ಆಯುಷ್ಯಸೂಕ್ತಂ

ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಉಜ್ಜಹಾರ ಪ್ರಾಣೈಃ ಶಿರಃ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ ಪಿನಾಕೀ . ಈಶಾನೋ ದೇವಃ ಸ ನ ಆಯುರ್ದಧಾತು ತಸ್ಮೈ ಜುಹೋಮಿ ಹವಿಷಾ ಘೃತೇನ .. 1 .. ವಿಭ್ರಾಜಮಾನಃ ಸರಿರಸ್ಯ ಮಧ್ಯಾ-ದ್ರೋಚಮಾನೋ ಘರ್ಮರುಚಿರ್ಯ ಆಗಾತ್ . ಸ ಮೃತ್ಯುಪಾಶಾನಪನುದ್ಯ ಘೋರಾನಿಹಾಯುಷೇಣೋ ಘೃತಮತ್ತ....

ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಉಜ್ಜಹಾರ ಪ್ರಾಣೈಃ ಶಿರಃ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ ಪಿನಾಕೀ .
ಈಶಾನೋ ದೇವಃ ಸ ನ ಆಯುರ್ದಧಾತು ತಸ್ಮೈ ಜುಹೋಮಿ ಹವಿಷಾ ಘೃತೇನ .. 1 ..
ವಿಭ್ರಾಜಮಾನಃ ಸರಿರಸ್ಯ ಮಧ್ಯಾ-ದ್ರೋಚಮಾನೋ ಘರ್ಮರುಚಿರ್ಯ ಆಗಾತ್ .
ಸ ಮೃತ್ಯುಪಾಶಾನಪನುದ್ಯ ಘೋರಾನಿಹಾಯುಷೇಣೋ ಘೃತಮತ್ತು ದೇವಃ .. 2 ..
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ-ರ್ಬ್ರಹ್ಮ-ಪತ್ನೀಷು ಗರ್ಭಂ ಯಮಾದಧಾತ್ ಪುರುರೂಪಂ ಜಯಂತಂ .
ಸುವರ್ಣರಂಭಗ್ರಹ-ಮರ್ಕಮರ್ಚ್ಯಂ ತಮಾಯುಷೇ ವರ್ಧಯಾಮೋ ಘೃತೇನ .. 3 ..
ಶ್ರಿಯಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಮೌಬಲಾ-ಮಂಬಿಕಾಂ ಗಾಂ ಷಷ್ಠೀಂ ಚ ಯಾಮಿಂದ್ರಸೇನೇತ್ಯುದಾಹುಃ .
ತಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿಗ್ಂ ಸರೂಪಾಮಿಹಾಯುಷೇ ತರ್ಪಯಾಮೋ ಘೃತೇನ .. 4 ..
ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯಃ ಸರ್ವಯೋನ್ಯಃ ಸ ಯೋನ್ಯಃ ಸಹಸ್ರಶೋ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ವಿರೂಪಾಃ .
ಸಸೂನವಃ ಸಪತಯಃ ಸಯೂಥ್ಯಾ ಆಯುಷೇಣೋ ಘೃತಮಿದಂ ಜುಷಂತಾಂ .. 5 ..
ದಿವ್ಯಾ ಗಣಾ ಬಹುರೂಪಾಃ ಪುರಾಣಾ ಆಯುಶ್ಛಿದೋ ನಃ ಪ್ರಮಥ್ನಂತು ವೀರಾನ್ .
ತೇಭ್ಯೋ ಜುಹೋಮಿ ಬಹುಧಾ ಘೃತೇನ ಮಾ ನಃ ಪ್ರಜಾಗ್ಂ ರೀರಿಷೋ ಮೋತ ವೀರಾನ್ .. 6 ..
ಏಕಃ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಯ ಇದಂ ಬಭೂವ ಯತೋ ಬಭೂವ ಭುವನಸ್ಯ ಗೋಪಾಃ .
ಯಮಪ್ಯೇತಿ ಭುವನಗ್ಂ ಸಾಂಪರಾಯೇ ಸ ನೋ ಹವಿರ್ಘೃತ-ಮಿಹಾಯುಷೇತ್ತು ದೇವಃ .. 7 ..
ವಸೂನ್ ರುದ್ರಾ-ನಾದಿತ್ಯಾನ್ ಮರುತೋಽಥ ಸಾಧ್ಯಾನ್ ಋಭೂನ್ ಯಕ್ಷಾನ್ ಗಂಧರ್ವಾಗ್ಶ್ಚ
ಪಿತೄಗ್ಶ್ಚ ವಿಶ್ವಾನ್ .
ಭೃಗೂನ್ ಸರ್ಪಾಗ್ಶ್ಚಾಂಗಿರಸೋಽಥ ಸರ್ವಾನ್ ಘೃತಗ್ಂ ಹುತ್ವಾ ಸ್ವಾಯುಷ್ಯಾ ಮಹಯಾಮ
ಶಶ್ವತ್ .. 8 ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |