దుర్గా సప్తశతీ - న్యాసాలు

62.5K
1.2K

Comments

tswGn
వేదధార ప్రభావం మార్పును తీసుకువచ్చింది. నా జీవితంలో పాజిటివిటీకి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. 🙏🏻 -V Venkatesh

మీ మంత్రాలు నా జీవితంలో ఒక భాగమయ్యాయి. -చందనపల్లి శివప్రసాద్

ప్రత్యేకమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -కొల్లిపర శ్రీనివాస్

మహా మృత్యుంజయ మంత్రం -Tirumalareddy Siva Rama Krishna Reddy

వేదధార వలన నా జీవితంలో చాలా మార్పు మరియు పాజిటివిటీ వచ్చింది. హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు! 🙏🏻 -Bhaskara Krishna

Read more comments

వ్యాసుడు వేదాన్ని నాలుగు భాగాలుగా ఎందుకు విభజించాడు?

1.నేర్చుకునే సౌలభ్యం కోసం. 2.యజ్ఞాలలో వాటి అన్వయం ఆధారంగా వేదం విభజించబడింది మరియు సంకలనం చేయబడింది. వేదవ్యాసుడు యజ్ఞాలు చేయడంలో ఉపయోగపడే వేదాలలో కొంత భాగాన్ని మాత్రమే విభజించి సంగ్రహించాడని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. దీనిని యజ్ఞమాత్రికవేదం అంటారు.

స్త్రీ ఋషులను ఏమంటారు?

స్త్రీ ఋషులను ఋషికాలు అంటారు.

Quiz

ఏ దేవుని త్రివిక్రముడు అని పిలుస్తారు?

ఓం శ్రీసప్తశతీస్తోత్రమాలామంత్రస్య . బ్రహ్మవిష్ణురుద్రా-ఋషయః . గాయత్ర్యుష్ణిగనుష్టుభశ్ఛందాంసి . శ్రీమహాకాలీమహాలక్ష్మీమహాసరస్వత్యో దేవతాః . నందాశాకంభరీభీమాః శక్తయః . రక్తదంతికాదుర్గాభ్రామర్యో బీజాని . అగ్నివాయుసూర్య....

ఓం శ్రీసప్తశతీస్తోత్రమాలామంత్రస్య .
బ్రహ్మవిష్ణురుద్రా-ఋషయః . గాయత్ర్యుష్ణిగనుష్టుభశ్ఛందాంసి . శ్రీమహాకాలీమహాలక్ష్మీమహాసరస్వత్యో దేవతాః . నందాశాకంభరీభీమాః శక్తయః . రక్తదంతికాదుర్గాభ్రామర్యో బీజాని . అగ్నివాయుసూర్యాస్తత్వాని . ఋగ్యజుఃసామవేదా ధ్యానాని . సకలకామనాసిద్ధయే శ్రీమహాకాలీమహాలక్ష్మీమహాసరస్వతీదేవతాప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః .
ఓం ఖడ్గిణీ శూలినీ ఘోరా గదినీ చక్రిణీ తథా .
శంఖినీ చాపినీ బాణభుశుండీపరిఘాయుధా .
అంగుష్ఠాభ్యాం నమః .
ఓం శూలేన పాహి నో దేవి పాహి ఖడ్గేన చాంబికే .
ఘంటాస్వనేన నః పాహి చాపజ్యానిఃస్వనేన చ .
తర్జనీభ్యాం నమః .
ఓం ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీచ్యాం చ చండికే రక్ష దక్షిణే .
భ్రామణేనాత్మశూలస్య ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరీ .
మధ్యమాభ్యాం నమః .
ఓం సౌమ్యాని యాని రూపాణి త్రైలోక్యే విచరంతి తే .
యాని చాత్యంతఘోరాణి తై రక్షాస్మాంస్తథా భువం .
అనామికాభ్యాం నమః .
ఓం ఖడ్గశూలగదాదీని యాని చాస్త్రాణి తేఽమ్బికే .
కరపల్లవసంగీని తైరస్మాన్ రక్ష సర్వతః .
కనిష్ఠికాభ్యాం నమః .
ఓం సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే .
భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే దేవి నమోఽస్తు తే .
కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః .
ఓం ఖడ్గిణీ శూలినీ ఘోరా గదినీ చక్రిణీ తథా .
శంఖినీ చాపినీ బాణభుశుండీపరిఘాయుధా .
హృదయాయ నమః .
ఓం శూలేన పాహి నో దేవి పాహి ఖడ్గేన చాంబికే .
ఘంటాస్వనేన నః పాహి చాపజ్యానిఃస్వనేన చ .
శిరసే స్వాహా .
ఓం ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీచ్యాం చ చండికే రక్ష దక్షిణే .
భ్రామణేనాత్మశూలస్య ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరీ .
శిఖాయై వషట్ .
ఓం సౌమ్యాని యాని రూపాణి త్రైలోక్యే విచరంతి తే .
యాని చాత్యంతఘోరాణి తై రక్షాస్మాంస్తథా భువం .
కవచాయ హుం .
ఓం ఖడ్గశూలగదాదీని యాని చాస్త్రాణి తేఽమ్బికే .
కరపల్లవసంగీని తైరస్మాన్ రక్ష సర్వతః .
నేత్రత్రయాయ వౌషట్ .
ఓం సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే .
భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే దేవి నమోఽస్తు తే .
అస్త్రాయ ఫట్ .
ఓం హ్రీం హృదయాయ నమః . ఓం చం శిరసే స్వాహా . ఓం డిం శిఖాయై వషట్ . ఓం కాం కవచాయ హుం . ఓం యైం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ . ఓం హ్రీం చండికాయై అస్త్రాయ ఫట్ .
ఓం శంభుతోజోజ్జ్వలజ్జ్వాలామాలిని పావకే హ్రాం నందాయై అంగుష్ఠాభ్యాం నమః .
ఓం శంభుతోజోజ్జ్వలజ్జ్వాలామాలిని పావకే హ్రీం రక్తదంతికాయై తర్జనీభ్యాం నమః .
ఓం శంభుతోజోజ్జ్వలజ్జ్వాలామాలిని పావకే హ్రుం శాకంభర్యై మధ్యమాభ్యాం నమః .
ఓం శంభుతోజోజ్జ్వలజ్జ్వాలామాలిని పావకే హ్రైం దుర్గాయై అనామికాభ్యాం నమః .
ఓం శంభుతోజోజ్జ్వలజ్జ్వాలామాలిని పావకే హ్రౌం భీమాయై కనిష్ఠికాభ్యాం నమః .
ఓం శంభుతోజోజ్జ్వలజ్జ్వాలామాలిని పావకే హ్రః భ్రామర్యై కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః .
ఓం శంభుతోజోజ్జ్వలజ్జ్వాలామాలిని పావకే హ్రాం నందాయై హృదయాయ నమః .
ఓం శంభుతోజోజ్జ్వలజ్జ్వాలామాలిని పావకే హ్రీం రక్తదంతికాయై శిరసే స్వాహా .
ఓం శంభుతోజోజ్జ్వలజ్జ్వాలామాలిని పావకే హ్రుం శాకంభర్యై శిఖాయై వషట్ .
ఓం శంభుతోజోజ్జ్వలజ్జ్వాలామాలిని పావకే హ్రైం దుర్గాయై కవచాయ హుం .
ఓం శంభుతోజోజ్జ్వలజ్జ్వాలామాలిని పావకే హ్రౌం భీమాయై నేత్రత్రయాయ వౌషట్ .
ఓం శంభుతోజోజ్జ్వలజ్జ్వాలామాలిని పావకే హ్రః భ్రామర్యై అస్త్రాయ ఫట్ .
భూర్భువఃసువరోమితి దిగ్బంధః .
అథ ధ్యానం –
విద్యుద్దామసమప్రభాం మృగపతిస్కంధస్థితాం భీషణాం
కన్యాభిః కరవాలఖేటవిలసద్ధస్తాభిరాసేవితాం .
హస్తైశ్చక్రధరాలిఖేటవిశిఖాంశ్చాపం గుణం తర్జనీం
బిభ్రాణామనలాత్మికాం శశిధరాం దుర్గాం త్రినేత్రాం భజే ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |