ಸುದರ್ಶನ ಮಹಾ ಮಂತ್ರ

ಸುದರ್ಶನ ಮಹಾ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ ಪರಾಯ ಪರಮಪುರುಷಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪರಕರ್ಮಮಂತ್ರಯಂತ್ರೌಷಧಾಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ಸಂಹರ ಸಂಹರ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮೋಚಯ ಮೋಚಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಮಹಾಸುದರ್ಶನಾಯ ದೀಪ್ತ್ರೇ ಜ್ವಾಲಾಪರೀತಾಯ ಸರ್ವದಿಕ್ಷೋಭಣಕರಾಯ ಹುಁ ಫಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ಸ್ವಾಹಾ .

 

 

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |