కృష్ణ యజుర్వేద రుద్రం

78.2K
1.3K

Comments

Gcics
వేదాదార మంత్రాలు నాకు శాంతిని మరియు బలాన్ని ఇస్తాయి, ధన్యవాదాలు. 🌸 🌸 🌸 -శైలజా

ఈ మంత్రం నుండి సానుకూలతను అనుభూతి చెందుతున్నాను! -జూలకుంట్ల రమణ

మంచి మంత్రం..ధన్యవాదాలు 😌😌😌😌😌😌😌 -medha rao

🙌 మీ మంత్రాలు నాకు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇస్తాయి, ధన్యవాదాలు. -చైతన్య

ఈ మంత్రం వినడం మంచిది 😊😊 -prakash reddy

Read more comments

Knowledge Bank

రామాయణంలో రాముడిని చేరడానికి విభీషణుడు రావణుడి వైపు నుండి ఎందుకు ఫిరాయించాడు?

విభీషణుడు రావణుడి చర్యలను వ్యతిరేకించడం, ముఖ్యంగా సీతను అపహరించడం మరియు ధర్మం పట్ల అతని నిబద్ధత కారణంగా ధర్మాన్ని అనుసరించి రాముడితో పొత్తు పెట్టుకోవడానికి దారితీసింది. అతని ఫిరాయింపు అనేది నైతిక ధైర్యసాహసాలతో కూడిన చర్య, వ్యక్తిగత ఖర్చుతో సంబంధం లేకుండా కొన్నిసార్లు తప్పుకు వ్యతిరేకంగా నిలబడాల్సిన అవసరం ఉందని చూపిస్తుంది. ఇది మీ స్వంత జీవితంలో నైతిక సందిగ్ధతలను ఎదుర్కొన్నప్పుడు కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మీకు సహాయం చేస్తుంది

జాంబవాన్ - అమర ఎలుగుబంటి

జాంబవంతుని జాంబవంత అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది రామాయణం మరియు మహాభారతం రెండింటిలోనూ కనిపించే పాత్ర. అతను తెలివైన మరియు బలమైన ఎలుగుబంటి, అతను సీతను రక్షించాలనే తపనలో రాముడికి సహాయం చేయడానికి బ్రహ్మ సృష్టించాడు. జాంబవాన్ తన అపారమైన దీర్ఘాయువుకు కూడా ప్రసిద్ది చెందాడు, వివిధ యుగాలలో (యుగాలు) కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటాడు.

Quiz

ఎవరికి సంబంధించి వేద సాహిత్యంలో కుటుంబ ఉత్సవాలు మరియు ఆచారాల గురించి ప్రస్తావించబడింది?

ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ నమస్తే రుద్రమన్యవ ఉతోత ఇషవే నమః నమస్తే అస్తు ధన్వనే బాహుభ్యాముత తే నమః యాత ఇషుః శివతమా శివం బభూవ తే ధనుః శివా శరవ్యా యా తవ తయా నో రుద్ర మృడయ యా తే రుద్ర శివా తనూరఘోరాఽపాపకాశినీ తయా నస్తనువ....

ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ
నమస్తే రుద్రమన్యవ ఉతోత ఇషవే నమః
నమస్తే అస్తు ధన్వనే బాహుభ్యాముత తే నమః
యాత ఇషుః శివతమా శివం బభూవ తే ధనుః
శివా శరవ్యా యా తవ తయా నో రుద్ర మృడయ
యా తే రుద్ర శివా తనూరఘోరాఽపాపకాశినీ
తయా నస్తనువా శంతమయా గిరిశంతాభిచాకశీహి
యామిషుంగిరిశంత హస్తే బిభర్ష్యస్తవే
శివాంగిరిత్ర తాంకురు మా హింసీః పురుషంజగత్
శివేన వచసా త్వా గిరిశాచ్ఛా వదామసి
యథా నః సర్వమిజ్జగదయక్ష్మంసుమనా అసత్
అధ్యవోచదధివక్తా ప్రథమో దైవ్యో భిషక్
అహీంశ్చ సర్వాంజంభయన్ సర్వాశ్చ యాతుధాన్యః
అసౌ యస్తామ్రో అరుణ ఉత బభ్రుః సుమంగలః
యే చేమాం రుద్రా అభితో దిక్షు శ్రితాః సహస్రశోఽవైషాం హేడ ఈమహే
అసౌ యోఽవసర్పతి నీలగ్రీవో విలోహితః
ఉతైనంగోపా అదృశన్నదృశన్నుదహార్యః
ఉతైనం విశ్వా భూతాని స దృష్టో మృడయాతి నః
నమో అస్తు నీలగ్రీవాయ సహస్రాక్షాయ మీఢుషే
అథో యే అస్య సత్వానోఽహంతేభ్యోఽకరన్నమః
ప్రముంచ ధన్వనస్త్వముభయోరార్త్నియోర్జ్యాం
యాశ్చ తే హస్త ఇషవః పరా తా భగవో వప
అవతత్య ధనుస్త్వం సహస్రాక్ష శతేషుధే
నిశీర్య శల్యానామ్ముఖా శివో నః సుమనా భవ
విజ్యంధనుః కపర్దినో విశల్యో బాణవాం ఉత
అనేశన్నస్యేషవ ఆభురస్య నిషంగథిః
యా తే హేతిర్మీఢుష్టమ హస్తే బభూవ తే ధనుః
తయాఽస్మాన్విశ్వతస్త్వమయక్ష్మయా పరిబ్భుజ
నమస్తే అస్త్వాయుధాయానాతతాయ ధృష్ణవే
ఉభాభ్యాముత తే నమో బాహుభ్యాంతవ ధన్వనే
పరి తే ధన్వనో హేతిరస్మాన్వృణక్తు విశ్వతః
అథో య ఇషుధిస్తవారే అస్మన్నిధేహి తం
నమస్తే అస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్ర్యంబకాయ
త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ
మ్రుత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః
నమో హిరణ్యబాహవే సేనాన్యే దిశాంచ పతయే నమో నమో
వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యః పశూనాం పతయే నమో నమః
సస్పించరాయ త్విషీమతే పథీనాం పతయే నమో నమో
బభ్లుశాయ వివ్యాధినేఽన్నానాం పతయే నమో నమో
హరికేశాయోపవీతినే పుష్టానాం పతయే నమో నమో
భవస్య హేత్యై జగతాం పతయే నమో నమో
రుద్రాయాతతావినే క్షేత్రాణాం పతయే నమో నమః
సూతాయాహంత్యాయ వనానాం పతయే నమో నమో
రోహితాయ స్థపతయే వృక్షాణాం పతయే నమో నమో
మంత్రిణే వాణిజాయ కక్షాణాం పతయే నమో నమో
భువంతయే వారివస్కృతాయౌషధీనాం పతయే నమో నమ
ఉచ్చైర్ఘోషాయాక్రందయతే పత్తీనాం పతయే నమో నమః
కృత్స్నవీతాయ ధావతే సత్వనాం పతయే నమః.
నమః సహమానాయ నివ్యాధిన ఆవ్యాధినీనాం పతయే నమో నమః
కకుభాయ నిషంగిణే స్తేనానాం పతయే నమో నమో
నిషంగిణ ఇషుధిమతే తస్కరాణాం పతయే నమో నమో
వంచతే పరివంచతే స్తాయూనాం పతయే నమో నమో
నిచేరవే పరిచరాయారణ్యానాం పతయే నమో నమః
సృకావిభ్యో జిఘాసద్భ్యో ముష్ణతాం పతయే నమో నమోఽసిమద్భ్యో
నక్తం చరద్భ్యః ప్రకృంతానాం పతయే నమో నమ
ఉష్ణీషిణే గిరిచరాయ కులుంచానాం పతయే నమో నమ
ఇషుమద్భ్యో ధన్వావిభ్యశ్చ వో నమో నమ
ఆతన్వానేభ్యః ప్రతిదధానేభ్యశ్చ వో నమో నమ
ఆయచ్ఛద్భ్యో విసృజద్భ్యశ్చ వో నమో నమోఽస్యద్భ్యో
విద్ధ్యద్భ్యశ్చ వో నమో నమ
ఆసీనేభ్యః శయానేభ్యశ్చ వో నమో నమః
స్వపద్భ్యో జాగ్రద్భ్యశ్చ వో నమో నమస్తిష్ఠద్భ్యో
ధావద్భ్యశ్చ వో నమో నమః
సభాభ్యః సభాపతిభ్యశ్చ వో నమో నమో
అశ్వేభ్యోఽశ్వపతిభ్యశ్చ వో నమః
నమ ఆవ్యధినీభ్యో వివిధ్యంతీభ్యశ్చ వో నమో నమ
ఉగణాభ్యస్తృంహతీభ్యశ్చ వో నమో నమో
గృత్సేభ్యో గృత్సపతిభ్యశ్చ వో నమో నమో
వ్రాతేభ్యో వ్రాతపతిభ్యశ్చ వో నమో నమో
గణేభ్యో గణపతిభ్యశ్చ వో నమో నమో
విరూపేభ్యో విశ్వరూపేభ్యశ్చ వో నమో నమో
మహద్భ్యః క్షుల్లకేభ్యశ్చ వో నమో నమో
రథిభ్యోఽరథేభ్యశ్చ వో నమో నమో
రథేభ్యః రథపతిభ్యశ్చ వో నమో నమః
సేనాభ్యః సేననిభ్యశ్చ వో నమో నమః
క్షత్తృభ్యః సంగ్రహీతృభ్యశ్చ వో నమో నమస్తక్షభ్యో
రథకారేభ్యశ్చ వో నమో నమః
కులాలేభ్యః కర్మారేభ్యశ్చ వో నమో నమః
పుంజిష్టేభ్యో నిషాదేభ్యశ్చ వో నమో నమ
ఇషుకృద్భ్యో ధన్వకృద్భ్యశ్చ వో నమో నమో
మృగయుభ్యః శ్వనిభ్యశ్చ వో నమో నమః
శ్వభ్యః శ్వపతిభ్యశ్చ వో నమః
నమో భవాయ చ రుద్రాయ చ
నమః శర్వాయ చ పశుపతయే చ
నమో నీలగ్రీవాయ చ శితికంఠాయ చ
నమః కపర్దినే చ వ్యుప్తకేశాయ చ
నమః సహస్రాక్షాయ చ శతధన్వనే చ
నమో గిరిశాయ చ శిపివిష్టాయ చ
నమో మీఢుష్టమాయ చేషుమతే చ
నమో హ్రస్వాయ చ వామనాయ చ
నమో బృహతే చ వర్షీయసే చ
నమో వృద్ధాయ చ సంవృద్ధ్వనే చ
నమో అగ్రియాయ చ ప్రథమాయ చ
నమ ఆశవే చాజిరాయ చ
నమః శీఘ్రియాయ చ శీభ్యాయ చ
నమ ఊర్మ్యాయ చావస్వన్యాయ చ
నమః స్రోతస్యాయ చ ద్వీప్యాయ చ
నమో జ్యేష్ఠాయ చ కనిష్ఠాయ చ
నమః పూర్వజాయ చాపరజాయ చ
నమో మధ్యమాయ చాపగల్భాయ చ
నమో జఘన్యాయ చ బుధ్నియాయ చ
నమః సోభ్యాయ చ ప్రతిసర్యాయ చ
నమో యామ్యాయ చ క్షేమ్యాయ చ
నమ ఉర్వర్యాయ చ ఖల్యాయ చ
నమః శ్లోక్యాయ చావసాన్యాయ చ
నమో వన్యాయ చ కక్ష్యాయ చ
నమః శ్రవాయ చ ప్రతిశ్రవాయ చ
నమ ఆశుషేణాయ చాశురథాయ చ
నమః శూరాయ చావభిందతే చ
నమో వర్మిణే చ వరూథినే చ
నమో బిల్మినే చ కవచినే చ
నమః శ్రుతాయ చ శ్రుతసేనాయ చ
నమో దుందుభ్యాయ చాహనన్యాయ చ నమో ధృష్ణవే చ ప్రమృశాయ చ
నమో దూతాయ చ ప్రహితాయ చ నమో నిషంగిణే చేషుధిమతే చ
నమస్తీక్ష్ణేషవే చాయుధినే చ నమః స్వాయుధాయ చ సుధన్వనే చ
నమః స్రుత్యాయ చ పథ్యాయ చ నమః కాట్యాయ చ నీప్యాయ చ
నమః సూద్యాయ చ సరస్యాయ చ నమో నాద్యాయ చ వైశంతాయ చ
నమః కూప్యాయ చావట్యాయ చ నమో వర్ష్యాయ చావర్ష్యాయ చ
నమో మేఘ్యాయ చ విద్యుత్యాయ చ నమ ఈధ్రియాయ చాతప్యాయ చ
నమో వాత్యాయ చ రేష్మియాయ చ నమో వాస్తవ్యాయ చ వాస్తుపాయ చ
నమః సోమాయ చ రుద్రాయ చ నమస్తామ్రాయ చారుణాయ చ
నమః శంగాయ చ పశుపతయే చ నమ ఉగ్రాయ చ భీమాయ చ
నమో అగ్రేవధాయ చ దూరేవధాయ చ
నమో హంత్రే చ హనీయసే చ నమో వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యో
నమస్తారాయ నమః శంభవే చ మయోభవే చ
నమః శంకరాయ చ మయస్కరాయ చ
నమః శివాయ చ శివతరాయ చ
నమస్తీర్థ్యాయ చ కూల్యాయ చ
నమః పార్యాయ చావార్యాయ చ
నమః ప్రతరణాయ చోత్తరణాయ చ
నమ ఆతార్యాయ చాలాద్యాయ చ
నమః శష్ప్యాయ చ ఫేన్యాయ చ
నమః సికత్యాయ చ ప్రవాహ్యాయ చ
నమ ఇరిణ్యాయ చ ప్రపథ్యాయ చ
నమః కింశిలాయ చ క్షయణాయ చ
నమః కపర్దినే చ పులస్తయే చ
నమో గోష్ఠ్యాయ చ గృహ్యాయ చ
నమస్తల్ప్యాయ చ గేహ్యాయ చ
నమః కాట్యాయ చ గహ్వరేష్ఠాయ చ
నమో హృదయ్యాయ చ నివేష్ప్యాయ చ
నమః పాంసవ్యాయ చ రజస్యాయ చ
నమః శుష్క్యాయ చ హరిత్యాయ చ
నమో లోప్యాయ చోలప్యాయ చ
నమ ఊర్వ్యాయ చ సూర్మ్యాయ చ
నమః పర్ణ్యాయ చ పర్ణశద్యాయ చ
నమోఽపగురమాణాయ చాభిఘ్నతే చ
నమ ఆఖ్ఖిదతే చ ప్రఖ్ఖిదతే చ
నమో వః కిరికేభ్యో దేవానాం హృదయేభ్యో
నమో విక్షీణకేభ్యో నమో విచిన్వత్కేభ్యో
నమ ఆనిర్హతేభ్యో నమ ఆమీవత్కేభ్యః
ద్రాపే అంధసస్పతే దరిద్రన్నీలలోహిత
ఏషాం పురుషాణామేషాం పశూనాం మా భేర్మారో మో ఏషాంకించనామమత్
యా తే రుద్ర శివా తనూః శివా విశ్వాహ భేషజీ
శివా రుద్రస్య భేషజీ తయా నో మృడ జీవసే
ఇమాం రుద్రాయ తవసే కపర్దినే క్షయద్వీరాయ ప్రభరామహే మతిం
యథా నః శమసద్ద్విపదే చతుష్పదే విశ్వం పుష్టంగ్రామే ఆస్మిన్ననాతురం
మృడా నో రుద్రోతనో మయస్కృధి క్షయద్వీరాయ నమసా విధేమ తే
యచ్ఛంచ యోశ్చ మనురాయజే పితా తదశ్యామ తవ రుద్ర ప్రణీతౌ
మా నో మహాంతముత మా నో అర్భకం మా న ఉక్షంతముత మా న ఉక్షితం
మా నో వధీః పితరం మోత మాతరం ప్రియా మా నస్తనువో రుద్ర రీరిష
మానస్తోకే తనయే మా న ఆయుషి మా నో గోషు మా నో అశ్వేషు రీరిషః
వీరాన్మా నో రుద్ర భామితోఽవధీర్హవిష్మంతో నమసా విధేమ తే
ఆరాత్తే గోఘ్న ఉత్త పూరుషఘ్నే క్షయద్వీరాయ సుమ్నమస్మే తే అస్తు
రక్షా చ నో అధి చ దేవ బ్రూహ్యథా చ నః శర్మ యచ్ఛ ద్విబర్హాః
స్తుహి శ్రుతంగర్తసదం యువానం మృగన్న భీమముపహత్నుముగ్రం
మృడా జరిత్రే రుద్ర స్తవానో అన్యంతే అస్మన్నివపంతు సేనాః
పరిణో రుద్రస్య హేతిర్వృణక్తు పరి త్వేషస్య దుర్మతిరఘాయోః
అవ స్థిరా మఘవద్భ్యస్తనుష్వ మీఢ్వస్తోకాయ తనయాయ మృడయ
మీఢుష్టమ శివతమ శివో నః సుమనా భవ
పరమే వృక్ష ఆయుధన్నిధాయ కృత్తింవసాన ఆచర పినాకం బిభ్రదాగహి
వికిరిద విలోహిత నమస్తే అస్తు భగవః
యాస్తే సహస్రం హేతయోఽన్యమస్మన్నివపంతు తాః
సహస్రాణి సహస్రధా బాహువోస్తవ హేతయః
తాసామీశానో భగవః పరాచీనా ముఖా కృధి
సహస్రాణి సహస్రశో యే రుద్రా అధి భూమ్యాం
తేషాం సహస్రయోజనేఽవధన్వాని తన్మసి
అస్మిన్ మహత్యర్ణవేఽన్తరిక్షే భవా అధి
నీలగ్రీవాః శితికంఠాః శర్వా అధః క్షమాచరాః
నీలగ్రీవాః శితికంఠా దివం రుద్రా ఉపశ్రితాః
యే వృక్షేషు సస్పింజరా నీలగ్రీవా విలోహితాః
యే భూతానామధిపతయో విశిఖాసః కపర్దినః
యే అన్నేషు వివిధ్యంతి పాత్రేషు పిబతో జనాన్
యే పథాం పథిరక్షయ ఐలబృదా యవ్యుధః
యే తీర్థాని ప్రచరంతి సృకావంతో నిషంగిణః
య ఏతావంతశ్చ భూయాంసశ్చ దిశో రుద్రా వితస్థిరే
తేషాం సహస్రయోజనేఽవధన్వాని తన్మసి
నమో రుద్రేభ్యో యే పృథివ్యాం యేఽన్తరిక్షే
యే దివి యేషామన్నం వాతో వర్షమిషవస్తేభ్యో దశ
ప్రాచీర్దశ దక్షిణా దశ ప్రతీచీర్దశోదీచీర్దశోర్ధ్వాస్తేభ్యో
నమస్తే నో మృడయంతు తే యంద్విష్మో యశ్చ నో ద్వేష్టి
తం వో జంభే దధామి
త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం
ఉర్వారుకమివ బంధనాన్మృత్యోర్ముక్షీయ మాఽమృతాత్
యో రుద్రో అగ్నౌ యో అప్సు య ఓషధీషు
యో రుద్రో విశ్వా భువనాఽఽవివేశ తస్మై రుద్రాయ నమో అస్తు
తముష్టుహి యః స్విషుః సుధన్వా యో విశ్వస్య క్షయతి భేషజస్య
యక్ష్వామహే సౌమనసాయ రుద్రన్నమోభిర్దేవమసురందువస్య
అయం మే హస్తో భగవానయం మే భగవత్తరః
అయం మే విశ్వభేషజోఽయం శివాభిమర్శనః
యే తే సహస్రమయుతం పాశా మృత్యో మర్త్యాయ హంతవే
తాన్ యజ్ఞస్య మాయయా సర్వానవ యజామహే
మృత్యవే స్వాహా మృత్యవే స్వాహా
ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ విష్ణవే మృత్యుర్మే పాహి
ప్రాణానాంగ్రంథిరసి రుద్రో మా విశాంతకః
తేనాన్నేనాప్యాయస్వ
నమో రుద్రాయ విష్ణవే మృత్యుర్మే పాహి
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః

Mantras

Mantras

మంత్రాలు

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |