శ్రీసూక్తం - సంపద కోసం మంత్రం

Only audio above. Video with lyrics below.

 

Sri Suktam

 

హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజాం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీం యస్యాం హిరణ్యం విందేయం గామశ్వం పురుషానహం అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాదప్రబోధినీం శ్రియం ద....

హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజాం
చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ
తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీం
యస్యాం హిరణ్యం విందేయం గామశ్వం పురుషానహం
అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాదప్రబోధినీం
శ్రియం దేవీముపహ్వయే శ్రీర్మా దేవీర్జుషతాం
కాం సోస్మితాం హిరణ్యప్రాకారామార్ద్రాం జ్వలంతీం తృప్తాం తర్పయంతీం
పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం తామిహోపహ్వయే శ్రియం
చంద్రాం ప్రభాసాం యశసా జ్వలంతీం శ్రియం లోకే దేవజుష్టాముదారాం
తాం పద్మినీమీం శరణమహం ప్రపద్యేఽలక్ష్మీర్మే నశ్యతాం త్వాం వృణే
ఆదిత్యవర్ణే తపసోఽధిజాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షోథ బిల్వ:
తస్య ఫలాని తపసా నుదంతు మాయాంతరాయాశ్చ బాహ్యా అలక్ష్మీ:
ఉపైతు మాం దేవసఖ: కీర్తిశ్చ మణినా సహ
ప్రాదుర్భూతోస్మి రాష్ట్రేఽస్మిన్ కీర్తిమృద్ధిం దదాతు మే
క్షుత్పిపాసామలాం జ్యేష్ఠామలక్ష్మీర్నాశయామ్యహం
అభూతిమసమృద్ధిం చ సర్వాన్నిర్ణుద మే గృహాత్
గంధద్వారాం దురాధర్షాం నిత్యపుష్టాం కరీషిణీం
ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియం
మనస: కామమాకూతిం వాచ: సత్యమశీమహి
పశూనాం రూపమన్నస్య మయి శ్రీ: శ్రయతాం యశ:
కర్దమేన ప్రజాభూతా మయి సంభవ కర్దమ
శ్రియం వాసయ మే కులే మాతరం పద్మమాలినీం
ఆప: సృజంతు స్నిగ్ధాని చిక్లీత వస మే గృహే
నిచ దేవీం మాతరం శ్రియం వాసయ మే కులే
ఆర్ద్రాం పుష్కరిణీం పుష్టిం పింగలాం పద్మమాలినీం
చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ
ఆర్ద్రాం య: కరిణీం యష్టిం సువర్ణాం హేమమాలినీం
సూర్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ
తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీం
యస్యాం హిరణ్యం ప్రభూతం గావోదాస్యోఽశ్వాన్ విందేయం పురుషానహం
మహాలక్ష్మ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి
తన్నో లక్ష్మీ: ప్రచోదయాత్

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |