தேவி மாஹாத்மியம் - அத்தியாயம் பதினொன்று

ௐ ருʼஷிருவாச . தே³வ்யா ஹதே தத்ர மஹாஸுரேந்த்³ரே ஸேந்த்³ரா꞉ ஸுரா வஹ்னிபுரோக³மாஸ்தாம் . காத்யாயனீம்ʼ துஷ்டுவுரிஷ்டலாபா⁴த்³ விகாஶிவக்த்ராப்³ஜவிகாஶிதாஶா꞉ . தே³வி ப்ரபன்னார்திஹரே ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ மாதர்ஜக³தோ(அ)கி²ல....

ௐ ருʼஷிருவாச .
தே³வ்யா ஹதே தத்ர மஹாஸுரேந்த்³ரே
ஸேந்த்³ரா꞉ ஸுரா வஹ்னிபுரோக³மாஸ்தாம் .
காத்யாயனீம்ʼ துஷ்டுவுரிஷ்டலாபா⁴த்³
விகாஶிவக்த்ராப்³ஜவிகாஶிதாஶா꞉ .
தே³வி ப்ரபன்னார்திஹரே ப்ரஸீத³
ப்ரஸீத³ மாதர்ஜக³தோ(அ)கி²லஸ்ய .
ப்ரஸீத³ விஶ்வேஶ்வரி பாஹி விஶ்வம்ʼ
த்வமீஶ்வரீ தே³வி சராசரஸ்ய .
ஆதா⁴ரபூ⁴தா ஜக³தஸ்த்வமேகா
மஹீஸ்வரூபேண யத꞉ ஸ்தி²தாஸி .
அபாம்ʼ ஸ்வரூபஸ்தி²தயா த்வயைத-
தா³ப்யாயதே க்ருʼத்ஸ்னமலங்க்⁴யவீர்யே .
த்வம்ʼ வைஷ்ணவீஶக்திரனந்தவீர்யா
விஶ்வஸ்ய பீ³ஜம்ʼ பரமாஸி மாயா .
ஸம்மோஹிதம்ʼ தே³வி ஸமஸ்தமேதத்
த்வம்ʼ வை ப்ரஸன்னா பு⁴வி முக்திஹேது꞉ .
வித்³யா꞉ ஸமஸ்தாஸ்தவ தே³வி பே⁴தா³꞉
ஸ்த்ரிய꞉ ஸமஸ்தா꞉ ஸகலா ஜக³த்ஸு .
த்வயைகயா பூரிதமம்ப³யைதத்
கா தே ஸ்துதி꞉ ஸ்தவ்யபராபரோக்தி꞉ .
ஸர்வபூ⁴தா யதா³ தே³வீ பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³யினீ .
த்வம்ʼ ஸ்துதா ஸ்துதயே கா வா ப⁴வந்து பரமோக்தய꞉ .

ஸர்வஸ்ய பு³த்³தி⁴ரூபேண ஜனஸ்ய ஹ்ருʼதி³ ஸம்ʼஸ்தி²தே .
ஸ்வர்கா³பவர்க³தே³ தே³வி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .
கலாகாஷ்டா²தி³ரூபேண பரிணாமப்ரதா³யினி .
விஶ்வஸ்யோபரதௌ ஶக்தே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .
ஸர்வமங்க³லமாங்க³ல்யே ஶிவே ஸர்வார்த²ஸாதி⁴கே .
ஶரண்யே த்ர்யம்ப³கே கௌ³ரி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .
ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திவிநாஶானாம்ʼ ஶக்திபூ⁴தே ஸனாதனி .
கு³ணாஶ்ரயே கு³ணமயே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .
ஶரணாக³ததீ³னார்தபரித்ராணபராயணே .
ஸர்வஸ்யார்திஹரே தே³வி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .
ஹம்ʼஸயுக்தவிமானஸ்தே² ப்³ரஹ்மாணீரூபதா⁴ரிணி .
கௌஶாம்ப⁴꞉க்ஷரிகே தே³வி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .
த்ரிஶூலசந்த்³ராஹித⁴ரே மஹாவ்ருʼஷப⁴வாஹினி .
மாஹேஶ்வரீஸ்வரூபேண நாராயணி நமோ(அ)ஸ்துதே .
மயூரகுக்குடவ்ருʼதே மஹாஶக்தித⁴ரே(அ)னகே⁴ .
கௌமாரீரூபஸம்ʼஸ்தா²னே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .
ஶங்க²சக்ரக³தா³ஶார்ங்க³க்³ருʼஹீதபரமாயுதே⁴ .
ப்ரஸீத³ வைஷ்ணவீரூபே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .
க்³ருʼஹீதோக்³ரமஹாசக்ரே த³ம்ʼஷ்ட்ரோத்³த்⁴ருʼதவஸுந்த⁴ரே .
வராஹரூபிணி ஶிவே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .
ந்ருʼஸிம்ʼஹரூபேணோக்³ரேண ஹந்தும்ʼ தை³த்யான் க்ருʼதோத்³யமே .
த்ரைலோக்யத்ராணஸஹிதே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .
கிரீடினி மஹாவஜ்ரே ஸஹஸ்ரநயனோஜ்ஜ்வலே .
வ்ருʼத்ரப்ராணஹரே சைந்த்³ரி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .
ஶிவதூ³தீஸ்வரூபேண ஹததை³த்யமஹாப³லே .
கோ⁴ரரூபே மஹாராவே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .
த³ம்ʼஷ்ட்ராகராலவத³னே ஶிரோமாலாவிபூ⁴ஷணே .
சாமுண்டே³ முண்ட³மத²னே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .
லக்ஷ்மி லஜ்ஜே மஹாவித்³யே ஶ்ரத்³தே⁴ புஷ்டி ஸ்வதே⁴ த்⁴ருவே .
மஹாராத்ரி மஹாமாயே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .
மேதே⁴ ஸரஸ்வதி வரே பூ⁴தி பா³ப்⁴ரவி தாமஸி .
நியதே த்வம்ʼ ப்ரஸீதே³ஶே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்துதே .
ஸர்வஸ்வரூபே ஸர்வேஶே ஸர்வஶக்திஸமன்விதே .
ப⁴யேப்⁴யஸ்த்ராஹி நோ தே³வி து³ர்கே³ தே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே .
ஏதத்தே வத³னம்ʼ ஸௌம்யம்ʼ லோசனத்ரயபூ⁴ஷிதம் .
பாது ந꞉ ஸர்வபூ⁴தேப்⁴ய꞉ காத்யாயனி நமோ(அ)ஸ்து தே .
ஜ்வாலாகராலமத்யுக்³ரமஶேஷாஸுரஸூத³னம் .
த்ரிஶூலம்ʼ பாது நோ பீ⁴தேர்ப⁴த்³ரகாலி நமோ(அ)ஸ்து தே .
ஹினஸ்தி தை³த்யதேஜாம்ʼஸி ஸ்வனேனாபூர்ய யா ஜக³த் .
ஸா க⁴ண்டா பாது நோ தே³வி பாபேப்⁴யோ ந꞉ ஸுதானிவ .
அஸுராஸ்ருʼக்³வஸாபங்கசர்சிதஸ்தே கரோஜ்ஜ்வல꞉ .
ஶுபா⁴ய க²ட்³கோ³ ப⁴வது சண்டி³கே த்வாம்ʼ நதா வயம் .
ரோகா³னஶேஷானபஹம்ʼஸி துஷ்டா
ருஷ்டா து காமான் ஸகலானபீ⁴ஷ்டான் .
த்வாமாஶ்ரிதானாம்ʼ ந விபன்னராணாம்ʼ
த்வாமாஶ்ரிதா ஹ்யாஶ்ரயதாம்ʼ ப்ரயாந்தி .
ஏதத்க்ருʼதம்ʼ யத்கத³னம்ʼ த்வயாத்³ய
த⁴ர்மத்³விஷாம்ʼ தே³வி மஹாஸுராணாம் .
ரூபைரனேகைர்ப³ஹுதா⁴த்மமூர்திம்ʼ
க்ருʼத்வாம்பி³கே தத்ப்ரகரோதி கான்யா .
வித்³யாஸு ஶாஸ்த்ரேஷு விவேகதீ³பே-
ஷ்வாத்³யேஷு வாக்யேஷு ச கா த்வத³ன்யா .
மமத்வக³ர்தே(அ)திமஹாந்த⁴காரே
விப்⁴ராமயத்யேதத³தீவ விஶ்வம் .
ரக்ஷாம்ʼஸி யத்ரோக்³ரவிஷாஶ்ச நாகா³
யத்ராரயோ த³ஸ்யுப³லானி யத்ர .
தா³வானலோ யத்ர ததா²ப்³தி⁴மத்⁴யே
தத்ர ஸ்தி²தா த்வம்ʼ பரிபாஸி விஶ்வம் .
விஶ்வேஶ்வரி த்வம்ʼ பரிபாஸி விஶ்வம்ʼ
விஶ்வாத்மிகா தா⁴ரயஸீஹ விஶ்வம் .
விஶ்வேஶவந்த்³யா ப⁴வதீ ப⁴வந்தி
விஶ்வாஶ்ரயா யே த்வயி ப⁴க்தினம்ரா꞉ .
தே³வி ப்ரஸீத³ பரிபாலய நோ(அ)ரிபீ⁴தே-
ர்நித்யம்ʼ யதா²ஸுரவதா⁴த³து⁴னைவ ஸத்³ய꞉ .
பாபானி ஸர்வஜக³தாம்ʼ ப்ரஶமம்ʼ நயாஶு
உத்பாதபாகஜனிதாம்ʼஶ்ச மஹோபஸர்கா³ன் .
ப்ரணதானாம்ʼ ப்ரஸீத³ த்வம்ʼ தே³வி விஶ்வார்திஹாரிணி .
த்ரைலோக்யவாஸிநாமீட்³யே லோகானாம்ʼ வரதா³ ப⁴வ .
தே³வ்யுவாச .
வரதா³ஹம்ʼ ஸுரக³ணா வரம்ʼ யன்மனஸேச்ச²த² .
தம்ʼ வ்ருʼணுத்⁴வம்ʼ ப்ரயச்சா²மி ஜக³தாமுபகாரகம் .
தே³வா ஊசு꞉ .
ஸர்வாபா³தா⁴ப்ரஶமனம்ʼ த்ரைலோக்யஸ்யாகி²லேஶ்வரி .
ஏவமேவ த்வயா கார்யமஸ்மத்³வைரிவிநாஶனம் .
தே³வ்யுவாச .
வைவஸ்வதே(அ)ந்தரே ப்ராப்தே அஷ்டாவிம்ʼஶதிமே யுகே³ .
ஶும்போ⁴ நிஶும்ப⁴ஶ்சைவான்யாவுத்பத்ஸ்யேதே மஹாஸுரௌ .
நந்த³கோ³பக்³ருʼஹே ஜாதா யஶோதா³க³ர்ப⁴ஸம்ப⁴வா .
ததஸ்தௌ நாஶயிஷ்யாமி விந்த்⁴யாசலநிவாஸினீ .
புனரப்யதிரௌத்³ரேண ரூபேண ப்ருʼதி²வீதலே .
அவதீர்ய ஹநிஷ்யாமி வைப்ரசித்தாம்ʼஶ்ச தா³னவான் .
ப⁴க்ஷயந்த்யாஶ்ச தானுக்³ரான் வைப்ரசித்தான் மஹாஸுரான் .
ரக்தா த³ந்தா ப⁴விஷ்யந்தி தா³டி³மீகுஸுமோபமா꞉ .
ததோ மாம்ʼ தே³வதா꞉ ஸ்வர்கே³ மர்த்யலோகே ச மானவா꞉ .
ஸ்துவந்தோ வ்யாஹரிஷ்யந்தி ஸததம்ʼ ரக்தத³ந்திகாம் .
பூ⁴யஶ்ச ஶதவார்ஷிக்யாமனாவ்ருʼஷ்ட்யாமனம்ப⁴ஸி .
முனிபி⁴꞉ ஸம்ʼஸ்ம்ருʼதா பூ⁴மௌ ஸம்ப⁴விஷ்யாம்யயோநிஜா .
தத꞉ ஶதேன நேத்ராணாம்ʼ நிரீக்ஷிஷ்யாம்யஹம்ʼ முனீன் .
கீர்தயிஷ்யந்தி மனுஜா꞉ ஶதாக்ஷீமிதி மாம்ʼ தத꞉ .
ததோ(அ)ஹமகி²லம்ʼ லோகமாத்மதே³ஹஸமுத்³ப⁴வை꞉ .
ப⁴ரிஷ்யாமி ஸுரா꞉ ஶாகைராவ்ருʼஷ்டே꞉ ப்ராணதா⁴ரகை꞉ .
ஶாகம்ப⁴ரீதி விக்²யாதிம்ʼ ததா³ யாஸ்யாம்யஹம்ʼ பு⁴வி .
தத்ரைவ ச வதி⁴ஷ்யாமி து³ர்க³மாக்²யம்ʼ மஹாஸுரம் .
து³ர்கா³தே³வீதி விக்²யாதம்ʼ தன்மே நாம ப⁴விஷ்யதி .
புனஶ்சாஹம்ʼ யதா³ பீ⁴மம்ʼ ரூபம்ʼ க்ருʼத்வா ஹிமாசலே .
ரக்ஷாம்ʼஸி ப⁴க்ஷயிஷ்யாமி முனீனாம்ʼ த்ராணகாரணாத் .
ததா³ மாம்ʼ முனய꞉ ஸர்வே ஸ்தோஷ்யந்த்யானம்ரமூர்தய꞉ .
பீ⁴மாதே³வீதி விக்²யாதம்ʼ தன்மே நாம ப⁴விஷ்யதி .
யதா³ருணாக்²யஸ்த்ரைலோக்யே மஹாபா³தா⁴ம்ʼ கரிஷ்யதி .
ததா³ஹம்ʼ ப்⁴ராமரம்ʼ ரூபம்ʼ க்ருʼத்வாஸங்க்²யேயஷட்பத³ம் .
த்ரைலோக்யஸ்ய ஹிதார்தா²ய வதி⁴ஷ்யாமி மஹாஸுரம் .
ப்⁴ராமரீதி ச மாம்ʼ லோகாஸ்ததா³ ஸ்தோஷ்யந்தி ஸர்வத꞉ .
இத்த²ம்ʼ யதா³ யதா³ பா³தா⁴ தா³னவோத்தா² ப⁴விஷ்யதி .
ததா³ ததா³வதீர்யாஹம்ʼ கரிஷ்யாம்யரிஸங்க்ஷயம் .
மார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வந்தரே தே³வீமாஹாத்ம்யே நாராயணீஸ்துதிர்நாமைகாத³ஶ꞉.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |