ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತೀ - ಸಪ್ತಶತೀ ನ್ಯಾಸ

33.9K

Comments

7G55i

ವ್ಯಾಸರು ವೇದವನ್ನು ಏಕೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಿದರು?

1. ಕಲಿಕೆಯು ಸುಲಭವಾಗಲೆಂದು. 2. ವೇದವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಂಕಲಿಸಲಾಯಿತು. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಹಾಯವಾಗಲೆಂದು ವೇದಗಳ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಂಕಲಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯಜ್ಞಮಾತ್ರಿಕವೇದ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾದ ಮಹತ್ವವೇನು?

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವು ಹನುಮಂತನ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸೀದಾಸರು ರಚಿಸಿದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದು

Quiz

ಯಾವ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗೋದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವುದು?

ಓಂ ಶ್ರೀಸಪ್ತಶತೀಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಾಮಂತ್ರಸ್ಯ . ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುರುದ್ರಾ-ಋಷಯಃ . ಗಾಯತ್ರ್ಯುಷ್ಣಿಗನುಷ್ಟುಭಶ್ಛಂದಾಂಸಿ . ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೋ ದೇವತಾಃ . ನಂದಾಶಾಕಂಭರೀಭೀಮಾಃ ಶಕ್ತಯಃ . ರಕ್ತದಂತಿಕಾದುರ್ಗಾಭ್ರಾಮರ್ಯೋ ಬೀಜಾನಿ . ಅಗ್ನಿವಾಯುಸೂರ್ಯ....

ಓಂ ಶ್ರೀಸಪ್ತಶತೀಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಾಮಂತ್ರಸ್ಯ .
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುರುದ್ರಾ-ಋಷಯಃ . ಗಾಯತ್ರ್ಯುಷ್ಣಿಗನುಷ್ಟುಭಶ್ಛಂದಾಂಸಿ . ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೋ ದೇವತಾಃ . ನಂದಾಶಾಕಂಭರೀಭೀಮಾಃ ಶಕ್ತಯಃ . ರಕ್ತದಂತಿಕಾದುರ್ಗಾಭ್ರಾಮರ್ಯೋ ಬೀಜಾನಿ . ಅಗ್ನಿವಾಯುಸೂರ್ಯಾಸ್ತತ್ವಾನಿ . ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮವೇದಾ ಧ್ಯಾನಾನಿ . ಸಕಲಕಾಮನಾಸಿದ್ಧಯೇ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀದೇವತಾಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ .
ಓಂ ಖಡ್ಗಿಣೀ ಶೂಲಿನೀ ಘೋರಾ ಗದಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ತಥಾ .
ಶಂಖಿನೀ ಚಾಪಿನೀ ಬಾಣಭುಶುಂಡೀಪರಿಘಾಯುಧಾ .
ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ .
ಓಂ ಶೂಲೇನ ಪಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ಪಾಹಿ ಖಡ್ಗೇನ ಚಾಂಬಿಕೇ .
ಘಂಟಾಸ್ವನೇನ ನಃ ಪಾಹಿ ಚಾಪಜ್ಯಾನಿಃಸ್ವನೇನ ಚ .
ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ .
ಓಂ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ಚ ಚಂಡಿಕೇ ರಕ್ಷ ದಕ್ಷಿಣೇ .
ಭ್ರಾಮಣೇನಾತ್ಮಶೂಲಸ್ಯ ಉತ್ತರಸ್ಯಾಂ ತಥೇಶ್ವರೀ .
ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ .
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾನಿ ಯಾನಿ ರೂಪಾಣಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ವಿಚರಂತಿ ತೇ .
ಯಾನಿ ಚಾತ್ಯಂತಘೋರಾಣಿ ತೈ ರಕ್ಷಾಸ್ಮಾಂಸ್ತಥಾ ಭುವಂ .
ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ .
ಓಂ ಖಡ್ಗಶೂಲಗದಾದೀನಿ ಯಾನಿ ಚಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ತೇಽಮ್ಬಿಕೇ .
ಕರಪಲ್ಲವಸಂಗೀನಿ ತೈರಸ್ಮಾನ್ ರಕ್ಷ ಸರ್ವತಃ .
ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ .
ಓಂ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತೇ .
ಭಯೇಭ್ಯಸ್ತ್ರಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ .
ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ .
ಓಂ ಖಡ್ಗಿಣೀ ಶೂಲಿನೀ ಘೋರಾ ಗದಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ತಥಾ .
ಶಂಖಿನೀ ಚಾಪಿನೀ ಬಾಣಭುಶುಂಡೀಪರಿಘಾಯುಧಾ .
ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶೂಲೇನ ಪಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ಪಾಹಿ ಖಡ್ಗೇನ ಚಾಂಬಿಕೇ .
ಘಂಟಾಸ್ವನೇನ ನಃ ಪಾಹಿ ಚಾಪಜ್ಯಾನಿಃಸ್ವನೇನ ಚ .
ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ .
ಓಂ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ಚ ಚಂಡಿಕೇ ರಕ್ಷ ದಕ್ಷಿಣೇ .
ಭ್ರಾಮಣೇನಾತ್ಮಶೂಲಸ್ಯ ಉತ್ತರಸ್ಯಾಂ ತಥೇಶ್ವರೀ .
ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ .
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾನಿ ಯಾನಿ ರೂಪಾಣಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ವಿಚರಂತಿ ತೇ .
ಯಾನಿ ಚಾತ್ಯಂತಘೋರಾಣಿ ತೈ ರಕ್ಷಾಸ್ಮಾಂಸ್ತಥಾ ಭುವಂ .
ಕವಚಾಯ ಹುಂ .
ಓಂ ಖಡ್ಗಶೂಲಗದಾದೀನಿ ಯಾನಿ ಚಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ತೇಽಮ್ಬಿಕೇ .
ಕರಪಲ್ಲವಸಂಗೀನಿ ತೈರಸ್ಮಾನ್ ರಕ್ಷ ಸರ್ವತಃ .
ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ .
ಓಂ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತೇ .
ಭಯೇಭ್ಯಸ್ತ್ರಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ .
ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ .
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ . ಓಂ ಚಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ . ಓಂ ಡಿಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ . ಓಂ ಕಾಂ ಕವಚಾಯ ಹುಂ . ಓಂ ಯೈಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ . ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ .
ಓಂ ಶಂಭುತೋಜೋಜ್ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ಪಾವಕೇ ಹ್ರಾಂ ನಂದಾಯೈ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ .
ಓಂ ಶಂಭುತೋಜೋಜ್ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ಪಾವಕೇ ಹ್ರೀಂ ರಕ್ತದಂತಿಕಾಯೈ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ .
ಓಂ ಶಂಭುತೋಜೋಜ್ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ಪಾವಕೇ ಹ್ರುಂ ಶಾಕಂಭರ್ಯೈ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ .
ಓಂ ಶಂಭುತೋಜೋಜ್ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ಪಾವಕೇ ಹ್ರೈಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ .
ಓಂ ಶಂಭುತೋಜೋಜ್ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ಪಾವಕೇ ಹ್ರೌಂ ಭೀಮಾಯೈ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ .
ಓಂ ಶಂಭುತೋಜೋಜ್ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ಪಾವಕೇ ಹ್ರಃ ಭ್ರಾಮರ್ಯೈ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ .
ಓಂ ಶಂಭುತೋಜೋಜ್ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ಪಾವಕೇ ಹ್ರಾಂ ನಂದಾಯೈ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶಂಭುತೋಜೋಜ್ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ಪಾವಕೇ ಹ್ರೀಂ ರಕ್ತದಂತಿಕಾಯೈ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ .
ಓಂ ಶಂಭುತೋಜೋಜ್ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ಪಾವಕೇ ಹ್ರುಂ ಶಾಕಂಭರ್ಯೈ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ .
ಓಂ ಶಂಭುತೋಜೋಜ್ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ಪಾವಕೇ ಹ್ರೈಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ಕವಚಾಯ ಹುಂ .
ಓಂ ಶಂಭುತೋಜೋಜ್ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ಪಾವಕೇ ಹ್ರೌಂ ಭೀಮಾಯೈ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ .
ಓಂ ಶಂಭುತೋಜೋಜ್ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ಪಾವಕೇ ಹ್ರಃ ಭ್ರಾಮರ್ಯೈ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ .
ಭೂರ್ಭುವಃಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ .
ಅಥ ಧ್ಯಾನಂ –
ವಿದ್ಯುದ್ದಾಮಸಮಪ್ರಭಾಂ ಮೃಗಪತಿಸ್ಕಂಧಸ್ಥಿತಾಂ ಭೀಷಣಾಂ
ಕನ್ಯಾಭಿಃ ಕರವಾಲಖೇಟವಿಲಸದ್ಧಸ್ತಾಭಿರಾಸೇವಿತಾಂ .
ಹಸ್ತೈಶ್ಚಕ್ರಧರಾಲಿಖೇಟವಿಶಿಖಾಂಶ್ಚಾಪಂ ಗುಣಂ ತರ್ಜನೀಂ
ಬಿಭ್ರಾಣಾಮನಲಾತ್ಮಿಕಾಂ ಶಶಿಧರಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಭಜೇ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |