സംരക്ഷണത്തിനുള്ള അംഗാരക ഗായത്രി മന്ത്രം

ഓം അംഗാരകായ വിദ്മഹേ ശക്തിഹസ്തായ ധീമഹി| തന്നോ ഭൗമഃ പ്രചോദയാത്|....

ഓം അംഗാരകായ വിദ്മഹേ ശക്തിഹസ്തായ ധീമഹി|
തന്നോ ഭൗമഃ പ്രചോദയാത്|

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |