வருண சூக்தம்

உது³॑த்த॒மம் வ॑ருண॒பாஶ॑ம॒ஸ்மத³வா॑த⁴॒மம் விம॑த்⁴ய॒மꣳ ஶ்ர॑தா²ய . அதா²॑ வ॒யமா॑தி³த்யவ்ர॒தே தவானா॑க³ஸோ॒ அதி³॑தயே ஸ்யாம . அஸ்த॑ப்⁴னா॒த்³॒ த்³யாம்ரு॑ஷ॒போ⁴ அ॒ந்தரி॑க்ஷ॒மமி॑மீத வரி॒மாணம்॑ ப்ருதி²॒வ்யா ஆஸீ॑த³॒த்³விஶ்வா....

உது³॑த்த॒மம் வ॑ருண॒பாஶ॑ம॒ஸ்மத³வா॑த⁴॒மம் விம॑த்⁴ய॒மꣳ ஶ்ர॑தா²ய .
அதா²॑ வ॒யமா॑தி³த்யவ்ர॒தே தவானா॑க³ஸோ॒ அதி³॑தயே ஸ்யாம .
அஸ்த॑ப்⁴னா॒த்³॒ த்³யாம்ரு॑ஷ॒போ⁴ அ॒ந்தரி॑க்ஷ॒மமி॑மீத வரி॒மாணம்॑ ப்ருதி²॒வ்யா
ஆஸீ॑த³॒த்³விஶ்வா॒ பு⁴வ॑னானி ஸ॒ம்ராட்³விஶ்வேத்தனி॒ வரு॑ணஸ்ய வ்ர॒தானி॑ .
யத்கிஞ்சே॒த³ம் வ॑ருண॒தை³வ்யை॒ ஜனே॑(அ)பி⁴த்³ரோ॒ஹம் ம॑னு॒ஷ்யா᳚ஶ்சராமஸி .
அசி॑த்தீயத்தவ॒ த⁴ர்மா॑ யுயோபி॒ம மா ந॒ஸ்தஸ்மா॒தே³ன॑ஸோ தே³வ ரீரிஷ꞉ ..
கி॒த॒வாஸோ॒ யத்³ரி॑ரி॒புர்ன தீ³॒வி யத்³வா॑கா⁴ ஸ॒த்யமு॒தயன்ன வி॒த்³ம .
ஸர்வா॒ தா விஷ்ய॑ ஶிதி²॒ரேவ॑ தே³॒வதா²॑ தே ஸ்யாம வருணப்ரி॒யாஸ॑꞉ ..
அவ॑ தே॒ ஹேடோ³॑ வருண॒ நமோ॑பி⁴॒ரவ॑ய॒ஜ்ஞேபி⁴॑ரீமஹே ஹ॒விர்பி⁴॑꞉ .
க்ஷய॑ன்ன॒ஸ்மப்⁴ய॑மஸுரப்ரசேதோ॒ ராஜ॒ன்னேனாꣳ॑ஸிஶிஶ்ரத²꞉ க்ரு॒தானி॑ ..
தத்வா॑யாமி॒ ப்³ரஹ்ம॑ணா॒ வந்த³॑மான॒ஸ்ததா³ஶா᳚ஸ்தே॒ யஜ॑மானோ ஹ॒விர்பி⁴॑꞉ .
அஹே॑ட³மானோ வருணே॒ஹ போ³॒த்⁴யுரு॑ஶꣳஸ॒ மா ந॒ ஆயு॒꞉ ப்ரமோ॑ஷீ꞉ ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |