ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലിലെ വിജയത്തിനുള്ള ചന്ദ്ര മന്ത്രം

ഓം ക്ഷീരപുത്രായ വിദ്മഹേ അമൃതതത്ത്വായ ധീമഹി| തന്നശ്ചന്ദ്രഃ പ്രചോദയാത്|....

ഓം ക്ഷീരപുത്രായ വിദ്മഹേ അമൃതതത്ത്വായ ധീമഹി|
തന്നശ്ചന്ദ്രഃ പ്രചോദയാത്|

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |