ആയുഷ്യസൂക്തം

19.5K

Comments

wcr2s
മനസ്സിനെ നിറയ്ക്കുന്ന മന്ത്രം. -സിന്ധു രാജ്0

നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ പ്രചോദനവും ഉണർവുമുണ്ടാകുന്നു 🌈 -സുധീഷ് ബാബു

വേദധാരാ വളരെ അപൂർവവും വിവരസമ്പന്നവുമാണ്. -അനു

വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു . നന്ദി 🙏🙏🙏🙏 -മനു

Read more comments

എന്തുകൊണ്ടാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ അഹോബിലത്തെ തൻ്റെ വാസസ്ഥലമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്?

ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നരസിംഹ ഭഗവാൻ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഇവിടെ വച്ചാണ് ഈ സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ഹിരണ്യകശിപുവിൻ്റെ പുത്രനും മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ഭക്തനുമായ പ്രഹ്ളാദൻ, അഹോബിലത്തെ തൻ്റെ സ്ഥിരം വാസസ്ഥലമാക്കാൻ നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രഹ്ളാദൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വഴങ്ങി നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഈ സ്ഥലത്തെ തൻ്റെ വാസസ്ഥലമാക്കി അനുഗ്രഹിച്ചു. ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ഉൾക്കാഴ്ചയെ ആഴത്തിലാക്കുകയും ഭക്തിയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും തീർത്ഥാടനത്തെ സമ്പന്നമാക്കുകയും ചെയ്യും.

ശിവപുരാണം അനുസരിച്ച് ഭസ്മം ഇടേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

നെറ്റിയിലും ഇരു കൈകളിലും നെഞ്ചിലും നാഭിയിലും ഭസ്മം ഇടാൻ ശിവപുരാണം പറയുന്നു.

Quiz

ആസ്തീകന്‍റെ അച്ഛന്‍റെ പേര് ജരത്കാരു. അമ്മയുടെ പേര് ?

യോ ബ്രഹ്മാ ബ്രഹ്മണ ഉജ്ജഹാര പ്രാണൈഃ ശിരഃ കൃത്തിവാസാഃ പിനാകീ . ഈശാനോ ദേവഃ സ ന ആയുർദധാതു തസ്മൈ ജുഹോമി ഹവിഷാ ഘൃതേന .. 1 .. വിഭ്രാജമാനഃ സരിരസ്യ മധ്യാ-ദ്രോചമാനോ ഘർമരുചിര്യ ആഗാത് . സ മൃത്യുപാശാനപനുദ്യ ഘോരാനിഹായുഷേണോ ഘൃതമത്തു ദ....

യോ ബ്രഹ്മാ ബ്രഹ്മണ ഉജ്ജഹാര പ്രാണൈഃ ശിരഃ കൃത്തിവാസാഃ പിനാകീ .
ഈശാനോ ദേവഃ സ ന ആയുർദധാതു തസ്മൈ ജുഹോമി ഹവിഷാ ഘൃതേന .. 1 ..
വിഭ്രാജമാനഃ സരിരസ്യ മധ്യാ-ദ്രോചമാനോ ഘർമരുചിര്യ ആഗാത് .
സ മൃത്യുപാശാനപനുദ്യ ഘോരാനിഹായുഷേണോ ഘൃതമത്തു ദേവഃ .. 2 ..
ബ്രഹ്മജ്യോതി-ര്ബ്രഹ്മ-പത്നീഷു ഗർഭം യമാദധാത് പുരുരൂപം ജയന്തം .
സുവർണരംഭഗ്രഹ-മർകമർച്യം തമായുഷേ വർധയാമോ ഘൃതേന .. 3 ..
ശ്രിയം ലക്ഷ്മീ-മൗബലാ-മംബികാം ഗാം ഷഷ്ഠീം ച യാമിന്ദ്രസേനേത്യുദാഹുഃ .
താം വിദ്യാം ബ്രഹ്മയോനിഗ്ം സരൂപാമിഹായുഷേ തർപയാമോ ഘൃതേന .. 4 ..
ദാക്ഷായണ്യഃ സർവയോന്യഃ സ യോന്യഃ സഹസ്രശോ വിശ്വരൂപാ വിരൂപാഃ .
സസൂനവഃ സപതയഃ സയൂഥ്യാ ആയുഷേണോ ഘൃതമിദം ജുഷന്താം .. 5 ..
ദിവ്യാ ഗണാ ബഹുരൂപാഃ പുരാണാ ആയുശ്ഛിദോ നഃ പ്രമഥ്നന്തു വീരാൻ .
തേഭ്യോ ജുഹോമി ബഹുധാ ഘൃതേന മാ നഃ പ്രജാഗ്ം രീരിഷോ മോത വീരാൻ .. 6 ..
ഏകഃ പുരസ്താത് യ ഇദം ബഭൂവ യതോ ബഭൂവ ഭുവനസ്യ ഗോപാഃ .
യമപ്യേതി ഭുവനഗ്ം സാമ്പരായേ സ നോ ഹവിർഘൃത-മിഹായുഷേത്തു ദേവഃ .. 7 ..
വസൂൻ രുദ്രാ-നാദിത്യാൻ മരുതോഽഥ സാധ്യാൻ ഋഭൂൻ യക്ഷാൻ ഗന്ധർവാഗ്ശ്ച
പിതൄഗ്ശ്ച വിശ്വാൻ .
ഭൃഗൂൻ സർപാഗ്ശ്ചാംഗിരസോഽഥ സർവാൻ ഘൃതഗ്ം ഹുത്വാ സ്വായുഷ്യാ മഹയാമ
ശശ്വത് .. 8 ..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |