ആയുഷ്യസൂക്തം

യോ ബ്രഹ്മാ ബ്രഹ്മണ ഉജ്ജഹാര പ്രാണൈഃ ശിരഃ കൃത്തിവാസാഃ പിനാകീ . ഈശാനോ ദേവഃ സ ന ആയുർദധാതു തസ്മൈ ജുഹോമി ഹവിഷാ ഘൃതേന .. 1 .. വിഭ്രാജമാനഃ സരിരസ്യ മധ്യാ-ദ്രോചമാനോ ഘർമരുചിര്യ ആഗാത് . സ മൃത്യുപാശാനപനുദ്യ ഘോരാനിഹായുഷേണോ ഘൃതമത്തു ദ....

യോ ബ്രഹ്മാ ബ്രഹ്മണ ഉജ്ജഹാര പ്രാണൈഃ ശിരഃ കൃത്തിവാസാഃ പിനാകീ .
ഈശാനോ ദേവഃ സ ന ആയുർദധാതു തസ്മൈ ജുഹോമി ഹവിഷാ ഘൃതേന .. 1 ..
വിഭ്രാജമാനഃ സരിരസ്യ മധ്യാ-ദ്രോചമാനോ ഘർമരുചിര്യ ആഗാത് .
സ മൃത്യുപാശാനപനുദ്യ ഘോരാനിഹായുഷേണോ ഘൃതമത്തു ദേവഃ .. 2 ..
ബ്രഹ്മജ്യോതി-ര്ബ്രഹ്മ-പത്നീഷു ഗർഭം യമാദധാത് പുരുരൂപം ജയന്തം .
സുവർണരംഭഗ്രഹ-മർകമർച്യം തമായുഷേ വർധയാമോ ഘൃതേന .. 3 ..
ശ്രിയം ലക്ഷ്മീ-മൗബലാ-മംബികാം ഗാം ഷഷ്ഠീം ച യാമിന്ദ്രസേനേത്യുദാഹുഃ .
താം വിദ്യാം ബ്രഹ്മയോനിഗ്ം സരൂപാമിഹായുഷേ തർപയാമോ ഘൃതേന .. 4 ..
ദാക്ഷായണ്യഃ സർവയോന്യഃ സ യോന്യഃ സഹസ്രശോ വിശ്വരൂപാ വിരൂപാഃ .
സസൂനവഃ സപതയഃ സയൂഥ്യാ ആയുഷേണോ ഘൃതമിദം ജുഷന്താം .. 5 ..
ദിവ്യാ ഗണാ ബഹുരൂപാഃ പുരാണാ ആയുശ്ഛിദോ നഃ പ്രമഥ്നന്തു വീരാൻ .
തേഭ്യോ ജുഹോമി ബഹുധാ ഘൃതേന മാ നഃ പ്രജാഗ്ം രീരിഷോ മോത വീരാൻ .. 6 ..
ഏകഃ പുരസ്താത് യ ഇദം ബഭൂവ യതോ ബഭൂവ ഭുവനസ്യ ഗോപാഃ .
യമപ്യേതി ഭുവനഗ്ം സാമ്പരായേ സ നോ ഹവിർഘൃത-മിഹായുഷേത്തു ദേവഃ .. 7 ..
വസൂൻ രുദ്രാ-നാദിത്യാൻ മരുതോഽഥ സാധ്യാൻ ഋഭൂൻ യക്ഷാൻ ഗന്ധർവാഗ്ശ്ച
പിതൄഗ്ശ്ച വിശ്വാൻ .
ഭൃഗൂൻ സർപാഗ്ശ്ചാംഗിരസോഽഥ സർവാൻ ഘൃതഗ്ം ഹുത്വാ സ്വായുഷ്യാ മഹയാമ
ശശ്വത് .. 8 ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |