ദേവീ മാഹാത്മ്യം - അധ്യായം 4

ഓം ഋഷിരുവാച . ശക്രാദയഃ സുരഗണാ നിഹതേഽതിവീര്യേ തസ്മിന്ദുരാത്മനി സുരാരിബലേ ച ദേവ്യാ . താം തുഷ്ടുവുഃ പ്രണതിനമ്രശിരോധരാംസാ വാഗ്ഭിഃ പ്രഹർഷപുലകോദ്ഗമചാരുദേഹാഃ . ദേവ്യാ യയാ തതമിദം ജഗദാത്മശക്ത്യാ നിഃശേഷദേവഗണശക്തി....

ഓം ഋഷിരുവാച .
ശക്രാദയഃ സുരഗണാ നിഹതേഽതിവീര്യേ
തസ്മിന്ദുരാത്മനി സുരാരിബലേ ച ദേവ്യാ .
താം തുഷ്ടുവുഃ പ്രണതിനമ്രശിരോധരാംസാ
വാഗ്ഭിഃ പ്രഹർഷപുലകോദ്ഗമചാരുദേഹാഃ .
ദേവ്യാ യയാ തതമിദം ജഗദാത്മശക്ത്യാ
നിഃശേഷദേവഗണശക്തിസമൂഹമൂർത്യാ .
താമംബികാമഖിലദേവമഹർഷിപൂജ്യാം
ഭക്ത്യാ നതാഃ സ്മ വിദധാതു ശുഭാനി സാ നഃ .
യസ്യാഃ പ്രഭാവമതുലം ഭഗവാനനന്തോ
ബ്രഹ്മാ ഹരശ്ച ന ഹി വക്തുമലം ബലം ച .
സാ ചണ്ഡികാഖിലജഗത്പരിപാലനായ
നാശായ ചാശുഭഭയസ്യ മതിം കരോതു .
യാ ശ്രീഃ സ്വയം സുകൃതിനാം ഭവനേഷ്വലക്ഷ്മീഃ
പാപാത്മനാം കൃതധിയാം ഹൃദയേഷു ബുദ്ധിഃ .
ശ്രദ്ധാ സതാം കുലജനപ്രഭവസ്യ ലജ്ജാ
താം ത്വാം നതാഃ സ്മ പരിപാലയ ദേവി വിശ്വം .
കിം വർണയാമ തവ രൂപമചിന്ത്യമേതത്
കിഞ്ചാതിവീര്യമസുരക്ഷയകാരി ഭൂരി .
കിം ചാഹവേഷു ചരിതാനി തവാതി യാനി
സർവേഷു ദേവ്യസുരദേവഗണാദികേഷു .
ഹേതുഃ സമസ്തജഗതാം ത്രിഗുണാപി ദോഷൈ-
ര്ന ജ്ഞായസേ ഹരിഹരാദിഭിരപ്യപാരാ .
സർവാശ്രയാഖിലമിദം ജഗദംശഭൂത-
മവ്യാകൃതാ ഹി പരമാ പ്രകൃതിസ്ത്വമാദ്യാ .
യസ്യാഃ സമസ്തസുരതാ സമുദീരണേന
തൃപ്തിം പ്രയാതി സകലേഷു മഖേഷു ദേവി .
സ്വാഹാസി വൈ പിതൃഗണസ്യ ച തൃപ്തിഹേതു-
രുച്ചാര്യസേ ത്വമത ഏവ ജനൈഃ സ്വധാ ച .
യാ മുക്തിഹേതുരവിചിന്ത്യമഹാവ്രതാ ത്വം
അഭ്യസ്യസേ സുനിയതേന്ദ്രിയതത്ത്വസാരൈഃ .
മോക്ഷാർഥിഭിർമുനിഭിരസ്തസമസ്തദോഷൈ-
ര്വിദ്യാസി സാ ഭഗവതീ പരമാ ഹി ദേവി .
ശബ്ദാത്മികാ സുവിമലർഗ്യജുഷാം നിധാന-
മുദ്ഗീഥരമ്യപദപാഠവതാം ച സാമ്നാം .
ദേവി ത്രയീ ഭഗവതീ ഭവഭാവനായ
വാർതാസി സർവജഗതാം പരമാർതിഹന്ത്രീ .
മേധാസി ദേവി വിദിതാഖിലശാസ്ത്രസാരാ
ദുർഗാസി ദുർഗഭവസാഗരനൗരസംഗാ .
ശ്രീഃ കൈടഭാരിഹൃദയൈകകൃതാധിവാസാ
ഗൗരീ ത്വമേവ ശശിമൗലികൃതപ്രതിഷ്ഠാ .
ഈഷത്സഹാസമമലം പരിപൂർണചന്ദ്ര-
ബിംബാനുകാരി കനകോത്തമകാന്തികാന്തം .
അത്യദ്ഭുതം പ്രഹൃതമാത്തരുഷാ തഥാപി
വക്ത്രം വിലോക്യ സഹസാ മഹിഷാസുരേണ .
ദൃഷ്ട്വാ തു ദേവി കുപിതം ഭ്രുകുടീകരാല-
മുദ്യച്ഛശാങ്കസദൃശച്ഛവി യന്ന സദ്യഃ .
പ്രാണാൻ മുമോച മഹിഷസ്തദതീവ ചിത്രം
കൈർജീവ്യതേ ഹി കുപിതാന്തകദർശനേന .
ദേവി പ്രസീദ പരമാ ഭവതീ ഭവായ
സദ്യോ വിനാശയസി കോപവതീ കുലാനി .
വിജ്ഞാതമേതദധുനൈവ യദസ്തമേത-
ന്നീതം ബലം സുവിപുലം മഹിഷാസുരസ്യ .
തേ സമ്മതാ ജനപദേഷു ധനാനി തേഷാം
തേഷാം യശാംസി ന ച സീദതി ബന്ധുവർഗഃ .
ധന്യാസ്ത ഏവ നിഭൃതാത്മജഭൃത്യദാരാ
യേഷാം സദാഭ്യുദയദാ ഭവതീ പ്രസന്നാ .
ധർമ്യാണി ദേവി സകലാനി സദൈവ കർമാ-
ണ്യത്യാദൃതഃ പ്രതിദിനം സുകൃതീ കരോതി .
സ്വർഗം പ്രയാതി ച തതോ ഭവതീ പ്രസാദാ-
ല്ലോകത്രയേഽപി ഫലദാ നനു ദേവി തേന .
ദുർഗേ സ്മൃതാ ഹരസി ഭീതിമശേഷജന്തോഃ
സ്വസ്ഥൈഃ സ്മൃതാ മതിമതീവ ശുഭാം ദദാസി .
ദാരിദ്ര്യദുഃഖഭയഹാരിണി കാ ത്വദന്യാ
സർവോപകാരകരണായ സദാർദ്രചിത്താ .
ഏഭിർഹതൈർജഗദുപൈതി സുഖം തഥൈതേ
കുർവന്തു നാമ നരകായ ചിരായ പാപം .
സംഗ്രാമമൃത്യുമധിഗമ്യ ദിവം പ്രയാന്തു
മത്വേതി നൂനമഹിതാന്വിനിഹംസി ദേവി .
ദൃഷ്ട്വൈവ കിം ന ഭവതീ പ്രകരോതി ഭസ്മ
സർവാസുരാനരിഷു യത്പ്രഹിണോഷി ശസ്ത്രം .
ലോകാൻപ്രയാന്തു രിപവോഽപി ഹി ശസ്ത്രപൂതാ
ഇത്ഥം മതിർഭവതി തേഷ്വഹിതേഷുസാധ്വീ .
ഖഡ്ഗപ്രഭാനികരവിസ്ഫുരണൈസ്തഥോഗ്രൈഃ
ശൂലാഗ്രകാന്തിനിവഹേന ദൃശോഽസുരാണാം .
യന്നാഗതാ വിലയമംശുമദിന്ദുഖണ്ഡ-
യോഗ്യാനനം തവ വിലോകയതാം തദേതത് .
ദുർവൃത്തവൃത്തശമനം തവ ദേവി ശീലം
രൂപം തഥൈതദവിചിന്ത്യമതുല്യമന്യൈഃ .
വീര്യം ച ഹന്തൃ ഹൃതദേവപരാക്രമാണാം
വൈരിഷ്വപി പ്രകടിതൈവ ദയാ ത്വയേത്ഥം .
കേനോപമാ ഭവതു തേഽസ്യ പരാക്രമസ്യ
രൂപം ച ശത്രുഭയകാര്യതിഹാരി കുത്ര .
ചിത്തേ കൃപാ സമരനിഷ്ഠുരതാ ച ദൃഷ്ടാ
ത്വയ്യേവ ദേവി വരദേ ഭുവനത്രയേഽപി .
ത്രൈലോക്യമേതദഖിലം രിപുനാശനേന
ത്രാതം ത്വയാ സമരമൂർധനി തേഽപി ഹത്വാ .
നീതാ ദിവം രിപുഗണാ ഭയമപ്യപാസ്തം
അസ്മാകമുന്മദസുരാരിഭവം നമസ്തേ .
ശൂലേന പാഹി നോ ദേവി പാഹി ഖഡ്ഗേന ചാംബികേ .
ഘണ്ടാസ്വനേന നഃ പാഹി ചാപജ്യാനിഃസ്വനേന ച .
പ്രാച്യാം രക്ഷ പ്രതീച്യാം ച ചണ്ഡികേ രക്ഷ ദക്ഷിണേ .
ഭ്രാമണേനാത്മശൂലസ്യ ഉത്തരസ്യാം തഥേശ്വരി .
സൗമ്യാനി യാനി രൂപാണി ത്രൈലോക്യേ വിചരന്തി തേ .
യാനി ചാത്യന്തഘോരാണി തൈ രക്ഷാസ്മാംസ്തഥാ ഭുവം .
ഖഡ്ഗശൂലഗദാദീനി യാനി ചാസ്ത്രാനി തേഽംബികേ .
കരപല്ലവസംഗീനി തൈരസ്മാന്രക്ഷ സർവതഃ .
ഋഷിരുവാച .
ഏവം സ്തുതാ സുരൈർദിവ്യൈഃ കുസുമൈർനന്ദനോദ്ഭവൈഃ .
അർചിതാ ജഗതാം ധാത്രീ തഥാ ഗന്ധാനുലേപനൈഃ .
ഭക്ത്യാ സമസ്തൈസ്ത്രിദശൈർദിവ്യൈർധൂപൈഃ സുധൂപിതാ .
പ്രാഹ പ്രസാദസുമുഖീ സമസ്താൻ പ്രണതാൻ സുരാൻ .
ദേവ്യുവാച .
വ്രിയതാം ത്രിദശാഃ സർവേ യദസ്മത്തോഽഭിവാഞ്ഛിതം .
ദേവാ ഊചുഃ .
ഭഗവത്യാ കൃതം സർവം ന കിഞ്ചിദവശിഷ്യതേ .
യദയം നിഹതഃ ശത്രുരസ്മാകം മഹിഷാസുരഃ .
യദി ചാപി വരോ ദേയസ്ത്വയാസ്മാകം മഹേശ്വരി .
സംസ്മൃതാ സംസ്മൃതാ ത്വം നോ ഹിംസേഥാഃ പരമാപദഃ .
യശ്ച മർത്യഃ സ്തവൈരേഭിസ്ത്വാം സ്തോഷ്യത്യമലാനനേ .
തസ്യ വിത്തർദ്ധിവിഭവൈർധനദാരാദിസമ്പദാം .
വൃദ്ധയേഽസ്മത്പ്രസന്നാ ത്വം ഭവേഥാഃ സർവദാംബികേ .
ഋഷിരുവാച .
ഇതി പ്രസാദിതാ ദേവൈർജഗതോഽർഥേ തഥാത്മനഃ .
തഥേത്യുക്ത്വാ ഭദ്രകാലീ ബഭൂവാന്തർഹിതാ നൃപ .
ഇത്യേതത്കഥിതം ഭൂപ സംഭൂതാ സാ യഥാ പുരാ .
ദേവീ ദേവശരീരേഭ്യോ ജഗത്ത്രയഹിതൈഷിണീ .
പുനശ്ച ഗൗരീദേഹാത്സാ സമുദ്ഭൂതാ യഥാഭവത് .
വധായ ദുഷ്ടദൈത്യാനാം തഥാ ശുംഭനിശുംഭയോഃ .
രക്ഷണായ ച ലോകാനാം ദേവാനാമുപകാരിണീ .
തച്ഛൃണുഷ്വ മയാഖ്യാതം യഥാവത്കഥയാമി തേ .
. ഹ്രീം ഓം .
ശ്രീമാർകണ്ഡേയപുരാണേ സാവർണികേ മന്വന്തരേ ദേവീമാഹാത്മ്യേ ശക്രാദിസ്തുതിർനാമ ചതുർഥഃ.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |