దుర్గా సప్తశతీ - న్యాసాలు

ఓం శ్రీసప్తశతీస్తోత్రమాలామంత్రస్య . బ్రహ్మవిష్ణురుద్రా-ఋషయః . గాయత్ర్యుష్ణిగనుష్టుభశ్ఛందాంసి . శ్రీమహాకాలీమహాలక్ష్మీమహాసరస్వత్యో దేవతాః . నందాశాకంభరీభీమాః శక్తయః . రక్తదంతికాదుర్గాభ్రామర్యో బీజాని . అగ్నివాయుసూర్య....

ఓం శ్రీసప్తశతీస్తోత్రమాలామంత్రస్య .
బ్రహ్మవిష్ణురుద్రా-ఋషయః . గాయత్ర్యుష్ణిగనుష్టుభశ్ఛందాంసి . శ్రీమహాకాలీమహాలక్ష్మీమహాసరస్వత్యో దేవతాః . నందాశాకంభరీభీమాః శక్తయః . రక్తదంతికాదుర్గాభ్రామర్యో బీజాని . అగ్నివాయుసూర్యాస్తత్వాని . ఋగ్యజుఃసామవేదా ధ్యానాని . సకలకామనాసిద్ధయే శ్రీమహాకాలీమహాలక్ష్మీమహాసరస్వతీదేవతాప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః .
ఓం ఖడ్గిణీ శూలినీ ఘోరా గదినీ చక్రిణీ తథా .
శంఖినీ చాపినీ బాణభుశుండీపరిఘాయుధా .
అంగుష్ఠాభ్యాం నమః .
ఓం శూలేన పాహి నో దేవి పాహి ఖడ్గేన చాంబికే .
ఘంటాస్వనేన నః పాహి చాపజ్యానిఃస్వనేన చ .
తర్జనీభ్యాం నమః .
ఓం ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీచ్యాం చ చండికే రక్ష దక్షిణే .
భ్రామణేనాత్మశూలస్య ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరీ .
మధ్యమాభ్యాం నమః .
ఓం సౌమ్యాని యాని రూపాణి త్రైలోక్యే విచరంతి తే .
యాని చాత్యంతఘోరాణి తై రక్షాస్మాంస్తథా భువం .
అనామికాభ్యాం నమః .
ఓం ఖడ్గశూలగదాదీని యాని చాస్త్రాణి తేఽమ్బికే .
కరపల్లవసంగీని తైరస్మాన్ రక్ష సర్వతః .
కనిష్ఠికాభ్యాం నమః .
ఓం సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే .
భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే దేవి నమోఽస్తు తే .
కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః .
ఓం ఖడ్గిణీ శూలినీ ఘోరా గదినీ చక్రిణీ తథా .
శంఖినీ చాపినీ బాణభుశుండీపరిఘాయుధా .
హృదయాయ నమః .
ఓం శూలేన పాహి నో దేవి పాహి ఖడ్గేన చాంబికే .
ఘంటాస్వనేన నః పాహి చాపజ్యానిఃస్వనేన చ .
శిరసే స్వాహా .
ఓం ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీచ్యాం చ చండికే రక్ష దక్షిణే .
భ్రామణేనాత్మశూలస్య ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరీ .
శిఖాయై వషట్ .
ఓం సౌమ్యాని యాని రూపాణి త్రైలోక్యే విచరంతి తే .
యాని చాత్యంతఘోరాణి తై రక్షాస్మాంస్తథా భువం .
కవచాయ హుం .
ఓం ఖడ్గశూలగదాదీని యాని చాస్త్రాణి తేఽమ్బికే .
కరపల్లవసంగీని తైరస్మాన్ రక్ష సర్వతః .
నేత్రత్రయాయ వౌషట్ .
ఓం సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే .
భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే దేవి నమోఽస్తు తే .
అస్త్రాయ ఫట్ .
ఓం హ్రీం హృదయాయ నమః . ఓం చం శిరసే స్వాహా . ఓం డిం శిఖాయై వషట్ . ఓం కాం కవచాయ హుం . ఓం యైం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ . ఓం హ్రీం చండికాయై అస్త్రాయ ఫట్ .
ఓం శంభుతోజోజ్జ్వలజ్జ్వాలామాలిని పావకే హ్రాం నందాయై అంగుష్ఠాభ్యాం నమః .
ఓం శంభుతోజోజ్జ్వలజ్జ్వాలామాలిని పావకే హ్రీం రక్తదంతికాయై తర్జనీభ్యాం నమః .
ఓం శంభుతోజోజ్జ్వలజ్జ్వాలామాలిని పావకే హ్రుం శాకంభర్యై మధ్యమాభ్యాం నమః .
ఓం శంభుతోజోజ్జ్వలజ్జ్వాలామాలిని పావకే హ్రైం దుర్గాయై అనామికాభ్యాం నమః .
ఓం శంభుతోజోజ్జ్వలజ్జ్వాలామాలిని పావకే హ్రౌం భీమాయై కనిష్ఠికాభ్యాం నమః .
ఓం శంభుతోజోజ్జ్వలజ్జ్వాలామాలిని పావకే హ్రః భ్రామర్యై కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః .
ఓం శంభుతోజోజ్జ్వలజ్జ్వాలామాలిని పావకే హ్రాం నందాయై హృదయాయ నమః .
ఓం శంభుతోజోజ్జ్వలజ్జ్వాలామాలిని పావకే హ్రీం రక్తదంతికాయై శిరసే స్వాహా .
ఓం శంభుతోజోజ్జ్వలజ్జ్వాలామాలిని పావకే హ్రుం శాకంభర్యై శిఖాయై వషట్ .
ఓం శంభుతోజోజ్జ్వలజ్జ్వాలామాలిని పావకే హ్రైం దుర్గాయై కవచాయ హుం .
ఓం శంభుతోజోజ్జ్వలజ్జ్వాలామాలిని పావకే హ్రౌం భీమాయై నేత్రత్రయాయ వౌషట్ .
ఓం శంభుతోజోజ్జ్వలజ్జ్వాలామాలిని పావకే హ్రః భ్రామర్యై అస్త్రాయ ఫట్ .
భూర్భువఃసువరోమితి దిగ్బంధః .
అథ ధ్యానం –
విద్యుద్దామసమప్రభాం మృగపతిస్కంధస్థితాం భీషణాం
కన్యాభిః కరవాలఖేటవిలసద్ధస్తాభిరాసేవితాం .
హస్తైశ్చక్రధరాలిఖేటవిశిఖాంశ్చాపం గుణం తర్జనీం
బిభ్రాణామనలాత్మికాం శశిధరాం దుర్గాం త్రినేత్రాం భజే ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |