தேவி மாஹாத்மியம் - அர்கலா மற்றும் கீலக ஸ்தோத்திரங்கள்

அதா²(அ)ர்க³லாஸ்தோத்ரம் அஸ்ய ஶ்ரீ-அர்க³லாஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய. விஷ்ணு-ர்ருஷி꞉. அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉. ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீர்தே³வதா. ஶ்ரீஜக³த³ம்பா³ப்ரீதயே ஸப்தஶதீபாடா²ங்க³ஜபே விநியோக³꞉. ௐ நமஶ்சண்டி³காயை. ஜயந்தீ மங்க³லா காலீ ப....

அதா²(அ)ர்க³லாஸ்தோத்ரம்
அஸ்ய ஶ்ரீ-அர்க³லாஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய. விஷ்ணு-ர்ருஷி꞉.
அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉. ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீர்தே³வதா.
ஶ்ரீஜக³த³ம்பா³ப்ரீதயே ஸப்தஶதீபாடா²ங்க³ஜபே விநியோக³꞉.
ௐ நமஶ்சண்டி³காயை.
ஜயந்தீ மங்க³லா காலீ ப⁴த்³ரகாலீ கபாலினீ.
து³ர்கா³ ஶிவா க்ஷமா தா⁴த்ரீ ஸ்வாஹா ஸ்வதா⁴ நமோ(அ)ஸ்து தே.
மது⁴கைடப⁴வித்³ராவிவிதா⁴த்ருவரதே³ நம꞉.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
மஹிஷாஸுரநிர்நாஶவிதா⁴த்ரிவரதே³ நம꞉.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
வந்தி³தாங்க்⁴ரியுகே³ தே³வி ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யினி.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
ரக்தபீ³ஜவதே⁴ தே³வி சண்ட³முண்ட³விநாஶினி.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
அசிந்த்யரூபசரிதே ஸர்வஶத்ருவிநாஶினி .
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
நதேப்⁴ய꞉ ஸர்வதா³ ப⁴க்த்யா சாண்டி³கே து³ரிதாபஹே.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
ஸ்துவத்³ப்⁴யோ ப⁴க்திபூர்வம் த்வாம் சண்டி³கே வ்யாதி⁴நாஶினி.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
சண்டி³கே ஸததம் யே த்வாமர்சயந்தீஹ ப⁴க்தித꞉.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
தே³ஹி ஸௌபா⁴க்³யமாரோக்³யம் தே³ஹி தே³வி பரம் ஸுக²ம்.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
விதே⁴ஹி த்³விஷதாம் நாஶம் விதே⁴ஹி ப³லமுச்சகை꞉.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
விதே⁴ஹி தே³வி கல்யாணம் விதே⁴ஹி பரமாம் ஶ்ரியம்.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
வித்³யாவந்தம் யஶஸ்வந்தம் லக்ஷ்மீவந்தம் ஜனம் குரு.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
ப்ரசண்ட³தை³த்யத³ர்பக்⁴னே சண்டி³கே ப்ரணதாய மே.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
சதுர்பு⁴ஜே சதுர்வக்த்ரஸம்ஸ்துதே பரமேஶ்வரி.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
க்ருஷ்ணேன ஸம்ஸ்துதே தே³வி ஶஶ்வத்³ப⁴க்த்யா த்வமம்பி³கே.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
ஹிமாசலஸுதாநாத²ஸம்ஸ்துதே பரமேஶ்வரி.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
ஸுரா(அ)ஸுரஶிரோரத்னனிக்⁴ருஷ்டசரணே(அ)ம்பி³கே.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
இந்த்³ராணீபதிஸத்³பா⁴வபூஜிதே பரமேஶ்வரி.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
தே³வி ப⁴க்தஜனோத்³தா³மத³த்தானந்தோ³த³யே(அ)ம்பி³கே.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
புத்ரான் தே³ஹி த⁴னம் தே³ஹி ஸர்வகாமாம்ஶ்ச தே³ஹி மே.
பத்னீம் மனோரமாம் தே³ஹி மனோவ்ருத்தானுஸாரிணீம்.
தாரிணி து³ர்க³ஸம்ஸாரஸாக³ரஸ்யாசலோத்³ப⁴வே.
இத³ம் ஸ்தோத்ரம் படி²த்வா து மஹாஸ்தோத்ரம் படே²ன்னர꞉.
ஸ து ஸப்தஶதீஸங்க்²யாவரமாப்னோதி ஸம்பதா³ம்.
மார்கண்டே³யபுராணே அர்க³லாஸ்தோத்ரம்.
அத² கீலகஸ்தோத்ரம்
அஸ்ய ஶ்ரீகீலகமந்த்ரஸ்ய ஶிவ-ருஷி꞉. அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉.
ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ தே³வதா. ஶ்ரீஜக³த³ம்பா³ப்ரீத்யர்த²ம்
ஸப்தஶதீபாடா²ங்க³ஜபே விநியோக³꞉.
ௐ நமஶ்சண்டி³காயை.
ௐ மார்கண்டே³ய உவாச .
விஶுத்³த⁴ஜ்ஞானதே³ஹாய த்ரிவேதீ³தி³வ்யசக்ஷுஷே.
ஶ்ரேய꞉ப்ராப்திநிமித்தாய நம꞉ ஸோமார்த⁴தா⁴ரிணே.
ஸர்வமேதத்³ வினா யஸ்து மந்த்ராணாமபி கீலகம்.
ஸோ(அ)பி க்ஷேமமவாப்னோதி ஸததம் ஜப்யதத்பர꞉.
ஸித்³த்⁴யந்த்யுச்சாடநாதீ³னி வஸ்தூனி ஸகலான்யபி.
ஏதேன ஸ்துவதாம் தே³வீம் ஸ்தோத்ரமாத்ரேண ஸித்⁴யதி.
ந மந்த்ரோ நௌஷத⁴ம் தத்ர ந கிஞ்சித³பி வித்³யதே.
வினா ஜப்யேன ஸித்³தே⁴ன ஸர்வமுச்சாடநாதி³கம்.
ஸமக்³ராண்யபி ஸித்⁴யந்தி லோகஶங்காமிமாம் ஹர꞉.
க்ருத்வா நிமந்த்ரயாமாஸ ஸர்வமேவமித³ம் ஶுப⁴ம்.
ஸ்தோத்ரம் வை சண்டி³காயாஸ்து தச்ச கு³ஹ்யம் சகார ஸ꞉.
ஸமாப்திர்ன ச புண்யஸ்ய தாம் யதா²வன்னிமந்த்ரணாம்.
ஸோ(அ)பி க்ஷேமமவாப்னோதி ஸர்வமேவ ந ஸம்ஶய꞉.
க்ருஷ்ணாயாம் வா சதுர்த³ஶ்யாமஷ்டம்யாம் வா ஸமாஹித꞉.
த³தா³தி ப்ரதிக்³ருஹ்ணாதி நான்யதை²ஷா ப்ரஸீத³தி.
இத்த²ம் ரூபேண கீலேன மஹாதே³வேன கீலிதம்.
யோ நிஷ்கீலாம் விதா⁴யைனாம் நித்யம் ஜபதி ஸுஸ்பு²டம்.
ஸ ஸித்³த⁴꞉ ஸ க³ண꞉ ஸோ(அ)பி க³ந்த⁴ர்வோ ஜாயதே வனே.
ந சைவாப்யக³தஸ்தஸ்ய ப⁴யம் க்வாபி ஹி ஜாயதே.
நாபம்ருத்யுவஶம் யாதி ம்ருதோ மோக்ஷமாப்னுயாத்.
ஜ்ஞாத்வா ப்ராரப்⁴ய குர்வீத ஹ்யகுர்வாணோ வினஶ்யதி.
ததோ ஜ்ஞாத்வைவ ஸம்பன்னமித³ம் ப்ராரப்⁴யதே பு³தை⁴꞉.
ஸௌபா⁴க்³யாதி³ ச யத்கிஞ்சித்³ த்³ருஶ்யதே லலனாஜனே.
தத்ஸர்வம் தத்ப்ரஸாதே³ன தேன ஜாப்யமித³ம் ஶுப⁴ம்.
ஶனைஸ்து ஜப்யமானே(அ)ஸ்மின் ஸ்தோத்ரே ஸம்பத்திருச்சகை꞉.
ப⁴வத்யேவ ஸமக்³ராபி தத꞉ ப்ராரப்⁴யமேவ தத்.
ஐஶ்வர்யம் தத்ப்ரஸாதே³ன ஸௌபா⁴க்³யாரோக்³யஸம்பத³꞉.
ஶத்ருஹானி꞉ பரோ மோக்ஷ꞉ ஸ்தூயதே ஸா ந கிம் ஜனை꞉.
ப⁴க³வத்யா꞉ கீலகஸ்தோத்ரம்.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |