ವರುಣಸೂಕ್ತಂ

ಉದು॑ತ್ತ॒ಮಂ ವ॑ರುಣ॒ಪಾಶ॑ಮ॒ಸ್ಮದವಾ॑ಧ॒ಮಂ ವಿಮ॑ಧ್ಯ॒ಮꣳ ಶ್ರ॑ಥಾಯ । ಅಥಾ॑ ವ॒ಯಮಾ॑ದಿತ್ಯವ್ರ॒ತೇ ತವಾನಾ॑ಗಸೋ॒ ಅದಿ॑ತಯೇ ಸ್ಯಾಮ । ಅಸ್ತ॑ಭ್ನಾ॒ದ್॒ ದ್ಯಾಮೃ॑ಷ॒ಭೋ ಅಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷ॒ಮಮಿ॑ಮೀತ ವರಿ॒ಮಾಣಂ॑ ಪೃಥಿ॒ವ್ಯಾ ಆಸೀ॑ದ॒ದ್ವಿಶ್ವಾ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ ಸ॒ಮ್ರಾಡ್ವ....

ಉದು॑ತ್ತ॒ಮಂ ವ॑ರುಣ॒ಪಾಶ॑ಮ॒ಸ್ಮದವಾ॑ಧ॒ಮಂ ವಿಮ॑ಧ್ಯ॒ಮꣳ ಶ್ರ॑ಥಾಯ ।
ಅಥಾ॑ ವ॒ಯಮಾ॑ದಿತ್ಯವ್ರ॒ತೇ ತವಾನಾ॑ಗಸೋ॒ ಅದಿ॑ತಯೇ ಸ್ಯಾಮ ।
ಅಸ್ತ॑ಭ್ನಾ॒ದ್॒ ದ್ಯಾಮೃ॑ಷ॒ಭೋ ಅಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷ॒ಮಮಿ॑ಮೀತ ವರಿ॒ಮಾಣಂ॑ ಪೃಥಿ॒ವ್ಯಾ
ಆಸೀ॑ದ॒ದ್ವಿಶ್ವಾ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ ಸ॒ಮ್ರಾಡ್ವಿಶ್ವೇತ್ತನಿ॒ ವರು॑ಣಸ್ಯ ವ್ರ॒ತಾನಿ॑ ।
ಯತ್ಕಿಂಚೇ॒ದಂ ವ॑ರುಣ॒ದೈವ್ಯೈ॒ ಜನೇ॑ಽಭಿದ್ರೋ॒ಹಂ ಮ॑ನು॒ಷ್ಯಾ᳚ಶ್ಚರಾಮಸಿ ।
ಅಚಿ॑ತ್ತೀಯತ್ತವ॒ ಧರ್ಮಾ॑ ಯುಯೋಪಿ॒ಮ ಮಾ ನ॒ಸ್ತಸ್ಮಾ॒ದೇನ॑ಸೋ ದೇವ ರೀರಿಷಃ ॥
ಕಿ॒ತ॒ವಾಸೋ॒ ಯದ್ರಿ॑ರಿ॒ಪುರ್ನ ದೀ॒ವಿ ಯದ್ವಾ॑ಘಾ ಸ॒ತ್ಯಮು॒ತಯನ್ನ ವಿ॒ದ್ಮ ।
ಸರ್ವಾ॒ ತಾ ವಿಷ್ಯ॑ ಶಿಥಿ॒ರೇವ॑ ದೇ॒ವಥಾ॑ ತೇ ಸ್ಯಾಮ ವರುಣಪ್ರಿ॒ಯಾಸಃ॑ ॥
ಅವ॑ ತೇ॒ ಹೇಡೋ॑ ವರುಣ॒ ನಮೋ॑ಭಿ॒ರವ॑ಯ॒ಜ್ಞೇಭಿ॑ರೀಮಹೇ ಹ॒ವಿರ್ಭಿಃ॑ ।
ಕ್ಷಯ॑ನ್ನ॒ಸ್ಮಭ್ಯ॑ಮಸುರಪ್ರಚೇತೋ॒ ರಾಜ॒ನ್ನೇನಾꣳ॑ಸಿಶಿಶ್ರಥಃ ಕೃ॒ತಾನಿ॑ ॥
ತತ್ವಾ॑ಯಾಮಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾ॒ ವಂದ॑ಮಾನ॒ಸ್ತದಾಶಾ᳚ಸ್ತೇ॒ ಯಜ॑ಮಾನೋ ಹ॒ವಿರ್ಭಿಃ॑ ।
ಅಹೇ॑ಡಮಾನೋ ವರುಣೇ॒ಹ ಬೋ॒ಧ್ಯುರು॑ಶꣳಸ॒ ಮಾ ನ॒ ಆಯುಃ॒ ಪ್ರಮೋ॑ಷೀಃ ॥

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |