Narayana Suktam

सहस्र शीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवम् । विश्वै नारायणं देवं अक्षरं परमं पदम् ॥ विश्वतः परमान्नित्यं विश्वं नारायणं हरिम् । विश्वं एव इदं पुरुषः तद्विश्वं उपजीवति ॥ पतिं विश्वस्य आत्मा ईश्वरं शाश्वतं शिवमच्यु....

सहस्र शीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवम् ।
विश्वै नारायणं देवं अक्षरं परमं पदम् ॥
विश्वतः परमान्नित्यं विश्वं नारायणं हरिम् ।
विश्वं एव इदं पुरुषः तद्विश्वं उपजीवति ॥
पतिं विश्वस्य आत्मा ईश्वरं शाश्वतं शिवमच्युतम् ।
नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् ॥
नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः ।
नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः ।
नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायणः परः ॥
यच्च किंचित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा ।
अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥
अनन्तं अव्ययं कविं समुद्रेन्तं विश्वशंभुवम् ।
पद्म कोश प्रतीकाशं हृदयं च अपि अधोमुखम् ॥
अधो निष्ठ्या वितस्त्यान्ते नाभ्याम् उपरि तिष्ठति ।
ज्वालामालाकुलं भाती विश्वस्यायतनं महत् ॥
सन्ततं शिलाभिस्तु लम्बत्या कोशसन्निभम् ।
तस्यान्ते सुषिरं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥
तस्य मध्ये महानग्निः विश्वार्चिः विश्वतो मुखः ।
सोऽग्रविभजंतिष्ठन् आहारं अजरः कविः ॥
तिर्यगूर्ध्वमधश्शायी रश्मयः तस्य सन्तता ।
सन्तापयति स्वं देहमापादतलमास्तकः ।
तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थिताः ॥
नीलतोयद-मध्यस्थ-द्विद्युल्लेखेव भास्वरा ।
नीवारशूकवत्तन्वी पीता भास्वत्यणूपमा ॥
तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः ।
स ब्रह्म स शिवः स हरिः स इन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट् ॥
ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्ण पिङ्गलम् ।
ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ॥
ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि ।
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

sahasra shirsham devam vishvaksham vishvashambhuvam .
vishvai narayanam devam aksharam paramam padam ..
vishvatah paramannityam vishvam narayanam harim .
vishvam eva idam purushah tadvishvam upajivati ..
patim vishvasya atma ishvaram shashvatam shivamachyutam .
narayanam mahajnyeyam vishvatmanam parayanam ..
narayana paro jyotiratma narayanah parah .
narayana param brahma tattvam narayanah parah .
narayana paro dhyata dhyanam narayanah parah ..
yachcha kimchit jagat sarvam drishyate shruyatepi va .
amtarbahishcha tatsarvam vyapya narayanah sthitah ..
anantam avyayam kavim samudrentam vishvashambhuvam .
padma kosha pratikasham hridayam cha api adhomukham ..
adho nishthya vitastyante nabhyam upari tishthati .
jvalamalakulam bhati vishvasyayatanam mahat ..
santatam shilabhistu lambatya koshasannibham .
tasyante sushiram sukshmam tasmin sarvam pratishthitam ..
tasya madhye mahanagnih vishvarchih vishvato mukhah .
sogravibhajamtishthan aharam ajarah kavih ..
tiryagurdhvamadhashshayi rashmayah tasya santata .
santapayati svam dehamapadatalamastakah .
tasya madhye vahnishikha aniyordhva vyavasthitah ..
nilatoyada-madhyastha-dvidyullekheva bhasvara .
nivarashukavattanvi pita bhasvatyanupama ..
tasyah shikhaya madhye paramatma vyavasthitah .
sa brahma sa shivah sa harih sa indrah soksharah paramah svarat ..
ritam satyam param brahma purusham krishna pingalam .
urdhvaretam virupaksham vishvarupaya vai namo namah ..
Om narayanaya vidmahe vasudevaya dhimahi .
tanno vishnuh prachodayat ..
Om shantih shantih shantih ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |