ఋగ్వేదం పంచ రుద్రం

66.1K

Comments

jqcf5
ಈ ಮಂತ್ರವು ನನಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. -ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್

మీ మంత్రాలు నా జీవితంలో ఒక భాగమయ్యాయి. -చందనపల్లి శివప్రసాద్

🙏🙏 -Krishnaraju, Chennai

ఈ మంత్రం నా మనసుకు ఉల్లాసాన్ని తెచ్చింది, ధన్యవాదాలు గురూజీ. 🌟 -సుధా

🌟 మీరు ఇచ్చిన మంత్రాలు నాకు ప్రేరణను ఇస్తాయి, ధన్యవాదాలు. -హరిత

Read more comments

Knowledge Bank

లంకా యుద్ధంలో శ్రీరామ్ జీ విజయానికి విభీషణుడు ఇచ్చిన సమాచారం ఎలా దోహదపడింది?

రాముడి వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడలలో విభీషణునికి లంక రహస్యాల గురించిన అంతరంగిక జ్ఞానం కీలక పాత్ర పోషించింది, రావణుడిపై అతని విజయానికి గణనీయంగా దోహదపడింది. కొన్ని ఉదాహరణలు - రావణుడి సైన్యం మరియు దాని కమాండర్ల బలాలు మరియు బలహీనతల గురించిన వివరణాత్మక సమాచారం, రావణుడి రాజభవనం మరియు కోటల గురించిన వివరాలు మరియు రావణుడి అమరత్వ రహస్యం. సంక్లిష్ట సవాళ్లను పరిష్కరించేటప్పుడు అంతర్గత సమాచారాన్ని కలిగి ఉండటం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఇది వివరిస్తుంది. మీ వ్యక్తిగత మరియు వృత్తి జీవితంలో, పరిస్థితి, సంస్థ లేదా సమస్య గురించి వివరణాత్మక, అంతర్గత జ్ఞానాన్ని సేకరించడం మీ వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక మరియు నిర్ణయాధికారాన్ని గణనీయంగా పెంచుతుంది

ఐతిహ్యం యొక్క నిర్వచనం

ఐతిహ్యం అనేది ఆ సంప్రదాయ కథనాలు లేదా పురాణాలను సూచిస్తుంది, అవి నిర్దిష్ట వ్యక్తిని పలకకుండా తరాలుగా కొనసాగుతున్నాయి. వాటిని పండితులు మరియు సమాజం విస్తృతంగా అంగీకరిస్తారు మరియు పరిరక్షిస్తారు, ఇది సాంస్కృతిక మరియు చారిత్రక వారసత్వం యొక్క ఒక భాగం.

Quiz

ఇంద్రప్రస్థాన్ని ఎవరు నిర్మించారు?

కద్రు॒ద్రాయ॒ ప్రచే॑తసే మీ॒ళ్హుష్ట॑మాయ॒ తవ్య॑సే . వో॒చేమ॒ శంత॑మం హృ॒దే . యథా॑ నో॒ అది॑తిః॒ కర॒త్పశ్వే॒ నృభ్యో॒ యథా॒ గవే॑ . యథా॑ తో॒కాయ॑ రు॒ద్రియం॑ . యథా॑ నో మి॒త్రో వరు॑ణో॒ యథా॑ రు॒ద్రశ్చికే॑తతి . యథా॒ విశ్వే॑ స॒....

కద్రు॒ద్రాయ॒ ప్రచే॑తసే మీ॒ళ్హుష్ట॑మాయ॒ తవ్య॑సే .
వో॒చేమ॒ శంత॑మం హృ॒దే .
యథా॑ నో॒ అది॑తిః॒ కర॒త్పశ్వే॒ నృభ్యో॒ యథా॒ గవే॑ .
యథా॑ తో॒కాయ॑ రు॒ద్రియం॑ .
యథా॑ నో మి॒త్రో వరు॑ణో॒ యథా॑ రు॒ద్రశ్చికే॑తతి .
యథా॒ విశ్వే॑ స॒జోష॑సః .
గా॒థప॑తిం మే॒ధప॑తిం రు॒ద్రం జలా॑షభేషజం .
తచ్ఛం॒యోః సు॒మ్నమీ॑మహే .
యః శు॒క్ర ఇ॑వ॒ సూర్యో॒ హిర॑ణ్యమివ॒ రోచ॑తే .
శ్రేష్ఠో॑ దే॒వానాం॒ వసుః॑ .
శం నః॑ కర॒త్యర్వ॑తే సు॒గం మే॒షాయ॑ మే॒ష్యే॑ .
నృభ్యో॒ నారి॑భ్యో॒ గవే॑ .
అ॒స్మే సో॑మ॒ శ్రియ॒మధి॒ ని ధే॑హి శ॒తస్య॑ నృ॒ణాం .
మహి॒ శ్రవ॑స్తువినృ॒మ్ణం .
మా నః॑ సోమపరి॒బాధో॒ మారా॑తయో జుహురంత .
ఆ న॑ ఇందో॒ వాజే॑ భజ .
యాస్తే॑ ప్ర॒జా అ॒మృత॑స్య॒ పర॑స్మిం॒ధామ॑న్నృ॒తస్య॑ .
మూ॒ర్ధా నాభా॑ సోమ వేన ఆ॒భూషం॑తీః సోమ వేదః .
ఇ॒మా రు॒ద్రాయ॑ త॒వసే॑ కప॒ర్దినే॑ క్ష॒యద్వీ॑రాయ॒ ప్ర భ॑రామహే మ॒తీః .
యథా॒ శమస॑ద్ద్వి॒పదే॒ చతు॑ష్పదే॒ విశ్వం॑ పు॒ష్టం గ్రామే॑ అ॒స్మిన్న॑నాతు॒రం .
మృ॒ళా నో॑ రుద్రో॒త నో॒ మయ॑స్కృధి క్ష॒యద్వీ॑రాయ॒ నమ॑సా విధేమ తే .
యచ్ఛం చ॒ యోశ్చ॒ మను॑రాయే॒జే పి॒తా తద॑శ్యామ॒ తవ॑ రుద్ర॒ ప్రణీ॑తిషు .
అ॒శ్యామ॑ తే సుమ॒తిం దే॑వయ॒జ్యయా॑ క్ష॒యద్వీ॑రస్య॒ తవ॑ రుద్ర మీఢ్వః .
సు॒మ్నా॒యన్నిద్విశో॑ అ॒స్మాక॒మా చ॒రారి॑ష్టవీరా జుహవామ తే హ॒విః .
త్వే॒షం వ॒యం రు॒ద్రం య॑జ్ఞ॒సాధం॑ వం॒కుం క॒విమవ॑సే॒ ని హ్వ॑యామహే .
ఆ॒రే అ॒స్మద్దైవ్యం॒ హేళో॑ అస్యతు సుమ॒తిమిద్వ॒యమ॒స్యా వృ॑ణీమహే .
ది॒వో వ॑రా॒హమ॑రు॒షం క॑ప॒ర్దినం॑ త్వే॒షం రూ॒పం నమ॑సా॒ ని హ్వ॑యామహే .
హస్తే॒ బిభ్ర॑ద్భేష॒జా వార్యా॑ణి॒ శర్మ॒ వర్మ॑ చ్ఛ॒ర్దిర॒స్మభ్యం॑ యంసత్ .
ఇ॒దం పి॒త్రే మ॒రుతా॑ముచ్యతే॒ వచః॑ స్వా॒దోః స్వాదీ॑యో రు॒ద్రాయ॒ వర్ధ॑నం .
రాస్వా॑ చ నో అమృత మర్త॒భోజ॑నం॒ త్మనే॑ తో॒కాయ॒ తన॑యాయ మృళ .
మా నో॑ మ॒హాంత॑ము॒త మా నో॑ అర్భ॒కం మా న॒ ఉక్షం॑తము॒త మా న॑ ఉక్షి॒తం .
మా నో॑ వధీః పి॒తరం॒ మోత మా॒తరం॒ మా నః॑ ప్రి॒యాస్త॒న్వో॑ రుద్ర రీరిషః .
మా న॑స్తో॒కే తన॑యే॒ మా న॑ ఆ॒యౌ మా నో॒ గోషు॒ మా నో॒ అశ్వే॑షు రీరిషః .
వీ॒రాన్మా నో॑ రుద్ర భామి॒తో వ॑ధీర్హ॒విష్మం॑తః॒ సద॒మిత్త్వా॑ హవామహే .
ఉప॑ తే॒ స్తోమా॑న్పశు॒పా ఇ॒వాక॑రం॒ రాస్వా॑ పితర్మరుతాం సు॒మ్నమ॒స్మే .
భ॒ద్రా హి తే॑ సుమ॒తిర్మృ॑ళ॒యత్త॒మాథా॑ వ॒యమవ॒ ఇత్తే॑ వృణీమహే .
ఆ॒రే తే॑ గో॒ఘ్నము॒త పూ॑రుష॒ఘ్నం క్షయ॑ద్వీర సు॒మ్నమ॒స్మే తే॑ అస్తు .
మృ॒ళా చ॑ నో॒ అధి॑ చ బ్రూహి దే॒వాధా॑ చ నః॒ శర్మ॑ యచ్ఛ ద్వి॒బర్హాః॑ .
అవో॑చామ॒ నమో॑ అస్మా అవ॒స్యవః॑ శృ॒ణోతు॑ నో॒ హవం॑ రు॒ద్రో మ॒రుత్వా॑న్ .
తన్నో॑ మి॒త్రో వరు॑ణో మామహంతా॒మది॑తిః॒ సింధుః॑ పృథి॒వీ ఉ॒త ద్యౌః .
ఆ తే॑ పితర్మరుతాం సు॒మ్నమే॑తు॒ మా నః॒ సూర్య॑స్య సం॒దృశో॑ యుయోథాః .
అ॒భి నో॑ వీ॒రో అర్వ॑తి క్షమేత॒ ప్ర జా॑యేమహి రుద్ర ప్ర॒జాభిః॑ .
త్వాద॑త్తేభీ రుద్ర॒ శంత॑మేభిః శ॒తం హిమా॑ అశీయ భేష॒జేభిః॑ .
వ్య1॒॑స్మద్ద్వేషో॑ విత॒రం వ్యంహో॒ వ్యమీ॑వాశ్చాతయస్వా॒ విషూ॑చీః .
శ్రేష్ఠో॑ జా॒తస్య॑ రుద్ర శ్రి॒యాసి॑ త॒వస్త॑మస్త॒వసాం॑ వజ్రబాహో .
పర్షి॑ ణః పా॒రమంహ॑సః స్వ॒స్తి విశ్వా॑ అ॒భీ॑తీ॒ రప॑సో యుయోధి .
మా త్వా॑ రుద్ర చుక్రుధామా॒ నమో॑భి॒ర్మా దుష్టు॑తీ వృషభ॒ మా సహూ॑తీ .
ఉన్నో॑ వీ॒రాఀ అ॑ర్పయ భేష॒జేభి॑ర్భి॒షక్త॑మం త్వా భి॒షజాం॑ శృణోమి .
హవీ॑మభి॒ర్హవ॑తే॒ యో హ॒విర్భి॒రవ॒ స్తోమే॑భీ రు॒ద్రం ది॑షీయ .
ఋ॒దూ॒దరః॑ సు॒హవో॒ మా నో॑ అ॒స్యై బ॒భ్రుః సు॒శిప్రో॑ రీరధన్మ॒నాయై॑ .
ఉన్మా॑ మమంద వృష॒భో మ॒రుత్వాం॒త్వక్షీ॑యసా॒ వయ॑సా॒ నాధ॑మానం .
ఘృణీ॑వ చ్ఛా॒యామ॑ర॒పా అ॑శీ॒యా వి॑వాసేయం రు॒ద్రస్య॑ సు॒మ్నం .
క్వ1॒॑ స్య తే॑ రుద్ర మృళ॒యాకు॒ర్హస్తో॒ యో అస్తి॑ భేష॒జో జలా॑షః .
అ॒ప॒భ॒ర్తా రప॑సో॒ దైవ్య॑స్యా॒భీ ను మా॑ వృషభ చక్షమీథాః .
ప్ర బ॒భ్రవే॑ వృష॒భాయ॑ శ్వితీ॒చే మ॒హో మ॒హీం సు॑ష్టు॒తిమీ॑రయామి .
న॒మ॒స్యా క॑ల్మలీ॒కినం॒ నమో॑భిర్గృణీ॒మసి॑ త్వే॒షం రు॒ద్రస్య॒ నామ॑ .
స్థి॒రేభి॒రంగైః॑ పురు॒రూప॑ ఉ॒గ్రో బ॒భ్రుః శు॒క్రేభిః॑ పిపిశే॒ హిర॑ణ్యైః .
ఈశా॑నాద॒స్య భువ॑నస్య॒ భూరే॒ర్న వా ఉ॑ యోషద్రు॒ద్రాద॑సు॒ర్యం॑ .
అర్హ॑న్బిభర్షి॒ సాయ॑కాని॒ ధన్వార్హ॑న్ని॒ష్కం య॑జ॒తం వి॒శ్వరూ॑పం .
అర్హ॑న్ని॒దం ద॑యసే॒ విశ్వ॒మభ్వం॒ న వా ఓజీ॑యో రుద్ర॒ త్వద॑స్తి .
స్తు॒హి శ్రు॒తం గ॑ర్త॒సదం॒ యువా॑నం మృ॒గం న భీ॒మము॑పహ॒త్నుము॒గ్రం .
మృ॒ళా జ॑రి॒త్రే రు॑ద్ర॒ స్తవా॑నో॒ఽన్యం తే॑ అ॒స్మన్ని వ॑పంతు॒ సేనాః॑ .
కు॒మా॒రశ్చి॑త్పి॒తరం॒ వంద॑మానం॒ ప్రతి॑ నానామ రుద్రోప॒యంతం॑ .
భూరే॑ర్దా॒తారం॒ సత్ప॑తిం గృణీషే స్తు॒తస్త్వం భే॑ష॒జా రా॑స్య॒స్మే .
యా వో॑ భేష॒జా మ॑రుతః॒ శుచీ॑ని॒ యా శంత॑మా వృషణో॒ యా మ॑యో॒భు .
యాని॒ మను॒రవృ॑ణీతా పి॒తా న॒స్తా శం చ॒ యోశ్చ॑ రు॒ద్రస్య॑ వశ్మి .
పరి॑ ణో హే॒తీ రు॒ద్రస్య॑ వృజ్యాః॒ పరి॑ త్వే॒షస్య॑ దుర్మ॒తిర్మ॒హీ గా॑త్ .
అవ॑ స్థి॒రా మ॒ఘవ॑ద్భ్యస్తనుష్వ॒ మీఢ్వ॑స్తో॒కాయ॒ తన॑యాయ మృళ .
ఏ॒వా బ॑భ్రో వృషభ చేకితాన॒ యథా॑ దేవ॒ న హృ॑ణీ॒షే న హంసి॑ .
హ॒వ॒న॒శ్రున్నో॑ రుద్రే॒హ బో॑ధి బృ॒హద్వ॑దేమ వి॒దథే॑ సు॒వీరాః॑ .
ఇ॒మా రు॒ద్రాయ॑ స్థి॒రధ॑న్వనే॒ గిరః॑ క్షి॒ప్రేష॑వే దే॒వాయ॑ స్వ॒ధావ్నే॑ .
అషా॑ళ్హాయ॒ సహ॑మానాయ వే॒ధసే॑ తి॒గ్మాయు॑ధాయ భరతా శృ॒ణోతు॑ నః .
స హి క్షయే॑ణ॒ క్షమ్య॑స్య॒ జన్మ॑నః॒ సామ్రా॑జ్యేన ది॒వ్యస్య॒ చేత॑తి .
అవ॒న్నవం॑తీ॒రుప॑ నో॒ దుర॑శ్చరానమీ॒వో రు॑ద్ర॒ జాసు॑ నో భవ .
యా తే॑ ది॒ద్యుదవ॑సృష్టా ది॒వస్పరి॑ క్ష్మ॒యా చర॑తి॒ పరి॒ సా వృ॑ణక్తు నః .
స॒హస్రం॑ తే స్వపివాత భేష॒జా మా న॑స్తో॒కేషు॒ తన॑యేషు రీరిషః .
మా నో॑ వధీ రుద్ర॒ మా పరా॑ దా॒ మా తే॑ భూమ॒ ప్రసి॑తౌ హీళి॒తస్య॑ .
ఆ నో॑ భజ బ॒ర్హిషి॑ జీవశం॒సే యూ॒యం పా॑త స్వ॒స్తిభిః॒ సదా॑ నః .
అ॒స్మే రు॒ద్రా మే॒హనా॒ పర్వ॑తాసో వృత్ర॒హత్యే॒ భర॑హూతౌ స॒జోషాః॑ .
యః శంస॑తే స్తువ॒తే ధాయి॑ ప॒జ్ర ఇంద్ర॑జ్యేష్ఠా అ॒స్మాఀ అ॑వంతు దే॒వాః .
తము॑ ష్టుహి॒ యః స్వి॒షుః సు॒ధన్వా॒ యో విశ్వ॑స్య॒ క్షయ॑తి భేష॒జస్య॑ .
యక్ష్వా॑ మ॒హే సౌ॑మన॒సాయ॑ రు॒ద్రం నమో॑భిర్దే॒వమసు॑రం దువస్య .
అ॒యం మే॒ హస్తో॒ భగ॑వాన॒యం మే॒ భగ॑వత్తరః .
అ॒యం మే॑ వి॒శ్వభే॑షజో॒ఽయం శి॒వాభి॑మర్శనః .
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః .

Mantras

Mantras

మంత్రాలు

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |