ദേവീ മാഹാത്മ്യം - അർഗളാ കീലക സ്തോത്രങ്ങൾ

അഥാഽർഗളാസ്തോത്രം അസ്യ ശ്രീ-അർഗളാസ്തോത്രംന്ത്രസ്യ. വിഷ്ണു-ര്ഋഷിഃ. അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ. ശ്രീമഹാലക്ഷ്മീർദേവതാ. ശ്രീജഗദംബാപ്രീതയേ സപ്തശതീപാഠാംഗജപേ വിനിയോഗഃ. ഓം നമശ്ചണ്ഡികായൈ. ജയന്തീ മംഗലാ കാളീ ഭദ്രകാളീ കപാലിനീ. ....

അഥാഽർഗളാസ്തോത്രം
അസ്യ ശ്രീ-അർഗളാസ്തോത്രംന്ത്രസ്യ. വിഷ്ണു-ര്ഋഷിഃ.
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ. ശ്രീമഹാലക്ഷ്മീർദേവതാ.
ശ്രീജഗദംബാപ്രീതയേ സപ്തശതീപാഠാംഗജപേ വിനിയോഗഃ.
ഓം നമശ്ചണ്ഡികായൈ.
ജയന്തീ മംഗലാ കാളീ ഭദ്രകാളീ കപാലിനീ.
ദുർഗാ ശിവാ ക്ഷമാ ധാത്രീ സ്വാഹാ സ്വധാ നമോഽസ്തു തേ.
മധുകൈടഭവിദ്രാവിവിധാതൃവരദേ നമഃ.
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി.
മഹിഷാസുരനിർനാശവിധാത്രിവരദേ നമഃ.
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി.
വന്ദിതാംഘ്രിയുഗേ ദേവി സർവസൗഭാഗ്യദായിനി.
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി.
രക്തബീജവധേ ദേവി ചണ്ഡമുണ്ഡവിനാശിനി.
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി.
അചിന്ത്യരൂപചരിതേ സർവശത്രുവിനാശിനി .
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി.
നതേഭ്യഃ സർവദാ ഭക്ത്യാ ചാണ്ഡികേ ദുരിതാപഹേ.
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി.
സ്തുവദ്ഭ്യോ ഭക്തിപൂർവം ത്വാം ചണ്ഡികേ വ്യാധിനാശിനി.
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി.
ചണ്ഡികേ സതതം യേ ത്വാമർചയന്തീഹ ഭക്തിതഃ.
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി.
ദേഹി സൗഭാഗ്യമാരോഗ്യം ദേഹി ദേവി പരം സുഖം.
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി.
വിധേഹി ദ്വിഷതാം നാശം വിധേഹി ബലമുച്ചകൈഃ.
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി.
വിധേഹി ദേവി കല്യാണം വിധേഹി പരമാം ശ്രിയം.
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി.
വിദ്യാവന്തം യശസ്വന്തം ലക്ഷ്മീവന്തം ജനം കുരു.
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി.
പ്രചണ്ഡദൈത്യദർപഘ്നേ ചണ്ഡികേ പ്രണതായ മേ.
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി.
ചതുർഭുജേ ചതുർവക്ത്രസംസ്തുതേ പരമേശ്വരി.
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി.
കൃഷ്ണേന സംസ്തുതേ ദേവി ശശ്വദ്ഭക്ത്യാ ത്വമംബികേ.
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി.
ഹിമാചലസുതാനാഥസംസ്തുതേ പരമേശ്വരി.
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി.
സുരാഽസുരശിരോരത്നനിഘൃഷ്ടചരണേഽംബികേ.
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി.
ഇന്ദ്രാണീപതിസദ്ഭാവപൂജിതേ പരമേശ്വരി.
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി.
ദേവി ഭക്തജനോദ്ദാമദത്താനന്ദോദയേഽംബികേ.
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി.
പുത്രാൻ ദേഹി ധനം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ.
പത്നീം മനോരമാം ദേഹി മനോവൃത്താനുസാരിണീം.
താരിണി ദുർഗസംസാരസാഗരസ്യാചലോദ്ഭവേ.
ഇദം സ്തോത്രം പഠിത്വാ തു മഹാസ്തോത്രം പഠേന്നരഃ.
സ തു സപ്തശതീസംഖ്യാവരമാപ്നോതി സമ്പദാം.
മാർകണ്ഡേയപുരാണേ അർഗളാസ്തോത്രം

അഥ കീലകസ്തോത്രം
അസ്യ ശ്രീകീലകമന്ത്രസ്യ ശിവ-ഋഷിഃ. അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ.
ശ്രീമഹാസരസ്വതീ ദേവതാ. ശ്രീജഗദംബാപ്രീത്യർഥം
സപ്തശതീപാഠാംഗജപേ വിനിയോഗഃ.
ഓം നമശ്ചണ്ഡികായൈ.
ഓം മാർകണ്ഡേയ ഉവാച .
വിശുദ്ധജ്ഞാനദേഹായ ത്രിവേദീദിവ്യചക്ഷുഷേ.
ശ്രേയഃപ്രാപ്തിനിമിത്തായ നമഃ സോമാർധധാരിണേ.
സർവമേതദ് വിനാ യസ്തു മന്ത്രാണാമപി കീലകം.
സോഽപി ക്ഷേമമവാപ്നോതി സതതം ജപ്യതത്പരഃ.
സിദ്ധ്യന്ത്യുച്ചാടനാദീനി വസ്തൂനി സകലാന്യപി.
ഏതേന സ്തുവതാം ദേവീം സ്തോത്രമാത്രേണ സിധ്യതി.
ന മന്ത്രോ നൗഷധം തത്ര ന കിഞ്ചിദപി വിദ്യതേ.
വിനാ ജപ്യേന സിദ്ധേന സർവമുച്ചാടനാദികം.
സമഗ്രാണ്യപി സിധ്യന്തി ലോകശങ്കാമിമാം ഹരഃ.
കൃത്വാ നിമന്ത്രയാമാസ സർവമേവമിദം ശുഭം.
സ്തോത്രം വൈ ചണ്ഡികായാസ്തു തച്ച ഗുഹ്യം ചകാര സഃ.
സമാപ്തിർന ച പുണ്യസ്യ താം യഥാവന്നിമന്ത്രണാം.
സോഽപി ക്ഷേമമവാപ്നോതി സർവമേവ ന സംശയഃ.
കൃഷ്ണായാം വാ ചതുർദശ്യാമഷ്ടമ്യാം വാ സമാഹിതഃ.
ദദാതി പ്രതിഗൃഹ്ണാതി നാന്യഥൈഷാ പ്രസീദതി.
ഇത്ഥം രൂപേണ കീലേന മഹാദേവേന കീലിതം.
യോ നിഷ്കീലാം വിധായൈനാം നിത്യം ജപതി സുസ്ഫുടം.
സ സിദ്ധഃ സ ഗണഃ സോഽപി ഗന്ധർവോ ജായതേ വനേ.
ന ചൈവാപ്യഗതസ്തസ്യ ഭയം ക്വാപി ഹി ജായതേ.
നാപമൃത്യുവശം യാതി മൃതോ മോക്ഷമാപ്നുയാത്.
ജ്ഞാത്വാ പ്രാരഭ്യ കുർവീത ഹ്യകുർവാണോ വിനശ്യതി.
തതോ ജ്ഞാത്വൈവ സമ്പന്നമിദം പ്രാരഭ്യതേ ബുധൈഃ.
സൗഭാഗ്യാദി ച യത്കിഞ്ചിദ് ദൃശ്യതേ ലലനാജനേ.
തത്സർവം തത്പ്രസാദേന തേന ജാപ്യമിദം ശുഭം.
ശനൈസ്തു ജപ്യമാനേഽസ്മിൻ സ്തോത്രേ സമ്പത്തിരുച്ചകൈഃ.
ഭവത്യേവ സമഗ്രാപി തതഃ പ്രാരഭ്യമേവ തത്.
ഐശ്വര്യം തത്പ്രസാദേന സൗഭാഗ്യാരോഗ്യസമ്പദഃ.
ശത്രുഹാനിഃ പരോ മോക്ഷഃ സ്തൂയതേ സാ ന കിം ജനൈഃ.
ഭഗവത്യാഃ കീലകസ്തോത്രം.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |