ശ്രീസൂക്തം - സമ്പത്തിനുള്ള മന്ത്രം

14.7K

Comments

mdwmn
Awesome! 😎🌟 -Mohit Shimpi

Superrrrrr..thanks.. -Sakshi Sthul

Impressive! 😲🌟👏 -Anjali Iyer

Thank u -User_se89xj

This is the best website -Prakash Bhat

Read more comments

ഭീഷ്മാചാര്യൻ ആരുടെ അവതാരമായിരുന്നു?

അഷ്ടവസുക്കളിൽ ഒരാളുടെ അവതാരമായിരുന്നു ഭീഷ്മാചാര്യൻ.

ആരാണ് ഗണപതിയുടെ പത്നിമാര്‍?

സിദ്ധിയും ബുദ്ധിയും.

Quiz

ചോറ്റാനിക്കര കീഴ്ക്കാവില്‍ ബാധകളൊഴിയാന്‍ ആണിയടിക്കുന്ന മരമേത് ?

ഹിരണ്യവർണാം ഹരിണീം സുവർണരജതസ്രജാം ചന്ദ്രാം ഹിരണ്മയീം ലക്ഷ്മീം ജാതവേദോ മ ആവഹ താം മ ആവഹ ജാതവേദോ ലക്ഷ്മീമനപഗാമിനീം യസ്യാം ഹിരണ്യം വിന്ദേയം ഗാമശ്വം പുരുഷാനഹം അശ്വപൂർവാം രഥമധ്യാം ഹസ്തിനാദപ്രബോധിനീം ശ്രിയം ദേ....

ഹിരണ്യവർണാം ഹരിണീം സുവർണരജതസ്രജാം
ചന്ദ്രാം ഹിരണ്മയീം ലക്ഷ്മീം ജാതവേദോ മ ആവഹ
താം മ ആവഹ ജാതവേദോ ലക്ഷ്മീമനപഗാമിനീം
യസ്യാം ഹിരണ്യം വിന്ദേയം ഗാമശ്വം പുരുഷാനഹം
അശ്വപൂർവാം രഥമധ്യാം ഹസ്തിനാദപ്രബോധിനീം
ശ്രിയം ദേവീമുപഹ്വയേ ശ്രീർമാ ദേവീർജുഷതാം
കാം സോസ്മിതാം ഹിരണ്യപ്രാകാരാമാർദ്രാം ജ്വലന്തീം തൃപ്താം തർപയന്തീം
പദ്മേ സ്ഥിതാം പദ്മവർണാം താമിഹോപഹ്വയേ ശ്രിയം
ചന്ദ്രാം പ്രഭാസാം യശസാ ജ്വലന്തീം ശ്രിയം ലോകേ ദേവജുഷ്ടാമുദാരാം
താം പദ്മിനീമീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേഽലക്ഷ്മീർമേ നശ്യതാം ത്വാം വൃണേ
ആദിത്യവർണേ തപസോഽധിജാതോ വനസ്പതിസ്തവ വൃക്ഷോഥ ബില്വ:
തസ്യ ഫലാനി തപസാ നുദന്തു മായാന്തരായാശ്ച ബാഹ്യാ അലക്ഷ്മീ:
ഉപൈതു മാം ദേവസഖ: കീർതിശ്ച മണിനാ സഹ
പ്രാദുർഭൂതോസ്മി രാഷ്ട്രേഽസ്മിൻ കീർതിമൃദ്ധിം ദദാതു മേ
ക്ഷുത്പിപാസാമലാം ജ്യേഷ്ഠാമലക്ഷ്മീർനാശയാമ്യഹം
അഭൂതിമസമൃദ്ധിം ച സർവാന്നിർണുദ മേ ഗൃഹാത്
ഗന്ധദ്വാരാം ദുരാധർഷാം നിത്യപുഷ്ടാം കരീഷിണീം
ഈശ്വരീം സർവഭൂതാനാം താമിഹോപഹ്വയേ ശ്രിയം
മനസ: കാമമാകൂതിം വാച: സത്യമശീമഹി
പശൂനാം രൂപമന്നസ്യ മയി ശ്രീ: ശ്രയതാം യശ:
കർദമേന പ്രജാഭൂതാ മയി സംഭവ കർദമ
ശ്രിയം വാസയ മേ കുലേ മാതരം പദ്മമാലിനീം
ആപ: സൃജന്തു സ്നിഗ്ധാനി ചിക്ലീത വസ മേ ഗൃഹേ
നിച ദേവീം മാതരം ശ്രിയം വാസയ മേ കുലേ
ആർദ്രാം പുഷ്കരിണീം പുഷ്ടിം പിംഗലാം പദ്മമാലിനീം
ചന്ദ്രാം ഹിരണ്മയീം ലക്ഷ്മീം ജാതവേദോ മ ആവഹ
ആർദ്രാം യ: കരിണീം യഷ്ടിം സുവർണാം ഹേമമാലിനീം
സൂര്യാം ഹിരണ്മയീം ലക്ഷ്മീം ജാതവേദോ മ ആവഹ
താം മ ആവഹ ജാതവേദോ ലക്ഷ്മീമനപഗാമിനീം
യസ്യാം ഹിരണ്യം പ്രഭൂതം ഗാവോദാസ്യോഽശ്വാൻ വിന്ദേയം പുരുഷാനഹം
മഹാലക്ഷ്മ്യൈ ച വിദ്മഹേ വിഷ്ണുപത്ന്യൈ ച ധീമഹി
തന്നോ ലക്ഷ്മീ: പ്രചോദയാത്

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |