దుర్గా సప్తశతీ - కవచం

95.5K

Comments

5fm2x
ఈ మంత్రాలు నాకు ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇస్తాయి. -గొల్లపూడి సాయిరాం

ఇంప్రెస్ చేసే వెబ్‌సైట్ -సాయిరాం

సమర్థవంతమైన మంత్రం ❤️❤️❤️❤️ -K Thimmaraju

🙌 మీ మంత్రాలు నాకు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇస్తాయి, ధన్యవాదాలు. -చైతన్య

🌺 ఈ మంత్రాలు నా జీవితంలో ఆశీర్వాదం, ధన్యవాదాలు. -రమ్య

Read more comments

Knowledge Bank

ధృతరాష్ట్రునికి ఎంతమంది పిల్లలు?

కురు రాజు అయిన ధృతరాష్ట్రుడికి మొత్తం 102 మంది పిల్లలు. అతనికి కౌరవులు అని పిలువబడే వంద మంది కుమారులు, దుశ్శాల అనే కుమార్తె మరియు గాంధారి దాసి నుండి జన్మించిన యుయుత్సుడు అనే మరో కుమారుడు ఉన్నారు. మహాభారతంలోని పాత్రల గురించి అర్థం చేసుకోవడం, దాని గొప్ప కథనం పట్ల మీ ప్రశంసలను మరింతగా పెంచుతుంది

ఇతిహాస నిర్వచనం

ఇతి हैवमासिदिति यः कत्यते स इतिहासः - ఈ పద్యం 'ఇతిహాస' అనే పదాన్ని చారిత్రక సత్యాలుగా అంగీకరించబడిన ఖాతాలకు ఉపయోగించబడుతుందని సూచిస్తుంది. రామాయణం మరియు మహాభారతాలు 'ఇతిహాస' మరియు కల్పన లేదా ఊహ యొక్క ఉత్పత్తులు కాదు. ఈ ఇతిహాసాలు పురాతన కాలంలో జరిగిన సంఘటనల వాస్తవ పునశ్చరణలుగా పరిగణించబడతాయి.

Quiz

శివ తాండవ స్తోత్రం యొక్క రచయిత ఎవరు?

ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం . జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆ నః శృణ్వన్నూతిభిః సీద సాదనం .. ప్రణో దేవీ సరస్వతీ వాజేభిర్వాజినీవతీ . ధీనామవిత్ర్యవతు .. శ్రీగణేశాయ నమః . శ్రీసరస్వత్యై నమః....

ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం .
జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆ నః శృణ్వన్నూతిభిః సీద సాదనం ..
ప్రణో దేవీ సరస్వతీ వాజేభిర్వాజినీవతీ .
ధీనామవిత్ర్యవతు ..
శ్రీగణేశాయ నమః . శ్రీసరస్వత్యై నమః . శ్రీగురుభ్యో నమః . శ్రీకులదేవతాయై నమః . అవిఘ్నమస్తు .
ఓం నారాయణాయ నమః . ఓం నరాయ నరోత్తమాయ నమః. ఓం సరస్వతీదేవ్యై నమః . ఓం వేదవ్యాసాయ నమః .
అస్య శ్రీచండీకవచస్య . బ్రహ్మా ఋషిః . అనుష్టుప్ ఛందః .
చాముండా దేవతా . అంగన్యాసోక్తమాతరో బీజం .
దిగ్బంధదేవతాస్తత్వం . శ్రీజగదంబాప్రీత్యర్థే సప్తశతీపాఠాంగజపే వినియోగః .
ఓం నమశ్చండికాయై .
మార్కండేయ ఉవాచ .
ఓం యద్గుహ్యం పరమం లోకే సర్వరక్షాకరం నృణాం .
యన్న కస్యచిదాఖ్యాతం తన్మే బ్రూహి పితామహ .
బ్రహ్మోవాచ .
అస్తి గుహ్యతమం విప్ర సర్వభూతోపకారకం .
దేవ్యాస్తు కవచం పుణ్యం తచ్ఛృణుష్వ మహామునే .
ప్రథమం శైలపుత్రీతి ద్వితీయం బ్రహ్మచారిణీ .
తృతీయం చంద్రఘంటేతి కూష్మాండేతి చతుర్థకం .
పంచమం స్కందమాతేతి షష్ఠం కాత్యాయనీతి చ .
సప్తమం కాలరాత్రిశ్చ మహాగౌరీతి చాష్టమం .
నవమం సిద్ధిదాత్రీ చ నవదుర్గాః ప్రకీర్తితాః .
ఉక్తాన్యేతాని నామాని బ్రహ్మణైవ మహాత్మనా .
అగ్నినా దహ్యమానాస్తు శత్రుమధ్యే గతో రణే .
విషమే దుర్గమే చైవ భయార్తాః శరణం గతాః .
న తేషాం జాయతే కించిదశుభం రణసంకటే .
నాపదం తస్య పశ్యామి శోకదుఃఖభయం నహి .
యైస్తు భక్త్యా స్మృతా నూనం తేషాం సిద్ధిః ప్రజాయతే .
ప్రేతసంస్థా తు చాముండా వారాహీ మహిషాసనా .
ఐంద్రీ గజసమారూఢా వైష్ణవీ గరుడాసనా .
మాహేశ్వరీ వృషారూఢా కౌమారీ శిఖివాహనా .
బ్రాహ్మీ హంససమారూఢా సర్వాభరణభూషితా .
నానాభరణశోభాఢ్యా నానారత్నోపశోభితాః .
దృశ్యంతే రథమారూఢా దేవ్యః క్రోధసమాకులాః .
శంఖం చక్రం గదాం శక్తిం హలం చ ముసలాయుధం .
ఖేటకం తోమరం చైవ పరశుం పాశమేవ చ .
కుంతాయుధం త్రిశూలం చ శార్ఙ్గమాయుధముత్తమం .
దైత్యానాం దేహనాశాయ భక్తానామభయాయ చ .
ధారయంత్యాయుధానీత్థం దేవానాం చ హితాయ వై .
మహాబలే మహోత్సాహే మహాభయవినాశిని .
త్రాహి మాం దేవి దుష్ప్రేక్ష్యే శత్రూణాం భయవర్ధిని .
ప్రాచ్యాం రక్షతు మామైంద్రీ ఆగ్నేయ్యామగ్నిదేవతా .
దక్షిణేఽవతు వారాహీ నైర్ఋత్యాం ఖడ్గధారిణీ .
ప్రతీచ్యాం వారుణీ రక్షేద్వాయవ్యాం మృగవాహినీ .
ఉదీచ్యాం రక్ష కౌబేరి ఈశాన్యాం శూలధారిణీ .
ఊర్ధ్వం బ్రహ్మాణీ మే రక్షేదధస్తాద్వైష్ణవీ తథా .
ఏవం దశ దిశో రక్షేచ్చాముండా శవవాహనా .
జయా మే అగ్రతః స్థాతు విజయా స్థాతు పృష్ఠతః .
అజితా వామపార్శ్వే తు దక్షిణే చాపరాజితా .
శిఖాం మే ద్యోతినీ రక్షేదుమా మూర్ధ్ని వ్యవస్థితా .
మాలాధరీ లలాటే చ భ్రువౌ రక్షేద్యశస్వినీ .
త్రినేత్రా చ భ్రువోర్మధ్యే యమఘంటా తు పార్శ్వకే .
శంఖినీ చక్షుషోర్మధ్యే శ్రోత్రయోర్ద్వారవాసినీ .
కపోలౌ కాలికా రక్షేత్ కర్ణమూలే తు శాంకరీ .
నాసికాయాం సుగంధా చ ఉత్తరోష్ఠే చ చర్చికా .
అధరే చామృతకలా జిహ్వాయాం చ సరస్వతీ .
దంతాన్ రక్షతు కౌమారీ కంఠమధ్యే తు చండికా .
ఘంటికాం చిత్రఘంటా చ మహామాయా చ తాలుకే .
కామాక్షీ చిబుకం రక్షేద్వాచం మే సర్వమంగలా .
గ్రీవాయాం భద్రకాలీ చ పృష్ఠవంశే ధనుర్ధరీ .
నీలగ్రీవా బహిః కంఠే నలికాం నలకూబరీ .
ఖడ్గధారిణ్యుభౌ స్కంధౌ బాహూ మే వజ్రధారిణీ .
హస్తయోర్దండినీ రక్షేదంబికా చాంగులీస్తథా .
నఖాంఛూలేశ్వరీ రక్షేత్ కుక్షౌ రక్షేన్నలేశ్వరీ .
స్తనౌ రక్షేన్మహాలక్ష్మీర్మనః శోకవినాశినీ .
హృదయం లలితా దేవీ ఉదరం శూలధారిణీ .
నాభౌ చ కామినీ రక్షేద్ గుహ్యం గుహ్యేశ్వరీ తథా .
కట్యాం భగవతీ రక్షేజ్జానునీ వింధ్యవాసినీ .
భూతగాథా చ మేఢ్రం మే ఊరూ మహిషవాహినీ .
జంఘే మహాబలా ప్రోక్తా సర్వకామప్రదాయినీ .
గుల్ఫయోర్నారసింహీ చ పాదౌ చామితతేజసీ .
పాదాంగులీః శ్రీర్మే రక్షేత్ పాదాధఃస్థలవాసినీ .
నఖాన్ దంష్ట్రాకరాలీ చ కేశాంశ్చైవోర్ధ్వకేశినీ .
రోమకూపేషు కౌబేరీ త్వచం వాగీశ్వరీ తథా .
రక్తమజ్జావసామాంసాన్యస్థిమేదాంసి పార్వతీ .
అంత్రాణి కాలరాత్రిశ్చ పిత్తం చ ముకుటేశ్వరీ .
పద్మావతీ పద్మకోశే కఫే చూడామణిస్తథా .
జ్వాలాముఖీ నఖజ్వాలా అభేద్యా సర్వసంధిషు .
శుక్రం బ్రహ్మాణీ మే రక్షేచ్ఛాయాం ఛత్రేశ్వరీ తథా .
అహంకారం మనో బుద్ధిం రక్ష మే ధర్మచారిణీ .
ప్రాణాపానౌ తథా వ్యానం సమానోదానమేవ చ .
యశః కీర్తిం చ లక్ష్మీం చ సదా రక్షతు వైష్ణవీ .
గోత్రమింద్రాణీ మే రక్షేత్ పశూన్ మే రక్ష చండికా .
పుత్రాన్ రక్షేన్మహాలక్ష్మీర్భార్యాం రక్షతు భైరవీ .
మార్గం క్షేమకరీ రక్షేద్విజయా సర్వతః స్థితా .
రక్షాహీనం తు యత్ స్థానం వర్జితం కవచేన తు .
తత్సర్వం రక్ష మే దేవి జయంతీ పాపనాశినీ .
పాదమేకం న గచ్ఛేత్ తు యదీచ్ఛేచ్ఛుభమాత్మనః .
కవచేనావృతో నిత్యం యత్ర యత్రాపి గచ్ఛతి .
తత్ర తత్రార్థలాభశ్వ విజయః సార్వకాలికః .
యం యం కామయతే కామం తం తం ప్రాప్నోతి నిశ్చితం .
పరమైశ్వర్యమతులం ప్రాప్స్యతే భూతలే పుమాన్ .
నిర్భయో జాయతే మర్త్యః సంగ్రామేష్వపరాజితః .
త్రైలోక్యే తు భవేత్పూజ్యః కవచేనావృతః పుమాన్ .
ఇదం తు దేవ్యాః కవచం దేవానామపి దుర్లభం .
యః పఠేత్ప్రయతో నిత్యం త్రిసంధ్యం శ్రద్ధయాన్వితః .
దైవీకలా భవేత్తస్య త్రైలోక్యే హ్యపరాజితః .
జీవేద్వర్షశతం సాగ్రమపమృత్యువివర్జితః .
నశ్యంతి వ్యాధయః సర్వే లూతావిస్ఫోటకాదయః .
స్థావరం జంగమం వాఽపి కృత్రిమం చైవ యద్విషం .
అభిచారాణి సర్వాణి మంత్రయంత్రాణి భూతలే .
భూచరాః ఖేచరాశ్చైవ జలజాశ్చోపదేశికాః .
సహజా కులజా మాలా డాకినీ శాకినీ తథా .
అంతరిక్షచరా ఘోరా డాకిన్యశ్చ మహాబలాః .
గ్రహభూతపిశాచాశ్చ యక్షగంధర్వరాక్షసాః .
బ్రహ్మరాక్షసవేతాలాః కూష్మాండా భైరవాదయః .
నశ్యంతి దర్శనాత్తస్య కవచే హృది సంస్థితే .
మానోన్నతిర్భవేద్రాజ్ఞస్తేజోవృద్ధికరం పరం .
యశసా వర్ధతే సోఽపి కీర్తిమన్నిహ భూతలే .
జపేత్ సప్తశతీం చండీం కృత్వా తు కవచం పురా .
యావద్భూమండలం ధత్తే సశైలవనకాననం .
తావత్తిష్ఠతి మేదిన్యాం సంతతిః పుత్రపౌత్రికీ .
దేహాంతే పరమం స్థానం యత్ సురైరపి దుర్లభం .
ప్రాప్నోతి పురుషో నిత్యం మహామాయాప్రసాదతః .
వారాహపురాణే హరిహరబ్రహ్మవిరచితం దేవ్యాః కవచం .

Mantras

Mantras

మంత్రాలు

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |