దుర్గా సప్తశతీ - శాపోద్ధారణ మరియు ఉత్కీలన మంత్రాలు

ఓం హ్రీం క్లీం శ్రీం గ్లాం గ్లీం చండికే దేవి శాపానుగ్రహం కురు కురు స్వాహా. ఓం శ్రీం క్లీం హ్రీం సప్తశతిచండికే ఉత్కీలనం కురు కురు స్వాహా.....

ఓం హ్రీం క్లీం శ్రీం గ్లాం గ్లీం చండికే దేవి శాపానుగ్రహం కురు కురు స్వాహా.
ఓం శ్రీం క్లీం హ్రీం సప్తశతిచండికే ఉత్కీలనం కురు కురు స్వాహా.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |