ఆయుష్యసూక్తం

యో బ్రహ్మా బ్రహ్మణ ఉజ్జహార ప్రాణైః శిరః కృత్తివాసాః పినాకీ . ఈశానో దేవః స న ఆయుర్దధాతు తస్మై జుహోమి హవిషా ఘృతేన .. 1 .. విభ్రాజమానః సరిరస్య మధ్యా-ద్రోచమానో ఘర్మరుచిర్య ఆగాత్ . స మృత్యుపాశానపనుద్య ఘోరానిహాయుషేణో ఘృతమత్త....

యో బ్రహ్మా బ్రహ్మణ ఉజ్జహార ప్రాణైః శిరః కృత్తివాసాః పినాకీ .
ఈశానో దేవః స న ఆయుర్దధాతు తస్మై జుహోమి హవిషా ఘృతేన .. 1 ..
విభ్రాజమానః సరిరస్య మధ్యా-ద్రోచమానో ఘర్మరుచిర్య ఆగాత్ .
స మృత్యుపాశానపనుద్య ఘోరానిహాయుషేణో ఘృతమత్తు దేవః .. 2 ..
బ్రహ్మజ్యోతి-ర్బ్రహ్మ-పత్నీషు గర్భం యమాదధాత్ పురురూపం జయంతం .
సువర్ణరంభగ్రహ-మర్కమర్చ్యం తమాయుషే వర్ధయామో ఘృతేన .. 3 ..
శ్రియం లక్ష్మీ-మౌబలా-మంబికాం గాం షష్ఠీం చ యామింద్రసేనేత్యుదాహుః .
తాం విద్యాం బ్రహ్మయోనిగ్ం సరూపామిహాయుషే తర్పయామో ఘృతేన .. 4 ..
దాక్షాయణ్యః సర్వయోన్యః స యోన్యః సహస్రశో విశ్వరూపా విరూపాః .
ససూనవః సపతయః సయూథ్యా ఆయుషేణో ఘృతమిదం జుషంతాం .. 5 ..
దివ్యా గణా బహురూపాః పురాణా ఆయుశ్ఛిదో నః ప్రమథ్నంతు వీరాన్ .
తేభ్యో జుహోమి బహుధా ఘృతేన మా నః ప్రజాగ్ం రీరిషో మోత వీరాన్ .. 6 ..
ఏకః పురస్తాత్ య ఇదం బభూవ యతో బభూవ భువనస్య గోపాః .
యమప్యేతి భువనగ్ం సాంపరాయే స నో హవిర్ఘృత-మిహాయుషేత్తు దేవః .. 7 ..
వసూన్ రుద్రా-నాదిత్యాన్ మరుతోఽథ సాధ్యాన్ ఋభూన్ యక్షాన్ గంధర్వాగ్శ్చ
పితౄగ్శ్చ విశ్వాన్ .
భృగూన్ సర్పాగ్శ్చాంగిరసోఽథ సర్వాన్ ఘృతగ్ం హుత్వా స్వాయుష్యా మహయామ
శశ్వత్ .. 8 ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |