Durga Saptashati - Kavacham

ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् । ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शृण्वन्नूतिभिः सीद सादनम् ।। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । धीनामवित्र्यवतु ।। श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत....

ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ।
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शृण्वन्नूतिभिः सीद सादनम् ।।
प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती ।
धीनामवित्र्यवतु ।।
श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्यै नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः । श्रीकुलदेवतायै नमः । अविघ्नमस्तु ।
ॐ नारायणाय नमः । ॐ नराय नरोत्तमाय नमः। ॐ सरस्वतीदेव्यै नमः । ॐ वेदव्यासाय नमः ।
अस्य श्रीचण्डीकवचस्य । ब्रह्मा ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः ।
चामुण्डा देवता । अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् ।
दिग्बन्धदेवतास्तत्वम् । श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठाङ्गजपे विनियोगः ।
ॐ नमश्चण्डिकायै ।
मार्कण्डेय उवाच ।
ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् ।
यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ।
ब्रह्मोवाच ।
अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् ।
देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने ।
प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी ।
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् ।
पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च ।
सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम् ।
नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः ।
उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना ।
अग्निना दह्यमानास्तु शत्रुमध्ये गतो रणे ।
विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः ।
न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे ।
नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि ।
यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां सिद्धिः प्रजायते ।
प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ।
ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना ।
माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना ।
ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता ।
नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः ।
दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः ।
शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् ।
खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च ।
कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् ।
दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च ।
धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै ।
महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि ।
त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि ।
प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवता ।
दक्षिणेऽवतु वाराही नैर्ऋत्यां खड्गधारिणी ।
प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी ।
उदीच्यां रक्ष कौबेरि ईशान्यां शूलधारिणी ।
ऊर्ध्वं ब्रह्माणी मे रक्षेदधस्ताद्वैष्णवी तथा ।
एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना ।
जया मे अग्रतः स्थातु विजया स्थातु पृष्ठतः ।
अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता ।
शिखां मे द्योतिनी रक्षेदुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता ।
मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी ।
त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा तु पार्श्वके ।
शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी ।
कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी ।
नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका ।
अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती ।
दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका ।
घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके ।
कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला ।
ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी ।
नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूबरी ।
खड्गधारिण्युभौ स्कन्धौ बाहू मे वज्रधारिणी ।
हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीस्तथा ।
नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेन्नलेश्वरी ।
स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मीर्मनः शोकविनाशिनी ।
हृदयं ललिता देवी उदरं शूलधारिणी ।
नाभौ च कामिनी रक्षेद् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा ।
कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी ।
भूतगाथा च मेढ्रं मे ऊरू महिषवाहिनी ।
जङ्घे महाबला प्रोक्ता सर्वकामप्रदायिनी ।
गुल्फयोर्नारसिंही च पादौ चामिततेजसी ।
पादाङ्गुलीः श्रीर्मे रक्षेत् पादाधःस्थलवासिनी ।
नखान् दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी ।
रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा ।
रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती ।
अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी ।
पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ।
ज्वालामुखी नखज्वाला अभेद्या सर्वसन्धिषु ।
शुक्रं ब्रह्माणी मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा ।
अहङ्कारं मनो बुद्धिं रक्ष मे धर्मचारिणी ।
प्राणापानौ तथा व्यानं समानोदानमेव च ।
यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु वैष्णवी ।
गोत्रमिन्द्राणी मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिका ।
पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी ।
मार्गं क्षेमकरी रक्षेद्विजया सर्वतः स्थिता ।
रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु ।
तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी ।
पादमेकं न गच्छेत् तु यदीच्छेच्छुभमात्मनः ।
कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रापि गच्छति ।
तत्र तत्रार्थलाभश्व विजयः सार्वकालिकः ।
यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् ।
परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् ।
निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः ।
त्रैलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् ।
इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् ।
यः पठेत्प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः ।
दैवीकला भवेत्तस्य त्रैलोक्ये ह्यपराजितः ।
जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः ।
नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूताविस्फोटकादयः ।
स्थावरं जङ्गमं वाऽपि कृत्रिमं चैव यद्विषम् ।
अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले ।
भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः ।
सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा ।
अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ।
ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ।
ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः ।
नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते ।
मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजोवृद्धिकरं परम् ।
यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमन्निह भूतले ।
जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा ।
यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम् ।
तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी ।
देहान्ते परमं स्थानं यत् सुरैरपि दुर्लभम् ।
प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः ।
वाराहपुराणे हरिहरब्रह्मविरचितं देव्याः कवचम् ।

om ganaanaam tvaa ganapatim havaamahe kavim kaveenaamupamashravastamam .
jyesht'haraajam brahmanaam brahmanaspata aa nah' shri'nvannootibhih' seeda saadanam ..
prano devee sarasvatee vaajebhirvaajineevatee .
dheenaamavitryavatu ..
shreeganeshaaya namah' . shreesarasvatyai namah' . shreegurubhyo namah' . shreekuladevataayai namah' . avighnamastu .
om naaraayanaaya namah' . om naraaya narottamaaya namah'. om sarasvateedevyai namah' . om vedavyaasaaya namah' .
asya shreechand'eekavachasya . brahmaa ri'shih' . anusht'up chhandah' .
chaamund'aa devataa . anganyaasoktamaataro beejam .
digbandhadevataastatvam . shreejagadambaapreetyarthe saptashateepaat'haangajape viniyogah' .
om namashchand'ikaayai .
maarkand'eya uvaacha .
om yadguhyam paramam loke sarvarakshaakaram nri'naam .
yanna kasyachidaakhyaatam tanme broohi pitaamaha .
brahmovaacha .
asti guhyatamam vipra sarvabhootopakaarakam .
devyaastu kavacham punyam tachchhri'nushva mahaamune .
prathamam shailaputreeti dviteeyam brahmachaarinee .
tri'teeyam chandraghant'eti kooshmaand'eti chaturthakam .
panchamam skandamaateti shasht'ham kaatyaayaneeti cha .
saptamam kaalaraatrishcha mahaagaureeti chaasht'amam .
navamam siddhidaatree cha navadurgaah' prakeertitaah' .
uktaanyetaani naamaani brahmanaiva mahaatmanaa .
agninaa dahyamaanaastu shatrumadhye gato rane .
vishame durgame chaiva bhayaartaah' sharanam gataah' .
na teshaam jaayate kinchidashubham ranasankat'e .
naapadam tasya pashyaami shokaduh'khabhayam nahi .
yaistu bhaktyaa smri'taa noonam teshaam siddhih' prajaayate .
pretasamsthaa tu chaamund'aa vaaraahee mahishaasanaa .
aindree gajasamaarood'haa vaishnavee garud'aasanaa .
maaheshvaree vri'shaarood'haa kaumaaree shikhivaahanaa .
braahmee hamsasamaarood'haa sarvaabharanabhooshitaa .
naanaabharanashobhaad'hyaa naanaaratnopashobhitaah' .
dri'shyante rathamaarood'haa devyah' krodhasamaakulaah' .
shankham chakram gadaam shaktim halam cha musalaayudham .
khet'akam tomaram chaiva parashum paashameva cha .
kuntaayudham trishoolam cha shaarngamaayudhamuttamam .
daityaanaam dehanaashaaya bhaktaanaamabhayaaya cha .
dhaarayantyaayudhaaneettham devaanaam cha hitaaya vai .
mahaabale mahotsaahe mahaabhayavinaashini .
traahi maam devi dushprekshye shatroonaam bhayavardhini .
praachyaam rakshatu maamaindree aagneyyaamagnidevataa .
dakshine'vatu vaaraahee nairri'tyaam khad'gadhaarinee .
prateechyaam vaarunee rakshedvaayavyaam mri'gavaahinee .
udeechyaam raksha kauberi eeshaanyaam shooladhaarinee .
oordhvam brahmaanee me rakshedadhastaadvaishnavee tathaa .
evam dasha disho rakshechchaamund'aa shavavaahanaa .
jayaa me agratah' sthaatu vijayaa sthaatu pri'sht'hatah' .
ajitaa vaamapaarshve tu dakshine chaaparaajitaa .
shikhaam me dyotinee rakshedumaa moordhni vyavasthitaa .
maalaadharee lalaat'e cha bhruvau rakshedyashasvinee .
trinetraa cha bhruvormadhye yamaghant'aa tu paarshvake .
shankhinee chakshushormadhye shrotrayordvaaravaasinee .
kapolau kaalikaa rakshet karnamoole tu shaankaree .
naasikaayaam sugandhaa cha uttarosht'he cha charchikaa .
adhare chaamri'takalaa jihvaayaam cha sarasvatee .
dantaan rakshatu kaumaaree kant'hamadhye tu chand'ikaa .
ghant'ikaam chitraghant'aa cha mahaamaayaa cha taaluke .
kaamaakshee chibukam rakshedvaacham me sarvamangalaa .
greevaayaam bhadrakaalee cha pri'sht'havamshe dhanurdharee .
neelagreevaa bahih' kant'he nalikaam nalakoobaree .
khad'gadhaarinyubhau skandhau baahoo me vajradhaarinee .
hastayordand'inee rakshedambikaa chaanguleestathaa .
nakhaanchhooleshvaree rakshet kukshau rakshennaleshvaree .
stanau rakshenmahaalakshmeermanah' shokavinaashinee .
hri'dayam lalitaa devee udaram shooladhaarinee .
naabhau cha kaaminee rakshed guhyam guhyeshvaree tathaa .
kat'yaam bhagavatee rakshejjaanunee vindhyavaasinee .
bhootagaathaa cha med'hram me ooroo mahishavaahinee .
janghe mahaabalaa proktaa sarvakaamapradaayinee .
gulphayornaarasimhee cha paadau chaamitatejasee .
paadaanguleeh' shreerme rakshet paadaadhah'sthalavaasinee .
nakhaan damsht'raakaraalee cha keshaamshchaivordhvakeshinee .
romakoopeshu kauberee tvacham vaageeshvaree tathaa .
raktamajjaavasaamaamsaanyasthimedaamsi paarvatee .
antraani kaalaraatrishcha pittam cha mukut'eshvaree .
padmaavatee padmakoshe kaphe chood'aamanistathaa .
jvaalaamukhee nakhajvaalaa abhedyaa sarvasandhishu .
shukram brahmaanee me rakshechchhaayaam chhatreshvaree tathaa .
ahankaaram mano buddhim raksha me dharmachaarinee .
praanaapaanau tathaa vyaanam samaanodaanameva cha .
yashah' keertim cha lakshmeem cha sadaa rakshatu vaishnavee .
gotramindraanee me rakshet pashoon me raksha chand'ikaa .
putraan rakshenmahaalakshmeerbhaaryaam rakshatu bhairavee .
maargam kshemakaree rakshedvijayaa sarvatah' sthitaa .
rakshaaheenam tu yat sthaanam varjitam kavachena tu .
tatsarvam raksha me devi jayantee paapanaashinee .
paadamekam na gachchhet tu yadeechchhechchhubhamaatmanah' .
kavachenaavri'to nityam yatra yatraapi gachchhati .
tatra tatraarthalaabhashva vijayah' saarvakaalikah' .
yam yam kaamayate kaamam tam tam praapnoti nishchitam .
paramaishvaryamatulam praapsyate bhootale pumaan .
nirbhayo jaayate martyah' sangraameshvaparaajitah' .
trailokye tu bhavetpoojyah' kavachenaavri'tah' pumaan .
idam tu devyaah' kavacham devaanaamapi durlabham .
yah' pat'hetprayato nityam trisandhyam shraddhayaanvitah' .
daiveekalaa bhavettasya trailokye hyaparaajitah' .
jeevedvarshashatam saagramapamri'tyuvivarjitah' .
nashyanti vyaadhayah' sarve lootaavisphot'akaadayah' .
sthaavaram jangamam vaa'pi kri'trimam chaiva yadvisham .
abhichaaraani sarvaani mantrayantraani bhootale .
bhoocharaah' khecharaashchaiva jalajaashchopadeshikaah' .
sahajaa kulajaa maalaa d'aakinee shaakinee tathaa .
antarikshacharaa ghoraa d'aakinyashcha mahaabalaah' .
grahabhootapishaachaashcha yakshagandharvaraakshasaah' .
brahmaraakshasavetaalaah' kooshmaand'aa bhairavaadayah' .
nashyanti darshanaattasya kavache hri'di samsthite .
maanonnatirbhavedraajnyastejovri'ddhikaram param .
yashasaa vardhate so'pi keertimanniha bhootale .
japet saptashateem chand'eem kri'tvaa tu kavacham puraa .
yaavadbhoomand'alam dhatte sashailavanakaananam .
taavattisht'hati medinyaam santatih' putrapautrikee .
dehaante paramam sthaanam yat surairapi durlabham .
praapnoti purusho nityam mahaamaayaaprasaadatah' .
vaaraahapuraane hariharabrahmavirachitam devyaah' kavacham .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |