പഠനത്തിലെ വിജയത്തിന് മേധാ ദക്ഷിണാമൂർത്തി മന്ത്രം

41.9K

Comments

myjs7
Vedadhara is really a spiritual trasure as you call it. But for efforts of people like you the greatness of our scriptures will not ve aavailable for future gennerations. Thanks for the admirable work -Prabhat Srivastava

Good work. Jai sree ram.😀🙏 -Shivanya Sharma V

Impressive! 😲🌟👏 -Anjali Iyer

Amazing! 😍🌟🙌 -Rahul Goud

😊😊😊 -Abhijeet Pawaskar

Read more comments

18 പുരാണങ്ങള്‍

ബ്രഹ്മ പുരാണം, പദ്മ പുരാണം, വിഷ്ണു പുരാണം, വായു പുരാണം, ഭാഗവത പുരാണം, നാരദ പുരാണം, മാർകണ്ഡേയ പുരാണം, അഗ്നി പുരാണം, ഭവിഷ്യ പുരാണം, ബ്രഹ്മവൈവർത പുരാണം, ലിംഗ പുരാണം, വരാഹ പുരാണം, സ്കന്ദ പുരാണം, വാമന പുരാണം, കൂർമ പുരാണം, മത്സ്യ പുരാണം, ഗരുഡ പുരാണം, ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം.

ഗുരുവായൂരിലെ കൊടിമരം

ഗുരുവായൂരിലെ ആദ്യത്തെ കൊടിമരം മലകുറുന്തോട്ടി കൊണ്ടുള്ളത് ആയിരുന്നു.

Quiz

അഗസ്ത്യന്‍റേയും ലോപാമുദ്രയുടേയും മകനാര് ?

ഓം നമോ ഭഗവതേ ദക്ഷിണാമൂർതയേ മഹ്യം മേധാം പ്രജ്ഞാം പ്രയച്ഛ സ്വാഹാ.....

ഓം നമോ ഭഗവതേ ദക്ഷിണാമൂർതയേ മഹ്യം മേധാം പ്രജ്ഞാം പ്രയച്ഛ സ്വാഹാ.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |