భూమి మరియు ఆస్తి పొందడం కోసం భూ సూక్తం

ఓం భూమిర్భూమ్నా ద్యౌర్వరిణాఽన్తరిక్షం మహిత్వా . ఉపస్థే తే దేవ్యదితేఽగ్నిమన్నాద-మన్నాద్యాయాదధే .. ఆఽయంగౌః పృశ్నిరక్రమీ దసనన్మాతరంపునః . పితరం చ ప్రయంత్సువః .. త్రిగంశద్ధామ విరాజతి వాక్పతంగాయ శిశ్రియే . ప్రత్యస్య వహ ....

ఓం భూమిర్భూమ్నా ద్యౌర్వరిణాఽన్తరిక్షం మహిత్వా . ఉపస్థే తే
దేవ్యదితేఽగ్నిమన్నాద-మన్నాద్యాయాదధే .. ఆఽయంగౌః పృశ్నిరక్రమీ
దసనన్మాతరంపునః . పితరం చ ప్రయంత్సువః .. త్రిగంశద్ధామ
విరాజతి వాక్పతంగాయ శిశ్రియే . ప్రత్యస్య వహ ద్యుభిః .. అస్య
ప్రాణాదపానత్యంతశ్చరతి రోచనా . వ్యఖ్యన్ మహిషః సువః ..
యత్త్వా క్రుద్ధః పరోవపమన్యునా యదవర్త్యా . సుకల్పమగ్నే తత్తవ
పునస్త్వోద్దీపయామసి .. యత్తే మన్యుపరోప్తస్య పృథివీమనుదధ్వసే . ఆదిత్యా
విశ్వే తద్దేవా వసవశ్చ సమాభరన్ ..
మనో జ్యోతిర్ జుషతాం ఆజ్యం విచ్ఛిన్నం యజ్ఞꣳ సం ఇమం దధాతు .
బృహస్పతిస్ తనుతాం ఇమం నో విశ్వే దేవా ఇహ మాదయంతాం ..
సప్త తే అగ్నే సమిధః సప్త జిహ్వాః సప్త 3 ఋషయః సప్త ధామ ప్రియాణి .
సప్త హోత్రాః సప్తధా త్వా యజంతి సప్త యోనీర్ ఆ పృణస్వా ఘృతేన ..
పునర్ ఊర్జా ని వర్తస్వ పునర్ అగ్న ఇషాయుషా .
పునర్ నః పాహి విశ్వతః ..
సహ రయ్యా ని వర్తస్వాగ్నే పిన్వస్వ ధారయా .
విశ్వప్స్నియా విశ్వతస్ పరి ..
లేకః సలేకః సులేకస్ తే న ఆదిత్యా ఆజ్యం జుషాణా వియంతు కేతః సకేతః సుకేతస్ తే న ఆదిత్యా ఆజ్యం జుషాణా వియంతు వివస్వాꣳ అదితిర్ దేవజూతిస్ తే న ఆదిత్యా ఆజ్యం జుషాణా వియంతు ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |