Add to Favorites ನೀವು ಇಯರ್‌ಫೋನ್/ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಬಳಸಿ ಈ ಆಡಿಯೊವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಜಪ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಉ॑ಜ್ಜಹಾ॒ರ ಪ್ರಾ॒ಣೈಃ ಶಿ॒ರಃ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ᳚ ಪಿನಾ॒ಕೀ । ಈಶಾನೋ ದೇವಃ ಸ ನ ಆಯು॑ರ್ದಧಾ॒ತು॒ ತಸ್ಮೈ ಜುಹೋಮಿ ಹವಿಷಾ॑ ಘೃತೇ॒ನ ॥ 1 ॥ ವಿಭ್ರಾಜಮಾನಃ ಸರಿರ॑ಸ್ಯ ಮ॒ಧ್ಯಾ॒-ದ್ರೋ॒ಚ॒ಮಾ॒ನೋ ಘರ್ಮರುಚಿ॑ರ್ಯ ಆ॒ಗಾತ್ । ಸ ಮೃತ್ಯುಪಾಶಾನಪನು॑ದ್ಯ....

ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಉ॑ಜ್ಜಹಾ॒ರ ಪ್ರಾ॒ಣೈಃ ಶಿ॒ರಃ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ᳚ ಪಿನಾ॒ಕೀ ।
ಈಶಾನೋ ದೇವಃ ಸ ನ ಆಯು॑ರ್ದಧಾ॒ತು॒ ತಸ್ಮೈ ಜುಹೋಮಿ ಹವಿಷಾ॑ ಘೃತೇ॒ನ ॥ 1 ॥
ವಿಭ್ರಾಜಮಾನಃ ಸರಿರ॑ಸ್ಯ ಮ॒ಧ್ಯಾ॒-ದ್ರೋ॒ಚ॒ಮಾ॒ನೋ ಘರ್ಮರುಚಿ॑ರ್ಯ ಆ॒ಗಾತ್ ।
ಸ ಮೃತ್ಯುಪಾಶಾನಪನು॑ದ್ಯ ಘೋ॒ರಾ॒ನಿ॒ಹಾ॒ಯು॒ಷೇ॒ಣೋ ಘೃತಮ॑ತ್ತು ದೇ॒ವಃ ॥ 2 ॥
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ-ರ್ಬ್ರಹ್ಮ-ಪತ್ನೀ॑ಷು ಗ॒ರ್ಭಂ॒ ಯ॒ಮಾ॒ದ॒ಧಾತ್ ಪುರುರೂಪಂ॑ ಜಯಂ॒ತಂ ।
ಸುವರ್ಣರಂಭಗ್ರಹ-ಮ॑ರ್ಕಮ॒ರ್ಚ್ಯಂ॒ ತ॒ಮಾ॒ಯು॒ಷೇ ವರ್ಧಯಾಮೋ॑ ಘೃತೇ॒ನ ॥ 3 ॥
ಶ್ರಿಯಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಮೌಬಲಾ-ಮಂಬಿಕಾಂ॒ ಗಾಂ॒ ಷ॒ಷ್ಠೀಂ ಚ ಯಾ॒ಮಿಂದ್ರಸೇನೇ᳚ತ್ಯುದಾ॒ಹುಃ ।
ತಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿಗ್ಂ॑ ಸರೂ॒ಪಾ॒ಮಿ॒ಹಾ॒ಯು॒ಷೇ ತರ್ಪಯಾಮೋ॑ ಘೃತೇ॒ನ ॥ 4 ॥
ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯಃ ಸರ್ವಯೋನ್ಯಃ॑ ಸ ಯೋ॒ನ್ಯಃ॒ ಸ॒ಹ॒ಸ್ರ॒ಶೋ ವಿಶ್ವರೂಪಾ॑ ವಿರೂ॒ಪಾಃ ।
ಸಸೂನವಃ ಸಪತಯಃ॑ ಸಯೂ॒ಥ್ಯಾ॒ ಆ॒ಯು॒ಷೇ॒ಣೋ ಘೃತಮಿದಂ॑ ಜುಷಂ॒ತಾಂ ॥ 5 ॥
ದಿವ್ಯಾ ಗಣಾ ಬಹುರೂಪಾಃ᳚ ಪುರಾ॒ಣಾ॒ ಆಯುಶ್ಛಿದೋ ನಃ ಪ್ರಮಥ್ನಂ॑ತು ವೀ॒ರಾನ್ ।
ತೇಭ್ಯೋ ಜುಹೋಮಿ ಬಹುಧಾ॑ ಘೃತೇ॒ನ॒ ಮಾ॒ ನಃ॒ ಪ್ರ॒ಜಾಗ್ಂ ರೀರಿಷೋ ಮೋ॑ತ ವೀ॒ರಾನ್ ॥ 6 ॥
ಏ॒ಕಃ॒ ಪು॒ರ॒ಸ್ತಾತ್ ಯ ಇದಂ॑ ಬಭೂ॒ವ॒ ಯತೋ ಬಭೂವ ಭುವನ॑ಸ್ಯ ಗೋ॒ಪಾಃ ।
ಯಮಪ್ಯೇತಿ ಭುವನಗ್ಂ ಸಾಂ᳚ಪರಾ॒ಯೇ॒ ಸ ನೋ ಹವಿರ್ಘೃತ-ಮಿಹಾಯುಷೇ᳚ತ್ತು ದೇ॒ವಃ ॥ 7 ॥
ವ॒ಸೂ॒ನ್ ರುದ್ರಾ॑-ನಾದಿ॒ತ್ಯಾನ್ ಮರುತೋ॑ಽಥ ಸಾ॒ಧ್ಯಾ॒ನ್ ಋ॑ಭೂನ್ ಯ॒ಕ್ಷಾ॒ನ್ ಗಂಧರ್ವಾಗ್ಶ್ಚ
ಪಿತೄಗ್ಶ್ಚ ವಿ॒ಶ್ವಾನ್ ।
ಭೃಗೂನ್ ಸರ್ಪಾಗ್ಶ್ಚಾಂಗಿರಸೋ॑ಽಥ ಸ॒ರ್ವಾ॒ನ್ ಘೃ॒ತ॒ಗ್ಂ ಹು॒ತ್ವಾ ಸ್ವಾಯುಷ್ಯಾ ಮಹಯಾ॑ಮ
ಶ॒ಶ್ವತ್ ॥ 8 ॥

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
3379938