దుర్గా సప్తశతీ - అధ్యాయం 12

94.7K

Comments

p4652
🌺 ఈ మంత్రాలు నా జీవితంలో ఆశీర్వాదం, ధన్యవాదాలు. -రమ్య

ఈ మంత్రం నా ఆత్మను ప్రబలంగా చేయింది. -సుప్రియా

వేదధారలో చేరడం ఒక వరంగా ఉంది. నా జీవితం మరింత పాజిటివ్ మరియు సంతృప్తంగా ఉంది. -Kavitha

ఇంప్రెస్ చేసే వెబ్‌సైట్ -సాయిరాం

వేదధార ద్వారా నాకు వచ్చిన పాజిటివిటీ మరియు ఎదుగుదల కోసం కృతజ్ఞతలు. 🙏🏻 -Vinutha Reddy

Read more comments

Knowledge Bank

భీష్మాచార్య ఎవరి అవతారం?

భీష్మాచార్య అష్ట - వసువులు లో ఒకరి అవతారం

సముద్ర మథనం

సముద్ర మథనం కథలో దేవతలు (దేవులు) మరియు రాక్షసులు (అసురులు) అమరత్వం (అమృతం) అనే అమృతాన్ని పొందడానికి కలిసి పని చేస్తారు. ఈ ప్రక్రియ అనేక ఖగోళ వస్తువులు మరియు జీవుల ఆవిర్భావానికి దారితీసింది, వాటిలో దివ్యమైన ఆవు కామధేనుడు, కోరికలను నెరవేర్చే వృక్షం కల్పవృక్షం మరియు సంపద యొక్క దేవత లక్ష్మి.

Quiz

భగవద్గీతలో ఎన్ని అధ్యాయాలు ఉన్నాయి?

ఓం దేవ్యువాచ . ఏభిః స్తవైశ్చ మాం నిత్యం స్తోష్యతే యః సమాహితః . తస్యాహం సకలాం బాధాం శమయిష్యామ్యసంశయం . మధుకైటభనాశం చ మహిషాసురఘాతనం . కీర్తయిష్యంతి యే తద్వద్వధం శుంభనిశుంభయోః . అష్టమ్యాం చ చతుర్దశ్యాం నవమ్యాం చైకచ....

ఓం దేవ్యువాచ .
ఏభిః స్తవైశ్చ మాం నిత్యం స్తోష్యతే యః సమాహితః .
తస్యాహం సకలాం బాధాం శమయిష్యామ్యసంశయం .
మధుకైటభనాశం చ మహిషాసురఘాతనం .
కీర్తయిష్యంతి యే తద్వద్వధం శుంభనిశుంభయోః .
అష్టమ్యాం చ చతుర్దశ్యాం నవమ్యాం చైకచేతసః .
శ్రోష్యంతి చైవ యే భక్త్యా మమ మాహాత్మ్యముత్తమం .
న తేషాం దుష్కృతం కించిద్దుష్కృతోత్థా న చాపదః .
భవిష్యతి న దారిద్ర్యం న చైవేష్టవియోజనం .
శత్రుభ్యో న భయం తస్య దస్యుతో వా న రాజతః .
న శస్త్రానలతోయౌఘాత్ కదాచిత్ సంభవిష్యతి .
తస్మాన్మమైతన్మాహాత్మ్యం పఠితవ్యం సమాహితైః .
శ్రోతవ్యం చ సదా భక్త్యా పరం స్వస్త్యయనం మహత్ .
ఉపసర్గానశేషాంస్తు మహామారీసముద్భవాన్ .
తథా త్రివిధముత్పాతం మాహాత్మ్యం శమయేన్మమ .
యత్రైతత్ పఠ్యతే సమ్యఙ్నిత్యమాయతనే మమ .
సదా న తద్విమోక్ష్యామి సాన్నిధ్యం తత్ర మే స్థితం .
బలిప్రదానే పూజాయామగ్నికార్యే మహోత్సవే .
సర్వం మమైతన్మాహాత్మ్యముచ్చార్యం శ్రావ్యమేవ చ .
జానతాజానతా వాపి బలిపూజాం యథాకృతాం .
ప్రతీక్షిష్యామ్యహం ప్రీత్యా వహ్నిహోమం తథాకృతం .
శరత్కాలే మహాపూజా క్రియతే యా చ వార్షికీ .
తస్యాం మమైతన్మాహాత్మ్యం శ్రుత్వా భక్తిసమన్వితః .

సర్వాబాధావినిర్ముక్తో ధనధాన్యసమన్వితః .
మనుష్యో మత్ప్రసాదేన భవిష్యతి న సంశయః .
శ్రుత్వా మమైతన్మాహాత్మ్యం తథా చోత్పత్తయః శుభాః .
పరాక్రమం చ యుద్ధేషు జాయతే నిర్భయః పుమాన్ .
రిపవః సంక్షయం యాంతి కల్యాణం చోపపద్యతే .
నందతే చ కులం పుంసాం మాహాత్మ్యం మమ శృణ్వతాం .
శాంతికర్మణి సర్వత్ర తథా దుఃస్వప్నదర్శనే .
గ్రహపీడాసు చోగ్రాసు మాహాత్మ్యం శృణుయాన్మమ .
ఉపసర్గాః శమం యాంతి గ్రహపీడాశ్చ దారుణాః .
దుఃస్వప్నం చ నృభిర్దృష్టం సుస్వప్నముపజాయతే .
బాలగ్రహాభిభూతానాం బాలానాం శాంతికారకం .
సంఘాతభేదే చ నృణాం మైత్రీకరణముత్తమం .
దుర్వృత్తానామశేషాణాం బలహానికరం పరం .
రక్షోభూతపిశాచానాం పఠనాదేవ నాశనం .
సర్వం మమైతన్మాహాత్మ్యం మమ సన్నిధికారకం .
పశుపుష్పార్ఘ్యధూపైశ్చ గంధదీపైస్తథోత్తమైః .
విప్రాణాం భోజనైర్హోమైః ప్రోక్షణీయైరహర్నిశం .
అన్యైశ్చ వివిధైర్భోగైః ప్రదానైర్వత్సరేణ యా .
ప్రీతిర్మే క్రియతే సాస్మిన్ సకృదుచ్చరితే శ్రుతే .
శ్రుతం హరతి పాపాని తథారోగ్యం ప్రయచ్ఛతి .
రక్షాం కరోతి భూతేభ్యో జన్మనాం కీర్తనం మమ .
యుద్ధేషు చరితం యన్మే దుష్టదైత్యనిబర్హణం .

తస్మింఛ్రుతే వైరికృతం భయం పుంసాం న జాయతే .
యుష్మాభిః స్తుతయో యాశ్చ యాశ్చ బ్రహ్మర్షిభిః కృతాః .
బ్రహ్మణా చ కృతాస్తాస్తు ప్రయచ్ఛంతు శుభాం మతిం .
అరణ్యే ప్రాంతరే వాపి దావాగ్నిపరివారితః .
దస్యుభిర్వా వృతః శూన్యే గృహీతో వాపి శత్రుభిః .
సింహవ్యాఘ్రానుయాతో వా వనే వా వనహస్తిభిః .
రాజ్ఞా క్రుద్ధేన చాజ్ఞప్తో వధ్యో బంధగతోఽపి వా .
ఆఘూర్ణితో వా వాతేన స్థితః పోతే మహార్ణవే .
పతత్సు చాపి శస్త్రేషు సంగ్రామే భృశదారుణే .
సర్వాబాధాసు ఘోరాసు వేదనాభ్యర్దితోఽపి వా .
స్మరన్ మమైతచ్చరితం నరో ముచ్యేత సంకటాత్ .
మమ ప్రభావాత్సింహాద్యా దస్యవో వైరిణస్తథా .
దూరాదేవ పలాయంతే స్మరతశ్చరితం మమ .
ఋషిరువాచ .
ఇత్యుక్త్వా సా భగవతీ చండికా చండవిక్రమా .
పశ్యతాం సర్వదేవానాం తత్రైవాంతరధీయత .
తేఽపి దేవా నిరాతంకాః స్వాధికారాన్యథా పురా .
యజ్ఞభాగభుజః సర్వే చక్రుర్వినిహతారయః .
దైత్యాశ్చ దేవ్యా నిహతే శుంభే దేవరిపౌ యుధి .
జగద్విధ్వంసకే తస్మిన్ మహోగ్రేఽతులవిక్రమే .
నిశుంభే చ మహావీర్యే శేషాః పాతాలమాయయుః .
ఏవం భగవతీ దేవీ సా నిత్యాపి పునః పునః .
సంభూయ కురుతే భూప జగతః పరిపాలనం .
తయైతన్మోహ్యతే విశ్వం సైవ విశ్వం ప్రసూయతే .
సా యాచితా చ విజ్ఞానం తుష్టా ఋద్ధిం ప్రయచ్ఛతి .
వ్యాప్తం తయైతత్సకలం బ్రహ్మాండం మనుజేశ్వర .
మహాదేవ్యా మహాకాలీ మహామారీస్వరూపయా .
సైవ కాలే మహామారీ సైవ సృష్టిర్భవత్యజా .
స్థితిం కరోతి భూతానాం సైవ కాలే సనాతనీ .
భవకాలే నృణాం సైవ లక్ష్మీర్వృద్ధిప్రదా గృహే .
సైవాఽభావే తథాలక్ష్మీర్వినాశాయోపజాయతే .
స్తుతా సంపూజితా పుష్పైర్గంధధూపాదిభిస్తథా .
దదాతి విత్తం పుత్రాంశ్చ మతిం ధర్మే తథా శుభాం .
మార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవ్యాశ్చరితమాహాత్మ్యే
భగవతీవాక్యం ద్వాదశః .

Mantras

Mantras

మంత్రాలు

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |