പഠനത്തിലെ വിജയത്തിന് മേധാ ദക്ഷിണാമൂർത്തി മന്ത്രം

Quiz

അഗസ്ത്യന്‍റേയും ലോപാമുദ്രയുടേയും മകനാര് ?

ഓം നമോ ഭഗവതേ ദക്ഷിണാമൂർതയേ മഹ്യം മേധാം പ്രജ്ഞാം പ്രയച്ഛ സ്വാഹാ.....

ഓം നമോ ഭഗവതേ ദക്ഷിണാമൂർതയേ മഹ്യം മേധാം പ്രജ്ഞാം പ്രയച്ഛ സ്വാഹാ.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |