ಏಕಾಕ್ಷರಭೂಮಹಾಮಂತ್ರ: ಶ್ರೀಗುರುಭೋನಮಃಏಕಾದಶಸ್ತಾನೇ ಶ್ರೀಭುವೇನಮಃಓಂಭೂಂಓlಇತಿ ಮಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಃlಓಂ ಭಾಂ ಹೃದಯಾಯನಮಃ ಓಂ ಭೀಂಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ| ಓಂಭೂಂಶಿಖಾಯ್ಕೆ ಪೌಷಟ್ ಓಂ ಭೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಂಓಂಛಂನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂವಷಟ್|ಓಂಭಃ ಅಸ್ತಾಯ ಫಟ್ (ಓಂ ಅಯ್ಯಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ಓಂಲಕ್ಷ್ಮಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂಮಾಯ್ಕೆ ಶಿಖಾಯ್ಕೆ ಪೌಷಟ್ ಓಂ ಇಂದಿರಾಯ ಕವಚಾಯ ಹುಂಓಂರಮಾಯ್ ಆಸ್ತಾಯ ಫಟ್ | ಇತಿವಾ ನ್ಯಾಸಃ) ಓಂ (ಭೂರ್ಭುವಸ್ವರೋಂ ಇತಿ ದಿಗ್ಟಂಧಃಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಏಕಾಕ್ಷರಭೂಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಭ್ರಗುರ್‌ಖುಷಿಃಶಿರಸಿ ನಿಭ್ರದ್ದಾಯತ್ರೀಛಂದಃಮುಬೇರ ಭೂನಾಮಕ ಶ್ರೀಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿರ್ದೇವತಾ ಹೃದಯೇlಜಪೇ (ವಿನಿಯೋಗಃ| ಧ್ಯಾನಂ-ಕೌಶೇಯಪೀತವಸನಾಮರವಿಂದನೇತ್ರಾಂ
ತಾಂಬೂಲನೀಲ ಕುಸುಮಾಭಯ ಸದ್ವರೇತಾಂ ಶ್ಯಾಮಾಂಗ ಕಾಂತಿಸಹಿತಾಂ ಪರಮಾಂಕ ಸಂಸ್ಲಾಂ
ಧ್ಯಾಯೇದ್ವಿಧೀಶನುತಪಾದಯುಗಾಂ ಜನಿollಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಭೂ ನಾಮಕ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರೇರಣಯಾ ಶ್ರೀ ಭೂ ನಾಮಕಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಏಕಾಕ್ಷರಭೂಬೀಜ ಮಹಾಮಂತ್ರಜಪಂ ಕರಿಷ್ಟೇlಓಂ ಭೂಂ ಓಂ!ಇತಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಃ|ಉಪಸಂಹಾರಾರ್ಥಂ ಪೂರ್ವವತ್ ಮಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಃ ಪಂಚಾಂಗನ್ಯಾಸಃ ಋಷ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ, ದ್ಯಾನಂಚ| ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಭೂನಾಮಕಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರೇರಣಯಾ ಶ್ರೀಭೂನಾಮಕಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ | ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಏಕಾಕ್ಷರ ಭೂ ಬೀಜ ಮಹಾಮಂತ್ರಜಪಃ ಸ೦ಪೂರ್ಣಃ ಓಂ ಭೂ೦ ಓclಇತಿಮಂತ್ರಮುಕ್ಕಾತರ್ಪಣಂ|ಇತಿ ಏಕಾಕ್ಷರ ಭೂ ಮಹಾಮಂತ್ರಃ
ಏಕಾಕ್ಷರದುರ್ಗಾಬೀಜಮಹಾಮಂತ್ರಃ ಶ್ರೀಗುರುದ್ಯೋನಮಃಏಕಾದಶಸ್ಥಾನೇ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಮೈನಮಃ ಓಂದುಃಓolಇತಿ |ಮಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಃ ಓಂ ದಾಂ ಹೃದಯಾಯನಮಃlಓಂ ದೀಂಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ| | ಓಂದೂಂಶಿಖಾಯ್ಕೆ ಪೌಷಟ್|ಓಂ ದೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಂಓಂಪೌಂನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂವಷಟ್| ಓಂದಃ ಅಸ್ತಾಯ ಫಟ್| ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವರೋಂ ಇತಿ ದಿಗ್ಟಂಧಃ/ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಏಕಾಕ್ಷರ ದುರ್ಗಾ ಬೀಜಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಕಶ್ಯಪಋಷಿಃಶಿರಸಿನಿಚ್ಛಿದ್ದಾಯತ್ರೀಛಂದಃಮುಖೇ।
ದುರ್ಗಾದೇವತಾ ಹೃದಯೇ ಜಪೇವಿನಿಯೋಗಃ| ಧ್ಯಾನಂ-ಕೌಶೇಯಪೀತವಸನಾಂಕಮಲ ತ್ರಿಣೇತ್ರಾಂ ಚಕ್ರಾಬ್ಬತರ್ಜನ ಸುಶೂಲಜುತಾಬ್ಧಹಸ್ತಾಂ। ಶ್ಯಾಮಾಂಗ ಕಾಂತಿಸಹಿತಾಂ ಪರಮಾಂಕ ಸಂಸ್ಥಾಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ವಿ ಧೀಶ ನತಪಾದಯುಗಾಂ ಜನಿಂ||ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪ್ರೇರಣಯಾ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಏಕಾಕ್ಷರದುರ್ಗಾಬೀಜ ಮಹಾಮಂತ್ರಜಪಂ ಕರಿಷ್ಯlಓಂ ದುಃ ಓಂ|ಇತಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಃ| ಉಪಸಂಹಾರಾರ್ಥಂ ಪೂರ್ವವತ್ ಮಂತ್ರೇಣ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಃ ಪಂಚಾಂಗನ್ಯಾಸಃ ಋಷ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ, ದ್ಯಾನಂಚ। ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪ್ರೇರಣಯಾ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಏಕಾಕ್ಷರ ದುರ್ಗಾಬೀಜ ಮಹಾಮಂತ್ರಜಪಃ ಸಂಪೂರ್ಣಃlಓಂ ದುಃ ಓಂ। ಇತಿಮಂತ್ರಮುಕ್ಕಾ ತರ್ಪಣಂ|ಇತಿ ಏಕಾಕ್ಷರ ದುರ್ಗಾಬೀಜ ಮಹಾಮಂತ್ರಃ||
ಶ್ರೀಪಂಚಾಕ್ಷರಭೂಮಹಾಮಂತ್ರ (ಶ್ರೀಗುರುಭೋನಮಃಏಕಾದಶಸ್ಥಾನೇ ಶ್ರೀಭುವೇನಮಃ ಓಂಭೂಂಭುವೇನಮಃಓolಇತಿ ಮಂತ್ರೇಣ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಃ ಓಂ ಭೂಂ ಹೃದಯಾಯನಮಃ ಓಂ ಭುಂಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ| ಓಂವೇಂಶಿಖಾಯ್ಕೆ ವೌಷಟ್ |ಓಂ ನಂ ಕವಚಾಯ ಹುಂಓಂಮಃ ಅಸ್ತಾಯ ಫಟ್| ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವರೋಂ ಇತಿ ದಿಗ್ಟಂಧಃ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಂಚಾಕ್ಷರಭೂಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬೃಗುಋಷಿಃಶಿರಸಿ/ಪಂಕ್ತಿಶ್ಚಂರ್ದಮುಖೇ। ಭೂನಾಮಕ ಶ್ರೀಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿರ್ದೇವತಾ ಹೃದಯೇಜಪೇವಿನಿಯೋಗಃ|ಧ್ಯಾನಂ
ಕೌಶೇಯಪೀತವಸನಾಮರವಿಂದನೇತ್ರಾಂ ತಾಂಬೂಲನೀಲ ಕುಸುಮಾಭಯ ಸದ್ವರೇತಾಂ ಶ್ಯಾಮಾಂಗ ಕಾಂತಿಸಹಿತಾಂ ಪರಮಾಂಕ ಸಂಸ್ಥಾಂ
ಧ್ಯಾಯೇದ್ವಿಧೀಶ ನುತ ಪಾದಯುಗಾಂ ಜನಿಂIIಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಭೂ ನಾಮಕ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರೇರಣಯಾ ಶ್ರೀ ಭೂ ನಾಮಕಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಭೂ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪಂ ಕರಿಷ್ಯlಓಂ ಭೂಂಭುವೈ ನಮಃ ಓಂ|ಇತಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಃ। ಉಪಸಂಹಾರಾರ್ಥಂ ಪೂರ್ವವತ್ ಮಂತ್ರೇಣ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಃ ಪಂಚಾಂಗನ್ಯಾಸಃ| ಋಷ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ, ದ್ಯಾನಂಚ | ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ
ಶ್ರೀಭೂನಾಮಕಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರೇರಣಯಾ ಶ್ರೀಭೂನಾಮಕ ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಭೂ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪಃ ಸಂಪೂರ್ಣಃlಓಂ ಭೂಂಭುವೈ ನಮಃ ಓಂ/ಇತಿಮಂತ್ರಮುಕ್ತಾತರ್ಪಣolಇತಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಭೂ ಮಹಾಮಂತ್ರಃ||
ಶ್ರೀಷಡಕ್ಷರದುರ್ಗಾಮಹಾಮಂತ್ರ ಶ್ರೀಗುರುಭೋನಮಃ|ಏಕಾದಶ ಸ್ಥಾನೇ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಯ್ಯನಮಃ | ಓಂದುಃದುರ್ಗಾಹೈನಮಃಓಂ। ಇತಿ ಮಂತ್ರೇಣ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಃ ಓಂ ದುಃ ಹೃದಯಾಯನಮಃlಓಂ ದುಂಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ| ಓಂರ್ಗಾಂಶಿಖಾಯ್ಕೆ ಪೌಷಟ್|ಓಂ ಮೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಂಓಂನಂನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂವ ಷಟ್|ಓಂಮಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್| ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವರೋಂ ಇತಿ ದಿಗ್ಟಂಧಃ/ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಷಡಕ್ಷರದುರ್ಗಾ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಕಶ್ಯಪ ಋಷಿಃಶಿರಸಿ ಗಾಯತ್ರೀಛಂದಃಮುಖೇ। ಶ್ರೀದುರ್ಗಾದೇವ ತಾ ಹೃದಯೇ। ಜಪೇವಿನಿಯೋಗಃ| ಧ್ಯಾನಂ-ಕೌಶೇಯಪೀತವಸನಾಮರವಿಂದನೇತ್ರಾಂ
ತಾಂಬೂಲನೀಲ ಕುಸುಮಾಭಯ ಸದ್ವರೇತಾಂ || ಶ್ಯಾಮಾಂಗ ಕಾಂತಿಸಹಿತಾಂ ಪರಮಾಂಕ ಸಂಸ್ಥಾಂ
ಧ್ಯಾಯೇದ್ವಿಧೀಶ ನುತ ಪಾದಯುಗಾಂ ಜನಿಂjಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂತರ್ಗತ ಪರಮಾತ್ಮಪ್ರೇರಣಯಾ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂತರ್ಗತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಷಡಕ್ಷರದುರ್ಗಾ ಮಹಾಮಂತ್ರಜಪಂ ಕರಿಷ್ಯlಓಂ ದುಂದುರ್ಗಾಮೈನಮಃ ಓಂ/ಇತಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಃ| ಉಪ ಸಂಹಾರಾರ್ಥಂ ಪೂರ್ವವತ್ ಮಂತ್ರೇಣ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಃ ಪಂಚಾಂಗನ್ಯಾಸಃlಋಷ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ, ದ್ಯಾನಂಚ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಂತರ್ಗತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಣಯಾ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಂತರ್ಗತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಷಡಕ್ಷರ ದುರ್ಗಾ ಮಹಾಮಂತ್ರಜಪಃ ಸಂಪೂರ್ಣsಓಂ ದುಂದುರ್ಗಾಮೈನಮಃ ಓಂ ಇತಿಮಂತ್ರಮುಕ್ಕಾ ತರ್ಪಣಂ| ಇತಿ ಷಡಕ್ಷರ ದುರ್ಗಾ ಮಹಾಮಂತ್ರಃ||
ಸಪ್ತಾದಶಾಕ್ಷರಃಶೀಶೂಲಿನೀದುರ್ಗಾಮಹಾಮಂತ್ರ ಶ್ರೀಗುರುಭೋನಮಃ|ಏಕಾದಶಸ್ಥಾನೇ ಶ್ರೀಶೂಲಿನೀದುರ್ಗಾಮೈನಮಃ ಓಂ ಕ್ರೀಂ ದುಂ ಜ್ವಲಜ್ವಲ ಶೂಲಿನೀ ದುಷ್ಟಗ್ರಹ ಹುಂಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾಓollಇತಿ ಮಂತ್ರೇಣ

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |