കുബേര മന്ത്രം - നിത്യപൂജയ്ക്കുള്ളത്

നിത്യപൂജയ്ക്കുള്ള കുബേര മന്ത്രം

ദിവസവും ഈ മന്ത്രം ജപിച്ച് ചന്ദനവും കുങ്കുമവും കുബേരന്‍റെ ഫോട്ടോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പണപ്പെട്ടിയിൽ അണിയിക്കുക.

 

ആവാഹയാമി ദേവ ! ത്വമിഹായാഹി കൃപാം കുരു .
കോശം വർദ്ധയ നിത്യം ത്വം പരിരക്ഷ സുരേശ്വര ! ..
ധനാധ്യക്ഷായ ദേവായ നരയാനോപവേശിനേ .
നമസ്തേ രാജരാജായ കുബേരായ മഹാത്മനേ ..

 

അർത്ഥം: കുബേര ഭഗവാനേ! സമ്പത്തിന്‍റെ ദൈവമേ, ദയവായി ഇവിടെ വരിക, എന്‍റെ സമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കുകയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |