കുബേര മന്ത്രം - നിത്യപൂജയ്ക്കുള്ളത്

ആവാഹയാമി ദേവ ! ത്വമിഹായാഹി കൃപാം കുരു . കോശം വർദ്ധയ നിത്യം ത്വം പരിരക്ഷ സുരേശ്വര ! .. ധനാധ്യക്ഷായ ദേവായ നരയാനോപവേശിനേ . നമസ്തേ രാജരാജായ കുബേരായ മഹാത്മനേ ......

ആവാഹയാമി ദേവ ! ത്വമിഹായാഹി കൃപാം കുരു .
കോശം വർദ്ധയ നിത്യം ത്വം പരിരക്ഷ സുരേശ്വര ! ..
ധനാധ്യക്ഷായ ദേവായ നരയാനോപവേശിനേ .
നമസ്തേ രാജരാജായ കുബേരായ മഹാത്മനേ ..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |