ കൊത്തി മരണപ്പെടും എന്ന് ശപിച്ചു.

Quiz

ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ തന്ത്രി കുടുംബമേത് ?

ഓം ദേവ്യുവാച . ഏഭിഃ സ്തവൈശ്ച മാം നിത്യം സ്തോഷ്യതേ യഃ സമാഹിതഃ . തസ്യാഹം സകലാം ബാധാം ശമയിഷ്യാമ്യസംശയം . മധുകൈടഭനാശം ച മഹിഷാസുരഘാതനം . കീർതയിഷ്യന്തി യേ തദ്വദ്വധം ശുംഭനിശുംഭയോഃ . അഷ്ടമ്യാം ച ചതുർദശ്യാം നവമ്യാം ചൈകചേ....

ഓം ദേവ്യുവാച .
ഏഭിഃ സ്തവൈശ്ച മാം നിത്യം സ്തോഷ്യതേ യഃ സമാഹിതഃ .
തസ്യാഹം സകലാം ബാധാം ശമയിഷ്യാമ്യസംശയം .
മധുകൈടഭനാശം ച മഹിഷാസുരഘാതനം .
കീർതയിഷ്യന്തി യേ തദ്വദ്വധം ശുംഭനിശുംഭയോഃ .
അഷ്ടമ്യാം ച ചതുർദശ്യാം നവമ്യാം ചൈകചേതസഃ .
ശ്രോഷ്യന്തി ചൈവ യേ ഭക്ത്യാ മമ മാഹാത്മ്യമുത്തമം .
ന തേഷാം ദുഷ്കൃതം കിഞ്ചിദ്ദുഷ്കൃതോത്ഥാ ന ചാപദഃ .
ഭവിഷ്യതി ന ദാരിദ്ര്യം ന ചൈവേഷ്ടവിയോജനം .
ശത്രുഭ്യോ ന ഭയം തസ്യ ദസ്യുതോ വാ ന രാജതഃ .
ന ശസ്ത്രാനലതോയൗഘാത് കദാചിത് സംഭവിഷ്യതി .
തസ്മാന്മമൈതന്മാഹാത്മ്യം പഠിതവ്യം സമാഹിതൈഃ .
ശ്രോതവ്യം ച സദാ ഭക്ത്യാ പരം സ്വസ്ത്യയനം മഹത് .
ഉപസർഗാനശേഷാംസ്തു മഹാമാരീസമുദ്ഭവാൻ .
തഥാ ത്രിവിധമുത്പാതം മാഹാത്മ്യം ശമയേന്മമ .
യത്രൈതത് പഠ്യതേ സമ്യങ്നിത്യമായതനേ മമ .
സദാ ന തദ്വിമോക്ഷ്യാമി സാന്നിധ്യം തത്ര മേ സ്ഥിതം .
ബലിപ്രദാനേ പൂജായാമഗ്നികാര്യേ മഹോത്സവേ .
സർവം മമൈതന്മാഹാത്മ്യമുച്ചാര്യം ശ്രാവ്യമേവ ച .
ജാനതാജാനതാ വാപി ബലിപൂജാം യഥാകൃതാം .
പ്രതീക്ഷിഷ്യാമ്യഹം പ്രീത്യാ വഹ്നിഹോമം തഥാകൃതം .
ശരത്കാലേ മഹാപൂജാ ക്രിയതേ യാ ച വാർഷികീ .
തസ്യാം മമൈതന്മാഹാത്മ്യം ശ്രുത്വാ ഭക്തിസമന്വിതഃ .

സർവാബാധാവിനിർമുക്തോ ധനധാന്യസമന്വിതഃ .
മനുഷ്യോ മത്പ്രസാദേന ഭവിഷ്യതി ന സംശയഃ .
ശ്രുത്വാ മമൈതന്മാഹാത്മ്യം തഥാ ചോത്പത്തയഃ ശുഭാഃ .
പരാക്രമം ച യുദ്ധേഷു ജായതേ നിർഭയഃ പുമാൻ .
രിപവഃ സങ്ക്ഷയം യാന്തി കല്യാണം ചോപപദ്യതേ .
നന്ദതേ ച കുലം പുംസാം മാഹാത്മ്യം മമ ശൃണ്വതാം .
ശാന്തികർമണി സർവത്ര തഥാ ദുഃസ്വപ്നദർശനേ .
ഗ്രഹപീഡാസു ചോഗ്രാസു മാഹാത്മ്യം ശൃണുയാന്മമ .
ഉപസർഗാഃ ശമം യാന്തി ഗ്രഹപീഡാശ്ച ദാരുണാഃ .
ദുഃസ്വപ്നം ച നൃഭിർദൃഷ്ടം സുസ്വപ്നമുപജായതേ .
ബാലഗ്രഹാഭിഭൂതാനാം ബാലാനാം ശാന്തികാരകം .
സംഘാതഭേദേ ച നൃണാം മൈത്രീകരണമുത്തമം .
ദുർവൃത്താനാമശേഷാണാം ബലഹാനികരം പരം .
രക്ഷോഭൂതപിശാചാനാം പഠനാദേവ നാശനം .
സർവം മമൈതന്മാഹാത്മ്യം മമ സന്നിധികാരകം .
പശുപുഷ്പാർഘ്യധൂപൈശ്ച ഗന്ധദീപൈസ്തഥോത്തമൈഃ .
വിപ്രാണാം ഭോജനൈർഹോമൈഃ പ്രോക്ഷണീയൈരഹർനിശം .
അന്യൈശ്ച വിവിധൈർഭോഗൈഃ പ്രദാനൈർവത്സരേണ യാ .
പ്രീതിർമേ ക്രിയതേ സാസ്മിൻ സകൃദുച്ചരിതേ ശ്രുതേ .
ശ്രുതം ഹരതി പാപാനി തഥാരോഗ്യം പ്രയച്ഛതി .
രക്ഷാം കരോതി ഭൂതേഭ്യോ ജന്മനാം കീർതനം മമ .
യുദ്ധേഷു ചരിതം യന്മേ ദുഷ്ടദൈത്യനിബർഹണം .

തസ്മിഞ്ഛ്രുതേ വൈരികൃതം ഭയം പുംസാം ന ജായതേ .
യുഷ്മാഭിഃ സ്തുതയോ യാശ്ച യാശ്ച ബ്രഹ്മർഷിഭിഃ കൃതാഃ .
ബ്രഹ്മണാ ച കൃതാസ്താസ്തു പ്രയച്ഛന്തു ശുഭാം മതിം .
അരണ്യേ പ്രാന്തരേ വാപി ദാവാഗ്നിപരിവാരിതഃ .
ദസ്യുഭിർവാ വൃതഃ ശൂന്യേ ഗൃഹീതോ വാപി ശത്രുഭിഃ .
സിംഹവ്യാഘ്രാനുയാതോ വാ വനേ വാ വനഹസ്തിഭിഃ .
രാജ്ഞാ ക്രുദ്ധേന ചാജ്ഞപ്തോ വധ്യോ ബന്ധഗതോഽപി വാ .
ആഘൂർണിതോ വാ വാതേന സ്ഥിതഃ പോതേ മഹാർണവേ .
പതത്സു ചാപി ശസ്ത്രേഷു സംഗ്രാമേ ഭൃശദാരുണേ .
സർവാബാധാസു ഘോരാസു വേദനാഭ്യർദിതോഽപി വാ .
സ്മരൻ മമൈതച്ചരിതം നരോ മുച്യേത സങ്കടാത് .
മമ പ്രഭാവാത്സിംഹാദ്യാ ദസ്യവോ വൈരിണസ്തഥാ .
ദൂരാദേവ പലായന്തേ സ്മരതശ്ചരിതം മമ .
ഋഷിരുവാച .
ഇത്യുക്ത്വാ സാ ഭഗവതീ ചണ്ഡികാ ചണ്ഡവിക്രമാ .
പശ്യതാം സർവദേവാനാം തത്രൈവാന്തരധീയത .
തേഽപി ദേവാ നിരാതങ്കാഃ സ്വാധികാരാന്യഥാ പുരാ .
യജ്ഞഭാഗഭുജഃ സർവേ ചക്രുർവിനിഹതാരയഃ .
ദൈത്യാശ്ച ദേവ്യാ നിഹതേ ശുംഭേ ദേവരിപൗ യുധി .
ജഗദ്വിധ്വംസകേ തസ്മിൻ മഹോഗ്രേഽതുലവിക്രമേ .
നിശുംഭേ ച മഹാവീര്യേ ശേഷാഃ പാതാലമായയുഃ .
ഏവം ഭഗവതീ ദേവീ സാ നിത്യാപി പുനഃ പുനഃ .
സംഭൂയ കുരുതേ ഭൂപ ജഗതഃ പരിപാലനം .
തയൈതന്മോഹ്യതേ വിശ്വം സൈവ വിശ്വം പ്രസൂയതേ .
സാ യാചിതാ ച വിജ്ഞാനം തുഷ്ടാ ഋദ്ധിം പ്രയച്ഛതി .
വ്യാപ്തം തയൈതത്സകലം ബ്രഹ്മാണ്ഡം മനുജേശ്വര .
മഹാദേവ്യാ മഹാകാലീ മഹാമാരീസ്വരൂപയാ .
സൈവ കാലേ മഹാമാരീ സൈവ സൃഷ്ടിർഭവത്യജാ .
സ്ഥിതിം കരോതി ഭൂതാനാം സൈവ കാലേ സനാതനീ .
ഭവകാലേ നൃണാം സൈവ ലക്ഷ്മീർവൃദ്ധിപ്രദാ ഗൃഹേ .
സൈവാഽഭാവേ തഥാലക്ഷ്മീർവിനാശായോപജായതേ .
സ്തുതാ സമ്പൂജിതാ പുഷ്പൈർഗന്ധധൂപാദിഭിസ്തഥാ .
ദദാതി വിത്തം പുത്രാംശ്ച മതിം ധർമേ തഥാ ശുഭാം .
മാർകണ്ഡേയപുരാണേ സാവർണികേ മന്വന്തരേ ദേവ്യാശ്ചരിതമാഹാത്മ്യേ
ഭഗവതീവാക്യം ദ്വാദശഃ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |