முருகன் மந்திரம்

முருகன் மந்திரம்

1. முருகன் மூல மந்திரம்

 

அஸ்ய ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யப ஞ்சத³ஶாக்ஷர மஹாமந்த்ரஸ்ய -

ப்³ரஹ்மா ருஷி꞉ . கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉ . ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யோ தே³வதா .

ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் இதி பீ³ஜம் . ஶரவணப⁴வ இதி ஶக்தி꞉ .

ௐ ஐம் ஈம் நம் ளம் ஸௌ꞉ இதி கீலகம் .

ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்ய ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ .

 

ந்யாஸ꞉ - 

 

ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் - அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ .

ௐ ஐம் ஈம் நம் ளம் ஸௌ꞉ - தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ .

ஶரவணப⁴வ - மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ .

ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம்  - அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ .

ஐம் ஈம் நம் ளம் ஸௌ꞉  -   கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ .

ஶரவணப⁴வ - கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ .

ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம்  -  ஹ்ருத³யாய நம꞉ .

ௐ ஐம் ஈம் நம் ளம் ஸௌ꞉ - ஶிரஸே ஸ்வாஹா .

ஶரவணப⁴வ - ஶிகா²யை வஷட் .

ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம்  - கவசாய ஹும் .

ஐம் ஈம் நம் ளம் ஸௌ꞉  - நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் .

ஶரவணப⁴வ - அஸ்த்ராய ப²ட் .

பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ .

 

த்⁴யானம்-

 

ஸிந்தூ³ராருணமிந்து³ பத்³மஜயிபி⁴꞉ ஷட்³பி⁴ர்முகை²ர்பா⁴ஸிதம்

     காருண்யாம்ருத பூரஸுந்த³ரதரைர்பா⁴ந்தம் த்³விஷல்லோசனை꞉ .

பி³ப்⁴ராணம் வரமப்³ஜயுக்³மமப⁴யம் ஶக்தித்³வயம் கார்முகம்

     க²ட்³க³ம் சர்ம ப்ருஷத்கமங்குஶக³தே³ வல்லீஶமீக்ஷே ஹ்ருதி³ ..

 

மானஸபூஜா - 

 

வம் அபா³த்மனே ஜலம் கல்பயாமி .

லம் ப்ருதி²வ்யாத்மனே க³ந்த⁴ம் கல்பயாமி .

ஹம் ஆகாஶாத்மனே புஷ்பம் கல்பயாமி .

யம் வாய்வாத்மனே தூ⁴பம் கல்பயாமி .

ரம் அக்³ன்யாத்மனே தீ³பம் கல்பயாமி .

ஸம் ஸர்வாத்மனே ஸர்வோபசாரான் ஸமர்பயாமி .

 

மூலமந்த்ர꞉ -  

 

ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம், ஐம் ஈம் நம் ளம் ஸௌம், ஶரவணப⁴வ .

 

த்⁴யானம்-

 

ஸிந்தூ³ராருணமிந்து³ பத்³மஜயிபி⁴꞉ ஷட்³பி⁴ர்முகை²ர்பா⁴ஸிதம்

     காருண்யாம்ருத பூரஸுந்த³ரதரைர்பா⁴ந்தம் த்³விஷல்லோசனை꞉ .

பி³ப்⁴ராணம் வரமப்³ஜயுக்³மமப⁴யம் ஶக்தித்³வயம் கார்முகம்

     க²ட்³க³ம் சர்ம ப்ருஷத்கமங்குஶக³தே³ வல்லீஶமீக்ஷே ஹ்ருதி³ ..

 

மானஸபூஜா - 

 

வம் அபா³த்மனே ஜலம் கல்பயாமி .

லம் ப்ருதி²வ்யாத்மனே க³ந்த⁴ம் கல்பயாமி .

ஹம் ஆகாஶாத்மனே புஷ்பம் கல்பயாமி .

யம் வாய்வாத்மனே தூ⁴பம் கல்பயாமி .

ரம் அக்³ன்யாத்மனே தீ³பம் கல்பயாமி .

ஸம் ஸர்வாத்மனே ஸர்வோபசாரான் ஸமர்பயாமி .

 

உத்தரந்யாஸ꞉

ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் - அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ .

ௐ ஐம் ஈம் நம் ளம் ஸௌ꞉ - தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ .

ஶரவணப⁴வ - மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ .

ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம்  - அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ .

ஐம் ஈம் நம் ளம் ஸௌ꞉  -   கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ .

ஶரவணப⁴வ - கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ .

ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம்  -  ஹ்ருத³யாய நம꞉ .

ௐ ஐம் ஈம் நம் ளம் ஸௌ꞉ - ஶிரஸே ஸ்வாஹா .

ஶரவணப⁴வ - ஶிகா²யை வஷட் .

ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம்  - கவசாய ஹும் .

ஐம் ஈம் நம் ளம் ஸௌ꞉  - நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் .

ஶரவணப⁴வ - அஸ்த்ராய ப²ட் .

பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³விமோக꞉ .

 

2. முருகன் மாலா மந்திரம்

ௐ நமோ ப⁴க³வதே ருத்³ரகுமாராய, ஷடா³னனாய, ஶக்திஹஸ்தாய, அஷ்டாத³ஶ லோசனாய, ஶிகா²மணிப்ரலங்க்ருதாய, க்ரௌஞ்சகி³ரிமர்த³னாய, தாரகாஸுரமாரணாய, ௐ-ஶ்ரீம்-ஐம்-க்லீம்-ஹ்ரீம்-ஹும்-ப²ட்- ஸ்வாஹா .. 1..

 

ௐ நமோ ப⁴க³வதே கௌ³ரீஸுதாய, அகோ⁴ரரூபாய, உக்³ரரூபாய, ஆகாஶஸ்வரூபாய, ஶரவணப⁴வாய, ஶக்திஶூல க³தா³பரஶுஹஸ்தாய, பாஶாங்குஶ - தோமர - பா³ண - முஸலத⁴ராய, அனேக ஶஸ்த்ராலங்க்ருதாய, ௐ ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்யாய, ஹார - நூபுர - கேயூர - கனக - குண்ட³ல - மேக²லாத்யனேக ஸர்வாப⁴ரணாலங்க்ருதாய, ஸதா³னந்த³ ஶரீராய, ஸகல ருத்³ரக³ணஸேவிதாய, ஸர்வலோகவஶங்கராய, ஸகல பூ⁴தக³ண ஸேவிதாய, ௐ-ரம்-நம்-ளம் ஸ்கந்த³ரூபாய, ஸகல மந்த்ரக³ண ஸேவிதாய, க³ங்கா³புத்ராய, ஶாகினீ - டா³கினீ - பூ⁴த - ப்ரேத - பிஶாசக³ணஸேவிதாய, அஸுரகுல நாஶனாய, ௐ-ஶ்ரீம்-ஐம்-க்லீம்-ஹ்ரீம்-ஹும்-ப²ட் ஸ்வாஹா .. 2..

 

ௐ நமோ ப⁴க³வதே தேஜோரூபாய, பூ⁴தக்³ரஹ, ப்ரேதக்³ரஹ, பிஶாசக்³ரஹ, யக்ஷக்³ரஹ, ராக்ஷஸக்³ரஹ, வேதாலக்³ரஹ, பை⁴ரவக்³ரஹ, அஸுரக்³ரஹ, ஸர்வக்³ரஹான் ஆகர்ஷய

ஆகர்ஷய, ப³ந்த⁴ய ப³ந்த⁴ய, ஸந்த்ராஸய ஸந்த்ராஸய, ஆர்பாடய ஆர்பாடய, சே²த³ய சே²த³ய, ஶோஷய ஶோஷய, ப³லேன ப்ரஹாரய ப்ரஹாரய, ஸர்வக்³ரஹான் மாரய மாரய, ௐ ஶ்ரீம்-க்லீம்-ஹ்ரீம் பரமந்த்ர, பரதந்த்ர, பரயந்த்ர, பரவித்³யா ப³ந்த⁴னாய, ஆத்ம மந்த்ர, ஆத்ம தந்த்ர, ஆத்ம வித்³யா ப்ரகடனாய, பர வித்³யாச்சே²த³னாய, ஆத்மவித்³யா ஸ்தா²பனாய, ௐ-ஶ்ரீம்-க்லீம்-ஹ்ரீம்-ஹும்-ப²ட் ஸ்வாஹா .. 3..

 

ௐ நமோ ப⁴க³வதே மஹாப³லபராக்ரமாய மாம் ரக்ஷ ரக்ஷ, ௐ ஆவேஶய ஆவேஶய, ௐ ஶரவணப⁴வாய, ௐ-ஶ்ரீம்-க்லீம்-ஸௌ꞉ ஐம் ஸர்வக்³ரஹான் மம வஶீகரணம் குரு குரு, ஸர்வக்³ரஹம் சி²ந்தி³ சி²ந்தி³, ஸர்வக்³ரஹம் மோஹய மோஹய, ஆகர்ஷய ஆகர்ஷய, ஆவேஶய ஆவேஶய, உச்சாடய உச்சாடய,

ஸர்வக்³ரஹான் மம வஶீகரணம் குரு குரு, ௐ-ஸௌ꞉ ரம்-ளம்- ஏகாஹ்னிக, த்³வயாஹ்னிக, த்ரயாஹ்னிக, சாதுர்தி²க, பஞ்சமஜ்வர, ஷஷ்ட²மஜ்வர, ஸப்தமஜ்வர, அஷ்டமஜ்வர, நவமஜ்வர, மஹாவிஷமஜ்வர, ஸன்னிபாத³ஜ்வர, ப்³ரஹ்மஜ்வர, விஷ்ணுஜ்வர, யக்ஷஜ்வர, ஸகலஜ்வர, ஹதம் குரு குரு . ஸமஸ்தஜ்வரம் உச்சாடய உச்சாடய, பே⁴தே³ன ப்ரஹாரய ப்ரஹாரய, ௐ-ஶ்ரீம்-க்லீம்-ஹ்ரீம்-ஹும்-ப²ட்-ஸ்வாஹா .. 4..

 

ௐ நமோ ப⁴க³வதே த்³வாத³ஶபு⁴ஜாய, தக்ஷகானந்த - கார்கோடக - ஶங்க² - மஹாஶங்க² - பத்³ம - மஹாபத்³ம - வாஸுகீ - கு³லிக - மஹாகு³லிகாதீ³ன் ஸமஸ்தவிஷம் நாஶய நாஶய, உச்சாடய உச்சாடய, ராஜவஶ்யம் - பூ⁴தவஶ்யம் - அஸ்த்ரவஶ்யம் - புருஷவஶ்யம் - ம்ருக³ஸர்ப வஶ்யம் - ஸர்வ வஶீகரம்ண குரு குரு .

 

ஜபேன மாம் ரக்ஷ ரக்ஷ, ௐ ஶரவணப⁴வ, ௐ ஶ்ரீம்-க்லீம் வஶீகரணம் குரு குரு, ௐ ஶரவணப⁴வ ௐ - ஐம் ஆகர்ஷய ஆகர்ஷய, ௐ ஶரவணப⁴வ ௐ ஸ்தம்ப⁴ய ஸ்தம்ப⁴ய, ௐ ஶரவணப⁴வ  ௐ ஸம்மோஹய ஸம்மோஹய, ௐ ஶரவணப⁴வ ௐ - ரம் மாரய மாரய, ௐ ஶரவணப⁴வ ௐ-ஐம்-ளம் உச்சாடய உச்சாடய, ௐ ஶரவணப⁴வ ௐ - ஶ்ரீம் வித்³வேஷய வித்³வேஷய, வாத-பித்த ஶ்லேஷ்மா(ஆ)தி³ வ்யாதீ⁴ன் நாஶய நாஶய, ஸர்வ ஶத்ரூன் ஹன ஹன, ஸர்வ து³ஷ்டான்

ஸந்த்ராஸய, ஸந்த்ராஸய, மம ஸாதூ⁴ன் பாலய பாலய, மாம் ரக்ஷ ரக்ஷ, அக்³னிமுக²ம் - ஜலமுக²ம் - பா³ணமுக²ம் - ஸிம்ஹமுக²ம் - வ்யாக்⁴ரமுக²ம் - ஸர்பமுக²ம் - ஸேநாமுக²ம் ஸ்தம்ப⁴ய ஸ்தம்ப⁴ய, ப³ந்த⁴ய ப³ந்த⁴ய, ஶோஷய ஶோஷய, மோஹய மோஹய, ஶ்ரீம்ப³லம் சே²த³ய சே²த³ய, ப³ந்த⁴ய ப³ந்த⁴ய ஜபேன ப்ரஹாரய ப்ரஹாரய, ௐ-ஶ்ரீம்-க்லீம்-ஹ்ரீம்-ஹும்-ஹும்-ப²ட் ஸ்வாஹா .. 5..

 

ௐ நமோ ப⁴க³வதே மஹாப³ல பராக்ரமாய, காலபை⁴ரவ - கபாலபை⁴ரவ - க்ரோத⁴பை⁴ரவ - உத்³த³ண்ட³ பை⁴ரவ - மார்தாண்ட³ பை⁴ரவ - ஸம்ஹாரபை⁴ரவ - ஸமஸ்த பை⁴ரவான் உச்சாடய உச்சாடய, ப³ந்த⁴ய ப³ந்த⁴ய, ஜபேன ப்ரஹாரய ப்ரஹாரய, ௐ - ஶ்ரீம் த்ரோடய த்ரோடய, ௐ - நம் தீ³பய தீ³பய, ௐ - ஈம் ஸந்தாபய ஸந்தாபய, ௐ ஶ்ரீம் உன்மத்தய உன்மத்தய, ௐ-ஶ்ரீம்-ஹ்ரீம்-க்லீம்-ஐம்-ஈம்-ளம்-ஸௌ꞉ பாஶுபதாஸ்த்ர, நாராயணாஸ்த்ர, ஸுப்³ரஹ்மண்யாஸ்த்ர, இந்த்³ராஸ்த்ர, ஆக்³னேயாஸ்த்ர, ப்³ரஹ்மாஸ்த்ர, யாம்யாஸ்த்ர, வாருணாஸ்த்ர, வாயவ்யாஸ்த்ர, குபே³ராஸ்த்ர, ஈஶானாஸ்த்ர, அந்த⁴காராஸ்த்ர, க³ந்த⁴ர்வாஸ்த்ர, அஸுராஸ்த்ர, க³ருடா³ஸ்த்ர, ஸர்பாஸ்த்ர, பர்வதாஸ்த்ர, அஶ்வாஸ்த்ர, க³ஜாஸ்த்ர, ஸிம்ஹாஸ்த்ர, மோஹனாஸ்த்ர, பை⁴ரவாஸ்த்ர, மாயாஸ்த்ர, ஸர்வாஸ்த்ரான் நாஶய நாஶய, ப⁴க்ஷய ப⁴க்ஷய, உச்சாடய உச்சாடய, ௐ ஶ்ரீம்-க்லீம்-ஹ்ரீம் சித்தரோக³,ஶ்வேதரோக³, குஷ்ட²ரோக³, அபஸ்மாரரோக³, ப⁴க்ஷரோக³, ப³ஹுமூத்ரரோக³, ப்ரமேஹரோக³, க்³ரந்தி²ரோக³, மஹோத³ர, ரக்தக்ஷய, ஸர்வரோக³, ஶ்வேதகுஷ்ட², பாண்டு³ரோக³, அதி ஸர்வரோக³, மூத்ரக்ருச்ச்²ர, கு³ல்மரோக³, ஸர்வரோகா³ன் ஹன ஹன, உச்சாடய உச்சாடய, ஸர்வரோகா³ன் நாஶய நாஶய,

ௐ-ளம்-ஸௌ꞉ ஹும்-ப²ட் ஸ்வாஹா .. 6..

 

மக்ஷிகா - மஶகா - மத்³கு³  - பிபீலிகா - மூஷிக - மார்ஜாலீய - ஶ்யேன - க்³ருத்⁴ர -வாயஸ து³ஷ்ட பக்ஷி தோ³ஷான் நாஶய நாஶய . து³ஷ்ட ஜந்தூன் நாஶய நாஶய, ௐ ஶ்ரீம்-ஐம்-க்லீம்-ஹ்ரீம்-ஈம்-நம்-ளம்-ஸௌ꞉ ஶரவணப⁴வ ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா ..

 

3. முருகன் காயத்ரி மந்திரம்

தத்புருஷாய வித்³மஹே மஹாஸேனாய தீ⁴மஹி தன்ன꞉ ஷண்முக²꞉ ப்ரசோத³யாத்

 

4. முருகன் ஷடக்ஷர மந்திரம்

அஸ்ய ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்ய ஷட³க்ஷரமஹாமந்த்ரஸ்ய -

அக³ஸ்த்ய꞉ ருஷி꞉ . அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ . ஸுப்³ரஹ்மண்யோ தே³வதா . வம் பீ³ஜம், நம꞉ ஶக்தி꞉,

வசத்³பு⁴வே கீலகம் .  ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்ய ப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ..

 

கரந்யாஸ꞉ -

வாம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ .

வீம் தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ .

வூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ .

வைம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ .

வௌம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ .

வ꞉ கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ .

 

அங்க³ந்யாஸ꞉ -

ௐ ஹ்ருத³யாய நம꞉ . 

ஹ்ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா . 

ஐம் ஶிகா²யை வஷட் .

க்லீம் கவசாய ஹும் . 

ௐ நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் . 

ஹ்ஸௌம் அஸ்த்ராய ப²ட் ..

ஹ்ரீம் பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோம் இதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ .

 

த்⁴யானம் -

ஸிந்தூ⁴ராருணமிந்து³ காந்திவத³னம் கேயூரஹாரதி³பி⁴꞉

தி³வ்யைராப⁴ரணைர் - விபூ⁴ஷிததனும் ஸ்வர்க³ஸ்த² ஸௌக்²யப்ரத³ம் .

அம்போ⁴ஜாப⁴ய ஶக்திகுக்குடத⁴ரம் ரக்தாங்க³ராகா³ம்ஶுகம்

ஸுப்³ரஹ்மண்ய - முபாஸ்மஹே ப்ரணமதாம் பீ⁴திப்ரணாஶோத்³யதம் ..

 

மானஸபூஜா - 

 

வம் அபா³த்மனே ஜலம் கல்பயாமி .

லம் ப்ருதி²வ்யாத்மனே க³ந்த⁴ம் கல்பயாமி .

ஹம் ஆகாஶாத்மனே புஷ்பம் கல்பயாமி .

யம் வாய்வாத்மனே தூ⁴பம் கல்பயாமி .

ரம் அக்³ன்யாத்மனே தீ³பம் கல்பயாமி .

ஸம் ஸர்வாத்மனே ஸர்வோபசாரான் ஸமர்பயாமி .

 

மூலமந்த்ர꞉ - 

 

ௐ வசத்³பு⁴வே நம꞉ 

 

த்⁴யானம் -

ஸிந்தூ⁴ராருணமிந்து³ காந்திவத³னம் கேயூரஹாரதி³பி⁴꞉

தி³வ்யைராப⁴ரணைர் - விபூ⁴ஷிததனும் ஸ்வர்க³ஸ்த² ஸௌக்²யப்ரத³ம் .

அம்போ⁴ஜாப⁴ய ஶக்திகுக்குடத⁴ரம் ரக்தாங்க³ராகா³ம்ஶுகம்

ஸுப்³ரஹ்மண்ய - முபாஸ்மஹே ப்ரணமதாம் பீ⁴திப்ரணாஶோத்³யதம் ..

 

மானஸபூஜா - 

 

வம் அபா³த்மனே ஜலம் கல்பயாமி .

லம் ப்ருதி²வ்யாத்மனே க³ந்த⁴ம் கல்பயாமி .

ஹம் ஆகாஶாத்மனே புஷ்பம் கல்பயாமி .

யம் வாய்வாத்மனே தூ⁴பம் கல்பயாமி .

ரம் அக்³ன்யாத்மனே தீ³பம் கல்பயாமி .

ஸம் ஸர்வாத்மனே ஸர்வோபசாரான் ஸமர்பயாமி .

 

கரந்யாஸ꞉ -

வாம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ .

வீம் தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ .

வூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ .

வைம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ .

வௌம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ .

வ꞉ கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ .

 

அங்க³ந்யாஸ꞉ -

ௐ ஹ்ருத³யாய நம꞉ . 

ஹ்ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா . 

ஐம் ஶிகா²யை வஷட் .

க்லீம் கவசாய ஹும் . 

ௐ நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் . 

ஹ்ஸௌம் அஸ்த்ராய ப²ட் ..

ஹ்ரீம் பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோம் இதி தி³க்³விமோக꞉ .

 

67.2K

Comments

fcbhc
Good Spiritual Service -Rajaram.D

Thank u -User_se89xj

Remarkable! ✨🌟👏 -User_se91ur

Love this platform -Megha Mani

Truly grateful for your dedication to preserving our spiritual heritage😇 -Parul Gupta

Read more comments

அகத்தியர் அருளிய முருகன் மந்திரம்

ஓம் முருகா,குரு முருகா,அருள் முருகா,ஆனந்த முருகா சிவசக்தி பாலகனே ஷண்முகனே சடாக்ஷ்ரனே என் வாக்கிலும் நினைவிலும் நின்று காக்க ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் வேல் காக்க சுவாஹா.

முருகனின் சடாட்சர மந்திரம்

1. ௐ வசத்³பு⁴வே நம꞉ 2. ஶரவணப⁴வ

Quiz

தமிழ் கடவுள் யார்?
Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |