దుర్గా సప్తశతీ - క్షమాపణ స్తోత్రం

అథ దేవీక్షమాపణస్తోత్రం . అపరాధసహస్రాణి క్రియంతేఽహర్నిశం మయా . దాసోఽయమితి మాం మత్వా క్షమస్వ పరమేశ్వరి . ఆవాహనం న జానామి న జానామి విసర్జనం . పూజాం చైవ న జానామి క్షమ్యతాం పరమేశ్వరి . మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం ....

అథ దేవీక్షమాపణస్తోత్రం .
అపరాధసహస్రాణి క్రియంతేఽహర్నిశం మయా .
దాసోఽయమితి మాం మత్వా క్షమస్వ పరమేశ్వరి .
ఆవాహనం న జానామి న జానామి విసర్జనం .
పూజాం చైవ న జానామి క్షమ్యతాం పరమేశ్వరి .
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం సురేశ్వరి .
యత్పూజితం మయా దేవి పరిపూర్ణం తదస్తు మే .
అపరాధశతం కృత్వా జగదంబేతి చోచ్చరేత్ .
యాం గతిం సమవాప్నోతి న తాం బ్రహ్మాదయః సురాః .
సాపరాధోఽస్మి శరణం ప్రాప్తస్త్వాం జగదంబికే .
ఇదానీమనుకంప్యోఽహం యథేచ్ఛసి తథా కురు .
అజ్ఞానాద్విస్మృతేర్భ్రాంత్యా యన్న్యూనమధికం కృతం .
తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవి ప్రసీద పరమేశ్వరి .
కామేశ్వరి జగన్మాతః సచ్చిదానందవిగ్రహే .
గృహాణార్చామిమాం ప్రీత్యా ప్రసీద పరమేశ్వరి .
గుహ్యాతిగుహ్యగోప్త్రీ త్వం గృహాణాస్మత్కృతం జపం .
సిద్ధిర్భవతు మే దేవి త్వత్ప్రసాదాత్ సురేశ్వరి .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |