தேவி மாஹாத்மியம் - ஸப்தசதி நியாசங்கள்

ௐ ஶ்ரீஸப்தஶதீஸ்தோத்ரமாலாமந்த்ரஸ்ய . ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுருத்³ரா-ருʼஷய꞉ . கா³யத்ர்யுஷ்ணிக³னுஷ்டுப⁴ஶ்ச²ந்தா³ம்ʼஸி . ஶ்ரீமஹாகாலீமஹாலக்ஷ்மீமஹாஸரஸ்வத்யோ தே³வதா꞉ . நந்தா³ஶாகம்ப⁴ரீபீ⁴மா꞉ ஶக்தய꞉ . ரக்தத³ந்திகாது³ர்கா³ப்⁴ராமர்யோ பீ....

ௐ ஶ்ரீஸப்தஶதீஸ்தோத்ரமாலாமந்த்ரஸ்ய .
ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுருத்³ரா-ருʼஷய꞉ . கா³யத்ர்யுஷ்ணிக³னுஷ்டுப⁴ஶ்ச²ந்தா³ம்ʼஸி . ஶ்ரீமஹாகாலீமஹாலக்ஷ்மீமஹாஸரஸ்வத்யோ தே³வதா꞉ . நந்தா³ஶாகம்ப⁴ரீபீ⁴மா꞉ ஶக்தய꞉ . ரக்தத³ந்திகாது³ர்கா³ப்⁴ராமர்யோ பீ³ஜானி . அக்³னிவாயுஸூர்யாஸ்தத்வானி . ருʼக்³யஜு꞉ஸாமவேதா³ த்⁴யானானி . ஸகலகாமனாஸித்³த⁴யே ஶ்ரீமஹாகாலீமஹாலக்ஷ்மீமஹாஸரஸ்வதீதே³வதாப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ .
ௐ க²ட்³கி³ணீ ஶூலினீ கோ⁴ரா க³தி³னீ சக்ரிணீ ததா² .
ஶங்கி²னீ சாபினீ பா³ணபு⁴ஶுண்டீ³பரிகா⁴யுதா⁴ .
அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .
ௐ ஶூலேன பாஹி நோ தே³வி பாஹி க²ட்³கே³ன சாம்பி³கே .
க⁴ண்டாஸ்வனேன ந꞉ பாஹி சாபஜ்யாநி꞉ஸ்வனேன ச .
தர்ஜனீப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .
ௐ ப்ராச்யாம்ʼ ரக்ஷ ப்ரதீச்யாம்ʼ ச சண்டி³கே ரக்ஷ த³க்ஷிணே .
ப்⁴ராமணேனாத்மஶூலஸ்ய உத்தரஸ்யாம்ʼ ததே²ஶ்வரீ .
மத்⁴யமாப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .
ௐ ஸௌம்யானி யானி ரூபாணி த்ரைலோக்யே விசரந்தி தே .
யானி சாத்யந்தகோ⁴ராணி தை ரக்ஷாஸ்மாம்ʼஸ்ததா² பு⁴வம் .
அநாமிகாப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .
ௐ க²ட்³க³ஶூலக³தா³தீ³னி யானி சாஸ்த்ராணி தே(அ)ம்பி³கே .
கரபல்லவஸங்கீ³னி தைரஸ்மான் ரக்ஷ ஸர்வத꞉ .
கநிஷ்டி²காப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .
ௐ ஸர்வஸ்வரூபே ஸர்வேஶே ஸர்வஶக்திஸமன்விதே .
ப⁴யேப்⁴யஸ்த்ராஹி நோ தே³வி து³ர்கே³ தே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே .
கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .
ௐ க²ட்³கி³ணீ ஶூலினீ கோ⁴ரா க³தி³னீ சக்ரிணீ ததா² .
ஶங்கி²னீ சாபினீ பா³ணபு⁴ஶுண்டீ³பரிகா⁴யுதா⁴ .
ஹ்ருʼத³யாய நம꞉ .
ௐ ஶூலேன பாஹி நோ தே³வி பாஹி க²ட்³கே³ன சாம்பி³கே .
க⁴ண்டாஸ்வனேன ந꞉ பாஹி சாபஜ்யாநி꞉ஸ்வனேன ச .
ஶிரஸே ஸ்வாஹா .
ௐ ப்ராச்யாம்ʼ ரக்ஷ ப்ரதீச்யாம்ʼ ச சண்டி³கே ரக்ஷ த³க்ஷிணே .
ப்⁴ராமணேனாத்மஶூலஸ்ய உத்தரஸ்யாம்ʼ ததே²ஶ்வரீ .
ஶிகா²யை வஷட் .
ௐ ஸௌம்யானி யானி ரூபாணி த்ரைலோக்யே விசரந்தி தே .
யானி சாத்யந்தகோ⁴ராணி தை ரக்ஷாஸ்மாம்ʼஸ்ததா² பு⁴வம் .
கவசாய ஹும் .
ௐ க²ட்³க³ஶூலக³தா³தீ³னி யானி சாஸ்த்ராணி தே(அ)ம்பி³கே .
கரபல்லவஸங்கீ³னி தைரஸ்மான் ரக்ஷ ஸர்வத꞉ .
நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் .
ௐ ஸர்வஸ்வரூபே ஸர்வேஶே ஸர்வஶக்திஸமன்விதே .
ப⁴யேப்⁴யஸ்த்ராஹி நோ தே³வி து³ர்கே³ தே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே .
அஸ்த்ராய ப²ட் .
ௐ ஹ்ரீம்ʼ ஹ்ருʼத³யாய நம꞉ . ௐ சம்ʼ ஶிரஸே ஸ்வாஹா . ௐ டி³ம்ʼ ஶிகா²யை வஷட் . ௐ காம்ʼ கவசாய ஹும் . ௐ யைம்ʼ நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் . ௐ ஹ்ரீம்ʼ சண்டி³காயை அஸ்த்ராய ப²ட் .
ௐ ஶம்பு⁴தோஜோஜ்ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினி பாவகே ஹ்ராம்ʼ நந்தா³யை அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .
ௐ ஶம்பு⁴தோஜோஜ்ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினி பாவகே ஹ்ரீம்ʼ ரக்தத³ந்திகாயை தர்ஜனீப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .
ௐ ஶம்பு⁴தோஜோஜ்ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினி பாவகே ஹ்ரும்ʼ ஶாகம்ப⁴ர்யை மத்⁴யமாப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .
ௐ ஶம்பு⁴தோஜோஜ்ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினி பாவகே ஹ்ரைம்ʼ து³ர்கா³யை அநாமிகாப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .
ௐ ஶம்பு⁴தோஜோஜ்ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினி பாவகே ஹ்ரௌம்ʼ பீ⁴மாயை கநிஷ்டி²காப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .
ௐ ஶம்பு⁴தோஜோஜ்ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினி பாவகே ஹ்ர꞉ ப்⁴ராமர்யை கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .
ௐ ஶம்பு⁴தோஜோஜ்ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினி பாவகே ஹ்ராம்ʼ நந்தா³யை ஹ்ருʼத³யாய நம꞉ .
ௐ ஶம்பு⁴தோஜோஜ்ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினி பாவகே ஹ்ரீம்ʼ ரக்தத³ந்திகாயை ஶிரஸே ஸ்வாஹா .
ௐ ஶம்பு⁴தோஜோஜ்ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினி பாவகே ஹ்ரும்ʼ ஶாகம்ப⁴ர்யை ஶிகா²யை வஷட் .
ௐ ஶம்பு⁴தோஜோஜ்ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினி பாவகே ஹ்ரைம்ʼ து³ர்கா³யை கவசாய ஹும் .
ௐ ஶம்பு⁴தோஜோஜ்ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினி பாவகே ஹ்ரௌம்ʼ பீ⁴மாயை நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் .
ௐ ஶம்பு⁴தோஜோஜ்ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினி பாவகே ஹ்ர꞉ ப்⁴ராமர்யை அஸ்த்ராய ப²ட் .
பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ .
அத² த்⁴யானம் –
வித்³யுத்³தா³மஸமப்ரபா⁴ம்ʼ ம்ருʼக³பதிஸ்கந்த⁴ஸ்தி²தாம்ʼ பீ⁴ஷணாம்ʼ
கன்யாபி⁴꞉ கரவாலகே²டவிலஸத்³த⁴ஸ்தாபி⁴ராஸேவிதாம் .
ஹஸ்தைஶ்சக்ரத⁴ராலிகே²டவிஶிகா²ம்ʼஶ்சாபம்ʼ கு³ணம்ʼ தர்ஜனீம்ʼ
பி³ப்⁴ராணாமனலாத்மிகாம்ʼ ஶஶித⁴ராம்ʼ து³ர்கா³ம்ʼ த்ரிநேத்ராம்ʼ ப⁴ஜே ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |