ദേവീ മാഹാത്മ്യം - ശാപോദ്ധാരണ ഉത്കീലന മന്ത്രങ്ങൾ

ഓം ഹ്രീം ക്ലീം ശ്രീം ഗ്ലാം ഗ്ലീം ചണ്ഡികേ ദേവി ശാപാനുഗ്രഹം കുരു കുരു സ്വാഹാ. ഓം ശ്രീം ക്ലീം ഹ്രീം സപ്തശതിചണ്ഡികേ ഉത്കീലനം കുരു കുരു സ്വാഹാ.....

ഓം ഹ്രീം ക്ലീം ശ്രീം ഗ്ലാം ഗ്ലീം ചണ്ഡികേ ദേവി ശാപാനുഗ്രഹം കുരു കുരു സ്വാഹാ.
ഓം ശ്രീം ക്ലീം ഹ്രീം സപ്തശതിചണ്ഡികേ ഉത്കീലനം കുരു കുരു സ്വാഹാ.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |