ஆயுஷ்யஸூக்தம்

யோ ப்³ரஹ்மா ப்³ரஹ்மண உஜ்ஜஹார ப்ராணை꞉ ஶிர꞉ க்ருத்திவாஸா꞉ பினாகீ . ஈஶானோ தே³வ꞉ ஸ ந ஆயுர்த³தா⁴து தஸ்மை ஜுஹோமி ஹவிஷா க்⁴ருதேன .. 1 .. விப்⁴ராஜமான꞉ ஸரிரஸ்ய மத்⁴யா-த்³ரோசமானோ க⁴ர்மருசிர்ய ஆகா³த் . ஸ ம்ருத்யுபாஶானபனுத்³ய கோ⁴ரான....

யோ ப்³ரஹ்மா ப்³ரஹ்மண உஜ்ஜஹார ப்ராணை꞉ ஶிர꞉ க்ருத்திவாஸா꞉ பினாகீ .
ஈஶானோ தே³வ꞉ ஸ ந ஆயுர்த³தா⁴து தஸ்மை ஜுஹோமி ஹவிஷா க்⁴ருதேன .. 1 ..
விப்⁴ராஜமான꞉ ஸரிரஸ்ய மத்⁴யா-த்³ரோசமானோ க⁴ர்மருசிர்ய ஆகா³த் .
ஸ ம்ருத்யுபாஶானபனுத்³ய கோ⁴ரானிஹாயுஷேணோ க்⁴ருதமத்து தே³வ꞉ .. 2 ..
ப்³ரஹ்மஜ்யோதி-ர்ப்³ரஹ்ம-பத்னீஷு க³ர்ப⁴ம் யமாத³தா⁴த் புருரூபம் ஜயந்தம் .
ஸுவர்ணரம்ப⁴க்³ரஹ-மர்கமர்ச்யம் தமாயுஷே வர்த⁴யாமோ க்⁴ருதேன .. 3 ..
ஶ்ரியம் லக்ஷ்மீ-மௌப³லா-மம்பி³காம் கா³ம் ஷஷ்டீ²ம் ச யாமிந்த்³ரஸேனேத்யுதா³ஹு꞉ .
தாம் வித்³யாம் ப்³ரஹ்மயோனிக்³ம் ஸரூபாமிஹாயுஷே தர்பயாமோ க்⁴ருதேன .. 4 ..
தா³க்ஷாயண்ய꞉ ஸர்வயோன்ய꞉ ஸ யோன்ய꞉ ஸஹஸ்ரஶோ விஶ்வரூபா விரூபா꞉ .
ஸஸூனவ꞉ ஸபதய꞉ ஸயூத்²யா ஆயுஷேணோ க்⁴ருதமித³ம் ஜுஷந்தாம் .. 5 ..
தி³வ்யா க³ணா ப³ஹுரூபா꞉ புராணா ஆயுஶ்சி²தோ³ ந꞉ ப்ரமத்²னந்து வீரான் .
தேப்⁴யோ ஜுஹோமி ப³ஹுதா⁴ க்⁴ருதேன மா ந꞉ ப்ரஜாக்³ம் ரீரிஷோ மோத வீரான் .. 6 ..
ஏக꞉ புரஸ்தாத் ய இத³ம் ப³பூ⁴வ யதோ ப³பூ⁴வ பு⁴வனஸ்ய கோ³பா꞉ .
யமப்யேதி பு⁴வனக்³ம் ஸாம்பராயே ஸ நோ ஹவிர்க்⁴ருத-மிஹாயுஷேத்து தே³வ꞉ .. 7 ..
வஸூன் ருத்³ரா-நாதி³த்யான் மருதோ(அ)த² ஸாத்⁴யான் ருபூ⁴ன் யக்ஷான் க³ந்த⁴ர்வாக்³ஶ்ச
பித்ரூக்³ஶ்ச விஶ்வான் .
ப்⁴ருகூ³ன் ஸர்பாக்³ஶ்சாங்கி³ரஸோ(அ)த² ஸர்வான் க்⁴ருதக்³ம் ஹுத்வா ஸ்வாயுஷ்யா மஹயாம
ஶஶ்வத் .. 8 ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |