ദേവീ മാഹാത്മ്യം - ശാപോദ്ധാരണ ഉത്കീലന മന്ത്രങ്ങൾ

101.0K

Comments

myGqa
വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ ഒരു ഉണർവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു. -അനുപമ

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ മനസ്സിന് ആത്മവിശ്വാസം ലഭിക്കും 🙏 -.ശ്രീകുമാരി

ഈ മന്ത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ മനസിന്‌ ഒരു സുഖം 😇 -ശോഭ മേനോൻ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

Read more comments

സത്യത്തിൻ്റെ ശക്തി -

സത്യത്തിൻ്റെ പാത പിന്തുടരുന്നവൻ മഹത്വം കൈവരിക്കുന്നു. അസത്യം നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, എന്നാൽ സത്യം മഹത്വം നൽകുന്നു. – മഹാഭാരതം

ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചതാര്?

വേദവ്യാസന്‍

Quiz

പ്രാചീനഭാരതത്തില്‍ എത്ര തരം കലകളാണുണ്ടായിരുന്നത് ?

ഓം ഹ്രീം ക്ലീം ശ്രീം ഗ്ലാം ഗ്ലീം ചണ്ഡികേ ദേവി ശാപാനുഗ്രഹം കുരു കുരു സ്വാഹാ. ഓം ശ്രീം ക്ലീം ഹ്രീം സപ്തശതിചണ്ഡികേ ഉത്കീലനം കുരു കുരു സ്വാഹാ.....

ഓം ഹ്രീം ക്ലീം ശ്രീം ഗ്ലാം ഗ്ലീം ചണ്ഡികേ ദേവി ശാപാനുഗ്രഹം കുരു കുരു സ്വാഹാ.
ഓം ശ്രീം ക്ലീം ഹ്രീം സപ്തശതിചണ്ഡികേ ഉത്കീലനം കുരു കുരു സ്വാഹാ.

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |