ഋഗ്വേദത്തിലെ പഞ്ച രുദ്രം

43.2K

Comments

6qnts
Full of spiritual insights, 1000s of thme -Lakshya

🌟 Vedadhara is enlightning us with the hiden gems of Hindu scriptures! 🙏📚 -Aditya Kumar

Thanking you for spreading knowledge selflessly -Purushottam Ojha

😊😊😊 -Abhijeet Pawaskar

Remarkable! 👏 -Prateeksha Singh

Read more comments

ഭദ്രകാളി ധ്യാനം

കാളീം മേഘസമപ്രഭാം ത്രിനയനാം വേതാളകണ്ഠസ്ഥിതാം. ഖഡ്ഗം ഖേടകപാലദാരികശിരഃ കൃത്വാ കരാഗ്രേഷു ച. ഭൂതപ്രേതപിശാചമാതൃസഹിതാം മുണ്ഡസ്രജാലംകൃതാം. വന്ദേ ദുഷ്ടമസൂരികാദിവിപദാം സംഹാരിണീമീശ്വരീം. കാര്‍മേഘത്തിന്‍റെ നിറത്തോടും മൂന്ന് കണ്ണുകളോടും കൂടിയവളും, വേതാളത്തിന്‍റെ കഴുത്തില്‍ ഇരിക്കുന്നവളും, കൈകളില്‍ വാള്‍ - പരിച - തലയോട്ടി - ദാരികന്‍റെ തല എന്നിവ ഏന്തിയവളും, ഭൂതങ്ങള്‍ - പ്രേതങ്ങള്‍ - പിശാചുക്കള്‍ - സപ്തമാതൃക്കള്‍ എന്നിവരോട് കൂടിയവളും, മുണ്ഡമാല ധരിച്ചവളും, വസൂരി തുടങ്ങിയ വിപത്തുകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നവളുമായ സര്‍വ്വേശ്വരിയായ കാളിയെ ഞാന്‍ വന്ദിക്കുന്നു.

കേരളത്തിലെ പലതരം ക്ഷേത്രങ്ങള്‍

കേരളത്തില്‍ സ്വയംഭൂക്ഷേത്രങ്ങള്‍, ഋഷിമാര്‍ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്, രാജാക്കന്മാരും നാടുവാഴികളും നിര്‍മ്മിച്ചത്, കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ പലതരം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്.

Quiz

വ്യാഘ്രപാദമഹര്‍ഷി ഏത് ദേവതയുമായാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ?

കദ്രു॒ദ്രായ॒ പ്രചേ॑തസേ മീ॒ൾഹുഷ്ട॑മായ॒ തവ്യ॑സേ . വോ॒ചേമ॒ ശന്ത॑മം ഹൃ॒ദേ . യഥാ॑ നോ॒ അദി॑തിഃ॒ കര॒ത്പശ്വേ॒ നൃഭ്യോ॒ യഥാ॒ ഗവേ॑ . യഥാ॑ തോ॒കായ॑ രു॒ദ്രിയം॑ . യഥാ॑ നോ മി॒ത്രോ വരു॑ണോ॒ യഥാ॑ രു॒ദ്രശ്ചികേ॑തതി . യഥാ॒ വിശ്വേ॑ സ॒....

കദ്രു॒ദ്രായ॒ പ്രചേ॑തസേ മീ॒ൾഹുഷ്ട॑മായ॒ തവ്യ॑സേ .
വോ॒ചേമ॒ ശന്ത॑മം ഹൃ॒ദേ .
യഥാ॑ നോ॒ അദി॑തിഃ॒ കര॒ത്പശ്വേ॒ നൃഭ്യോ॒ യഥാ॒ ഗവേ॑ .
യഥാ॑ തോ॒കായ॑ രു॒ദ്രിയം॑ .
യഥാ॑ നോ മി॒ത്രോ വരു॑ണോ॒ യഥാ॑ രു॒ദ്രശ്ചികേ॑തതി .
യഥാ॒ വിശ്വേ॑ സ॒ജോഷ॑സഃ .
ഗാ॒ഥപ॑തിം മേ॒ധപ॑തിം രു॒ദ്രം ജലാ॑ഷഭേഷജം .
തച്ഛം॒യോഃ സു॒മ്നമീ॑മഹേ .
യഃ ശു॒ക്ര ഇ॑വ॒ സൂര്യോ॒ ഹിര॑ണ്യമിവ॒ രോച॑തേ .
ശ്രേഷ്ഠോ॑ ദേ॒വാനാം॒ വസുഃ॑ .
ശം നഃ॑ കര॒ത്യർവ॑തേ സു॒ഗം മേ॒ഷായ॑ മേ॒ഷ്യേ॑ .
നൃഭ്യോ॒ നാരി॑ഭ്യോ॒ ഗവേ॑ .
അ॒സ്മേ സോ॑മ॒ ശ്രിയ॒മധി॒ നി ധേ॑ഹി ശ॒തസ്യ॑ നൃ॒ണാം .
മഹി॒ ശ്രവ॑സ്തുവിനൃ॒മ്ണം .
മാ നഃ॑ സോമപരി॒ബാധോ॒ മാരാ॑തയോ ജുഹുരന്ത .
ആ ന॑ ഇന്ദോ॒ വാജേ॑ ഭജ .
യാസ്തേ॑ പ്ര॒ജാ അ॒മൃത॑സ്യ॒ പര॑സ്മി॒ന്ധാമ॑ന്നൃ॒തസ്യ॑ .
മൂ॒ർധാ നാഭാ॑ സോമ വേന ആ॒ഭൂഷ॑ന്തീഃ സോമ വേദഃ .
ഇ॒മാ രു॒ദ്രായ॑ ത॒വസേ॑ കപ॒ർദിനേ॑ ക്ഷ॒യദ്വീ॑രായ॒ പ്ര ഭ॑രാമഹേ മ॒തീഃ .
യഥാ॒ ശമസ॑ദ്ദ്വി॒പദേ॒ ചതു॑ഷ്പദേ॒ വിശ്വം॑ പു॒ഷ്ടം ഗ്രാമേ॑ അ॒സ്മിന്ന॑നാതു॒രം .
മൃ॒ളാ നോ॑ രുദ്രോ॒ത നോ॒ മയ॑സ്കൃധി ക്ഷ॒യദ്വീ॑രായ॒ നമ॑സാ വിധേമ തേ .
യച്ഛം ച॒ യോശ്ച॒ മനു॑രായേ॒ജേ പി॒താ തദ॑ശ്യാമ॒ തവ॑ രുദ്ര॒ പ്രണീ॑തിഷു .
അ॒ശ്യാമ॑ തേ സുമ॒തിം ദേ॑വയ॒ജ്യയാ॑ ക്ഷ॒യദ്വീ॑രസ്യ॒ തവ॑ രുദ്ര മീഢ്വഃ .
സു॒മ്നാ॒യന്നിദ്വിശോ॑ അ॒സ്മാക॒മാ ച॒രാരി॑ഷ്ടവീരാ ജുഹവാമ തേ ഹ॒വിഃ .
ത്വേ॒ഷം വ॒യം രു॒ദ്രം യ॑ജ്ഞ॒സാധം॑ വ॒ങ്കും ക॒വിമവ॑സേ॒ നി ഹ്വ॑യാമഹേ .
ആ॒രേ അ॒സ്മദ്ദൈവ്യം॒ ഹേളോ॑ അസ്യതു സുമ॒തിമിദ്വ॒യമ॒സ്യാ വൃ॑ണീമഹേ .
ദി॒വോ വ॑രാ॒ഹമ॑രു॒ഷം ക॑പ॒ർദിനം॑ ത്വേ॒ഷം രൂ॒പം നമ॑സാ॒ നി ഹ്വ॑യാമഹേ .
ഹസ്തേ॒ ബിഭ്ര॑ദ്ഭേഷ॒ജാ വാര്യാ॑ണി॒ ശർമ॒ വർമ॑ ച്ഛ॒ർദിര॒സ്മഭ്യം॑ യംസത് .
ഇ॒ദം പി॒ത്രേ മ॒രുതാ॑മുച്യതേ॒ വചഃ॑ സ്വാ॒ദോഃ സ്വാദീ॑യോ രു॒ദ്രായ॒ വർധ॑നം .
രാസ്വാ॑ ച നോ അമൃത മർത॒ഭോജ॑നം॒ ത്മനേ॑ തോ॒കായ॒ തന॑യായ മൃള .
മാ നോ॑ മ॒ഹാന്ത॑മു॒ത മാ നോ॑ അർഭ॒കം മാ ന॒ ഉക്ഷ॑ന്തമു॒ത മാ ന॑ ഉക്ഷി॒തം .
മാ നോ॑ വധീഃ പി॒തരം॒ മോത മാ॒തരം॒ മാ നഃ॑ പ്രി॒യാസ്ത॒ന്വോ॑ രുദ്ര രീരിഷഃ .
മാ ന॑സ്തോ॒കേ തന॑യേ॒ മാ ന॑ ആ॒യൗ മാ നോ॒ ഗോഷു॒ മാ നോ॒ അശ്വേ॑ഷു രീരിഷഃ .
വീ॒രാന്മാ നോ॑ രുദ്ര ഭാമി॒തോ വ॑ധീർഹ॒വിഷ്മ॑ന്തഃ॒ സദ॒മിത്ത്വാ॑ ഹവാമഹേ .
ഉപ॑ തേ॒ സ്തോമാ॑ൻപശു॒പാ ഇ॒വാക॑രം॒ രാസ്വാ॑ പിതർമരുതാം സു॒മ്നമ॒സ്മേ .
ഭ॒ദ്രാ ഹി തേ॑ സുമ॒തിർമൃ॑ള॒യത്ത॒മാഥാ॑ വ॒യമവ॒ ഇത്തേ॑ വൃണീമഹേ .
ആ॒രേ തേ॑ ഗോ॒ഘ്നമു॒ത പൂ॑രുഷ॒ഘ്നം ക്ഷയ॑ദ്വീര സു॒മ്നമ॒സ്മേ തേ॑ അസ്തു .
മൃ॒ളാ ച॑ നോ॒ അധി॑ ച ബ്രൂഹി ദേ॒വാധാ॑ ച നഃ॒ ശർമ॑ യച്ഛ ദ്വി॒ബർഹാഃ॑ .
അവോ॑ചാമ॒ നമോ॑ അസ്മാ അവ॒സ്യവഃ॑ ശൃ॒ണോതു॑ നോ॒ ഹവം॑ രു॒ദ്രോ മ॒രുത്വാ॑ൻ .
തന്നോ॑ മി॒ത്രോ വരു॑ണോ മാമഹന്താ॒മദി॑തിഃ॒ സിന്ധുഃ॑ പൃഥി॒വീ ഉ॒ത ദ്യൗഃ .
ആ തേ॑ പിതർമരുതാം സു॒മ്നമേ॑തു॒ മാ നഃ॒ സൂര്യ॑സ്യ സം॒ദൃശോ॑ യുയോഥാഃ .
അ॒ഭി നോ॑ വീ॒രോ അർവ॑തി ക്ഷമേത॒ പ്ര ജാ॑യേമഹി രുദ്ര പ്ര॒ജാഭിഃ॑ .
ത്വാദ॑ത്തേഭീ രുദ്ര॒ ശന്ത॑മേഭിഃ ശ॒തം ഹിമാ॑ അശീയ ഭേഷ॒ജേഭിഃ॑ .
വ്യ1॒॑സ്മദ്ദ്വേഷോ॑ വിത॒രം വ്യംഹോ॒ വ്യമീ॑വാശ്ചാതയസ്വാ॒ വിഷൂ॑ചീഃ .
ശ്രേഷ്ഠോ॑ ജാ॒തസ്യ॑ രുദ്ര ശ്രി॒യാസി॑ ത॒വസ്ത॑മസ്ത॒വസാം॑ വജ്രബാഹോ .
പർഷി॑ ണഃ പാ॒രമംഹ॑സഃ സ്വ॒സ്തി വിശ്വാ॑ അ॒ഭീ॑തീ॒ രപ॑സോ യുയോധി .
മാ ത്വാ॑ രുദ്ര ചുക്രുധാമാ॒ നമോ॑ഭി॒ർമാ ദുഷ്ടു॑തീ വൃഷഭ॒ മാ സഹൂ॑തീ .
ഉന്നോ॑ വീ॒രാഁ അ॑ർപയ ഭേഷ॒ജേഭി॑ർഭി॒ഷക്ത॑മം ത്വാ ഭി॒ഷജാം॑ ശൃണോമി .
ഹവീ॑മഭി॒ർഹവ॑തേ॒ യോ ഹ॒വിർഭി॒രവ॒ സ്തോമേ॑ഭീ രു॒ദ്രം ദി॑ഷീയ .
ഋ॒ദൂ॒ദരഃ॑ സു॒ഹവോ॒ മാ നോ॑ അ॒സ്യൈ ബ॒ഭ്രുഃ സു॒ശിപ്രോ॑ രീരധന്മ॒നായൈ॑ .
ഉന്മാ॑ മമന്ദ വൃഷ॒ഭോ മ॒രുത്വാ॒ന്ത്വക്ഷീ॑യസാ॒ വയ॑സാ॒ നാധ॑മാനം .
ഘൃണീ॑വ ച്ഛാ॒യാമ॑ര॒പാ അ॑ശീ॒യാ വി॑വാസേയം രു॒ദ്രസ്യ॑ സു॒മ്നം .
ക്വ1॒॑ സ്യ തേ॑ രുദ്ര മൃള॒യാകു॒ർഹസ്തോ॒ യോ അസ്തി॑ ഭേഷ॒ജോ ജലാ॑ഷഃ .
അ॒പ॒ഭ॒ർതാ രപ॑സോ॒ ദൈവ്യ॑സ്യാ॒ഭീ നു മാ॑ വൃഷഭ ചക്ഷമീഥാഃ .
പ്ര ബ॒ഭ്രവേ॑ വൃഷ॒ഭായ॑ ശ്വിതീ॒ചേ മ॒ഹോ മ॒ഹീം സു॑ഷ്ടു॒തിമീ॑രയാമി .
ന॒മ॒സ്യാ ക॑ല്മലീ॒കിനം॒ നമോ॑ഭിർഗൃണീ॒മസി॑ ത്വേ॒ഷം രു॒ദ്രസ്യ॒ നാമ॑ .
സ്ഥി॒രേഭി॒രംഗൈഃ॑ പുരു॒രൂപ॑ ഉ॒ഗ്രോ ബ॒ഭ്രുഃ ശു॒ക്രേഭിഃ॑ പിപിശേ॒ ഹിര॑ണ്യൈഃ .
ഈശാ॑നാദ॒സ്യ ഭുവ॑നസ്യ॒ ഭൂരേ॒ർന വാ ഉ॑ യോഷദ്രു॒ദ്രാദ॑സു॒ര്യം॑ .
അർഹ॑ൻബിഭർഷി॒ സായ॑കാനി॒ ധന്വാർഹ॑ന്നി॒ഷ്കം യ॑ജ॒തം വി॒ശ്വരൂ॑പം .
അർഹ॑ന്നി॒ദം ദ॑യസേ॒ വിശ്വ॒മഭ്വം॒ ന വാ ഓജീ॑യോ രുദ്ര॒ ത്വദ॑സ്തി .
സ്തു॒ഹി ശ്രു॒തം ഗ॑ർത॒സദം॒ യുവാ॑നം മൃ॒ഗം ന ഭീ॒മമു॑പഹ॒ത്നുമു॒ഗ്രം .
മൃ॒ളാ ജ॑രി॒ത്രേ രു॑ദ്ര॒ സ്തവാ॑നോ॒ഽന്യം തേ॑ അ॒സ്മന്നി വ॑പന്തു॒ സേനാഃ॑ .
കു॒മാ॒രശ്ചി॑ത്പി॒തരം॒ വന്ദ॑മാനം॒ പ്രതി॑ നാനാമ രുദ്രോപ॒യന്തം॑ .
ഭൂരേ॑ർദാ॒താരം॒ സത്പ॑തിം ഗൃണീഷേ സ്തു॒തസ്ത്വം ഭേ॑ഷ॒ജാ രാ॑സ്യ॒സ്മേ .
യാ വോ॑ ഭേഷ॒ജാ മ॑രുതഃ॒ ശുചീ॑നി॒ യാ ശന്ത॑മാ വൃഷണോ॒ യാ മ॑യോ॒ഭു .
യാനി॒ മനു॒രവൃ॑ണീതാ പി॒താ ന॒സ്താ ശം ച॒ യോശ്ച॑ രു॒ദ്രസ്യ॑ വശ്മി .
പരി॑ ണോ ഹേ॒തീ രു॒ദ്രസ്യ॑ വൃജ്യാഃ॒ പരി॑ ത്വേ॒ഷസ്യ॑ ദുർമ॒തിർമ॒ഹീ ഗാ॑ത് .
അവ॑ സ്ഥി॒രാ മ॒ഘവ॑ദ്ഭ്യസ്തനുഷ്വ॒ മീഢ്വ॑സ്തോ॒കായ॒ തന॑യായ മൃള .
ഏ॒വാ ബ॑ഭ്രോ വൃഷഭ ചേകിതാന॒ യഥാ॑ ദേവ॒ ന ഹൃ॑ണീ॒ഷേ ന ഹംസി॑ .
ഹ॒വ॒ന॒ശ്രുന്നോ॑ രുദ്രേ॒ഹ ബോ॑ധി ബൃ॒ഹദ്വ॑ദേമ വി॒ദഥേ॑ സു॒വീരാഃ॑ .
ഇ॒മാ രു॒ദ്രായ॑ സ്ഥി॒രധ॑ന്വനേ॒ ഗിരഃ॑ ക്ഷി॒പ്രേഷ॑വേ ദേ॒വായ॑ സ്വ॒ധാവ്നേ॑ .
അഷാ॑ൾഹായ॒ സഹ॑മാനായ വേ॒ധസേ॑ തി॒ഗ്മായു॑ധായ ഭരതാ ശൃ॒ണോതു॑ നഃ .
സ ഹി ക്ഷയേ॑ണ॒ ക്ഷമ്യ॑സ്യ॒ ജന്മ॑നഃ॒ സാമ്രാ॑ജ്യേന ദി॒വ്യസ്യ॒ ചേത॑തി .
അവ॒ന്നവ॑ന്തീ॒രുപ॑ നോ॒ ദുര॑ശ്ചരാനമീ॒വോ രു॑ദ്ര॒ ജാസു॑ നോ ഭവ .
യാ തേ॑ ദി॒ദ്യുദവ॑സൃഷ്ടാ ദി॒വസ്പരി॑ ക്ഷ്മ॒യാ ചര॑തി॒ പരി॒ സാ വൃ॑ണക്തു നഃ .
സ॒ഹസ്രം॑ തേ സ്വപിവാത ഭേഷ॒ജാ മാ ന॑സ്തോ॒കേഷു॒ തന॑യേഷു രീരിഷഃ .
മാ നോ॑ വധീ രുദ്ര॒ മാ പരാ॑ ദാ॒ മാ തേ॑ ഭൂമ॒ പ്രസി॑തൗ ഹീളി॒തസ്യ॑ .
ആ നോ॑ ഭജ ബ॒ർഹിഷി॑ ജീവശം॒സേ യൂ॒യം പാ॑ത സ്വ॒സ്തിഭിഃ॒ സദാ॑ നഃ .
അ॒സ്മേ രു॒ദ്രാ മേ॒ഹനാ॒ പർവ॑താസോ വൃത്ര॒ഹത്യേ॒ ഭര॑ഹൂതൗ സ॒ജോഷാഃ॑ .
യഃ ശംസ॑തേ സ്തുവ॒തേ ധായി॑ പ॒ജ്ര ഇന്ദ്ര॑ജ്യേഷ്ഠാ അ॒സ്മാഁ അ॑വന്തു ദേ॒വാഃ .
തമു॑ ഷ്ടുഹി॒ യഃ സ്വി॒ഷുഃ സു॒ധന്വാ॒ യോ വിശ്വ॑സ്യ॒ ക്ഷയ॑തി ഭേഷ॒ജസ്യ॑ .
യക്ഷ്വാ॑ മ॒ഹേ സൗ॑മന॒സായ॑ രു॒ദ്രം നമോ॑ഭിർദേ॒വമസു॑രം ദുവസ്യ .
അ॒യം മേ॒ ഹസ്തോ॒ ഭഗ॑വാന॒യം മേ॒ ഭഗ॑വത്തരഃ .
അ॒യം മേ॑ വി॒ശ്വഭേ॑ഷജോ॒ഽയം ശി॒വാഭി॑മർശനഃ .
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |