ஸ்ரீசூக்தம் - செல்வத்திற்கான மந்திரம்

ஹிரண்யவர்ணாம் ஹரிணீம் ஸுவர்ணரஜதஸ்ரஜாம் சந்த்³ராம் ஹிரண்மயீம் லக்ஷ்மீம் ஜாதவேதோ³ ம ஆவஹ தாம் ம ஆவஹ ஜாதவேதோ³ லக்ஷ்மீமனபகா³மினீம் யஸ்யாம் ஹிரண்யம் விந்தே³யம் கா³மஶ்வம் புருஷானஹம் அஶ்வபூர்வாம் ரத²மத்⁴யாம் ஹஸ்தி....

ஹிரண்யவர்ணாம் ஹரிணீம் ஸுவர்ணரஜதஸ்ரஜாம்
சந்த்³ராம் ஹிரண்மயீம் லக்ஷ்மீம் ஜாதவேதோ³ ம ஆவஹ
தாம் ம ஆவஹ ஜாதவேதோ³ லக்ஷ்மீமனபகா³மினீம்
யஸ்யாம் ஹிரண்யம் விந்தே³யம் கா³மஶ்வம் புருஷானஹம்
அஶ்வபூர்வாம் ரத²மத்⁴யாம் ஹஸ்திநாத³ப்ரபோ³தி⁴னீம்
ஶ்ரியம் தே³வீமுபஹ்வயே ஶ்ரீர்மா தே³வீர்ஜுஷதாம்
காம் ஸோஸ்மிதாம் ஹிரண்யப்ராகாராமார்த்³ராம் ஜ்வலந்தீம் த்ருப்தாம் தர்பயந்தீம்
பத்³மே ஸ்தி²தாம் பத்³மவர்ணாம் தாமிஹோபஹ்வயே ஶ்ரியம்
சந்த்³ராம் ப்ரபா⁴ஸாம் யஶஸா ஜ்வலந்தீம் ஶ்ரியம் லோகே தே³வஜுஷ்டாமுதா³ராம்
தாம் பத்³மினீமீம் ஶரணமஹம் ப்ரபத்³யே(அ)லக்ஷ்மீர்மே நஶ்யதாம் த்வாம் வ்ருணே
ஆதி³த்யவர்ணே தபஸோ(அ)தி⁴ஜாதோ வனஸ்பதிஸ்தவ வ்ருக்ஷோத² பி³ல்வ:
தஸ்ய ப²லானி தபஸா நுத³ந்து மாயாந்தராயாஶ்ச பா³ஹ்யா அலக்ஷ்மீ:
உபைது மாம் தே³வஸக²: கீர்திஶ்ச மணினா ஸஹ
ப்ராது³ர்பூ⁴தோஸ்மி ராஷ்ட்ரே(அ)ஸ்மின் கீர்திம்ருத்³தி⁴ம் த³தா³து மே
க்ஷுத்பிபாஸாமலாம் ஜ்யேஷ்டா²மலக்ஷ்மீர்நாஶயாம்யஹம்
அபூ⁴திமஸம்ருத்³தி⁴ம் ச ஸர்வாந்நிர்ணுத³ மே க்³ருஹாத்
க³ந்த⁴த்³வாராம் து³ராத⁴ர்ஷாம் நித்யபுஷ்டாம் கரீஷிணீம்
ஈஶ்வரீம் ஸர்வபூ⁴தானாம் தாமிஹோபஹ்வயே ஶ்ரியம்
மனஸ: காமமாகூதிம் வாச: ஸத்யமஶீமஹி
பஶூனாம் ரூபமன்னஸ்ய மயி ஶ்ரீ: ஶ்ரயதாம் யஶ:
கர்த³மேன ப்ரஜாபூ⁴தா மயி ஸம்ப⁴வ கர்த³ம
ஶ்ரியம் வாஸய மே குலே மாதரம் பத்³மமாலினீம்
ஆப: ஸ்ருஜந்து ஸ்னிக்³தா⁴னி சிக்லீத வஸ மே க்³ருஹே
நிச தே³வீம் மாதரம் ஶ்ரியம் வாஸய மே குலே
ஆர்த்³ராம் புஷ்கரிணீம் புஷ்டிம் பிங்க³லாம் பத்³மமாலினீம்
சந்த்³ராம் ஹிரண்மயீம் லக்ஷ்மீம் ஜாதவேதோ³ ம ஆவஹ
ஆர்த்³ராம் ய: கரிணீம் யஷ்டிம் ஸுவர்ணாம் ஹேமமாலினீம்
ஸூர்யாம் ஹிரண்மயீம் லக்ஷ்மீம் ஜாதவேதோ³ ம ஆவஹ
தாம் ம ஆவஹ ஜாதவேதோ³ லக்ஷ்மீமனபகா³மினீம்
யஸ்யாம் ஹிரண்யம் ப்ரபூ⁴தம் கா³வோதா³ஸ்யோ(அ)ஶ்வான் விந்தே³யம் புருஷானஹம்
மஹாலக்ஷ்ம்யை ச வித்³மஹே விஷ்ணுபத்ன்யை ச தீ⁴மஹி
தன்னோ லக்ஷ்மீ: ப்ரசோத³யாத்

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |