ವರುಣಸೂಕ್ತಂ

34.2K
1.1K

Comments

ejwyh
ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ 🌟 -ದೀಪಾ ನಾಯಕ್

ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌺 -ಪೃಥ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ

🌺 ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿವೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. -ಜ್ಯೋತಿ

ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಂದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ 🌸 -ಕೀರ್ತನಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ಸ್ಥಳ -ಮೀನಾಕ್ಷಿ

Read more comments

ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ

ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅಸುರರ (ದಾನವ) ಪುರೋಹಿತರು ಮತ್ತು ಗುರು. ಅವರು ಅಸುರರಿಗಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೃತಸಂಜೀವನಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮೃತರನ್ನು ಪುನರ್ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅಸುರರ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ವ್ಯಾಸರು ವೇದವನ್ನು ಏಕೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಿದರು?

1. ಕಲಿಕೆಯು ಸುಲಭವಾಗಲೆಂದು. 2. ವೇದವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಂಕಲಿಸಲಾಯಿತು. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಹಾಯವಾಗಲೆಂದು ವೇದಗಳ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಂಕಲಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯಜ್ಞಮಾತ್ರಿಕವೇದ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

Quiz

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಯಾವ ದೇಶದ ರಾಜ?

ಉದು॑ತ್ತ॒ಮಂ ವ॑ರುಣ॒ಪಾಶ॑ಮ॒ಸ್ಮದವಾ॑ಧ॒ಮಂ ವಿಮ॑ಧ್ಯ॒ಮꣳ ಶ್ರ॑ಥಾಯ । ಅಥಾ॑ ವ॒ಯಮಾ॑ದಿತ್ಯವ್ರ॒ತೇ ತವಾನಾ॑ಗಸೋ॒ ಅದಿ॑ತಯೇ ಸ್ಯಾಮ । ಅಸ್ತ॑ಭ್ನಾ॒ದ್॒ ದ್ಯಾಮೃ॑ಷ॒ಭೋ ಅಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷ॒ಮಮಿ॑ಮೀತ ವರಿ॒ಮಾಣಂ॑ ಪೃಥಿ॒ವ್ಯಾ ಆಸೀ॑ದ॒ದ್ವಿಶ್ವಾ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ ಸ॒ಮ್ರಾಡ್ವ....

ಉದು॑ತ್ತ॒ಮಂ ವ॑ರುಣ॒ಪಾಶ॑ಮ॒ಸ್ಮದವಾ॑ಧ॒ಮಂ ವಿಮ॑ಧ್ಯ॒ಮꣳ ಶ್ರ॑ಥಾಯ ।
ಅಥಾ॑ ವ॒ಯಮಾ॑ದಿತ್ಯವ್ರ॒ತೇ ತವಾನಾ॑ಗಸೋ॒ ಅದಿ॑ತಯೇ ಸ್ಯಾಮ ।
ಅಸ್ತ॑ಭ್ನಾ॒ದ್॒ ದ್ಯಾಮೃ॑ಷ॒ಭೋ ಅಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷ॒ಮಮಿ॑ಮೀತ ವರಿ॒ಮಾಣಂ॑ ಪೃಥಿ॒ವ್ಯಾ
ಆಸೀ॑ದ॒ದ್ವಿಶ್ವಾ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ ಸ॒ಮ್ರಾಡ್ವಿಶ್ವೇತ್ತನಿ॒ ವರು॑ಣಸ್ಯ ವ್ರ॒ತಾನಿ॑ ।
ಯತ್ಕಿಂಚೇ॒ದಂ ವ॑ರುಣ॒ದೈವ್ಯೈ॒ ಜನೇ॑ಽಭಿದ್ರೋ॒ಹಂ ಮ॑ನು॒ಷ್ಯಾ᳚ಶ್ಚರಾಮಸಿ ।
ಅಚಿ॑ತ್ತೀಯತ್ತವ॒ ಧರ್ಮಾ॑ ಯುಯೋಪಿ॒ಮ ಮಾ ನ॒ಸ್ತಸ್ಮಾ॒ದೇನ॑ಸೋ ದೇವ ರೀರಿಷಃ ॥
ಕಿ॒ತ॒ವಾಸೋ॒ ಯದ್ರಿ॑ರಿ॒ಪುರ್ನ ದೀ॒ವಿ ಯದ್ವಾ॑ಘಾ ಸ॒ತ್ಯಮು॒ತಯನ್ನ ವಿ॒ದ್ಮ ।
ಸರ್ವಾ॒ ತಾ ವಿಷ್ಯ॑ ಶಿಥಿ॒ರೇವ॑ ದೇ॒ವಥಾ॑ ತೇ ಸ್ಯಾಮ ವರುಣಪ್ರಿ॒ಯಾಸಃ॑ ॥
ಅವ॑ ತೇ॒ ಹೇಡೋ॑ ವರುಣ॒ ನಮೋ॑ಭಿ॒ರವ॑ಯ॒ಜ್ಞೇಭಿ॑ರೀಮಹೇ ಹ॒ವಿರ್ಭಿಃ॑ ।
ಕ್ಷಯ॑ನ್ನ॒ಸ್ಮಭ್ಯ॑ಮಸುರಪ್ರಚೇತೋ॒ ರಾಜ॒ನ್ನೇನಾꣳ॑ಸಿಶಿಶ್ರಥಃ ಕೃ॒ತಾನಿ॑ ॥
ತತ್ವಾ॑ಯಾಮಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾ॒ ವಂದ॑ಮಾನ॒ಸ್ತದಾಶಾ᳚ಸ್ತೇ॒ ಯಜ॑ಮಾನೋ ಹ॒ವಿರ್ಭಿಃ॑ ।
ಅಹೇ॑ಡಮಾನೋ ವರುಣೇ॒ಹ ಬೋ॒ಧ್ಯುರು॑ಶꣳಸ॒ ಮಾ ನ॒ ಆಯುಃ॒ ಪ್ರಮೋ॑ಷೀಃ ॥

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |