முருகன் மந்திரம்

முருகன் மந்திரம்

1. முருகன் மூல மந்திரம்

 

அஸ்ய ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யப ஞ்சத³ஶாக்ஷர மஹாமந்த்ரஸ்ய -

ப்³ரஹ்மா ருஷி꞉ . கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉ . ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யோ தே³வதா .

ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் இதி பீ³ஜம் . ஶரவணப⁴வ இதி ஶக்தி꞉ .

ௐ ஐம் ஈம் நம் ளம் ஸௌ꞉ இதி கீலகம் .

ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்ய ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ .

 

ந்யாஸ꞉ - 

 

ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் - அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ .

ௐ ஐம் ஈம் நம் ளம் ஸௌ꞉ - தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ .

ஶரவணப⁴வ - மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ .

ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம்  - அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ .

ஐம் ஈம் நம் ளம் ஸௌ꞉  -   கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ .

ஶரவணப⁴வ - கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ .

ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம்  -  ஹ்ருத³யாய நம꞉ .

ௐ ஐம் ஈம் நம் ளம் ஸௌ꞉ - ஶிரஸே ஸ்வாஹா .

ஶரவணப⁴வ - ஶிகா²யை வஷட் .

ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம்  - கவசாய ஹும் .

ஐம் ஈம் நம் ளம் ஸௌ꞉  - நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் .

ஶரவணப⁴வ - அஸ்த்ராய ப²ட் .

பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ .

 

த்⁴யானம்-

 

ஸிந்தூ³ராருணமிந்து³ பத்³மஜயிபி⁴꞉ ஷட்³பி⁴ர்முகை²ர்பா⁴ஸிதம்

     காருண்யாம்ருத பூரஸுந்த³ரதரைர்பா⁴ந்தம் த்³விஷல்லோசனை꞉ .

பி³ப்⁴ராணம் வரமப்³ஜயுக்³மமப⁴யம் ஶக்தித்³வயம் கார்முகம்

     க²ட்³க³ம் சர்ம ப்ருஷத்கமங்குஶக³தே³ வல்லீஶமீக்ஷே ஹ்ருதி³ ..

 

மானஸபூஜா - 

 

வம் அபா³த்மனே ஜலம் கல்பயாமி .

லம் ப்ருதி²வ்யாத்மனே க³ந்த⁴ம் கல்பயாமி .

ஹம் ஆகாஶாத்மனே புஷ்பம் கல்பயாமி .

யம் வாய்வாத்மனே தூ⁴பம் கல்பயாமி .

ரம் அக்³ன்யாத்மனே தீ³பம் கல்பயாமி .

ஸம் ஸர்வாத்மனே ஸர்வோபசாரான் ஸமர்பயாமி .

 

மூலமந்த்ர꞉ -  

 

ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம், ஐம் ஈம் நம் ளம் ஸௌம், ஶரவணப⁴வ .

 

த்⁴யானம்-

 

ஸிந்தூ³ராருணமிந்து³ பத்³மஜயிபி⁴꞉ ஷட்³பி⁴ர்முகை²ர்பா⁴ஸிதம்

     காருண்யாம்ருத பூரஸுந்த³ரதரைர்பா⁴ந்தம் த்³விஷல்லோசனை꞉ .

பி³ப்⁴ராணம் வரமப்³ஜயுக்³மமப⁴யம் ஶக்தித்³வயம் கார்முகம்

     க²ட்³க³ம் சர்ம ப்ருஷத்கமங்குஶக³தே³ வல்லீஶமீக்ஷே ஹ்ருதி³ ..

 

மானஸபூஜா - 

 

வம் அபா³த்மனே ஜலம் கல்பயாமி .

லம் ப்ருதி²வ்யாத்மனே க³ந்த⁴ம் கல்பயாமி .

ஹம் ஆகாஶாத்மனே புஷ்பம் கல்பயாமி .

யம் வாய்வாத்மனே தூ⁴பம் கல்பயாமி .

ரம் அக்³ன்யாத்மனே தீ³பம் கல்பயாமி .

ஸம் ஸர்வாத்மனே ஸர்வோபசாரான் ஸமர்பயாமி .

 

உத்தரந்யாஸ꞉

ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் - அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ .

ௐ ஐம் ஈம் நம் ளம் ஸௌ꞉ - தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ .

ஶரவணப⁴வ - மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ .

ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம்  - அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ .

ஐம் ஈம் நம் ளம் ஸௌ꞉  -   கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ .

ஶரவணப⁴வ - கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ .

ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம்  -  ஹ்ருத³யாய நம꞉ .

ௐ ஐம் ஈம் நம் ளம் ஸௌ꞉ - ஶிரஸே ஸ்வாஹா .

ஶரவணப⁴வ - ஶிகா²யை வஷட் .

ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம்  - கவசாய ஹும் .

ஐம் ஈம் நம் ளம் ஸௌ꞉  - நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் .

ஶரவணப⁴வ - அஸ்த்ராய ப²ட் .

பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³விமோக꞉ .

 

2. முருகன் மாலா மந்திரம்

ௐ நமோ ப⁴க³வதே ருத்³ரகுமாராய, ஷடா³னனாய, ஶக்திஹஸ்தாய, அஷ்டாத³ஶ லோசனாய, ஶிகா²மணிப்ரலங்க்ருதாய, க்ரௌஞ்சகி³ரிமர்த³னாய, தாரகாஸுரமாரணாய, ௐ-ஶ்ரீம்-ஐம்-க்லீம்-ஹ்ரீம்-ஹும்-ப²ட்- ஸ்வாஹா .. 1..

 

ௐ நமோ ப⁴க³வதே கௌ³ரீஸுதாய, அகோ⁴ரரூபாய, உக்³ரரூபாய, ஆகாஶஸ்வரூபாய, ஶரவணப⁴வாய, ஶக்திஶூல க³தா³பரஶுஹஸ்தாய, பாஶாங்குஶ - தோமர - பா³ண - முஸலத⁴ராய, அனேக ஶஸ்த்ராலங்க்ருதாய, ௐ ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்யாய, ஹார - நூபுர - கேயூர - கனக - குண்ட³ல - மேக²லாத்யனேக ஸர்வாப⁴ரணாலங்க்ருதாய, ஸதா³னந்த³ ஶரீராய, ஸகல ருத்³ரக³ணஸேவிதாய, ஸர்வலோகவஶங்கராய, ஸகல பூ⁴தக³ண ஸேவிதாய, ௐ-ரம்-நம்-ளம் ஸ்கந்த³ரூபாய, ஸகல மந்த்ரக³ண ஸேவிதாய, க³ங்கா³புத்ராய, ஶாகினீ - டா³கினீ - பூ⁴த - ப்ரேத - பிஶாசக³ணஸேவிதாய, அஸுரகுல நாஶனாய, ௐ-ஶ்ரீம்-ஐம்-க்லீம்-ஹ்ரீம்-ஹும்-ப²ட் ஸ்வாஹா .. 2..

 

ௐ நமோ ப⁴க³வதே தேஜோரூபாய, பூ⁴தக்³ரஹ, ப்ரேதக்³ரஹ, பிஶாசக்³ரஹ, யக்ஷக்³ரஹ, ராக்ஷஸக்³ரஹ, வேதாலக்³ரஹ, பை⁴ரவக்³ரஹ, அஸுரக்³ரஹ, ஸர்வக்³ரஹான் ஆகர்ஷய

ஆகர்ஷய, ப³ந்த⁴ய ப³ந்த⁴ய, ஸந்த்ராஸய ஸந்த்ராஸய, ஆர்பாடய ஆர்பாடய, சே²த³ய சே²த³ய, ஶோஷய ஶோஷய, ப³லேன ப்ரஹாரய ப்ரஹாரய, ஸர்வக்³ரஹான் மாரய மாரய, ௐ ஶ்ரீம்-க்லீம்-ஹ்ரீம் பரமந்த்ர, பரதந்த்ர, பரயந்த்ர, பரவித்³யா ப³ந்த⁴னாய, ஆத்ம மந்த்ர, ஆத்ம தந்த்ர, ஆத்ம வித்³யா ப்ரகடனாய, பர வித்³யாச்சே²த³னாய, ஆத்மவித்³யா ஸ்தா²பனாய, ௐ-ஶ்ரீம்-க்லீம்-ஹ்ரீம்-ஹும்-ப²ட் ஸ்வாஹா .. 3..

 

ௐ நமோ ப⁴க³வதே மஹாப³லபராக்ரமாய மாம் ரக்ஷ ரக்ஷ, ௐ ஆவேஶய ஆவேஶய, ௐ ஶரவணப⁴வாய, ௐ-ஶ்ரீம்-க்லீம்-ஸௌ꞉ ஐம் ஸர்வக்³ரஹான் மம வஶீகரணம் குரு குரு, ஸர்வக்³ரஹம் சி²ந்தி³ சி²ந்தி³, ஸர்வக்³ரஹம் மோஹய மோஹய, ஆகர்ஷய ஆகர்ஷய, ஆவேஶய ஆவேஶய, உச்சாடய உச்சாடய,

ஸர்வக்³ரஹான் மம வஶீகரணம் குரு குரு, ௐ-ஸௌ꞉ ரம்-ளம்- ஏகாஹ்னிக, த்³வயாஹ்னிக, த்ரயாஹ்னிக, சாதுர்தி²க, பஞ்சமஜ்வர, ஷஷ்ட²மஜ்வர, ஸப்தமஜ்வர, அஷ்டமஜ்வர, நவமஜ்வர, மஹாவிஷமஜ்வர, ஸன்னிபாத³ஜ்வர, ப்³ரஹ்மஜ்வர, விஷ்ணுஜ்வர, யக்ஷஜ்வர, ஸகலஜ்வர, ஹதம் குரு குரு . ஸமஸ்தஜ்வரம் உச்சாடய உச்சாடய, பே⁴தே³ன ப்ரஹாரய ப்ரஹாரய, ௐ-ஶ்ரீம்-க்லீம்-ஹ்ரீம்-ஹும்-ப²ட்-ஸ்வாஹா .. 4..

 

ௐ நமோ ப⁴க³வதே த்³வாத³ஶபு⁴ஜாய, தக்ஷகானந்த - கார்கோடக - ஶங்க² - மஹாஶங்க² - பத்³ம - மஹாபத்³ம - வாஸுகீ - கு³லிக - மஹாகு³லிகாதீ³ன் ஸமஸ்தவிஷம் நாஶய நாஶய, உச்சாடய உச்சாடய, ராஜவஶ்யம் - பூ⁴தவஶ்யம் - அஸ்த்ரவஶ்யம் - புருஷவஶ்யம் - ம்ருக³ஸர்ப வஶ்யம் - ஸர்வ வஶீகரம்ண குரு குரு .

 

ஜபேன மாம் ரக்ஷ ரக்ஷ, ௐ ஶரவணப⁴வ, ௐ ஶ்ரீம்-க்லீம் வஶீகரணம் குரு குரு, ௐ ஶரவணப⁴வ ௐ - ஐம் ஆகர்ஷய ஆகர்ஷய, ௐ ஶரவணப⁴வ ௐ ஸ்தம்ப⁴ய ஸ்தம்ப⁴ய, ௐ ஶரவணப⁴வ  ௐ ஸம்மோஹய ஸம்மோஹய, ௐ ஶரவணப⁴வ ௐ - ரம் மாரய மாரய, ௐ ஶரவணப⁴வ ௐ-ஐம்-ளம் உச்சாடய உச்சாடய, ௐ ஶரவணப⁴வ ௐ - ஶ்ரீம் வித்³வேஷய வித்³வேஷய, வாத-பித்த ஶ்லேஷ்மா(ஆ)தி³ வ்யாதீ⁴ன் நாஶய நாஶய, ஸர்வ ஶத்ரூன் ஹன ஹன, ஸர்வ து³ஷ்டான்

ஸந்த்ராஸய, ஸந்த்ராஸய, மம ஸாதூ⁴ன் பாலய பாலய, மாம் ரக்ஷ ரக்ஷ, அக்³னிமுக²ம் - ஜலமுக²ம் - பா³ணமுக²ம் - ஸிம்ஹமுக²ம் - வ்யாக்⁴ரமுக²ம் - ஸர்பமுக²ம் - ஸேநாமுக²ம் ஸ்தம்ப⁴ய ஸ்தம்ப⁴ய, ப³ந்த⁴ய ப³ந்த⁴ய, ஶோஷய ஶோஷய, மோஹய மோஹய, ஶ்ரீம்ப³லம் சே²த³ய சே²த³ய, ப³ந்த⁴ய ப³ந்த⁴ய ஜபேன ப்ரஹாரய ப்ரஹாரய, ௐ-ஶ்ரீம்-க்லீம்-ஹ்ரீம்-ஹும்-ஹும்-ப²ட் ஸ்வாஹா .. 5..

 

ௐ நமோ ப⁴க³வதே மஹாப³ல பராக்ரமாய, காலபை⁴ரவ - கபாலபை⁴ரவ - க்ரோத⁴பை⁴ரவ - உத்³த³ண்ட³ பை⁴ரவ - மார்தாண்ட³ பை⁴ரவ - ஸம்ஹாரபை⁴ரவ - ஸமஸ்த பை⁴ரவான் உச்சாடய உச்சாடய, ப³ந்த⁴ய ப³ந்த⁴ய, ஜபேன ப்ரஹாரய ப்ரஹாரய, ௐ - ஶ்ரீம் த்ரோடய த்ரோடய, ௐ - நம் தீ³பய தீ³பய, ௐ - ஈம் ஸந்தாபய ஸந்தாபய, ௐ ஶ்ரீம் உன்மத்தய உன்மத்தய, ௐ-ஶ்ரீம்-ஹ்ரீம்-க்லீம்-ஐம்-ஈம்-ளம்-ஸௌ꞉ பாஶுபதாஸ்த்ர, நாராயணாஸ்த்ர, ஸுப்³ரஹ்மண்யாஸ்த்ர, இந்த்³ராஸ்த்ர, ஆக்³னேயாஸ்த்ர, ப்³ரஹ்மாஸ்த்ர, யாம்யாஸ்த்ர, வாருணாஸ்த்ர, வாயவ்யாஸ்த்ர, குபே³ராஸ்த்ர, ஈஶானாஸ்த்ர, அந்த⁴காராஸ்த்ர, க³ந்த⁴ர்வாஸ்த்ர, அஸுராஸ்த்ர, க³ருடா³ஸ்த்ர, ஸர்பாஸ்த்ர, பர்வதாஸ்த்ர, அஶ்வாஸ்த்ர, க³ஜாஸ்த்ர, ஸிம்ஹாஸ்த்ர, மோஹனாஸ்த்ர, பை⁴ரவாஸ்த்ர, மாயாஸ்த்ர, ஸர்வாஸ்த்ரான் நாஶய நாஶய, ப⁴க்ஷய ப⁴க்ஷய, உச்சாடய உச்சாடய, ௐ ஶ்ரீம்-க்லீம்-ஹ்ரீம் சித்தரோக³,ஶ்வேதரோக³, குஷ்ட²ரோக³, அபஸ்மாரரோக³, ப⁴க்ஷரோக³, ப³ஹுமூத்ரரோக³, ப்ரமேஹரோக³, க்³ரந்தி²ரோக³, மஹோத³ர, ரக்தக்ஷய, ஸர்வரோக³, ஶ்வேதகுஷ்ட², பாண்டு³ரோக³, அதி ஸர்வரோக³, மூத்ரக்ருச்ச்²ர, கு³ல்மரோக³, ஸர்வரோகா³ன் ஹன ஹன, உச்சாடய உச்சாடய, ஸர்வரோகா³ன் நாஶய நாஶய,

ௐ-ளம்-ஸௌ꞉ ஹும்-ப²ட் ஸ்வாஹா .. 6..

 

மக்ஷிகா - மஶகா - மத்³கு³  - பிபீலிகா - மூஷிக - மார்ஜாலீய - ஶ்யேன - க்³ருத்⁴ர -வாயஸ து³ஷ்ட பக்ஷி தோ³ஷான் நாஶய நாஶய . து³ஷ்ட ஜந்தூன் நாஶய நாஶய, ௐ ஶ்ரீம்-ஐம்-க்லீம்-ஹ்ரீம்-ஈம்-நம்-ளம்-ஸௌ꞉ ஶரவணப⁴வ ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா ..

 

3. முருகன் காயத்ரி மந்திரம்

தத்புருஷாய வித்³மஹே மஹாஸேனாய தீ⁴மஹி தன்ன꞉ ஷண்முக²꞉ ப்ரசோத³யாத்

 

4. முருகன் ஷடக்ஷர மந்திரம்

அஸ்ய ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்ய ஷட³க்ஷரமஹாமந்த்ரஸ்ய -

அக³ஸ்த்ய꞉ ருஷி꞉ . அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ . ஸுப்³ரஹ்மண்யோ தே³வதா . வம் பீ³ஜம், நம꞉ ஶக்தி꞉,

வசத்³பு⁴வே கீலகம் .  ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்ய ப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ..

 

கரந்யாஸ꞉ -

வாம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ .

வீம் தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ .

வூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ .

வைம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ .

வௌம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ .

வ꞉ கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ .

 

அங்க³ந்யாஸ꞉ -

ௐ ஹ்ருத³யாய நம꞉ . 

ஹ்ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா . 

ஐம் ஶிகா²யை வஷட் .

க்லீம் கவசாய ஹும் . 

ௐ நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் . 

ஹ்ஸௌம் அஸ்த்ராய ப²ட் ..

ஹ்ரீம் பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோம் இதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ .

 

த்⁴யானம் -

ஸிந்தூ⁴ராருணமிந்து³ காந்திவத³னம் கேயூரஹாரதி³பி⁴꞉

தி³வ்யைராப⁴ரணைர் - விபூ⁴ஷிததனும் ஸ்வர்க³ஸ்த² ஸௌக்²யப்ரத³ம் .

அம்போ⁴ஜாப⁴ய ஶக்திகுக்குடத⁴ரம் ரக்தாங்க³ராகா³ம்ஶுகம்

ஸுப்³ரஹ்மண்ய - முபாஸ்மஹே ப்ரணமதாம் பீ⁴திப்ரணாஶோத்³யதம் ..

 

மானஸபூஜா - 

 

வம் அபா³த்மனே ஜலம் கல்பயாமி .

லம் ப்ருதி²வ்யாத்மனே க³ந்த⁴ம் கல்பயாமி .

ஹம் ஆகாஶாத்மனே புஷ்பம் கல்பயாமி .

யம் வாய்வாத்மனே தூ⁴பம் கல்பயாமி .

ரம் அக்³ன்யாத்மனே தீ³பம் கல்பயாமி .

ஸம் ஸர்வாத்மனே ஸர்வோபசாரான் ஸமர்பயாமி .

 

மூலமந்த்ர꞉ - 

 

ௐ வசத்³பு⁴வே நம꞉ 

 

த்⁴யானம் -

ஸிந்தூ⁴ராருணமிந்து³ காந்திவத³னம் கேயூரஹாரதி³பி⁴꞉

தி³வ்யைராப⁴ரணைர் - விபூ⁴ஷிததனும் ஸ்வர்க³ஸ்த² ஸௌக்²யப்ரத³ம் .

அம்போ⁴ஜாப⁴ய ஶக்திகுக்குடத⁴ரம் ரக்தாங்க³ராகா³ம்ஶுகம்

ஸுப்³ரஹ்மண்ய - முபாஸ்மஹே ப்ரணமதாம் பீ⁴திப்ரணாஶோத்³யதம் ..

 

மானஸபூஜா - 

 

வம் அபா³த்மனே ஜலம் கல்பயாமி .

லம் ப்ருதி²வ்யாத்மனே க³ந்த⁴ம் கல்பயாமி .

ஹம் ஆகாஶாத்மனே புஷ்பம் கல்பயாமி .

யம் வாய்வாத்மனே தூ⁴பம் கல்பயாமி .

ரம் அக்³ன்யாத்மனே தீ³பம் கல்பயாமி .

ஸம் ஸர்வாத்மனே ஸர்வோபசாரான் ஸமர்பயாமி .

 

கரந்யாஸ꞉ -

வாம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ .

வீம் தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ .

வூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ .

வைம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ .

வௌம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ .

வ꞉ கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ .

 

அங்க³ந்யாஸ꞉ -

ௐ ஹ்ருத³யாய நம꞉ . 

ஹ்ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா . 

ஐம் ஶிகா²யை வஷட் .

க்லீம் கவசாய ஹும் . 

ௐ நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் . 

ஹ்ஸௌம் அஸ்த்ராய ப²ட் ..

ஹ்ரீம் பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோம் இதி தி³க்³விமோக꞉ .

 

அகத்தியர் அருளிய முருகன் மந்திரம்

ஓம் முருகா,குரு முருகா,அருள் முருகா,ஆனந்த முருகா சிவசக்தி பாலகனே ஷண்முகனே சடாக்ஷ்ரனே என் வாக்கிலும் நினைவிலும் நின்று காக்க ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் வேல் காக்க சுவாஹா.

முருகனின் சடாட்சர மந்திரம்

1. ௐ வசத்³பு⁴வே நம꞉ 2. ஶரவணப⁴வ

Quiz

தமிழ் கடவுள் யார்?
Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |